Διαδικασία λήψης και παροχής στοιχείων σε σχέση με την ασφαλιστική κάλυψη αλλοδαπών οχημάτων

12.-(1) Σε περίπτωση που όχημα σε σχέση με το οποίο έχει εκδοθεί οποιοδήποτε από τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 6 εμπλέκεται σε τροχαίο δυστύχημα στη Δημοκρατία και το εν λόγω πιστοποιητικό παρουσιασθεί σε αστυνομικό ή σε αστυνομικό σταθμό δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10 του Νόμου αυτού, ο αστυνομικός ή οποιοσδήποτε αστυνομικός που υπηρετεί στον αστυνομικό αυτό σταθμό καταγράφει όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο εν λόγω πιστοποιητικό και στα οποία γίνεται αναφορά σε Κανονισμούς.

(2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας, χωρίς οποιαδήποτε χρηματική επιβάρυνση, παρέχει το συντομότερο δυνατό στο Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, έπειτα από γραπτή αίτηση του εν λόγω Γραφείου, οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με τα στοιχεία που καταγράφηκαν από αστυνομικό δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.