Διαδικασία καταβολής αποζημίωσης από το Ταμείον Ασφαλιστών

32. Η διαδικασία που ακολουθείται για την καταβολή αποζημίωσης από το Ταμείον Ασφαλιστών καθορίζεται στη Βασική Συμφωνία:

Νοείται ότι, για το σκοπό καταβολής αποζημίωσης προς τρίτα πρόσωπα, το Ταμείον Ασφαλιστών δε θα απαιτεί από τα πρόσωπα αυτά να αποδείξουν ότι το πρόσωπο που ευθύνεται για το ατύχημα δε διαθέτει τα οικονομικά μέσα ή αρνείται να πληρώσει.