Ακυρότητα ορισμένων συμφωνιών όσον αφορά ευθύνη προς επιβάτες

7. Όταν πρόσωπο χρησιμοποιεί όχημα σε περιστάσεις κάτω από τις οποίες, δυνάμει του άρθρου 3, απαιτείται να βρίσκεται σε ισχύ σε σχέση προς τη χρήση αυτού ασφαλιστήριο όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4, τότε, αν οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο μεταφέρεται μέσα ή πάνω στο όχημα, κάθε προηγούμενη συμφωνία ή συνεννόηση μεταξύ τους (ανεξάρτητα από πρόθεση νομικής δέσμευσης) θα είναι χωρίς νομικό αποτέλεσμα σε τέτοια έκταση που σκοπεύει ή δυνατό να θεωρηθεί-

(α) ότι αίρει ή περιορίζει οποιαδήποτε ευθύνη του προσώπου που χρησιμοποιεί το όχημα σε σχέση με πρόσωπα που μεταφέρονται μέσα ή πάνω στο όχημα ή

(β) ότι επιβάλλει οποιουσδήποτε όρους σχετικά με την εγκυρότητα της ευθύνης του προσώπου που χρησιμοποιεί το όχημα, και το γεγονός ότι το πρόσωπο που μεταφέρεται με τη θέληση του αποδέχθηκε τον κίνδυνο αμέλειας του προσώπου που χρησιμοποιεί το όχημα δεν αίρει οποιαδήποτε ευθύνη του.

Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού αναφορά σε “πρόσωπο που μεταφέρεται μέσα ή πάνω στο όχημα” περιλαμβάνει αναφορά προσώπου που επιβιβάζεται στο όχημα ή αποβιβάζεται από αυτό, και αναφορά σε “προηγούμενη συμφωνία” σημαίνει συμφωνία που έγινε προτού προκύψει η ευθύνη.