Ακύρωση περιορισμών σε ασφαλιστήρια στην έκταση που καλύπτουν ευθύνη έναντι τρίτου

9. Όταν πιστοποιητικό ασφάλισης εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού προς όφελος του προσώπου που ασφαλίσθηκε, το ασφαλιστήριο στην έκταση που φέρεται να περιορίζει την ασφάλιση του προσώπου που ασφαλίζεται με αυτό αναφορικά με τα πιο κάτω ζητήματα θα είναι χωρίς ισχύ σχετικά με τις υποχρεώσεις που απαιτείται να καλύπτονται από το ασφαλιστήριο βάσει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4-

(α) Την ηλικία ή φυσική ή πνευματική κατάσταση προσώπων που οδηγούν το μηχανοκίνητο όχημα ή

(β) την κατάσταση, συντήρηση και ασφάλεια του μηχανοκίνητου οχήματος ή

(γ) τον αριθμό των προσώπων που το μηχανοκίνητο όχημα μεταφέρει ή

(δ) το βάρος ή τα φυσικά χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων που το μηχανοκίνητο όχημα μεταφέρει ή

(ε) τους χρόνους στους οποίους ή τις περιοχές μέσα στις οποίες το μηχανοκίνητο όχημα χρησιμοποιείται ή

(στ) την ιπποδύναμη ή την αξία του μηχανοκίνητου οχήματος ή

(ζ) τη μεταφορά στο μηχανοκίνητο όχημα οποιασδήποτε συγκεκριμένης συσκευής ή

(η) την τοποθέτηση στο μηχανοκίνητο όχημα διακριτικών σημείων άλλων από τα διακριτικά σημεία που απαιτείται να τοποθετούνται βάσει των διατάξεων του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου:

Νοείται ότι, καμιά διάταξη στο άρθρο αυτό δε θα απαιτεί όπως ο ασφαλιστής πληρώσει οποιοδήποτε ποσό, σχετικά με την ευθύνη οποιουδήποτε προσώπου, πέραν από ποσό που πληρώνεται για το σκοπό απαλλαγής, εν όλω ή εν μέρει, του προσώπου αυτού από την ευθύνη του και οποιοδήποτε ποσό που πληρώθηκε από ασφαλιστή για απαλλαγή ή έναντι της απαλλαγής από την ευθύνη οποιουδήποτε προσώπου η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο δυνάμει μόνο του άρθρου αυτού, ο ασφαλιστής θα μπορεί να ανακτήσει το ποσό που πλήρωσε από το πρόσωπο αυτό.