Γενική ποινή

38. Πρόσωπο το οποίο είναι ένοχο αδικήματος κατά παράβαση του Νόμου αυτού, για το οποίο δεν προβλέπεται ειδική ποινή, υπόκειται, σχετικά με πρώτη καταδίκη σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής ποινής και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής ποινής.