Άλλα πιστοποιητικά ασφάλισης αποδεκτά στη Δημοκρατία

6.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Νόμου αυτού, όπου η χρήση μηχανοκίνητου οχήματος που δεν έχει ως τόπο συνήθους στάθμευσης του τη Δημοκρατία, καλύπτεται-

(α) Από Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλισης Μηχανοκίνητου Οχήματος, ή

(β) από πιστοποιητικό συνοριακής ασφάλισης (certificate of frontier insurance) που εκδίδεται σε σχέση με μηχανοκίνητο όχημα που έχει τον τόπο συνήθους στάθμευσης του σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή

(γ) από πιστοποιητικό ασφάλισης που εκδίδεται σε σχέση με μηχανοκίνητο όχημα που έχει τον τόπο συνήθους στάθμευσης του σε κράτος που έχει προσυπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Εγγύησης και που αναφέρεται σε γνωστοποίηση του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και που έχει τον τύπο και τη μορφή που αναφέρεται στη νομοθεσία που προβλέπει για την υποχρεωτική ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης που προκύπτει από τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων στο έδαφος τέτοιου κράτους,  η χρήση αυτή λογίζεται ότι καλύπτεται από ασφαλιστήριο το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 4 του Νόμου αυτού.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου, τα αρμόδια όργανα της Δημοκρατίας αποφεύγουν να διενεργούν έλεγχο για την εξακρίβωση ύπαρξης ασφαλιστικής κάλυψης σε μηχανοκίνητα οχήματα που εισέρχονται ή κυκλοφορούν στη Δημοκρατία τα οποία έχουν ως τόπο συνήθους στάθμευσης τους το έδαφος κράτους που έχει προσυπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Εγγύησης και το οποίο αναφέρεται σε γνωστοποίηση του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, όσον αφορά μηχανοκίνητα οχήματα που έχουν ως τόπο συνήθους στάθμευσης τους κράτος που δεν περιλαμβάνεται σε αυτά που έχουν προσυπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Εγγύησης και τα οποία αναφέρονται σε γνωστοποίηση του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και που εισέρχονται στη Δημοκρατία μέσω κράτους που έχει προσυπογράψει την εν λόγω Συμφωνία, μπορεί να διενεργείται μόνο δειγματοληπτικός έλεγχος.

(3) Σε περίπτωση που η χρήση μηχανοκίνητου οχήματος δεν καλύπτεται από οποιοδήποτε από τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, θα πρέπει να εκδίδεται πιστοποιητικό συνοριακής ασφάλισης (certificate of frontier insurance) κατά την είσοδο του οχήματος στη Δημοκρατία. Τέτοιο πιστοποιητικό θα έχει ισχύ για τριάντα ημέρες και δε θα μπορεί να ανανεωθεί.