Δικαίωμα ανάκτησης αποζημίωσης από το Ταμείον Ασφαλιστών

32A.-(1)(α) Σε περίπτωση κατά την οποία η Δημοκρατία δεν είναι το κράτος μέλος καταγωγής του ασφαλιστή που αναφέρεται στο Άρθρο 10α, παράγραφος 1 ή στο Άρθρο 25α, παράγραφος 1 της Οδηγίας 2009/103/ΕΚ και ο ζημιωθείς έχει τον τόπο συνήθους διαμονής του στη Δημοκρατία ή στις κυρίαρχες περιοχές των Βρετανικών Βάσεων, το Ταμείον Ασφαλιστών, εφόσον κατέβαλε αποζημίωση στον ζημιωθέντα σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 32, έχει δικαίωμα να ζητήσει πλήρη ανάκτηση του ποσού το οποίο κατέβαλε ως αποζημίωση από οργανισμό χώρας κράτους μέλους που έχει συσταθεί με βάση τα Άρθρα 10α και 25α της Οδηγίας  2009/103/ΕΚ, στο κράτος μέλος καταγωγής του ασφαλιστή.

(β) Το Ταμείον Ασφαλιστών υποκαθίσταται στα δικαιώματα του ζημιωθέντος κατά του υπαίτιου του ατυχήματος ή του ασφαλιστή, με εξαίρεση έναντι του κατόχου ασφαλιστηρίου ή άλλου ασφαλισμένου ο οποίος προκάλεσε το ατύχημα, εφόσον η ευθύνη του κατόχου ασφαλιστηρίου ή του ασφαλισμένου θα καλυπτόταν από τον αφερέγγυο ασφαλιστή, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο του κράτους μέλους καταγωγής του ασφαλιστή.

(2)(α) Σε περίπτωση κατά την οποία η Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος καταγωγής του ασφαλιστή ο οποίος προβλέπεται στις παραγράφους (γ), (δ) ή (ε) του άρθρου 29 και δεν είναι το κράτος μέλος στο οποίο διαμένει ο ζημιωθείς, ο οργανισμός ο οποίος-

(i) αναφέρεται στο Άρθρο 10α, παράγραφος 1 και στο Άρθρο 25α, παράγραφος 1 της Οδηγίας 2009/103/ΕΚ·

(ii) εδρεύει στο κράτος μέλος διαμονής του ζημιωθέντος∙ και

(iii) αποζημίωσε τον ζημιωθέντα σύμφωνα με το Άρθρο 10α, παράγραφος 8 ή σύμφωνα με Άρθρο 25α, παράγραφος 8 της Οδηγίας 2009/103/ΕΚ,

έχει δικαίωμα να ζητήσει από το Ταμείον Ασφαλιστών την πλήρη αποζημίωση του ποσού το οποίο κατέβαλε ως αποζημίωση.

(β) Το Ταμείον Ασφαλιστών καταβάλλει την πληρωμή στον προβλεπόμενο στην παράγραφο (α) οργανισμό εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει του έξι (6) μήνες, εκτός εάν συμφωνήσει διαφορετικά γραπτώς με τον οργανισμό, αφού λάβει αίτηση για την επιστροφή αυτή.

(γ) Ο προβλεπόμενος στην παράγραφο (α) οργανισμός υποκαθίσταται στα δικαιώματα του ζημιωθέντος κατά του υπαίτιου του ατυχήματος ή κατά του ασφαλιστή, με εξαίρεση έναντι του κατόχου της ασφάλισης ή άλλου ασφαλισμένου ο οποίος προκάλεσε το ατύχημα, εφόσον η ευθύνη του κατόχου ασφαλιστηρίου ή του ασφαλισμένου θα καλυπτόταν από τον αφερέγγυο ασφαλιστή σύμφωνα με το εφαρμοστέο ημεδαπό δίκαιο.