Υποχρέωση παροχής πληροφοριών σε τρίτους

18.-(1) Πρόσωπο εναντίον του οποίου προβάλλεται αξίωση σχετικά με ευθύνη που απαιτείται να καλυφθεί από ασφαλιστήριο βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού πρέπει, κατόπιν απαίτησης από ή εκ μέρους του προσώπου που προβάλλει τέτοια αξίωση να δηλώσει κατά πόσο ασφαλίστηκε ή όχι σχετικά με την ευθύνη αυτή βάσει ασφαλιστηρίου το οποίο ισχύει για τους σκοπούς του Νόμου αυτού ή θα ασφαλιζόταν με τον τρόπο αυτό αν ο ασφαλιστής δεν αναιρούσε ή ακύρωνε το ασφαλιστήριο και, αν ήταν ασφαλισμένος ή ασφαλιζόταν με τον τρόπο αυτό, δώσει τέτοιες λεπτομέρειες αναφορικά με το ασφαλιστήριο αυτό όπως καθορίζονται στο πιστοποιητικό ασφάλισης που εκδόθηκε προς όφελος του σχετικά με αυτό.

(2) Σε περίπτωση προσώπου που πτωχεύει ή προβαίνει σε συμβιβασμό ή διευθέτηση με τους πιστωτές του ή σε περίπτωση διατάγματος που εκδίδεται βάσει των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου που αφορά πτώχευση σχετικά με την περιουσία οποιουδήποτε αποθανόντα προσώπου ή σε περίπτωση που εκδίδεται διάταγμα εκκαθάρισης ή ψηφίσματος για εκούσια εκκαθάριση που εγκρίθηκε σχετικά με οποιαδήποτε εταιρεία ή το διορισμό παραλήπτη ή διαχειριστή των εργασιών και υποχρεώσεων της εταιρείας ή κατοχής που λαμβάνεται από ή για λογαριασμό κατόχων ομολόγων εξασφαλιζομένων με κυμαινόμενη επιβάρυνση, οποιασδήποτε περιουσίας που περιλαμβάνεται ή υπόκειται στην επιβάρυνση, θα αποτελεί καθήκον του πτωχεύσαντα οφειλέτη, του προσωπικού αντιπροσώπου του αποθανόντα οφειλέτη, και αναλόγως της περίπτωσης του επίσημου εκδοχέα επιτρόπου, εκκαθαριστή, παραλήπτη, διαχειριστή, ή προσώπου που έχει στην κατοχή του την περιουσία, να δώσει αφού του ζητηθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο που αξιώνει σχετικά με ευθύνη προς αυτό, τέτοιες πληροφορίες που λογικά μπορεί να απαιτηθούν για να εξακριβωθεί κατά πόσο οποιαδήποτε δικαιώματα μεταβιβάστηκαν και περιήλθαν σε αυτόν βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού και για το σκοπό εφαρμογής των δικαιωμάτων αυτών, και οποιοδήποτε ασφαλιστήριο, εφόσον σκοπεύει είτε άμεσα είτε έμμεσα να άρει το ασφαλιστήριο ή να αλλάξει τα δικαιώματα των μερών σε αυτό με την παροχή τέτοιων πληροφοριών ή διαφορετικά να απαγορεύει, παρεμποδίζει ή περιορίζει την παροχή τέτοιων πληροφοριών, θα είναι χωρίς αποτέλεσμα.

(3) Αν οι πληροφορίες που δόθηκαν σε οποιοδήποτε πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) αποκαλύπτουν εύλογους λόγους που να πιστεύεται ότι μεταβιβάστηκαν δικαιώματα ή δυνατό να έχουν μεταβιβαστεί σε αυτόν βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού εναντίον οποιουδήποτε συγκεκριμένου ασφαλιστή, ο ασφαλιστής αυτός θα υπέχει το ίδιο καθήκον όπως επιβάλλεται από το εδάφιο (2) στα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτό.

(4) Το καθήκον για παροχή πληροφοριών που επιβάλλεται από το άρθρο αυτό θα περιλαμβάνει καθήκον να επιτρέπεται όπως, όλα τα ασφαλιστήρια, αποδείξεις είσπραξης ασφαλίστρων και άλλα σχετικά έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή, εξουσία ή έλεγχο του προσώπου στο οποίο το καθήκον επιβάλλεται, να επιθεωρούνται  και να λαμβάνονται αντίγραφα αυτών.

(5) Πρόσωπο το οποίο, χωρίς εύλογη δικαιολογία, το βάρος απόδειξης της οποίας φέρει αυτό, παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ή το οποίο εσκεμμένα ή με αμέλεια προβαίνει σε ψευδή ή παραπλανητική δήλωση σε απάντηση απαίτησης για πληροφορίες, θα είναι ένοχο αδικήματος κατά παράβαση του Νόμου αυτού.