Αρωγή προς το Ταμείον Ασφαλιστών

35. Οι αρχές της Δημοκρατίας παρέχουν στο Ταμείον Ασφαλιστών οποιαδήποτε διευκόλυνση ή πληροφορία την οποία το εν λόγω Ταμείο κρίνει αναγκαία για σκοπούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του που πηγάζουν από το Νόμο αυτό.