Υποχρέωση παρουσίασης πιστοποιητικού και διαδικασία λήψης και παροχής στοιχείων

10.-(1) Πρόσωπο που χρησιμοποιεί όχημα, αφού του ζητηθεί από αστυνομικό, δίδει το όνομα, τη διεύθυνσή του, το όνομα και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του οχήματος και παρουσιάζει το πιστοποιητικό ασφάλισης:

Νοείται ότι, αν ο οδηγός του οχήματος μέσα σε δύο μέρες, μετά που του ζητήθηκε η παρουσίαση του πιστοποιητικού ασφάλισης, παρουσιάσει το πιστοποιητικό αυτό προσωπικά σε τέτοιο αστυνομικό σταθμό που μπορεί να καθορίσει ο ίδιος κατά το χρόνο που ζητήθηκε η παρουσίαση του, δεν καταδικάζεται για αδίκημα βάσει του εδαφίου αυτού εξαιτίας μόνο της παράλειψης του να παρουσιάσει το πιστοποιητικό ασφάλισης στον αστυνομικό αυτό.

(2) Σε οποιαδήποτε περίπτωση που λόγω της χρήσης οχήματος συμβεί δυστύχημα που συνεπάγεται σωματική βλάβη σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή ζημιά σε περιουσία, ο οδηγός του οχήματος παρουσιάζει το πιστοποιητικό ασφάλισης του σε αστυνομικό ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο για εύλογη αιτία ζητά την παρουσίαση του. Αν ο οδηγός αυτός για οποιοδήποτε λόγο παραλείψει να παρουσιάσει το πιστοποιητικό ασφάλισης του, πρέπει το συντομότερο δυνατό και σε οποιαδήποτε περίπτωση μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από το συμβάν, να αναφέρει το δυστύχημα και να παρουσιάσει το πιστοποιητικό ασφάλισης του στον πλησιέστερο προς τη σκηνή του δυστυχήματος αστυνομικό σταθμό.

(3) Πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) είναι ένοχο αδικήματος κατά παράβαση του Νόμου αυτού.

(4) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού θα είναι επιπρόσθετες και όχι περιοριστικές οποιωνδήποτε διατάξεων του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ή οποιωνδήποτε κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, που σχετίζονται με την αναφορά των δυστυχημάτων.

(5) Στο άρθρο αυτό “παρουσίαση πιστοποιητικού ασφάλισης” σημαίνει την παρουσίαση για εξέταση του σχετικού πιστοποιητικού ασφάλισης, ή άλλου αποδεικτικού στοιχείου που δυνατό να καθορισθεί, το οποίο να βεβαιώνει ότι το όχημα δεν οδηγείτο κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου αυτού.

(6) Ο Αρχηγός Αστυνομίας, χωρίς οποιαδήποτε χρηματική επιβάρυνση, παρέχει το συντομότερο δυνατό στο Ταμείον Ασφαλιστών, έπειτα από γραπτή αίτηση του εν λόγω Ταμείου, οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με τα στοιχεία που καταγράφηκαν από αστυνομικό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου και του άρθρου 11.