Επίλυση διαφορών σε σχέση με τη Βασική Συμφωνία

33. Σε περίπτωση διαφοράς που εγείρεται μεταξύ οποιουδήποτε ζημιωθέντος και του Ταμείου Ασφαλιστών σε σχέση με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της Βασικής Συμφωνίας, η διαφορά θα παραπέμπεται στον Υπουργό ο οποίος θα αποφασίζει τελεσίδικα.