Υποχρέωση ξένων ασφαλιστών να ικανοποιούν αποφάσεις Δικαστηρίων

16.-(1) Σε περίπτωση όπου εκδίδεται δικαστική απόφαση εναντίον οποιουδήποτε προσώπου σε σχέση με οποιαδήποτε ευθύνη της φύσης που καθορίζεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 και η οποία προέκυψε από ή σε σχέση με τη χρήση οχήματος, τότε, αν η εν λόγω χρήση καλυπτόταν από οποιοδήποτε από τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 6, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Νόμου αυτού.

(2) Στις περιπτώσεις όπου, δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών οι διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Νόμου αυτού, τότε, για τους σκοπούς των άρθρων αυτών, ασφαλιστής λογίζεται το Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης.