Τροποποίηση του βασικού νόμου

2Α. ΄Οπου, στο κείμενο του παρόντα Νόμου απαντώνται οι όροι <Συμφωνία Ενιαίου Τύπου> και <Πολυμερής Συμφωνία Εγγύησης>, μαζί ή ξεχωριστά, αντικαθίστανται, από την 1η Ιουλίου 2003, με τον όρο «Ενοποιημένη Συμφωνία», η οποία θα τυγχάνει εφαρμογής στη έκταση που εφαρμόζεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.