Κατάργηση

39. Με το Νόμο αυτό καταργείται ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλεια Υπέρ Τρίτου) Νόμος:

Νοείται ότι, οποιοδήποτε ασφαλιστήριο, πιστοποιητικό ασφάλισης ή άλλο έγγραφο που έχει εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του καταργηθέντος Νόμου, συνεχίζει να ισχύει μέχρι την αντικατάσταση ή λήξη του και σε τέτοια περίπτωση το περιεχόμενο τέτοιου ασφαλιστηρίου, πιστοποιητικού ασφάλισης και άλλου εγγράφου θα τεκμαίρεται ότι ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις του Νόμου αυτού, στην έκταση που αυτό δεν αντίκειται στο Νόμο αυτό.