Ερμηνεία

2.-(1)Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“άδεια οδήγησης” σημαίνει άδεια οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος η οποία χορηγείται με βάση τις διατάξεις του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου

“Αλλοδαπό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης” σημαίνει τον κεντρικό οργανισμό που έχει συσταθεί από ασφαλιστές της αλλοδαπής σε οποιοδήποτε κράτος εκτός της Δημοκρατίας με σκοπό την υλοποίηση διεθνών διευθετήσεων σε σχέση με την ασφάλιση οδηγών μηχανοκίνητων οχημάτων για ευθύνη έναντι τρίτου όταν επισκέπτονται κράτη όπου τέτοια ασφάλιση είναι υποχρεωτική και με τον οποίο το Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης έχει συμβληθεί

“αντιπρόσωπος για διακανονισμό απαιτήσεων“ σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται από τον ασφαλιστή για τη διαχείριση και το διακανονισμό απαιτήσεων στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16Β και ο διορισμός του δε συνιστά αφ’ εαυτού άνοιγμα υποκαταστήματος ή αντιπροσωπείας ή εγκατάσταση μιας ασφαλιστικής επιχείρησης  κατά την έννοια του άρθρου 2 του περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου ούτε κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 , του Συμβουλίου, της 22ης Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση απόφασεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις·

“ασφαλιστήριο” σημαίνει ασφαλιστικό συμβόλαιο μηχανοκίνητου οχήματος και περιλαμβάνει καλυπτικό σημείωμα

“ασφαλιστής” σημαίνει ασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική με την έννοια των περί Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2002 και 2003 ή οποιουδήποτε νόμου ο οποίος τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά, που ασκεί εργασίες στον κλάδο ευθύνης από μηχανοκίνητα οχήματα·

“Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλισης Μηχανοκίνητου Οχήματος” (“International Motor Insurance Card”, γνωστό διεθνώς ως “πράσινη κάρτα”) σημαίνει το πιστοποιητικό ασφάλισης μηχανοκίνητου οχήματος του οποίου ο τύπος δημοσιεύεται κατά καιρούς με γνωστοποίηση του Υπουργού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και το οποίο έχει εκδοθεί (α) εκτός της Δημοκρατίας με εξουσιοδότηση οποιουδήποτε Αλλοδαπού Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης ή (β) στη Δημοκρατία με εξουσιοδότηση του Κυπριακού Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

“δικαστική απόφαση” σημαίνει απόφαση ή διάταγμα που εκδίδεται από αρμόδιο Δικαστήριο της Δημοκρατίας στα πλαίσια οποιασδήποτε διαδικασίας για την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού που αφορά αποζημιώσεις για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, και δεν περιλαμβάνει απόφαση ή διάταγμα (δικαστική ή διαιτησίας) που σχετίζεται με εγγραφή αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων, βάσει των διατάξεων του περί Αλλοδαπών Δικαστικών Αποφάσεων (Αμοιβαία Εκτέλεσις) Νόμου

”εγγυητικό ταμείο” σημαίνει το ταμείο το οποίο έχει συσταθεί με το άρθρο 1 της Οδηγίας 84/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ης Δεκεμβρίου 1983 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών των σχετικών με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης, που προκύπτει από την κυκλοφορία μηχανοκινήτων οχημάτων και το οποίο, σε ό,τι αφορά τη Δημοκρατία, είναι το Ταμείο Ασφαλιστών και σε ό,τι αφορά χώρα που δεν αποτελεί κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, οποιοδήποτε ταμείο έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό·

”Ενοποιημένη Συμφωνία” («Unified Agreement», γνωστή διεθνώς ως «Internal Regulations») σημαίνει τη Συμφωνία των Μελών του Συμβουλίου Γραφείων, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 2Α ενοποιεί και αντικαθιστά, από την 1η Ιουλίου 2003, τη Συμφωνία Ενιαίου Τύπου και την Πολυμερή Συμφωνία Εγγύησης και η οποία δημοσιεύεται κατά καιρούς στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

"Επόπτης" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί των Εποπτών Οδικών Μεταφορών (Εξουσίες και Ευθύνες) Νόμο∙

“Έφορος Ασφαλίσεων” σημαίνει τον κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2002 ασκούντα καθήκοντα Εφόρου Ασφαλίσεων δημόσιο λειτουργό·

”ζημιωθείς” σημαίνει το πρόσωπο, που έχει υποστεί σωματική βλάβη ή ζημία σε περιουσία, η οποία προκλήθηκε ή προέκυψε από τη χρήση μηχανοκίνητου οχήματος· σε περίπτωση θανάτου, ως “ζημιωθείς” νοείται το πρόσωπο που δικαιούται αποζημίωσης βάσει του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου·

“Κανονισμός 2495/95/ΕΚ“ σημαίνει τον Κανονισμό 2495/95/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 1995, για τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

“κράτος μέλος“ σημαίνει κράτος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ ή συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο την 2α Μαϊου 1992, και προσαρμόσθηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 17ην Μαϊου 1993 και όπως η Συμφωνία αυτή περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται·

“Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης” σημαίνει το Ταμείον Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων το οποίο είναι μέλος του Συμβουλίου Γραφείων και που είναι το εντεταλμένο γραφείο από τον Υπουργό για υπογραφή και εφαρμογή της “Συμφωνίας Ενιαίου Τύπου” και της “Πολυμερούς Συμφωνίας Εγγύησης”·

”Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών” σημαίνει το κέντρο πληροφοριών που καθορίζεται στο άρθρο 16Γ του παρόντος Νόμου·

”Κυπριακός Οργανισμός Αποζημίωσης” σημαίνει τον οργανισμό που καθορίζεται στο άρθρο 16Ε του παρόντος Νόμου·

“μηχανοκίνητο όχημα” σημαίνει οποιοδήποτε αυτοκινούμενο όχημα που προορίζεται να κινείται στο έδαφος με μηχανική δύναμη ή ηλεκτρική ενέργεια, που δεν κινείται σε σιδηρογραμμές και περιλαμβάνει ρυμουλκούμενο όχημα (trailer) συνδεδεμένο ή μή με το κυρίως αυτοκινούμενο όχημα, δεν περιλαμβάνει όμως αναπηρικά καροτσάκια και χορτοκοπτικές μηχανές·

“οδός” σημαίνει οποιαδήποτε οδό, δρόμο, πλατεία, ανοικτό χώρο καθώς και κάθε χώρο στον οποίο το κοινό έχει πρόσβαση, περιλαμβάνει δε γέφυρα που χρησιμοποιείται σχετικά με οποιαδήποτε οδό, καθώς και οποιοδήποτε ανοικτό χώρο μέσα στις περιοχές των λιμένων και αεροδρομίων, με εξαίρεση το πεδίο απογείωσης, προσγείωσης και στάθμευσης αεροσκαφών·

“Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος” σημαίνει τους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους του 1972 μέχρι 1999 και οποιοδήποτε νόμο τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά·

“πιστοποιητικό συνοριακής ασφάλισης“ (certificate of frontier insurance) σημαίνει το πιστοποιητικό ασφάλισης που προβλέπεται στο άρθρο 7 της Οδηγίας 72/166/ΕΟΚ της 24ης Απριλίου 1972 περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και με τον έλεγχο της υποχρέωσης προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και το οποίο εκδίδεται σε σχέση με μηχανοκίνητο όχημα από ή εκ μέρους οποιουδήποτε φορέα, που αναγνωρίζεται από κράτος μέλος ως αρμόδιος να εκδίδει τέτοια πιστοποιητικά·

“Πολυμερής Συμφωνία Εγγύησης” (“Multilateral Guarantee Agreement”) σημαίνει τη συμφωνία που έχει υπογραφεί από τα κράτη της Ευρώπης που αναφέρονται σε γνωστοποίηση του Υπουργού που δημοσιεύεται κατά καιρούς στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και η οποία Συμφωνία τελεί υπό την αιγίδα της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη και έχει επίσης υπογραφεί από το Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης

“πτώχευση” με τις γραμματικές της αλλαγές και συναφείς εκφράσεις περιλαμβάνει και αφερεγγυότητα

“Συμβούλιο Γραφείων” (Council of Bureaux) σημαίνει το σύνολο των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης που είναι υπεύθυνο, σε συνεργασία με τη βασική ομάδα εργασίας οδικών μεταφορών της Επιτροπής Εσωτερικών Μεταφορών της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, για την πλήρη συμμόρφωση των μελών με τις Συστάσεις της Γενεύης που στοχεύουν στη διευκόλυνση της διακίνησης των αυτοκινητιστών

“Συμφωνία Ενιαίου Τύπου” (“Uniform Agreement”) σημαίνει τη συμφωνία που το Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης έχει προσυπογράψει με κάθ’ ένα από τα Αλλοδαπά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης, μέλη του Συμβουλίου Γραφείων, για σκοπούς έκδοσης των Διεθνών Πιστοποιητικών Ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχημάτων

“Ταμείον Ασφαλιστών” σημαίνει την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δι’ εγγυήσεως με το όνομα “Ταμείον Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων” η οποία έχει συσταθεί και εγγραφεί στη Δημοκρατία δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου στις 18 Φεβρουαρίου 1969 με αριθμό εγγραφής 2377 και περιλαμβάνει και το Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης

“τόπος συνήθους στάθμευσης μηχανοκινήτου οχήματος” σημαίνει:

(α) το έδαφος του κράτους του οποίου το όχημα φέρει πινακίδα κυκλοφορίας, ανεξάρτητα από το αν η πινακίδα του είναι μόνιμη ή προσωρινή,

(β) στην περίπτωση που δεν προβλέπεται εγγραφή για ορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία όμως φέρουν πινακίδα ασφάλισης ή διακριτικό σήμα ανάλογο με την πινακίδα κυκλοφορίας, το έδαφος του κράτους στο οποίο εκδόθηκε το πιο πάνω σήμα ή πινακίδα,

(γ) στην περίπτωση που δεν προβλέπεται για ορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα ούτε εγγραφή, ούτε πινακίδα ασφάλισης, ούτε διακριτικό σήμα, το έδαφος του κράτους στο οποίο ο κάτοχος του οχήματος έχει τη μόνιμη κατοικία του,

(δ) στην περίπτωση που το μηχανοκίνητο όχημα που εμπλέκεται σε ατύχημα, δε φέρει πινακίδες κυκλοφορίας ή φέρει πινακίδες που δεν αντιστοιχούν ή δεν αντιστοιχούν πλέον στο όχημα, στο έδαφος του κράτους στο οποίο συνέβη το ατύχημα, για τους σκοπούς της ικανοποίησης των αξιώσεων από ατυχήματα·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών.

(2) Αν οποιαδήποτε λέξη ή έκφραση που χρησιμοποιείται στο Νόμο αυτό ορίζεται στον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο, η λέξη αυτή ή η έκφραση, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, θα έχει στο Νόμο αυτό την έννοια που αποδίδεται σε αυτή στον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο.