Πιστοποιητικό ασφάλισης

5.-(1) Το πιστοποιητικό ασφάλισης που εκδίδεται για τους σκοπούς του Νόμου αυτού ισχύει εφόσον-

(α) Εκδίδεται από ασφαλιστή προς όφελος κατόχου ασφαλιστηρίου,

(β) έχει τη μορφή και περιέχει τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στον καθορισμένο τύπο, περιλαμβανομένων  οποιωνδήποτε όρων στους οποίους υπόκειται η έκδοση του ασφαλιστηρίου, και

(γ) έχει παραδοθεί στον ασφαλισμένο:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού το πιστοποιητικό ασφάλισης θεωρείται ότι έχει παραδοθεί όταν-

(α) Παραληφθεί προσωπικά από τον ασφαλισμένο ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή

(β) αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου ή

(γ) διαβιβασθεί ακριβές αντίγραφο του μέσω τηλεομοιοτύπου (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

(2) Το πιστοποιητικό ασφάλισης που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (1), ισχύει στη Δημοκρατία και στα εδάφη των κρατών που έχουν προσυπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Εγγύησης τα οποία αναφέρονται σε γνωστοποίηση του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τεκμαίρεται ότι καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις της αντίστοιχης νομοθεσίας που προβλέπει για την υποχρεωτική ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης που προκύπτει στο έδαφος των κρατών αυτών.