Κυπριακός Οργανισμός Αποζημίωσης

16Ε-(1) Ιδρύεται οργανισμός αποζημίωσης, που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο Κυπριακός Οργανισμός Αποζημίωσης».

(2) Οι αρμοδιότητες του Κυπριακού Οργανισμού Αποζημίωσης ασκούνται από το Ταμείο Ασφαλιστών δυνάμει των άρθρων 28 και 29.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) πρόσωπο, που έχει το συνήθη τόπο διαμονής του στη Δημοκρατία και που έχει εμπλακεί σε ατύχημα σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και που έχει υποστεί θάνατο ή σωματική βλάβη ή ζημιά σε περιουσία δύναται να υποβάλει απαίτηση στον Κυπριακό Οργανισμό Αποζημίωσης, σε περίπτωση που -

(α) Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που το πρόσωπο αυτό υπέβαλε απαίτηση για αποζημίωση στον ασφαλιστή του οχήματος που προκάλεσε το ατύχημα, ή στον αντιπρόσωπο για διακανονισμό απαιτήσεων, ο ασφαλιστής ή ο αντιπρόσωπός του για διακανονισμό απαιτήσεων δεν έχει δώσει αιτιολογημένη απάντηση στους ισχυρισμούς που προβάλλονται στην απαίτηση· ή

(β) ο ασφαλιστής δεν έχει διορίσει αντιπρόσωπο για διακανονισμό απαιτήσεων στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή, το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να υποβάλει απαίτηση στον Κυπριακό Οργανισμό Αποζημίωσης, αν έχει υποβάλει απαίτηση για αποζημίωση απευθείας στον ασφαλιστή του οχήματος που προκάλεσε το ατύχημα και έχει λάβει αιτιολογημένη απάντηση εντός τριών μηνών από την υποβολή της.

(4) Το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (3) δεν μπορεί να υποβάλει απαίτηση για αποζημίωση στον Κυπριακό Οργανισμό Αποζημίωσης, αν έχει εγείρει απευθείας αγωγή εναντίον του ασφαλιστή.

(5) Ο Κυπριακός Οργανισμός Αποζημίωσης ενεργεί εντός δύο μηνών από την ημερομηνία, κατά την οποία του έχει υποβληθεί απαίτηση για αποζημίωση, τερματίζει όμως τις ενέργειες του, σε περίπτωση που ο ασφαλιστής ή ο αντιπρόσωπος για διακανονισμό απαιτήσεων, διαβιβάσει μεταγενέστερα αιτιολογημένη απάντηση στην απαίτηση.

(6) Ο Κυπριακός Οργανισμός Αποζημίωσης ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση-

(α) Τον ασφαλιστή του οχήματος που προκάλεσε το ατύχημα ή τον αντιπρόσωπο για διακανονισμό απαιτήσεων·

(β) τον οργανισμό αποζημίωσης του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο ασφαλιστής που έχει εκδώσει το ασφαλιστήριο·

(γ) τον υπαίτιο του ατυχήματος, εφόσον είναι γνωστός, ότι του υπεβλήθη απαίτηση για αποζημίωση εκ μέρους του προσώπου που αναφέρεται στο εδάφιο (3) και ότι προτίθεται να απαντήσει σε αυτή εντός δύο μηνών από την υποβολή της.

(7) Ο Κυπριακός Οργανισμός Αποζημίωσης δεν επιτρέπεται να εξαρτά την καταβολή της αποζημίωσης από άλλους όρους, εκτός από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, και, ειδικότερα, δεν επιτρέπεται να απαιτήσει οποιαδήποτε απόδειξη, για την αδυναμία ή άρνηση του υπαίτιου να πληρώσει το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (3).

(8) Ο Κυπριακός Οργανισμός Αποζημίωσης που κατέβαλε αποζημίωση με βάση το παρόν άρθρο δύναται να απαιτήσει από τον οργανισμό αποζημίωσης του κράτους μέλους, στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο ασφαλιστής που εξέδωσε το ασφαλιστήριο, να του επιστρέψει το ποσό που καταβλήθηκε ως αποζημίωση.

(9) Οι διατάξεις του εδαφίου (8) ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, και στην περίπτωση καταβολής αποζημίωσης στο ζημιωθέντα από τον οργανισμό αποζημίωσης του κράτους μέλους διαμονής του.  Σε τέτοια περίπτωση, ο Κυπριακός Οργανισμός Αποζημίωσης επιστρέφει το ποσό που καταβλήθηκε στον οργανισμό αυτό και υποκαθίσταται στα δικαιώματα του ζημιωθέντα εναντίον του υπαίτιου του ατυχήματος ή του ασφαλιστή του μέχρι του ποσού που κατεβλήθη.

(10) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ-

(α) Σε περίπτωση προσχώρησής της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ημερομηνία προσχώρησής της· ή

(β) με την υπογραφή από τον Κυπριακό Οργανισμό Αποζημίωσης συμφωνίας μεταξύ των οργανισμών αποζημίωσης που έχουν συσταθεί ή εγκριθεί από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους και τις διαδικασίες επιστροφής των καταβληθέντων ποσών, οποιαδήποτε ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.