Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών

16Γ-(1)  Ιδρύεται κέντρο πληροφοριών, που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών, η λειτουργία του οποίου ανατίθεται στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων της Δημοκρατίας.

(2) Το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών είναι υπεύθυνο για-

(α) την τήρηση μητρώου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, το οποίο περιέχει τα στοιχεία που προβλέπονται στο εδάφιο (3)·

(β) την παροχή βοήθειας στους ζημιωθέντες, στους ασφαλιστές ή στους νόμιμους εκπροσώπους τους, ώστε να λαμβάνουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, μετά από σχετικό αίτημά τους, τα βασικά στοιχεία που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 16Δ για τη διευθέτηση των αξιώσεων.

(γ) την τήρηση των προβλεπόμενων στο εδάφιο (3) στοιχείων, εφόσον απαιτείται σε ηλεκτρονική μορφή σε κεντρικήμονάδα αποθήκευσης στη Δημοκρατία, ώστε να καθίστανται προσβάσιμα στα ενδιαφερόμενα μέρη μετά από σχετικό αίτημα.

(3) Το προβλεπόμενο στο εδάφιο (2) μητρώο περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Τον αριθμό εγγραφής των οχημάτων με συνήθη τόπο στάθμευσης τη Δημοκρατία·

(β) τους αριθμούς των ασφαλιστηρίων, τα οποία καλύπτουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (α) οχήματα και τον ασφαλιστή με τον οποίο είναι ασφαλισμένα·

(γ) την περίοδο ασφάλισης που καλύπτει τα προβλεπόμενα στις παραγράφους (α) και (β) οχήματα και σε περίπτωση που έχει τερματισθεί ή ακυρωθεί η ισχύς του ασφαλιστηρίου, την ημερομηνία τερματισμού ή ακύρωσης αυτού·

(δ) τον αριθμό της πράσινης κάρτας ή του πιστοποιητικού συνοριακής ασφάλισης, εφόσον το όχημα καλύπτεται από κάποιο από τα έγγραφα αυτά, σε περίπτωση που το όχημα φέρει ειδική πινακίδα κυκλοφορίας·

(ε) τους ασφαλιστές που ασκούν τον κλάδο αστικής ευθύνης από χερσαία οχήματα, εξαιρουμένης της ευθύνης του μεταφορέα·

(στ) τα ονόματα των αντιπροσώπων για διακανονισμό απαιτήσεων·

(ζ) τον κατάλογο των οχημάτων που εμπίπτουν στις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (α), (β), (γ), (δ), (ζ), (η) και (θ) του εδαφίου (2) του άρθρου 3, τηρουμένων των αναλογιών, και τα ονόματα των αρχών που είναι υπεύθυνες για την ικανοποίηση απαίτησης ζημιωθέντος η οποία απορρέει από όχημα που εμπίπτει στις παρεκκλίσεις.

(3Α) (α)Τα προβλεπόμενα στις παραγράφους (α) έως (στ) του εδαφίου (3) στοιχεία, τηρούνται για περίοδο επτά (7) ετών από τη διαγραφή του οχήματος από το μητρώο ή τη λήξη του ασφαλιστηρίου.

(β) Οι ασφαλιστές υποβάλλουν στο Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών τα προβλεπόμενα στις παραγράφους (β), (γ), (δ) και (στ) του εδαφίου (3) στοιχεία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το τέλος κάθε μήνα και ενημερώνουν το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών όταν ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχει τερματισθεί ή ακυρωθεί ή δεν καλύπτει πλέον όχημα με αριθμό εγγραφής.

(γ) Η διαδικασία και η μέθοδος υποβολής των προβλεπόμενων στο εδάφιο (3) στοιχείων γίνεται κατόπιν υποδείξεων του Διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής, αφού προηγουμένως προηγηθεί συνεννόηση με τους ασφαλιστές.

(δ) Οι ασφαλιστές λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε τα παρεχόμενα στο Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών στοιχεία να είναι ακριβή και ορθά.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, δικαίωμα απευθείας πρόσβασης στο μητρώο θα έχει και ο Αρχηγός Αστυνομίας, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6).

(5) Οι ασφαλιστές κοινοποιούν στα κέντρα πληροφοριών όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου το όνομα και τη διεύθυνση των αντιπροσώπων για διακανονισμό απαιτήσεων, τους οποίους έχουν διορίσει σε καθένα από τα κράτη-μέλη δυνάμει των διατάξεων του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου.

(6) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται για την εφαρμογή των εδαφίων (1), (2), (3), (4) και (5) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

(7) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, ο Έφορος έχει εξουσία όπως επιβάλλει, μετά από καταγγελία του Κυπριακού Κέντρου Πληροφοριών και, ανάλογα με την περίπτωση, διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρις διακόσια ευρώ (€200) για κάθε ημέρα καθυστέρησης υποβολής των προβλεπόμενων στο εδάφιο (3) στοιχείων