Καταβολή αποζημίωσης από τον Κυπριακό Οργανισμό Αποζημίωσης

16ΣΤ.-(1) Σε περίπτωση που δεν έχει καταστεί δυνατή η αναγνώριση της ταυτότητας του οχήματος που προκάλεσε το ατύχημα, το οποίο συνέβη σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή σε περίπτωση που μέσα σε διάστημα δύο μηνών από το ατύχημα δεν έχει διαπιστωθεί η ταυτότητα του ασφαλιστή, το πρόσωπο που έχει το συνήθη τόπο διαμονής του στη Δημοκρατία και που έχει εμπλακεί σε ατύχημα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου εκτός της Δημοκρατίας και που έχει υποστεί θάνατο ή σωματική βλάβη ή ζημιά σε περιουσία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από τον Κυπριακό Οργανισμό Αποζημίωσης.

(2) Η αποζημίωση, η οποία καταβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (1), υπόκειται στους περιορισμούς που διαλαμβάνονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4.

(3) Ο Κυπριακός Οργανισμός Αποζημίωσης διατηρεί το δικαίωμα ανάκτησης του ποσού της αποζημίωσης, που έχει καταβάλει δυνάμει του εδαφίου (1), τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (8) του άρθρου 16Ε, από τα ακόλουθα εγγυητικά ταμεία:

(α) Σε περίπτωση που η ταυτότητα του ασφαλιστή δεν μπορεί να διαπιστωθεί, από το εγγυητικό ταμείο του κράτους-μέλους όπου το όχημα έχει τον τόπο συνήθους στάθμευσής του· ή

(β) σε περίπτωση μη αναγνώρισης της ταυτότητας του οχήματος, από το εγγυητικό ταμείο του κράτους-μέλους όπου συνέβη το ατύχημα· ή

(γ) σε περίπτωση που εμπλέκονται οχήματα τρίτων χωρών, από το εγγυητικό ταμείο του κράτους-μέλους όπου συνέβη το ατύχημα.