Προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το ασφαλιστήριο

4.-(1) Κάθε ασφαλιστήριο που εκδίδεται για τους σκοπούς του Νόμου αυτού και που παρέχει κάλυψη σε μηχανοκίνητο όχημα που έχει ως τόπο συνήθους στάθμευσης του τη Δημοκρατία, πρέπει να πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α) Το ασφαλιστήριο πρέπει να εκδίδεται από ασφαλιστή

(β) με την επιφύλαξη των εδαφίων (2) και (3) το ασφαλιστήριο πρέπει-

(i) να ασφαλίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή τις κατηγορίες προσώπων που καθορίζονται ρητά σε αυτό έναντι οποιασδήποτε ευθύνης αυτού ή αυτών που τυχόν να προκύψει σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη οποιουδήποτε προσώπου ή ζημιά σε περιουσία, σε περίπτωση που τέτοια ευθύνη προκλήθηκε ή προέκυψε από τη χρήση του μηχανοκίνητου οχήματος σε οδό στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της υποπαραγράφου αυτής, ο όρος “οποιοδήποτε πρόσωπο”, που μπορεί να υποστεί θάνατο ή σωματική βλάβη, περιλαμβάνει-

(αα) πρόσωπα που μεταφέρονται δυνάμει σύμβασης εργοδότησης (in pursuance of a contract of employment)

(ββ) πρόσωπα που μεταφέρονται κατόπιν πληρωμής αγωγίου (fare paying)

(γγ) μέλη της οικόγενειας (household) του ασφαλισμένου και

(δδ) πρόσωπα που επιβαίνουν του μηχανοκίνητου οχήματος κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού, με εξαίρεση πρόσωπα που μεταφέρονται κάτω από συνθήκες που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 14 του Νόμου αυτού, και

(ii) να ασφαλίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή τις κατηγορίες προσώπων που καθορίζονται ρητά σε αυτό σε σχέση με οποιαδήποτε ευθύνη που μπορεί να προκύψει εναντίον αυτού ή αυτών από τη χρήση του μηχανοκίνητου οχήματος στο έδαφος οποιουδήποτε κράτους, εκτός της Δημοκρατίας, που έχει προσυπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Εγγύησης και που αναφέρεται σε γνωστοποίηση του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία που προβλέπει για την υποχρεωτική ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης που προκύπτει από τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων που ισχύει στο κράτος στο οποίο συμβαίνει το γεγονός που δημιουργεί τέτοια ευθύνη:

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, αν η κάλυψη που απαιτείται με βάση το Νόμο αυτό είναι για ποσό μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται από την αντίστοιχη νομοθεσία της χώρας στην οποία επεσυνέβη το γεγονός που δημιούργησε τέτοια ευθύνη, το ασφαλιστήριο πρέπει να ασφαλίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω για το μεγαλύτερο αυτό ποσό, παρόλο ότι το γεγονός επεσυνέβη εκτός της Δημοκρατίας, και

(iii) να ασφαλίζει αυτόν ή αυτούς έναντι οποιασδήποτε ευθύνης δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού που τυχόν να προκύψει σε σχέση με την πληρωμή για νοσηλεία επείγουσας φύσης, η μορφή και το ύψος της οποίας καθορίζεται στο άρθρο 25 του Νόμου αυτού.

(2) Η κάλυψη που απαιτείται να παρέχεται από το ασφαλιστήριο σύμφωνα με την υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται να περιλαμβάνει-

(α) Σωματική βλάβη ή θάνατο, συμπεριλαμβανομένων εξόδων και τόκων, συνολικού ποσού πέραν των δύο εκατομμυρίων λιρών (£2.000.000) για οποιαδήποτε απαίτηση,

(β) ζημιά του ίδιου του ασφαλισμένου οχήματος,

(γ) ζημιά σε περιουσία, συμπεριλαμβανομένων εξόδων και τόκων, συνολικού ποσού πέραν των εξήντα χιλιάδων λιρών (£60.000) για οποιαδήποτε απαίτηση,

(δ) ζημιά σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση ή μεταφορά μέσα ή πάνω στο μηχανοκίνητο όχημα,

(ε) ζημιά σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο που ανήκει, ή που βρίσκεται στην κατοχή, φύλαξη ή έλεγχο του-

(i) ασφαλισμένου προσώπου,

(ii) μέλους της οικογένειας (household) του ασφαλισμένου προσώπου,

(ζ) ζημιά σε οποιαδήποτε γέφυρα, γεφυροπλάστιγγα, ανισόπεδη διάβαση (αερογέφυρα) ή δρόμο, ή σε ο,τιδήποτε κάτω από αυτά, που προκλήθηκε από δονήσεις ή λόγω του βάρους του μηχανοκίνητου οχήματος ή του μεταφερόμενου σε αυτό φορτίου.

(3) Το ασφαλιστήριο δεν απαιτείται να καλύπτει-

(α) Οποιαδήποτε συμβατική ευθύνη,

(β) ευθύνη σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει ως αποτέλεσμα και κατά τη διάρκεια εργοδότησης προσώπου που εργοδοτείται από τον ασφαλισμένο:

Νοείται ότι το ασφαλιστήριο απαιτείται να καλύπτει ευθύνη σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη, ή ζημιά σε περιουσία, οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο μεταφέρεται μέσα ή πάνω στο μηχανοκίνητο όχημα, επιβιβάζεται πάνω σε τέτοιο όχημα ή αποβιβάζεται από αυτό, και που προκύπτει ως αποτέλεσμα και κατά τη διάρκεια τέτοιας εργοδότησης και ως αποτέλεσμα της χρήσης του μηχανοκίνητου αυτού οχήματος σε οδό.

(γ) ευθύνη προσώπου που επιβαίνει του μηχανοκίνητου οχήματος,

(δ) ευθύνη προσώπου που απορρέει από εσκεμμένη και προσχεδιασμένη ενέργεια, πράξη ή παράλειψη που αποτελεί κακούργημα με βάση τον Ποινικό Κώδικα και που δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί τυχαίο γεγονός.

(4) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε νόμο, πρόσωπο που εκδίδει ασφαλιστήριο σύμφωνα με το άρθρο αυτό ευθύνεται να αποζημιώσει τα πρόσωπα ή τις κατηγορίες προσώπων που ορίζονται στο ασφαλιστήριο σχετικά με οποιαδήποτε ευθύνη την οποία το ασφαλιστήριο φέρεται να καλύπτει στην περίπτωση των προσώπων αυτών ή τις κατηγορίες των προσώπων αυτών.

(5) Ασφαλιστήριο δε θα έχει ισχύ για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, εκτός αν και μέχρις ότου εκδοθεί και παραδοθεί πιστοποιητικό ασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 5.