Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών

16Γ-(1) Ιδρύεται κέντρο πληροφοριών, που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών, η λειτουργία του οποίου ανατίθεται στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων της Δημοκρατίας.

(2) Το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών είναι υπεύθυνο για -

(α) Την τήρηση μητρώου που θα περιέχει τα καθοριζόμενα με απόφαση του Υπουργού στοιχεία· η απόφαση του Υπουργού δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα·

(β) την παροχή βοήθειας στους δικαιούχους, ώστε να λαμβάνουν τα καθοριζόμενα, στην απόφαση του Υπουργού, στοιχεία.

(3) Η δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) απόφαση του Υπουργού, περιλαμβάνει, επιπρόσθετα από τα στοιχεία που θα περιέχονται στο μητρώο, και τα ακόλουθα:

(α) Τις προθεσμίες, εντός των οποίων οι ασφαλιστές οφείλουν να παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες·

(β) τα πρόσωπα ή τους οργανισμούς, που θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο μητρώο·

(γ) οποιεσδήποτε ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία του Κυπριακού Κέντρου Πληροφοριών.

(4)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, δικαίωμα απευθείας πρόσβασης στο μητρώο θα έχει και ο Αρχηγός Αστυνομίας, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6).

(5) Οι ασφαλιστές κοινοποιούν στα κέντρα πληροφοριών όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου το όνομα και τη διεύθυνση των αντιπροσώπων για διακανονισμό απαιτήσεων, τους οποίους έχουν διορίσει σε καθένα από τα κράτη-μέλη δυνάμει των διατάξεων των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2002 έως 2003.

(6) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται για την εφαρμογή των εδαφίων (1), (2), (3), (4) και (5) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 έως το 2003.

(7) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, ο Έφορος έχει εξουσία όπως επιβάλλει, μετά από καταγγελία του Κυπριακού Κέντρου Πληροφοριών και, ανάλογα με την περίπτωση, διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρις εκατόν λιρών για κάθε ημέρα καθυστέρησης υποβολής των καθοριζόμενων με απόφαση του Υπουργού στοιχείων.