Διαδικασία καταβολής αποζημίωσης

16Β-(1) Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ο ζημιωθείς κοινοποίησε την απαίτησή του για αποζημίωση, είτε απευθείας στον ασφαλιστή του προσώπου που ευθύνεται για το ατύχημα, είτε στον αντιπρόσωπο για διακανονισμό απαιτήσεων -

(α) Ο ασφαλιστής του προσώπου που φέρει την ευθύνη για το ατύχημα ή ο αντιπρόσωπός του για διακανονισμό απαιτήσεων οφείλει να υποβάλει αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης σε περίπτωση που η ευθύνη δεν αμφισβητείται και η αποζημίωση για το θάνατο ή για τη σωματική βλάβη ή για τη ζημιά σε περιουσία έχει υπολογισθεί, ή

(β) ο ασφαλιστής στον οποίο υποβλήθηκε η απαίτηση για αποζημίωση ή ο αντιπρόσωπός του για διακανονισμό απαιτήσεων οφείλει να δώσει αιτιολογημένη απάντηση στα σημεία που εγείρονται στην απαίτηση σε περίπτωση που η ευθύνη αμφισβητείται ή δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί σαφώς ή σε περίπτωση που η αποζημίωση για το θάνατο ή για τη σωματική βλάβη ή για τη ζημιά σε περιουσία δεν έχει πλήρως υπολογισθεί:

Νοείται ότι ο ασφαλιστής μπορεί να προβάλλει έναντι του ζημιωθέντος όλες τις υπερασπίσεις και δικαιώματα που διαθέτει έναντι του ασφαλισμένου.

(2) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Έφορος έχει εξουσία όπως επιβάλλει, διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι δύο χιλιάδων λιρών.

(3) Σε περίπτωση που η προσφορά για διακανονισμό της απαίτησης δεν γίνει εντός τριών μηνών, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), θα πρέπει να καταβληθεί ο τόκος, ο οποίος καθορίζεται από την κειμένη νομοθεσία επί του ποσού της αποζημίωσης την οποία προσφέρει ο ασφαλιστής ή επιδικάζει το Δικαστήριο, στο ζημιωθέντα.