Προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το ασφαλιστήριο

4.-(1) Κάθε ασφαλιστήριο που εκδίδεται για τους σκοπούς του Νόμου αυτού και που παρέχει κάλυψη σε όχημα που έχει ως τόπο συνήθους στάθμευσης του τη Δημοκρατία, πρέπει να πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α) Το ασφαλιστήριο εκδίδεται από ασφαλιστή και τίθεται σε ισχύ ταυτόχρονα ή μετά τη συνομολόγησή του, όχι όμως αναδρομικά

(β) με την επιφύλαξη των εδαφίων (2) και (3) το ασφαλιστήριο πρέπει βάσει ενιαίου ασφαλίστρου και ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα παραμονής του οχήματος σε άλλα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης-

(i) να ασφαλίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή τις κατηγορίες προσώπων που καθορίζονται ρητά σε αυτό για οποιαδήποτε ευθύνη αυτού ή αυτών που τυχόν να προκύψει έναντι ζημιωθέντων, και

(ii) να ασφαλίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή τις κατηγορίες προσώπων που καθορίζονται ρητά σε αυτό σε σχέση με οποιαδήποτε ευθύνη που μπορεί να προκύψει εναντίον αυτού ή αυτών από τη χρήση του οχήματος στο έδαφος οποιουδήποτε κράτους, εκτός της Δημοκρατίας, που έχει προσυπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Εγγύησης και που αναφέρεται σε γνωστοποίηση του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία που προβλέπει για την υποχρεωτική ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης που προκύπτει από τη χρήση οχημάτων που ισχύει στο κράτος στο οποίο συμβαίνει το γεγονός που δημιουργεί τέτοια ευθύνη:

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, αν η κάλυψη που απαιτείται με βάση το Νόμο αυτό είναι για ποσό μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται από την αντίστοιχη νομοθεσία της χώρας στην οποία επεσυνέβη το γεγονός που δημιούργησε τέτοια ευθύνη, το ασφαλιστήριο πρέπει να ασφαλίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω για το μεγαλύτερο αυτό ποσό, παρόλο ότι το γεγονός επεσυνέβη εκτός της Δημοκρατίας, και

(iii) να ασφαλίζει αυτόν ή αυτούς έναντι οποιασδήποτε ευθύνης δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού που τυχόν να προκύψει σε σχέση με την πληρωμή για νοσηλεία επείγουσας φύσης, η μορφή και το ύψος της οποίας καθορίζεται στο άρθρο 25 του Νόμου αυτού.

(2) Η κάλυψη που απαιτείται να παρέχεται από το ασφαλιστήριο σύμφωνα με την υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται να περιλαμβάνει-

(α) σωματική βλάβη ή θάνατο, περιλαμβανομένων εξόδων και τόκων, συνολικού ποσού πέραν των τριάντα οκτώ εκατομμυρίων εξακόσιων χιλιάδων ευρώ (€38.600.000) ανά περιστατικό, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ζημιωθέντων:

Νοείται ότι, το προβλεπόμενο στην παρούσα παράγραφο ποσό αντικαθίσταται από το τυχόν μεγαλύτερο ποσό το οποίο εκάστοτε καθορίζεται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 9, παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/103/ΕΚ·

(β) ζημιά του ίδιου του ασφαλισμένου οχήματος,

(γ) «υλική ζημιά, περιλαμβανομένων εξόδων και τόκων, συνολικού ποσού πέραν του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€1.300.000) ανά περιστατικό, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ζημιωθέντων:

Νοείται ότι, το προβλεπόμενο στην παρούσα παράγραφο ποσό αντικαθίσταται από το τυχόν μεγαλύτερο ποσό το οποίο εκάστοτε καθορίζεται σε κατ’ εξουσιοδοτική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 9, παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/103/ΕΚ·

(δ) ζημιά σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση ή μεταφορά μέσα ή πάνω στο όχημα,

(ε) ζημιά σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο που ανήκει, ή που βρίσκεται στην κατοχή, φύλαξη ή έλεγχο του-

(i) ασφαλισμένου προσώπου,

(ii) μέλους της οικογένειας (household) του ασφαλισμένου προσώπου,

(ζ) ζημιά σε οποιαδήποτε γέφυρα, γεφυροπλάστιγγα, ανισόπεδη διάβαση (αερογέφυρα) ή δρόμο, ή σε ο,τιδήποτε κάτω από αυτά, που προκλήθηκε από δονήσεις ή λόγω του βάρους του οχήματος ή του μεταφερόμενου σε αυτό φορτίου.

(3) Το ασφαλιστήριο δεν απαιτείται να καλύπτει-

(α) Οποιαδήποτε συμβατική ευθύνη,

(β)  ευθύνη σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει ως αποτέλεσμα και κατά τη διάρκεια εργοδότησης προσώπου που εργοδοτείται από τον ασφαλισμένο:

Νοείται ότι το ασφαλιστήριο απαιτείται να καλύπτει ευθύνη σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη, ή ζημιά σε περιουσία, οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο μεταφέρεται μέσα ή πάνω στο όχημα, επιβιβάζεται πάνω σε τέτοιο όχημα ή αποβιβάζεται από αυτό, και που προκύπτει ως αποτέλεσμα και κατά τη διάρκεια τέτοιας εργοδότησης και ως αποτέλεσμα της χρήσης του οχήματος αυτού.

(γ) ευθύνη προσώπου που επιβαίνει του οχήματος,

(δ) ευθύνη προσώπου που απορρέει από εσκεμμένη και προσχεδιασμένη ενέργεια, πράξη ή παράλειψη που αποτελεί κακούργημα με βάση τον Ποινικό Κώδικα και που δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί τυχαίο γεγονός.

(4) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε νόμο, πρόσωπο που εκδίδει ασφαλιστήριο σύμφωνα με το άρθρο αυτό ευθύνεται να αποζημιώσει τα πρόσωπα ή τις κατηγορίες προσώπων που ορίζονται στο ασφαλιστήριο σχετικά με οποιαδήποτε ευθύνη την οποία το ασφαλιστήριο φέρεται να καλύπτει στην περίπτωση των προσώπων αυτών ή τις κατηγορίες των προσώπων αυτών.

(5) Ασφαλιστήριο δε θα έχει ισχύ για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, εκτός αν και μέχρις ότου εκδοθεί και παραδοθεί πιστοποιητικό ασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 5.