Διαδικασία καταβολής αποζημίωσης

16Β-(1) Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ο ζημιωθείς κοινοποίησε την απαίτησή του για αποζημίωση, είτε απευθείας στον ασφαλιστή του προσώπου που ευθύνεται για το ατύχημα, είτε στον αντιπρόσωπο για διακανονισμό απαιτήσεων, είτε στο Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων, αν πρόκειται για ατύχημα που διακανονίζεται από το σύστημα εθνικών γραφείων ασφαλίσεων –

(α) Ο ασφαλιστής του προσώπου που φέρει την ευθύνη για το ατύχημα ή ο αντιπρόσωπός του για διακανονισμό απαιτήσεων ή το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων οφείλει να υποβάλει αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης, σε περίπτωση που η ευθύνη δεν αμφισβητείται και η αποζημίωση για το θάνατο ή για τη σωματική βλάβη ή για τη ζημία σε περιουσία έχει αποτιμηθεί, ή

(β) ο ασφαλιστής στον οποίο υποβλήθηκε η απαίτηση για αποζημίωση ή ο αντιπρόσωπός του για διακανονισμό απαιτήσεων ή το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων οφείλει να δώσει αιτιολογημένη απάντηση στα σημεία που εγείρονται στην απαίτηση, σε περίπτωση που η ευθύνη αμφισβητείται ή δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί σαφώς ή σε περίπτωση που η αποζημίωση για το θάνατο ή τη σωματική βλάβη ή για τη ζημία σε περιουσία δεν έχει πλήρως αποτιμηθεί:

Νοείται ότι ο ασφαλιστής μπορεί να προβάλλει έναντι του ζημιωθέντος όλες τις υπερασπίσεις και τα δικαιώματα που διαθέτει έναντι του ασφαλισμένου.

(2) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Έφορος έχει εξουσία όπως επιβάλλει, διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι τρεισήμισι χιλιάδες ευρώ (€3.500).

(3) Σε περίπτωση που η προσφορά για διακανονισμό της απαίτησης δεν γίνει εντός τριών μηνών, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), θα πρέπει να καταβληθεί ο τόκος, ο οποίος καθορίζεται από την κειμένη νομοθεσία επί του ποσού της αποζημίωσης την οποία προσφέρει ο ασφαλιστής ή το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων ή επιδικάζει το Δικαστήριο, στο ζημιωθέντα.