Ερμηνεία

2.-(1)Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“άδεια οδήγησης” σημαίνει άδεια οδήγησης οχήματος, η οποία χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου·

“Αλλοδαπό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης” σημαίνει τον κεντρικό οργανισμό που έχει συσταθεί από ασφαλιστές της αλλοδαπής σε οποιοδήποτε κράτος εκτός της Δημοκρατίας με σκοπό την υλοποίηση διεθνών διευθετήσεων σε σχέση με την ασφάλιση οδηγών οχημάτων για ευθύνη έναντι τρίτου όταν επισκέπτονται κράτη όπου τέτοια ασφάλιση είναι υποχρεωτική και με τον οποίο το Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης έχει συμβληθεί∙

“αντιπρόσωπος για διακανονισμό απαιτήσεων” σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται από ασφαλιστή για τη διαχείριση και το διακανονισμό απαιτήσεων στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 16Β και ο διορισμός του δεν συνιστά αφ’ εαυτού άνοιγμα υποκαταστήματος ή αντιπροσωπείας ή εγκατάσταση ασφαλιστικής επιχείρησης, σύμφωνα με τον περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1215/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις·

"ασφαλισμένος" (insured) σημαίνει πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται από ασφαλιστήριο αλλά δεν είναι απαραίτητα ο κάτοχος του ασφαλιστηρίου (policyholder)·

“ασφαλιστήριο” σημαίνει ασφαλιστικό συμβόλαιο οχήματος και περιλαμβάνει καλυπτικό σημείωμα

"ασφαλιστής" σημαίνει ασφαλιστική επιχείρηση, όπως ο όρος αυτός ορίζεται στον περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο·

"ασφαλιστικές απαιτήσεις" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο εδάφιο (1) του άρθρου 308 του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου·

“Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλισης Οχήματος” (“International Motor Insurance Card”, γνωστό διεθνώς ως “πράσινη κάρτα”) σημαίνει το πιστοποιητικό ασφάλισης οχήματος του οποίου ο τύπος δημοσιεύεται κατά καιρούς με γνωστοποίηση του Υπουργού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και το οποίο έχει εκδοθεί (α) εκτός της Δημοκρατίας με εξουσιοδότηση οποιουδήποτε Αλλοδαπού Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης ή (β) στη Δημοκρατία με εξουσιοδότηση του Κυπριακού Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης∙

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία, τηρουμένου του Πρωτοκόλλου αριθ. 10 για την Κύπρο της Συμφωνίας Προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση∙

"δικαστική απόφαση" σημαίνει απόφαση ή διάταγμα που εκδίδεται από αρμόδιο Δικαστήριο, στο πλαίσιο οποιασδήποτε διαδικασίας, για την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού που αφορά σε αποζημιώσεις για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

“εγγυητικό ταμείο” σημαίνει το ταμείο το οποίο έχει συσταθεί με το άρθρο 1 της Οδηγίας 84/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ης Δεκεμβρίου 1983 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών των σχετικών με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης, που προκύπτει από την κυκλοφορία μηχανοκινήτων οχημάτων και το οποίο, σε ό,τι αφορά τη Δημοκρατία, είναι το Ταμείο Ασφαλιστών και σε ό,τι αφορά χώρα που δεν αποτελεί κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, οποιοδήποτε ταμείο έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό·

“Ενοποιημένη Συμφωνία” («Unified Agreement», γνωστή διεθνώς ως «Internal Regulations») σημαίνει τη Συμφωνία των Μελών του Συμβουλίου Γραφείων, η οποία αντικαθιστά, από την 1η Ιουλίου 2003, τη Συμφωνία Ενιαίου Τύπου και την Πολυμερή Συμφωνία Εγγύησης και η οποία δημοσιεύεται κατά καιρούς στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

"Επόπτης" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί των Εποπτών Οδικών Μεταφορών (Εξουσίες και Ευθύνες) Νόμο∙

"Έφορος Ασφαλίσεων" σημαίνει τον, κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, ασκούντα καθήκοντα Εφόρου Ασφαλίσεων, δημόσιο λειτουργό·

“ζημιωθείς” και “μέρος που ζημιώθηκε” σημαίνει πρόσωπο το οποίο δικαιούται αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε από όχημα·

"κάτοχος ασφαλιστηρίου" (policyholder) σημαίνει το αντισυμβαλλόμενο με την ασφαλιστική επιχείρηση φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς όφελος του οποίου εκδόθηκε ασφαλιστήριο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

“Κανονισμός (ΕΕ) 2016/792” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΕ) 2016/792 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 για τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή και τον δείκτη τιμών  κατοικιών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου”·

“Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας (ΕΕ) 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)”·

“κράτος μέλος” σημαίνει κράτος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ ή συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο την 2α Μαϊου 1992, και προσαρμόσθηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 17ην Μαϊου 1993 και όπως η Συμφωνία αυτή περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται·

“κράτος μέλος καταγωγής” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου∙

“Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης” σημαίνει το Ταμείον Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων το οποίο είναι μέλος του Συμβουλίου Γραφείων και που είναι το εντεταλμένο γραφείο από τον Υπουργό για υπογραφή και εφαρμογή της “Συμφωνίας Ενιαίου Τύπου” και της “Πολυμερούς Συμφωνίας Εγγύησης”·

“Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών” σημαίνει το κέντρο πληροφοριών που καθορίζεται στο άρθρο 16Γ του παρόντος Νόμου·

”Κυπριακός Οργανισμός Αποζημίωσης” σημαίνει τον οργανισμό που καθορίζεται στο άρθρο 16Ε του παρόντος Νόμου·

“Οδηγία 2009/103/ΕΚ” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Οδηγία 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής”·

“Οδηγία 2009/138/ΕΚ” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Οδηγία 2009/138/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II)”·

“Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος” σημαίνει τους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους του 1972 μέχρι 1999 και οποιοδήποτε νόμο τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά·

“όχημα” σημαίνει-

(α) οποιοδήποτε αυτοκινούμενο όχημα κινούμενο επί του εδάφους αποκλειστικά διά μηχανικής ισχύος και μη κινούμενο επί σιδηροτροχιών με-

(i) μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής άνω των είκοσι πέντε χιλιομέτρων ανά ώρα (25 km/h)∙ ή

(ii) μέγιστο καθαρό βάρος άνω των είκοσι πέντε κιλών (25 kg) και μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής άνω των δεκατεσσάρων χιλιομέτρων ανά ώρα (14 km/h)∙

(β) οποιοδήποτε ρυμουλκούμενο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί με αυτοκινούμενο όχημα που προβλέπεται στην παράγραφο (α), συζευγμένο ή μη μετά του αυτοκινούμενου οχήματος:

Νοείται ότι, με την επιφύλαξη των παραγράφων (α) και (β), τα αναπηρικά αμαξίδια που προορίζονται αποκλειστικά για χρήση από άτομα με σωματικές αναπηρίες δεν θεωρούνται οχήματα για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου∙

“πιστοποιητικό συνοριακής ασφάλισης“ (certificate of frontier insurance) σημαίνει το πιστοποιητικό ασφάλισης που προβλέπεται στο άρθρο 7 της Οδηγίας 72/166/ΕΟΚ της 24ης Απριλίου 1972 περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και με τον έλεγχο της υποχρέωσης προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και το οποίο εκδίδεται σε σχέση με όχημα από ή εκ μέρους οποιουδήποτε φορέα, που αναγνωρίζεται από κράτος μέλος ως αρμόδιος να εκδίδει τέτοια πιστοποιητικά·

“Πολυμερής Συμφωνία Εγγύησης” (“Multilateral Guarantee Agreement”) σημαίνει τη συμφωνία που έχει υπογραφεί από τα κράτη της Ευρώπης που αναφέρονται σε γνωστοποίηση του Υπουργού που δημοσιεύεται κατά καιρούς στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και η οποία Συμφωνία τελεί υπό την αιγίδα της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη και έχει επίσης υπογραφεί από το Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης

“πτώχευση” με τις γραμματικές της αλλαγές και συναφείς εκφράσεις περιλαμβάνει και αφερεγγυότητα

“Συμβούλιο Γραφείων” (Council of Bureaux) σημαίνει το σύνολο των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης που είναι υπεύθυνο, σε συνεργασία με τη βασική ομάδα εργασίας οδικών μεταφορών της Επιτροπής Εσωτερικών Μεταφορών της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, για την πλήρη συμμόρφωση των μελών με τις Συστάσεις της Γενεύης που στοχεύουν στη διευκόλυνση της διακίνησης των αυτοκινητιστών

“Συμφωνία Ενιαίου Τύπου” (“Uniform Agreement”) σημαίνει τη συμφωνία που το Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης έχει προσυπογράψει με κάθ’ ένα από τα Αλλοδαπά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης, μέλη του Συμβουλίου Γραφείων, για σκοπούς έκδοσης των Διεθνών Πιστοποιητικών Ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχημάτων

“Ταμείον Ασφαλιστών” σημαίνει την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δι’ εγγυήσεως με το όνομα “Ταμείον Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων” η οποία έχει συσταθεί και εγγραφεί στη Δημοκρατία δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου στις 18 Φεβρουαρίου 1969 με αριθμό εγγραφής 2377 και περιλαμβάνει και το Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης

“τόπος συνήθους στάθμευσης οχήματος” σημαίνει:

(α) το έδαφος του κράτους του οποίου το όχημα φέρει πινακίδα κυκλοφορίας, ανεξάρτητα από το αν η πινακίδα του είναι μόνιμη ή προσωρινή,

(β) στην περίπτωση που δεν προβλέπεται εγγραφή για ορισμένα οχήματα τα οποία όμως φέρουν πινακίδα ασφάλισης ή διακριτικό σήμα ανάλογο με την πινακίδα κυκλοφορίας, το έδαφος του κράτους στο οποίο εκδόθηκε το πιο πάνω σήμα ή πινακίδα,

(γ) στην περίπτωση που δεν προβλέπεται για ορισμένα οχήματα ούτε εγγραφή, ούτε πινακίδα ασφάλισης, ούτε διακριτικό σήμα, το έδαφος του κράτους στο οποίο ο κάτοχος του οχήματος έχει τη μόνιμη κατοικία του,

(δ) στην περίπτωση που το όχημα που εμπλέκεται σε ατύχημα, δε φέρει πινακίδες κυκλοφορίας ή φέρει πινακίδες που δεν αντιστοιχούν ή δεν αντιστοιχούν πλέον στο όχημα, στο έδαφος του κράτους στο οποίο συνέβη το ατύχημα, για τους σκοπούς της ικανοποίησης των αξιώσεων από ατυχήματα·

"τρίτος" σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με εξαίρεση τον οδηγό του οχήματος που προκάλεσε το θάνατο ή σωματική βλάβη ή/και ζημιά σε περιουσία ως αποτέλεσμα της χρήσης του οχήματος·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών·

“χρήση οχήματος” σημαίνει οποιαδήποτε χρήση οχήματος η οποία ανταποκρίνεται στη λειτουργία του οχήματος ως μέσου μεταφοράς τη στιγμή ατυχήματος, ανεξαρτήτως των χαρακτηριστικών του οχήματος και του εδάφους στο οποίο χρησιμοποιείται το όχημα και εάν το όχημα είναι ακινητοποιημένο ή κινείται.

(2) Αν οποιαδήποτε λέξη ή έκφραση που χρησιμοποιείται στο Νόμο αυτό ορίζεται στον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο, η λέξη αυτή ή η έκφραση, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, θα έχει στο Νόμο αυτό την έννοια που αποδίδεται σε αυτή στον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο.

(3) Στον παρόντα Νόμο και στις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις-

(α) οποιαδήποτε αναφορά σε Οδηγία, Κανονισμό, Απόφαση ή άλλη νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη, όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια∙ και

(β) οποιαδήποτε αναφορά σε Νόμο ή Κανονιστική Διοικητική Πράξη της Δημοκρατίας σημαίνει τον εν λόγω Νόμο ή Κανονιστική Διοικητική Πράξη, όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια.

(2) Αν οποιαδήποτε λέξη ή έκφραση που χρησιμοποιείται στο Νόμο αυτό ορίζεται στον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο, η λέξη αυτή ή η έκφραση, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, θα έχει στο Νόμο αυτό την έννοια που αποδίδεται σε αυτή στον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο.