Υποχρέωση ασφαλιστών να ικανοποιούν αποφάσεις Δικαστηρίων/Εξαιρούμενη ευθύνη

14.-(1) Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που, μετά την έκδοση και παράδοση πιστοποιητικού ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις  του εδαφίου (1) του άρθρου 5, εξασφαλίζεται δικαστική απόφαση σε σχέση με ευθύνη που απαιτείται να καλύπτεται από ασφαλιστήριο σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου αυτού και η οποία είτε-

(α) Αποτελεί ευθύνη που καλύπτεται από τους όρους του σχετικού ασφαλιστηρίου και η δικαστική απόφαση έχει εξασφαλισθεί εναντίον οποιουδήποτε προσώπου που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο αυτό, είτε

(β) αποτελεί ευθύνη, εκτός από εξαιρούμενη ευθύνη, η οποία θα καλυπτόταν εάν το ασφαλιστήριο παρείχε κάλυψη σε οποιοδήποτε πρόσωπο και η δικαστική απόφαση έχει εξασφαλισθεί εναντίον οποιουδήποτε προσώπου άλλου από αυτό που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο.

(2) Για την εξακρίβωση, για τους σκοπούς του εδαφίου (1) πιο πάνω, κατά πόσο ευθύνη καλύπτεται ή θα καλυπτόταν από το ασφαλιστήριο, το μέρος του ασφαλιστηρίου που επιχειρεί να περιορίσει την κάλυψη των προσώπων που ασφαλίζονται με βάση το ασφαλιστήριο με αναφορά στην ύπαρξη άδειας οδήγησης που να εξουσιοδοτεί τον οδηγό του οχήματος να το οδηγεί, θα θεωρείται ως ανίσχυρο:

Νοείται ότι, ασφαλιστής που καθίσταται υπεύθυνος να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό με βάση το παρόν εδάφιο σε σχέση με ευθύνη προσώπου που δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, δικαιούται να ανακτήσει το ποσό αυτό από τέτοιο πρόσωπο ή τον κάτοχο ασφαλιστηρίου ή τον ασφαλισμένο.

(3) Ο όρος “εξαιρούμενη ευθύνη”, που απαντάται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) πιο πάνω, σημαίνει ευθύνη σε σχέση με το θάνατο ή τη σωματική βλάβη ή τη ζημιά σε περιουσία οποιουδήποτε προσώπου το οποίο, κατά το χρόνο της χρήσης του οχήματος από την οποία προέκυψε η ευθύνη, μεταφέρεται με τη θέληση του μέσα ή πάνω στο όχημα και το οποίο γνώριζε ή είχε λόγο να πιστεύει ότι το όχημα είχε κλαπεί ή κατείχετο παράνομα και νοουμένου ότι το πρόσωπο αυτό δεν ήταν πρόσωπο που-

(α) Δε γνώριζε και δεν είχε λόγο να πιστεύει ότι το όχημα είχε κλαπεί ή κατείχετο παράνομα, παρά μόνο μετά την έναρξη του ταξιδιού, και

(β) δε θα ήταν λογικό να αναμένεται η αποβίβαση του από το όχημα:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού, αναφορά σε πρόσωπο που μεταφέρεται μέσα ή πάνω σε όχημα περιλαμβάνει αναφορά σε πρόσωπο που εισέρχεται ή επιβιβάζεται σε τέτοιο όχημα ή αποβιβάζεται από αυτό:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που προβάλλεται ισχυρισμός ότι τα περιστατικά της υπόθεσης στοιχειοθετούν εξαιρούμενη ευθύνη, αυτός θα πρέπει να αποδειχθεί από τον ασφαλιστή.

(4) Ανεξάρτητα αν ο ασφαλιστής δυνατό να δικαιούται να αναιρέσει ή να ακυρώσει ή δυνατό να έχει ήδη αναιρέσει ή ακυρώσει το ασφαλιστήριο και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, ο ασφαλιστής οφείλει να πληρώσει προς το πρόσωπο ή τα πρόσωπα προς όφελος των οποίων εκδόθηκε η δικαστική απόφαση οποιοδήποτε ποσό καθίσταται πληρωτέο με βάση την απόφαση αυτή σε σχέση με ευθύνη για θάνατο ή για σωματική βλάβη ή για ζημιά σε περιουσία:

Νοείται όμως ότι, το ποσό που ο ασφαλιστής οφείλει να πληρώσει δε θα υπερβαίνει το ποσό που προβλέπεται στο ασφαλιστήριο.

(5) Σε περίπτωση που ασφαλιστής καθίσταται υπόχρεος δυνάμει των διατάξεων του άρθρου αυτού να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό σε σχέση με ευθύνη προσώπου που δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, δικαιούται να ανακτήσει το ποσό αυτό από-

(α) Τέτοιο πρόσωπο, ή

(β) από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που-

(i) καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, σύμφωνα με τους όρους του οποίου η ευθύνη θα καλυπτόταν εάν το ασφαλιστήριο παρείχε κάλυψη σε οποιοδήποτε πρόσωπο, και που

(ii) προκάλεσε ή επέτρεψε τη χρήση του οχήματος που δημιούργησε την ευθύνη.