Υποχρέωση επιστροφής πιστοποιητικού κατά την ακύρωση ασφαλιστηρίου

13.-(1) Σε περίπτωση που-

(α) Πιστοποιητικό ασφάλισης έχει εκδοθεί και παραδοθεί βάσει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 5 προς όφελος του προσώπου για το οποίο εκδόθηκε ασφαλιστήριο0 και

(β) το ασφαλιστήριο ακυρώνεται με αμοιβαία συγκατάθεση ή δυνάμει οποιασδήποτε πρόνοιας του ασφαλιστηρίου,το πρόσωπο προς όφελος του οποίου το πιστοποιητικό αυτό εκδόθηκε πρέπει, μέσα σε σαράντα οκτώ ώρες από της ισχύος της ακύρωσης του ασφαλιστηρίου αυτού, να επιστρέψει το πιστοποιητικό στον ασφαλιστή ή, αν το πιστοποιητικό χάθηκε ή καταστράφηκε, να προβεί σε ένορκη δήλωση προς το σκοπό αυτό.

(2) Πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού θα είναι ένοχο αδικήματος κατά παράβαση του Νόμου αυτού.