Έναρξη ισχύος του Νόμου

40. Ο Νόμος αυτός τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας εκτός από την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 που θα τεθεί σε εφαρμογή με διάταγμα του Υπουργού που θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.