Άλλα πιστοποιητικά ασφάλισης αποδεκτά στη Δημοκρατία

6.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Νόμου αυτού, όπου η χρήση οχήματος που δεν έχει ως τόπο συνήθους στάθμευσης του τη Δημοκρατία, καλύπτεται-

(α) Από Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλισης Οχήματος, ή

(β) από πιστοποιητικό συνοριακής ασφάλισης (certificate of frontier insurance) που εκδίδεται ή αναγνωρίζεται από κράτος μέλος

(γ) από πιστοποιητικό ασφάλισης που εκδίδεται σε σχέση με όχημα που έχει ως τόπο συνήθους στάθμευσης του το έδαφος άλλου κράτους που έχει προσυπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Εγγύησης και που αναφέρεται σε γνωστοποίηση του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και που έχει τον τύπο και τη μορφή που αναφέρεται στη νομοθεσία που προβλέπει για την υποχρεωτική ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης που προκύπτει από τη χρήση οχημάτων στο έδαφος τέτοιου κράτους,  η χρήση αυτή λογίζεται ότι καλύπτεται από ασφαλιστήριο το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 4 του Νόμου αυτού.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου, οι αρχές και τα όργανα της Δημοκρατίας απέχουν από τη διενέργεια ελέγχων για την εξακρίβωση ύπαρξης ασφαλιστικής κάλυψης έναντι αστικής ευθύνης που προκύπτει από τη χρήση οχημάτων τα οποία έχουν ως τόπο συνήθους στάθμευσής τους το έδαφος άλλου κράτους μέλους ή κράτους που έχει προσυπογράψει το Τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή το έδαφος τρίτης χώρας και εισέρχονται στο έδαφος της Δημοκρατίας προερχόμενα από το έδαφος άλλου κράτους μέλους ή κράτους που έχει προσυπογράψει το Τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:

Νοείται ότι, τα αρμόδια όργανα της Δημοκρατίας δύναται να διενεργούν στα προβλεπόμενα πιο πάνω οχήματα ελέγχους ασφάλισης, υπό τον όρο ότι οι έλεγχοι αυτοί δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι αναγκαίοι και αναλογικοί για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και διενεργούνται στο πλαίσιο ελέγχου που δεν αποσκοπεί αποκλειστικά στην εξακρίβωση της ασφάλισης ή αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου συστήματος ελέγχων οι οποίοι διενεργούνται και αφορούν οχήματα με τόπο συνήθους στάθμευσης τη Δημοκρατία και οι οποίοι δεν προϋποθέτουν την ακινητοποίηση του οχήματος:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα αρμόδια όργανα της Δημοκρατίας οφείλουν να διενεργούν συστηματικούς ελέγχους σε οχήματα που έχουν ως τόπο συνήθους στάθμευσής τους το έδαφος τρίτης χώρας και που εισέρχονται ή κυκλοφορούν στη Δημοκρατία προερχόμενα από  το έδαφος τρίτης χώρας.

(3) Σε περίπτωση που η χρήση οχήματος δεν καλύπτεται από οποιοδήποτε από τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, θα πρέπει να εκδίδεται πιστοποιητικό συνοριακής ασφάλισης (certificate of frontier insurance) κατά την είσοδο του οχήματος στη Δημοκρατία. Τέτοιο πιστοποιητικό θα έχει ισχύ για περίοδο τουλάχιστον τριάντα ημερών και όχι μεγαλύτερη του ενός έτους και δε θα μπορεί να ανανεωθεί.

(4)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, δύναται να υπόκεινται σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο για τον σκοπό της καταπολέμησης της οδήγησης ανασφάλιστων οχημάτων σε κράτη μέλη διαφορετικά από το κράτος μέλος στο οποίο τα οχήματα αυτά έχουν τη συνήθη στάθμευση.

(β) Μόνο τα απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τον σκοπό πραγματοποίησης ελέγχων ασφάλισης υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προς υλοποίηση του προαναφερόμενου σκοπού.

(γ) Τα δεδομένα τα οποία τυγχάνουν τέτοιας επεξεργασίας διατηρούνται μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του ελέγχου ασφάλισης και μόλις επιτευχθεί ο έλεγχος διαγράφονται πλήρως.

(δ) Σε περίπτωση κατά την οποία από τον έλεγχο ασφάλισης προκύπτει ότι το όχημα καλύπτεται από υποχρεωτική ασφάλιση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3, τα δεδομένα διαγράφονται αμέσως.

(ε) Σε περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος ασφάλισης δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσο όχημα καλύπτεται από υποχρεωτική ασφάλιση ή όχι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3, τα δεδομένα διατηρούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τον αριθμό των ημερών που απαιτούνται για να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη.

(στ) Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα διατηρούνται ασφαλή, ακολουθώντας τις βασικές αρχές επεξεργασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

(5)(α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της υποπαραγράφου (β) του όρου “κράτος μέλος όπου βρίσκεται ο κίνδυνος” όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, σε περίπτωση κατά την οποία  όχημα αποστέλλεται είτε από άλλο κράτος μέλος στη Δημοκρατία είτε από τη Δημοκρατία σε άλλο κράτος μέλος, το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται ο κίνδυνος θεωρείται, ανάλογα με την επιλογή του προσώπου που είναι υπεύθυνο να εξασφαλίσει την κάλυψη της αστικής ευθύνης του οχήματος, είτε το κράτος μέλος εγγραφής του οχήματος είτε, αμέσως μετά την αποδοχή της παράδοσης από τον αγοραστή, το κράτος μέλος προορισμού, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, ακόμη και εάν το όχημα δεν είναι επισήμως εγγεγραμμένο στο κράτος μέλος προορισμού.

(β) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, σε περίπτωση κατά την οποία η Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγγεγραμμένο το όχημα ή το κράτος μέλος προορισμού ή άλλο σχετικό κράτος μέλος, όπως το κράτος μέλος στο οποίο συνέβη το ατύχημα ή στο οποίο διαμένει ο ζημιωθείς, το προβλεπόμενο στο άρθρο 16Γ Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών συνεργάζεται με τα κέντρα πληροφοριών των άλλων κρατών μελών και προς τούτο τους παρέχει, κατόπιν λήψης αιτιολογημένου αιτήματος, τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 16Γ και ζητεί τις αντίστοιχες πληροφορίες από τα κέντρα πληροφοριών άλλων κρατών μελών που αφορούν ή σχετίζονται με αποστελλόμενα οχήματα.