Εργαλεία σύγκρισης τιμών ασφάλισης αυτοκινήτων οχημάτων

16Ζ.-(1) Ο Έφορος πιστοποιεί ως “ανεξάρτητα εργαλεία σύγκρισης τιμών ασφάλισης αυτοκινήτων οχημάτων” τα εργαλεία που επιτρέπουν στους καταναλωτές να συγκρίνουν δωρεάν τις τιμές, τα τιμολόγια και την κάλυψη μεταξύ των παρόχων της προβλεπόμενης στο άρθρο 3 υποχρεωτικής ασφάλισης, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες στο εδάφιο (2) προϋποθέσεις.

(2) Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (1) εργαλεία-

(α) λειτουργούν ανεξάρτητα από τους παρόχους της προβλεπόμενης στο εδάφιο (3) υποχρεωτικής ασφάλισης και διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν ίση μεταχείριση στα αποτελέσματα της αναζήτησης·

(β) δημοσιοποιούν με σαφήνεια την ταυτότητα των ιδιοκτητών και των φορέων εκμετάλλευσης των εν λόγω εργαλείων·

(γ) ορίζουν τα σαφή και αντικειμενικά κριτήρια επί των οποίων βασίζεται η σύγκριση·

(δ) χρησιμοποιούν απλή και σαφή γλώσσα∙

(ε) παρέχουν ακριβή και επικαιροποιημένη πληροφόρηση και αναφέρουν την ώρα της τελευταίας ενημέρωσης·

(στ) είναι ανοιχτά για οποιονδήποτε πάροχο της προβλεπόμενης στο εδάφιο (3) υποχρεωτικής ασφάλισης, καθιστούν διαθέσιμες τις σχετικές πληροφορίες, περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα προσφορών που καλύπτουν σημαντικό μέρος της αγοράς ασφάλισης αυτοκινήτων οχημάτων και, εάν οι προβαλλόμενες πληροφορίες δεν προσφέρουν πλήρη επισκόπηση της εν λόγω αγοράς, παρέχουν στον χρήστη σαφή σχετική δήλωση πριν από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων∙

(ζ) προβλέπουν αποτελεσματική διαδικασία για την αναφορά εσφαλμένων πληροφοριών·

(η) περιλαμβάνουν δήλωση ότι οι τιμές βασίζονται στις παρεχόμενες πληροφορίες και δεν είναι δεσμευτικές για τους παρόχους ασφαλιστικών υπηρεσιών.

(3) Ο Έφορος Ασφαλίσεων, μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, εκδίδει Οδηγίες για την εφαρμογή των προβλεπόμενων στο εδάφιο (2) προϋποθέσεων.