Ανίσχυροι όροι σε ασφαλιστήριο

8. Οποιοσδήποτε όρος σε ασφαλιστήριο, που εκδίδεται για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, ο οποίος προβλέπει ότι καμιά ευθύνη δε θα προκύπτει βάσει του ασφαλιστηρίου ή ότι οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει βάσει τέτοιου ασφαλιστηρίου θα παύει στην περίπτωση που εκτελείται κάποια συγκεκριμένη πράξη ή παραλείπεται να εκτελεσθεί μετά από την πρόκληση περιστατικού το οποίο δημιουργεί αξίωση με βάση το ασφαλιστήριο, είναι χωρίς ισχύ σχετικά με τέτοιες αξιώσεις όπως εκτίθενται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4:

Νοείται ότι, καμιά διάταξη που περιλαμβάνεται στο άρθρο αυτό δε θα ερμηνεύεται κατά τρόπο ώστε να καθιστά άκυρη οποιαδήποτε διάταξη ασφαλιστηρίου η οποία απαιτεί από το ασφαλισμένο πρόσωπο να αποπληρώσει στον ασφαλιστή οποιαδήποτε ποσά τα οποία ο ασφαλιστής δυνατό να έχει καταστεί υπόχρεος να πληρώσει βάσει του ασφαλιστηρίου και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν προς ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων.