Παροχή πληροφοριών από το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών

16Δ-(1) Το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών παρέχει, το συντομότερο δυνατό, στα ακόλουθα πρόσωπα τα καθοριζόμενα, σε απόφαση του Υπουργού, στοιχεία, νοουμένου ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν έννομο συμφέρον να λάβουν τα στοιχεία αυτά:

(α) Σε οποιοδήποτε ζημιωθέντα·

(β) σε οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει το συνήθη τόπο διαμονής του στη Δημοκρατία και που εμπλέκεται σε ατύχημα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου·

(γ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει το συνήθη τόπο διαμονής του στη Δημοκρατία και που εμπλέκεται σε ατύχημα στη Δημοκρατία·

(δ) σε οποιοδήποτε ασφαλιστή του οποίου ασφαλισμένος εμπλέκεται σε δυστύχημα με όχημα του οποίου ο οδηγός ή ιδιοκτήτης, η ασφαλιστική κάλυψη ή η διεύθυνσή τους είναι άγνωστη.

(2)  Επιπρόσθετα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών θα παρέχει στα πρόσωπα που καθορίζονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εν λόγω εδαφίου, πληροφορίες σε σχέση με το όνομα και τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη του οχήματος και/ή του συνήθους οδηγού του.

(3)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών έχει το δικαίωμα, όποτε παραστεί ανάγκη, να απευθύνεται προς οποιοδήποτε ασφαλιστή ή ασφαλιστές για την εξασφάλιση οποιαδήποτε πληροφορίας που εμπίπτει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

(4)  Εντός επτά χρόνων από την ημερομηνία ατυχήματος που επισυμβαίνει μετά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, ο ζημιωθείς δικαιούται να λάβει χωρίς καθυστέρηση, είτε από το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών, είτε από το κέντρο πληροφοριών του κράτους-μέλους διαμονής του, είτε από το κέντρο πληροφοριών του τόπου συνήθους στάθμευσης του μηχανοκινήτου οχήματος που προκάλεσε το ατύχημα τα καθοριζόμενα, στην απόφαση του Υπουργού, στοιχεία:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και σε σχέση με πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.

(5) Το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών συνεργάζεται με όλα τα κέντρα πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.