Ακύρωση περιορισμών σε ασφαλιστήρια στην έκταση που καλύπτουν ευθύνη έναντι τρίτου

9. Σε σχέση με αξιώσεις ζημιωθέντων λόγω ατυχήματος, οποιαδήποτε διάταξη Νόμου ή οποιοσδήποτε όρος σε ασφαλιστήριο που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 είναι χωρίς ισχύ σχετικά με τις υποχρεώσεις που απαιτείται να καλύπτονται από το ασφαλιστήριο δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 και στην έκταση που αποκλείει από την ασφάλιση της χρήσης οχημάτων από πρόσωπα αναφορικά με-

(α) Την ηλικία ή φυσική ή πνευματική κατάσταση προσώπων που οδηγούν το όχημα ή

(β) την κατάσταση, συντήρηση και ασφάλεια του οχήματος ή

(γ) τον αριθμό των προσώπων που το όχημα μεταφέρει ή

(δ) το βάρος ή τα φυσικά χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων που το όχημα μεταφέρει ή

(ε) τους χρόνους στους οποίους ή τις περιοχές μέσα στις οποίες το όχημα χρησιμοποιείται ή

(στ) την ιπποδύναμη ή την αξία του οχήματος ή

(ζ) τη μεταφορά στο  όχημα οποιασδήποτε συγκεκριμένης συσκευής ή

(η) την τοποθέτηση στο όχημα διακριτικών σημείων άλλων από τα διακριτικά σημεία που απαιτείται να τοποθετούνται βάσει των διατάξεων του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου:

Νοείται ότι, καμιά διάταξη στο άρθρο αυτό δε θα απαιτεί όπως ο ασφαλιστής πληρώσει οποιοδήποτε ποσό, σχετικά με την ευθύνη οποιουδήποτε προσώπου, πέραν από ποσό που πληρώνεται για το σκοπό απαλλαγής, εν όλω ή εν μέρει, του προσώπου αυτού από την ευθύνη του και οποιοδήποτε ποσό που πληρώθηκε από ασφαλιστή για απαλλαγή ή έναντι της απαλλαγής από την ευθύνη οποιουδήποτε προσώπου η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο δυνάμει μόνο του άρθρου αυτού, ο ασφαλιστής θα μπορεί να ανακτήσει το ποσό που πλήρωσε από το πρόσωπο αυτό· ή

(θ) το γεγονός ότι επιβάτης του οχήματος, γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι ο οδηγός του οχήματος βρισκόταν κατά το χρόνο του ατυχήματος υπό την επήρρεια οινοπνευματωδών ποτών ή  οποιασδήποτε άλλης ουσίας που προκαλεί μέθη, ως προς τις αξιώσεις που προβάλλει ο επιβάτης βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου· ή

(ι) την ιδία συμμετοχή (excess) κατά του ζημιωθέντος από ατύχημα όσον αφορά την αστική ευθύνη η οποία είναι σχετική με τη χρήση οχημάτων με τόπο συνήθους στάθμευσης τη Δημοκρατία.