Ερμηνεία

2.-(1) Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“άδεια οδήγησης” σημαίνει άδεια οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος η οποία χορηγείται με βάση τις διατάξεις του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου

“Αλλοδαπό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης” σημαίνει τον κεντρικό οργανισμό που έχει συσταθεί από ασφαλιστές της αλλοδαπής σε οποιοδήποτε κράτος εκτός της Δημοκρατίας με σκοπό την υλοποίηση διεθνών διευθετήσεων σε σχέση με την ασφάλιση οδηγών μηχανοκίνητων οχημάτων για ευθύνη έναντι τρίτου όταν επισκέπτονται κράτη όπου τέτοια ασφάλιση είναι υποχρεωτική και με τον οποίο το Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης έχει συμβληθεί

“ασφαλιστήριο” σημαίνει ασφαλιστικό συμβόλαιο μηχανοκίνητου οχήματος και περιλαμβάνει καλυπτικό σημείωμα

“ασφαλιστής” σημαίνει ασφαλιστική εταιρεία ή ασφαλιστή με την έννοια των περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμων ή οποιουδήποτε νόμου ο οποίος τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά, που ασκεί εργασίες στον κλάδο μηχανοκίνητων οχημάτων για την ασφάλιση ευθύνης έναντι τρίτου

“Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλισης Μηχανοκίνητου Οχήματος” (“International Motor Insurance Card”, γνωστό διεθνώς ως “πράσινη κάρτα”) σημαίνει το πιστοποιητικό ασφάλισης μηχανοκίνητου οχήματος του οποίου ο τύπος δημοσιεύεται κατά καιρούς με γνωστοποίηση του Υπουργού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και το οποίο έχει εκδοθεί (α) εκτός της Δημοκρατίας με εξουσιοδότηση οποιουδήποτε Αλλοδαπού Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης ή (β) στη Δημοκρατία με εξουσιοδότηση του Κυπριακού Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

“δικαστική απόφαση” σημαίνει απόφαση ή διάταγμα που εκδίδεται από αρμόδιο Δικαστήριο της Δημοκρατίας στα πλαίσια οποιασδήποτε διαδικασίας για την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού που αφορά αποζημιώσεις για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, και δεν περιλαμβάνει απόφαση ή διάταγμα (δικαστική ή διαιτησίας) που σχετίζεται με εγγραφή αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων, βάσει των διατάξεων του περί Αλλοδαπών Δικαστικών Αποφάσεων (Αμοιβαία Εκτέλεσις) Νόμου

“Έφορος Ασφαλίσεων” σημαίνει τον κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2002 ασκούντα καθήκοντα Εφόρου Ασφαλίσεων δημόσιο λειτουργό

“Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης” σημαίνει το Ταμείον Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων το οποίο είναι μέλος του Συμβουλίου Γραφείων και που είναι το εντεταλμένο γραφείο από τον Υπουργό για υπογραφή και εφαρμογή της “Συμφωνίας Ενιαίου Τύπου” και της “Πολυμερούς Συμφωνίας Εγγύησης”

“μηχανοκίνητο όχημα” σημαίνει οποιοδήποτε αυτοκινούμενο όχημα που προορίζεται να κινείται στο έδαφος με μηχανική δύναμη ή ηλεκτρική ενέργεια, που δεν κινείται σε σιδηρογραμμές και περιλαμβάνει ρυμουλκούμενο όχημα (trailer) συνδεδεμένο ή μή με το κυρίως αυτοκινούμενο όχημα, δεν περιλαμβάνει όμως αναπηρικά καροτσάκια και χορτοκοπτικές μηχανές

“οδός” σημαίνει οποιαδήποτε οδό, δρόμο, πλατεία, ανοικτό χώρο καθώς και κάθε χώρο στον οποίο το κοινό έχει πρόσβαση, περιλαμβάνει δε γέφυρα που χρησιμοποιείται σχετικά με οποιαδήποτε οδό, καθώς και οποιοδήποτε ανοικτό χώρο μέσα στις περιοχές των λιμένων και αεροδρομίων, με εξαίρεση το πεδίο απογείωσης, προσγείωσης και στάθμευσης αεροσκαφών

“Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος” σημαίνει τους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους του 1972 μέχρι 1999 και οποιοδήποτε νόμο τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά

“Πολυμερής Συμφωνία Εγγύησης” (“Multilateral Guarantee Agreement”) σημαίνει τη συμφωνία που έχει υπογραφεί από τα κράτη της Ευρώπης που αναφέρονται σε γνωστοποίηση του Υπουργού που δημοσιεύεται κατά καιρούς στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και η οποία Συμφωνία τελεί υπό την αιγίδα της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη και έχει επίσης υπογραφεί από το Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης

“πτώχευση” με τις γραμματικές της αλλαγές και συναφείς εκφράσεις περιλαμβάνει και αφερεγγυότητα

“Συμβούλιο Γραφείων” (Council of Bureaux) σημαίνει το σύνολο των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης που είναι υπεύθυνο, σε συνεργασία με τη βασική ομάδα εργασίας οδικών μεταφορών της Επιτροπής Εσωτερικών Μεταφορών της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, για την πλήρη συμμόρφωση των μελών με τις Συστάσεις της Γενεύης που στοχεύουν στη διευκόλυνση της διακίνησης των αυτοκινητιστών

“Συμφωνία Ενιαίου Τύπου” (“Uniform Agreement”) σημαίνει τη συμφωνία που το Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης έχει προσυπογράψει με κάθ’ ένα από τα Αλλοδαπά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης, μέλη του Συμβουλίου Γραφείων, για σκοπούς έκδοσης των Διεθνών Πιστοποιητικών Ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχημάτων

“Ταμείον Ασφαλιστών” σημαίνει την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δι’ εγγυήσεως με το όνομα “Ταμείον Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων” η οποία έχει συσταθεί και εγγραφεί στη Δημοκρατία δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου στις 18 Φεβρουαρίου 1969 με αριθμό εγγραφής 2377 και περιλαμβάνει και το Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης

“τόπος συνήθους στάθμευσης μηχανοκινήτου οχήματος” σημαίνει (α) το έδαφος του κράτους στο οποίο το όχημα έχει εγγραφεί και του οποίου φέρει την πινακίδα κυκλοφορίας, (β) στην περίπτωση που δεν προβλέπεται εγγραφή για ορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία όμως φέρουν πινακίδα ασφάλισης ή διακριτικό σήμα ανάλογο με την πινακίδα κυκλοφορίας, το έδαφος του κράτους στο οποίο εκδόθηκε το πιο πάνω σήμα ή η πινακίδα, (γ) στην περίπτωση που δεν προβλέπεται για ορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα ούτε εγγραφή, ούτε πινακίδα ασφάλισης, ούτε διακριτικό σήμα, το έδαφος του κράτους στο οποίο ο κάτοχος του οχήματος έχει τη μόνιμη κατοικία του

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών.