Απευθείας αγώγιμο δικαίωμα κατά του ασφαλιστή

16Α-(1) Ανεξάρτητα από ο,τιδήποτε προβλέπεται στον περί Συμβάσεων Νόμο και στον περί Αστικών Αδικημάτων Νόμο, ο ζημιωθείς αποκτά, με την επιφύλαξη των εδαφίων (2) και (3),  απευθείας αγώγιμο δικαίωμα και εναντίον του ασφαλιστή, του προσώπου που ευθύνεται για το ατύχημα, ο οποίος σε τέτοια περίπτωση υποκαθίσταται στη θέση του ασφαλισμένου έναντι του ζημιωθέντος, χωρίς ο ζημιωθείς να υποχρεούται να στραφεί και εναντίον του ασφαλισμένου, όταν η αγωγή αφορά αγώγιμο δικαίωμα που γεννήθηκε στη Δημοκρατία προς όφελος ζημιωθέντα από ατύχημα που προκάλεσε μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο έχει τον τόπο συνήθους στάθμευσής του σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση καταγγελίας του ασφαλιστηρίου από τον ασφαλιστή, τότε θα πρέπει στη δικαστική διαδικασία να συμμετέχει και ο ασφαλισμένος:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ημερομηνία προσχώρησης της, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου θα ισχύουν μόνο στις περιπτώσεις που το μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο προκάλεσε το ατύχημα, έχει τον τόπο συνήθους στάθμευσής του στη Δημοκρατία.

(2) Στην περίπτωση του εδαφίου (1) ο ασφαλιστής μπορεί να προβάλει έναντι του ζημιωθέντος όλες τις υπερασπίσεις που διαθέτει εναντίον του ασφαλισμένου.

(3) Ο διορισμός αντιπροσώπου για διακανονισμό απαιτήσεως δεν εμποδίζει τον ζημιωθέντα ή τον ασφαλιστή του, να στρέφονται απευθείας κατά του προσώπου που φέρει την ευθύνη για το ατύχημα ή του ασφαλιστή δυνάμει του εδαφίου (1).

(4) Δικαστική απόφαση η οποία εξασφαλίζεται δυνάμει του άρθρου αυτού λογίζεται ως δικαστική απόφαση για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(5) Οι διατάξεις των άρθρων 14, 15 και 16 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και στην περίπτωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1).