Ανίσχυροι όροι σε ασφαλιστήριο

8. Οποιοσδήποτε όρος σε ασφαλιστήριο, το οποίο εκδίδεται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, προβλέπει ότι καμία ευθύνη δεν θα προκύπτει βάσει του ασφαλιστηρίου ή ότι οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει βάσει τέτοιου ασφαλιστηρίου παύει στην περίπτωση που εκτελείται κάποια συγκεκριμένη πράξη ή παραλείπεται να εκτελεσθεί μετά από την πρόκληση περιστατικού το οποίο δημιουργεί αξίωση με βάση το ασφαλιστήριο, είναι χωρίς ισχύ σχετικά με τέτοιες αξιώσεις όπως εκτίθενται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4:

Νοείται ότι, καμία διάταξη που περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο δεν θα ερμηνεύεται κατά τρόπο που να καθιστά άκυρη οποιαδήποτε διάταξη ασφαλιστηρίου, η οποία απαιτεί από τον κάτοχο ασφαλιστηρίου ή/και τον ασφαλισμένο να αποπληρώσει στον ασφαλιστή οποιαδήποτε ποσά τα οποία ο ασφαλιστής δυνατό να έχει καταστεί υπόχρεος να πληρώσει βάσει του ασφαλιστηρίου και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν προς ικανοποίηση αξιώσεων ζημιωθέντων.