Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών

16Γ-(1)  Ιδρύεται κέντρο πληροφοριών, που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών, η λειτουργία του οποίου ανατίθεται στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων της Δημοκρατίας.

(2) Το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών είναι υπεύθυνο για –

(α) την τήρηση μητρώου σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή που περιέχει τα καθοριζόμενα με απόφαση του Υπουργού στοιχεία· η απόφαση του Υπουργού δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

(β) την παροχή βοήθειας στους δικαιούχους, ώστε να λαμβάνουν εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά από σχετικό αίτημά τους τα καθοριζόμενα, στην απόφαση του Υπουργού  η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στοιχεία.

(3)  Η δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) απόφαση του Υπουργού, περιλαμβάνει, επιπρόσθετα από τα στοιχεία που θα περιέχονται στο μητρώο, και τα ακόλουθα:

(α) Τις προθεσμίες, εντός των οποίων οι ασφαλιστές οφείλουν να παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες·

(β) τα πρόσωπα ή τους οργανισμούς, που θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο μητρώο·

(γ) οποιεσδήποτε ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία του Κυπριακού Κέντρου Πληροφοριών.

(3Α) Το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών έχει το δικαίωμα, όποτε παραστεί ανάγκη να απευθύνεται προς οποιοδήποτε ασφαλιστή για την εξασφάλιση οποιασδήποτε πληροφορίας που εμπίπτει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, δικαίωμα απευθείας πρόσβασης στο μητρώο θα έχει και ο Αρχηγός Αστυνομίας, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6).

(5) Οι ασφαλιστές κοινοποιούν στα κέντρα πληροφοριών όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου το όνομα και τη διεύθυνση των αντιπροσώπων για διακανονισμό απαιτήσεων, τους οποίους έχουν διορίσει σε καθένα από τα κράτη-μέλη δυνάμει των διατάξεων των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2002 έως 2003.

(6) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται για την εφαρμογή των εδαφίων (1), (2), (3), (4) και (5) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 έως το 2003.

(7) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, ο Έφορος έχει εξουσία όπως επιβάλλει, μετά από καταγγελία του Κυπριακού Κέντρου Πληροφοριών και, ανάλογα με την περίπτωση, διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρις εκατόν λιρών για κάθε ημέρα καθυστέρησης υποβολής των καθοριζόμενων με απόφαση του Υπουργού στοιχείων.