Παροχή πληροφοριών από το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών

16Δ.-(1) Εντός χρονικής περιόδου επτά ετών από την ημερομηνία του ατυχήματος, ο ζημιωθείς δικαιούται να λάβει, χωρίς καθυστέρηση, είτε από το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών είτε από το κέντρο πληροφοριών του κράτους μέλους διαμονής του, αν δε διαμένει στη Δημοκρατία, είτε από το κέντρο πληροφοριών του κράτους μέλους του τόπου συνήθους στάθμευσης του οχήματος είτε από το κέντρο πληροφοριών του κράτους μέλους όπου συνέβη το ατύχημα, τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν οχήματα και αποστελλόμενα οχήματα κατά την έννοια της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 6, εφόσον ο ζημιωθείς έχει έννομο συμφέρον να λάβει τα στοιχεία αυτά:

(α)Την επωνυμία και τη διεύθυνση του ασφαλιστή·

(β)τον αριθμό του ασφαλιστηρίου· και

(γ)το όνομα και τη διεύθυνση του αντιπρόσωπου για διακανονισμό των απαιτήσεων που έχει διορίσει ο ασφαλιστής στο κράτος μέλος διαμονής του ζημιωθέντος:

Νοείται ότι το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών συνεργάζεται με όλα τα κέντρα πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου:

Νοείται περαιτέρω, ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και σε σχέση με πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου.

(2) Επιπροσθέτως των διατάξεων του εδαφίου (1), το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών παρέχει, μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 16 Γ, τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) στοιχεία:

(α) σε οποιοδήποτε πρόσωπο εμπλεκόμενο σε τροχαίο ατύχημα, που προκλήθηκε από όχημα με τόπο συνήθους στάθμευσης, έδαφος κράτους μέλους·

(β) σε οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει το συνήθη τόπο διαμονής του στη Δημοκρατία και που εμπλέκεται σε ατύχημα στη Δημοκρατία·

(γ) σε οποιοδήποτε ασφαλιστή, του οποίου ασφαλισμένος εμπλέκεται σε ατύχημα με όχημα του οποίου ο οδηγός ή ο ιδιοκτήτης, η ασφαλιστική κάλυψη ή η διεύθυνσή τους είναι άγνωστη·

(δ) στο Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων σε περίπτωση που αυτό, με βάση τον παρόντα Νόμο, ή τη συμφωνία του με τον Υπουργό Οικονομικών όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 28, πιθανόν να έχει υποχρέωση να καταβάλει αποζημιώσεις σε ζημιωθέντες:

Νοείται ότι ουδείς λαμβάνει στοιχεία δυνάμει του παρόντος εδαφίου, παρά μόνο αν έχει έννομο συμφέρον να λάβει τα στοιχεία αυτά.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών παρέχει στα πρόσωπα που καθορίζονται στις παραγράφους (α), (β), (γ) και (δ)  του εν λόγω εδαφίου, πληροφορίες σε σχέση με το όνομα και τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη κάθε οχήματος που εμπλέκεται στο σχετικό τροχαίο ατύχημα και/ή του συνήθους οδηγού του οχήματος αυτού.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών απευθύνεται σε οποιονδήποτε ασφαλιστή, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), για εξασφάλιση στοιχείων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, τα στοιχεία παρέχονται από τον ασφαλιστή το συντομότερο δυνατό και ανάλογα με τη φύση του ζητούμενου στοιχείου και, εν πάση περιπτώσει, το αργότερο εντός περιόδου πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

(5) Δικαίωμα απευθείας πρόσβασης στο Μητρώο έχει εκτός από τον Αρχηγό Αστυνομίας και ο Διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών:

Νοείται ότι, ασφαλιστής έχει δικαίωμα απευθείας πρόσβασης στο μητρώο μόνο σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που ο ίδιος παρέχει και που αφορούν τους δικούς του και μόνο ασφαλισμένους.