Υποχρέωση επιστροφής πιστοποιητικού κατά την ακύρωση ασφαλιστηρίου

13.-(1) Σε περίπτωση που-

(α) Πιστοποιητικό ασφάλισης έχει εκδοθεί και παραδοθεί βάσει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 5 στον κάτοχο ασφαλιστηρίου. και

(β) το ασφαλιστήριο ακυρώνεται με αμοιβαία συγκατάθεση ή δυνάμει οποιασδήποτε πρόνοιας του ασφαλιστηρίου,

ο κάτοχος ασφαλιστηρίου πρέπει, μέσα σε σαράντα οκτώ ώρες από της ισχύος της ακύρωσης του ασφαλιστηρίου αυτού, να επιστρέψει το πιστοποιητικό στον ασφαλιστή ή, αν το πιστοποιητικό χάθηκε ή καταστράφηκε, να προβεί σε ένορκη δήλωση προς το σκοπό αυτό.

(2) Πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού θα είναι ένοχο αδικήματος κατά παράβαση του Νόμου αυτού.