Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμοι του 1965 έως 1981 θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμοι του 1965 έως 1981.

ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ
Ερμηνεία

2.-(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“ακίνητον” κέκτηται την έννοιαν ην απέδωκε τω όρω τούτω το άρθρον 2 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου

“αξία” κέκτηται την έννοιαν ην απέδωκε τω όρω τούτω το άρθρον 2 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου

“απαγόρευσις” κέκτηται την έννοιαν ην απέδωκε τω όρω τούτω το άρθρον 12

“αποδοχή”, μετά των γραμματικών του όρου τούτου παραλλαγών ως και των συγγενών αυτού εκφράσεων, εφ’ όσον χρησιμοποιήται αναφορικώς προς οιανδήποτε δήλωσιν μεταβιβάσεως, σημαίνει την δυνάμει του άρθρου 8 ή 9 αποδοχήν της τοιαύτης δηλώσεως υπό του αρμοδίου λειτουργού Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ή παραρτήματος

“αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο” για ζητήματα που αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία, σημαίνει το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο της Επαρχίας στην οποία βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο γραφείο ή χώρο που ο Διευθυντής ήθελε, με ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίσει για όλες ή μερικές από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και περιλαμβάνει οποιοδήποτε παράρτημα Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου που λειτουργεί στην επαρχία αυτού, ο δε όρος “αρμόδιος Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός” θα ερμηνεύεται ανάλογα:

Νοείται ότι σε παράρτημα διενεργούνται τέτοιες μόνο πράξεις ως ήθελε εκάστοτε εξουσιοδοτηθεί από το Διευθυντή·

“αρμόδιος λειτουργός” σημαίνει λειτουργόν Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ή παραρτήματος όστις ήθελεν εξουσιοδοτηθή υπό του Διευθυντού προς αποδοχήν δηλώσεων μεταβιβάσεως ή υποθήκης

“διαχειριστής” σημαίνει διαχειριστήν διορισθέντα δυνάμει των διατάξεων του περί Περιουσίας Καταδίκων Νόμου, ή των διατάξεων του περί Φρενοβλαβών Νόμου

“διαχειριστής εργασιών καλυμμένων αξιογράφων“ έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμο του 2010∙

“Διευθυντής” σημαίνει τον Διευθυντήν του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος του Υπουργείου Εσωτερικών, περιλαμβάνει δε Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Λειτουργόν και οιονδήποτε έτερον λειτουργόν διοριζόμενον υπό του Διευθυντού δι’ άπαντας ή τινα των σκοπών του παρόντος Νόμου, είτε γενικώς είτε δι’  ειδικόν τινα σκοπόν

“δικαιοδόχος” σημαίνει το πρόσωπον εις ο μεταβιβάζεται εκουσίως ακίνητον ή, αναλόγως της περιπτώσεως, υποθήκη

“δικαιοπάροχος” σημαίνει τον κύριον όστις εκουσίως μεταβιβάζει ακίνητον ή, αναλόγως της περιπτώσεως, τον ενυπόθηκον δανειστήν όστις εκουσίως μεταβιβάζει υποθήκην

“εγγεγραμμένος”, με τις γραμματικές του όρου παραλλαγές και συγγενείς εκφράσεις, σημαίνει καταχωρημένος στο κτηματικό μητρώο, είτε τούτο είναι χειρόγραφο είτε μηχανογραφημένο, και ως ημερομηνία εγγραφής λογίζεται η ημερομηνία κατά την οποία η καταχώρηση προηγείται χρονικά σε οποιοδήποτε από τα δύο μητρώα·

“εκτετιμημένη αξία” κέκτηται, ανεξαρτήτως της αποδιδομένης εις τον ορισμόν της εν τω παρόντι εδαφίω λέξεως “αξία” εννοίας, την έννοιαν ην απέδωκε τη λέξει “αξία” ο εν τω Παραρτήματι του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου διαλαμβανόμενος ορισμός

“εμπράγματον βάρος” κέκτηται την έννοιαν ην απέδωκε τω όρω τούτω το άρθρον 12

“ενυπόθηκος δανειστής” σημαίνει το πρόσωπον υπέρ ου συνιστάται υποθήκη

“ενυπόθηκος οφειλέτης” σημαίνει κύριον ακινήτου συνιστώντα υποθήκην επί του τοιούτου ακινήτου

“επαρχία” σημαίνει κτηματολογικήν επαρχίαν, ως καθορίζεται εν άρθρω 39 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου

“Επαρχιακόν Δικαστήριον” διά ζητήματα αφορώντα εις οιονδήποτε ακίνητον σημαίνει το Επαρχιακόν Δικαστήριον της επαρχίας εν ή κείται το τοιούτο ακίνητον

“Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφείον” σημαίνει το εν τινι επαρχία γραφείον του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος

“Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός” σημαίνει τον υπεύθυνον Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου

“επίτροπος”, οσάκις τούτο προκύπτει εκ του κειμένου, σημαίνει επίτροπον δυνάμει των διατάξεων του εκάστοτε εν ισχύϊ και εις τραστς (trusts) αφορώντος νόμου, περιλαμβάνει δε σύνδικον πτωχεύσεως δυνάμει των διατάξεων του περί Πτωχεύσεως Νόμου

“έτερον Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφείον” διά ζητήματα αφορώντα εις οιονδήποτε ακίνητον σημαίνει το Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφείον επαρχίας ετέρας ή της επαρχίας εν ή κείται το ακίνητον

“έφορος” σημαίνει έφορον εχθρικής περιουσίας διορισθέντα δυνάμει των διατάξεων του περί Εμπορίας μετά του Εχθρού Νόμου

“Κανονισμοί Πωλήσεως” σημαίνει τους Κανονισμούς Πωλήσεως τους γενομένους δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 101 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, ή οιουσδήποτε ετέρους Κανονισμούς τροποποιούντας ή αντικαθιστώντας τούτους

“κηδεμών” σημαίνει κηδεμόνα δυνάμει των διατάξεων του περί Κηδεμονίας Ανηλίκων και Ασώτων Νόμου

“κτηματικόν μητρώον” σημαίνει το τηρούμενον δυνάμει των διατάξεων του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου κτηματικόν μητρώον

“κύριος” σημαίνει τον εγγεγραμμένον κύριον ακινήτου

“μεταβίβασις”, μετά των γραμματικών του όρου τούτου παραλαγών και συγγενών εκφράσεων, σημαίνει-

(α)καθ’ όσον αφορά εις ακίνητον τι, την μεταβίβασιν του επ’ αυτού τίτλου εξ ενός προσώπου εις έτερον

(β)καθ’ όσον αφορά εις υποθήκην τινά, την εκχώρησιν ταύτης υπό του ενυποθήκου δανειστού εις έτερον πρόσωπον,

δι’ εκουσίας πράξεως των άνω προσώπων

“παράρτημα” σημαίνει παράρτημα Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου λειτουργούν προς διεκπεραίωσιν των υποθέσεων του κοινού κατά τας εκάστοτε υπό του Διευθυντού καθοριζομένας ημέρας

“προσωπικός αντιπρόσωπος” κέκτηται την έννοιαν ην απέδωκε τω όρω τούτω το άρθρον 2 του περί Διαχειρίσεως Κληρονομιών Νόμου, περιλαμβάνει δε τον εκτελεστήν ή διαχειριστήν ως καθορίζεται εν άρθρω 2 του περί Διαθηκών και Κληρονομικής Διαδοχής Nόμου, ως και προξενικόν υπάλληλον διαχειριζόμενον κληρονομίαν τινά δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 2 του περί Προξενικής Συμβάσεως Νόμου

“υποθήκη”, μετά των γραμματικών του όρου παραλλαγών και συγγενών εκφράσεων, σημαίνει επιβάρυνσιν συσταθείσαν επί ακινήτου τη βουλήσει του κυρίου προς εξασφάλισιν οριστικού, μέλλοντος ή υπό αίρεσιν χρηματικού τινος χρέους ή υποχρεώσεως και περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τις μετά τη διάσπαση υποθήκες, όπως ο όρος αυτός αναφέρεται στο άρθρο 32Α.

(2) Διά τους σκοπούς των άρθρων 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 44, 49 και του Μέρους VI, οι όροι “ενυπόθηκος δανειστής” και “ενυπόθηκος οφειλέτης” εν εδαφίω (1) του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουσιν, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου, τους κληρονόμους, προσωπικούς αντιπροσώπους, διαχειριστάς, κηδεμόνας και επιτρόπους των προσώπων τούτων, ως και τους εφόρους περιουσιών τοιούτων προσώπων και-

(α)επί ενυποθήκου δανειστού, ο όρος περιλαμβάνει παν πρόσωπον όπερ εκάστοτε, δυνάμει μιας ή πλειόνων μεταβιβάσεων της υποθήκης ως προνοείται εν άρθρω 32, δικαιούται να λάβη το διά της υποθήκης εξασφαλιζόμενον ποσόν

(β)επί ενυποθήκου οφειλέτου, ο όρος περιλαμβάνει παν πρόσωπο όπερ-

(i)δυνάμει μιας ή πλειόνων μεταβιβάσεων του ενυποθήκου ακινήτου, ως προνοείται εν άρθρω 31 ή

(ii)κατόπιν της διά πλειστηριασμού αγοράς του τοιούτου ακινήτου υποκειμένου εις την υποθήκην, ως προνοείται εν εδαφίω (6) του άρθρου 41,

είναι ο εκάστοτε κύριος του τοιούτου ακινήτου.

(3) Διά τους σκοπούς των άρθρων 29, 31, 37, 40, 41 και 42, ο όρος “υφισταμένη υποθήκη” ή “προγενεστέρα υποθήκη” περιλαμβάνει οιονδήποτε εμπράγματον βάρος εκ των υπ’ αριθμούς 5, 6, 8 και 10 του Μέρους Ι του Πρώτου Παραρτήματος, ο δε όρος “ενυπόθηκος δανειστής” υφισταμένης ή προγενεστέρας υποθήκης αναφέρεται, εις την περίπτωσιν τοιούτου εμπραγμάτου βάρους, εις το πρόσωπον, αρχήν ή οργανισμόν προς όφελος του οποίου το τοιούτο εμπράγματον βάρος επενεργεί.

Ερμηνευτική διάταξις

3.-(1) Οσάκις προνοείται εν τω παρόντι Νόμω η χρήσις οιουδήποτε τύπου εκ των εκτιθεμένων εν τω Δευτέρω Παραρτήματι-

(α) η πρόνοια αύτη αφορά μόνον εις έντυπα εκτυπωθέντα υπό του Κυβερνητικού Τυπογραφείου και παρεχόμενα εις το κοινόν μέσω των Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων και παραρτημάτων αυτών

(β) ο Διευθυντής δύναται να επιτρέψη την χρήσιν ετέρων παρομοίας φύσεως τύπων, ως και την αναγκαίαν υπό τας περιστάσεις τροποποίησιν των εν τω Δευτέρω Παραρτήματι εκτιθεμένων τοιούτων( οιαδήποτε δε απόκλισις τοιούτου ή τροποποιημένου τύπου εκ των αντιστοίχων τύπων των εκτιθεμένων εν τω Δευτέρω Παραρτήματι, εφ’ όσον δεν πρόκειται περί ουσιαστικής διαφοράς, ουδόλως επηρεάζει το έγκυρον ή το κανονικόν του τοιούτου τύπου

(2) Οσάκις πονοείται εν τω παρόντι Νόμω ότι ο Διευθυντής προβαίνει εις ωρισμένην τινά ενέργειαν, πριν ή προβή ούτος εις την τοιαύτην ενέργειαν δύναται να απαιτήση όπως καταβληθώσι πρώτον τα διά τοιαύτην ενέργειαν εισπρακτέα τέλη ή δικαιώματα συμφώνως ταις διατάξεσι του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, ή οιουδήποτε ετέρου νόμου τροποποιούντος ή αντικαθιστώντος τον τοιούτον Νόμον.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΑΣ
Ο εγγεγραμμένος κύριος ακινήτου δύναται να μεταβιβάση ή υποθηκεύση τούτο

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος και παντός ετέρου εκάστοτε εν ισχύϊ Νόμου, ο κύριος ακινήτου δύναται να μεταβιβάση ή υποθηκεύση τούτο ή οιανδήποτε εξ αδιαιρέτου ιδανικήν μερίδα επ’ αυτού εις έτερον πρόσωπον ή πρόσωπα.

(2) Αι διατάξεις του εδαφίου (1) τυγχάνουσιν εφαρμογής επί δύο ή πλειόνων κυρίων δύο ή πλειόνων ακινήτων, και επί δύο ή πλειόνων συγκυρίων οιουδήποτε ακινήτου:

Νοείται ότι επί υποθήκης οι ως άνω κύριοι ή συγκύριοι ακινήτου ενέχονται τόσον αλληλεγγύως όσον και κεχωρισμένως διά την πληρωμήν του ενυποθήκου χρέους, εν τω τρόπω τω καθοριζομένω εν τη συμβάσει της υποθήκης ή τω προνοουμένω εν ταις διατάξεσι του παρόντος Νόμου.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), οσάκις ακίνητον προσώπου τινός περιέρχηται εις έτερον φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον ή αρχήν δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου, το πρώτον μνησθέν ανωτέρω πρόσωπον δεν λογίζεται πλέον κύριος του τοιούτου ακινήτου, παρά το γεγονός ότι τούτο είναι εισέτι εγγεγραμμένον επ’ ονόματι αυτού εν τοις βιβλίοις του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου.

Έγκυρον μεταβιβάσεως και υποθηκεύσεως ακινήτου

5.-(1) Ουδεμία μεταβίβασις ή υποθήκευσις ακινήτου είναι έγκυρος εκτός εάν γενή συμφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος Νόμου.

(2) Απόπειρα προς μεταβίβασιν ή υποθήκευσιν ακινήτου γενομένη άλλως ή συμφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος Νόμου ουδόλως επάγεται την σύστασιν, μεταβολήν, μεταβίβασιν, απόσβεσιν οιουδήποτε δικαιώματος ή συμφέροντος επί ακινήτου ουδ’ επηρεάζει τούτο καθ’ οιονδήποτε τρόπον.

(3) Ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένω τυγχάνει εφαρμογής επί της κτήσεως οιουδήποτε δικαιώματος, προνομίου, ελευθερίας (liberty), δουλείας, ή οιουδήποτε πλεονεκτήματος δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 11 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου, ή επί της μεταβιβάσεως αυτών δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 12 του προμνησθέντος νόμου.

Μεταβιβάσεις και υποθήκαι μεταξύ εταιρειών ή συνεταιρισμών και των μελών αυτών

6.-(1) Αι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται επί πάσης μεταβιβάσεως ή υποθηκεύσεως ακινήτου γενομένης μεταξύ οιασδήποτε εταιρείας και οιουδήποτε συμβούλου ή μετόχου αυτής, ή μεταξύ οιουδήποτε συνεταιρισμού και οιουδήποτε των συνεταίρων( μεταβίβασις ή υποθήκευσις ακινήτου, γενομένη έναντι της παραχωρήσεως μετοχών εταιρείας ή ως συμμετοχή εις το κεφάλαιον συνεταιρισμού ή άλλως πως, δεν είναι έγκυρος εκτός εάν δηλωθή και εγγραφή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Εν τω παρόντι άρθρω “εταιρεία” και “συνεταιρισμός” σημαίνουν εταιρείαν ή, αναλόγως της περιπτώσεως, έτερον νομικόν πρόσωπον ή συνεταιρισμόν, συσταθέντα δυνάμει των διατάξεων του εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου ή, εφ’ όσον δεν είναι ούτω συνεστημένος, έχοντα εξουσίαν κτήσεως ακινήτων δυνάμει των διατάξεων του περί Νομικών Προσώπων (Εγγραφή Ακινήτου Ιδιοκτησίας) Νόμου ή οιουδήποτε ετέρου εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου.

Ο δικαιοπάροχος ή ενυπόθηκος οφειλέτης δέον όπως είναι εγγεγραμμένος

7. Απαγορεύεται η μεταβίβασις ή υποθήκευσις ακινήτου υφ’ οιουδήποτε προσώπου πλην του κυρίου αυτού:

Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το πρόσωπον εις ο περιήλθεν ακίνητον εγγεγραμμένον επ’ ονόματι ετέρου δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου νόμου, λογίζεται διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου κύριος του τοιούτου ακίνητου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ Ή ΥΠΟΘΗΚΩΝ
Διαδικασία δηλώσεως μεταβιβάσεως ή υποθήκης

8.-(1) Πας όστις επιθυμεί να μεταβιβάση ή υποθηκεύση ή αποδεχθή μεταβίβασιν ή υποθήκην ακινήτου δέον όπως ομού μετά του προσώπου μεθ’ ου συνεφώνησε την σκοπουμένην μεταβίβασιν ή υποθήκην παρουσιασθή εις το αρμόδιον Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφείον κατά τας καθοριζομένας υπό του άρθρου 46 ώρας εργασίας, και δηλώση την τοιαύτην μεταβίβασιν ή υποθήκην εις τον αρμόδιον λειτουργόν του ως είρηται Γραφείου διά-

(α) της προσαγωγής και επικυρώσεως ενυπογράφου δηλώσεως ως προνοείται εν άρθρω 18 ή, αναλόγως της περιπτώσεως, εν άρθρω 21

(β) της προσαγωγής ετέρων εγγράφων άτινα προνοούνται υπό του παρόντος Νόμου ή άτινα ήθελον απαιτηθή υπό του Διευθυντού επί τω τέλει της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος ή οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ Νόμου

(γ) της βεβαιώσεως των υπογραφών αυτού επί της δηλώσεως και επί παντός δελτίου, συνημμένου ή ετέρου εγγράφου φέροντος την υπογραφήν αυτού, διά δηλώσεως αυτού ότι αναγνωρίζει τας τοιαύτας υπογραφάς ως ιδίας

επί τούτω τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο αρμόδιος λειτουργός αποδέχεται την γενομένην δήλωσιν μεταβιβάσεως ή υποθήκης φυλάσσων την δήλωσιν και τα προμνησθέντα έγγραφα και σημειών ενυπογραφως επί του εγγράφου της δηλώσεως το γεγονός ότι η δήλωσις εγένετο ενώπιον αυτού και εγένετο αποδεκτή υπ’ αυτού, ως και την ημερομηνίαν και τον χρόνον της δηλώσεως και της τοιαύτης αποδοχής.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), σε περίπτωση μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας που ανήκει στη Δημοκρατία ή που περιήλθε στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου, αυτή πραγματοποιείται είτε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είτε με την κατάθεση στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη μεταβίβαση, μαζί με σχετική δήλωση αποδοχής από το πρόσωπο στο όνομα του οποίου θα γίνει η μεταβίβαση. Στη δήλωση αποδοχής αναφέρεται τόσο το όνομα και η διεύθυνση του προσώπου που αποδέχεται τη μεταβίβαση όσο και τα στοιχεία της ακίνητης ιδιοκτησίας που μεταβιβάζεται:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η μεταβίβαση της ακίνητης ιδιοκτησίας γίνεται σε δικαιούχο, σύμφωνα με τους περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Παραχώρηση Τίτλων Ιδιοκτησίας σε Εκτοπισθέντες και άλλα Πρόσωπα) (Ειδικούς) Κανονισμούς του 2006 ή οποιουσδήποτε Κανονισμούς τους τροποποιούν ή τους αντικαθιστούν, και ο εν λόγω δικαιούχος απεβίωσε κατά ή μετά την 7η Απριλίου 2006, τότε ο δικαιούχος θεωρείται ότι βρίσκεται στη ζωή κατά την ημερομηνία μεταβίβασης ή εγγραφής της ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομά του και η μεταβίβαση γίνεται χωρίς την προσκόμιση, από οποιοδήποτε, της σχετικής δήλωσης αποδοχής, σύμφωνα με το παρόν εδάφιο.

Δηλώσεις εις ετέρας επαρχίας ή εις παραρτήματα

9. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 8, δήλωσις μεταβιβάσεως ή υποθήκης δύναται να γίνη-

(α) ενώπιον του αρμοδίου λειτουργού παραρτήματος του αρμοδίου Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ή

(β) ενώπιον του αρμοδίου λειτουργού οιουδήποτε ετέρου Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ή παραρτήματος, τη προσαγωγή ενός επί πλέον αντιγράφου της τοιαύτης δηλώσεως:

Νοείται ότι η τοιαύτη δήλωσις γίνεται ιδίω κινδύνω του δικαιοδόχου ή, αναλόγως της περιπτώσεως, του ενυποθήκου δανειστού-

(α) καθ’ όσον αφορά το γεγονός ότι το μεταβιβασθησόμενον ή υποθηκευθησόμενον ακίνητον δεν είναι εγγεγραμμένον επ’ όνοματι του δικαιοπαρόχου ή, αναλόγως της περιπτώσεως, του ενυποθήκου οφειλέτου, καθ’ ην ημέραν και χρόνον διενεργείται η τοιαύτη δήλωσις, ή καθ’ όσον αφορά το γεγονός ότι το τοιούτο ακίνητον υπόκειται τότε εις οιονδήποτε εμπράγματον βάρος, ή ότι ο δικαιοπάροχος ή ενυπόθηκος οφειλέτης τελεί υπό απαγόρευσιν αναφορικώς προς την διαχείρισιν της περιουσίας αυτού

(β) καθ’ όσον αφορά την άρνησιν του Διευθυντού όπως εγγράψη την τοιαύτην μεταβίβασιν ή, αναλόγως της περιπτώσεως, υποθήκην, εν τη ενασκήσει της διακριτικής εξουσίας ην κέκτηται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14 όταν η τοιαύτη δήλωσις διαβιβασθή εις το αρμόδιον Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφείον.

Δηλώσεις δι’ αντιπροσώπου

10.-(1) Οσάκις σκοπείται η διενέργεια δηλώσεως μεταβιβάσεως ή υποθήκης ακινήτου ή αποδοχής τοιαύτης μεταβιβάσεως ή υποθήκης δι’ αντιπροσώπου, εκτός εάν ο αντιπρόσωπος κέκτηται εξουσίαν δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου νόμου όπως διενεργή τοιαύτην δήλωσιν διά λογαριασμόν του αντιπροσωπευομένου, ούτος οφείλει να αποδείξη εις τον Διευθυντήν ότι το πρόσωπον διά λογαριασμόν ούτινος διενεργείται η δήλωσις παρέσχεν εις αυτόν έγγραφον εξουσιοδότησιν, προσηκόντως κεκυρωμένην παρ’ αρμοδίας τινός αρχής και χαρτοσεσημασμένην συμφώνως ταις διατάξεσι του εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου, προς διενέργειαν της τοιαύτης δηλώσεως μεταβιβάσεως, ή, αναλόγως της περιπτώσεως, υποθήκης:

Νοείται ότι ο Διευθυντής δύναται-

(α) πριν ή αποδεχθή την γενομένην δήλωσιν να απαιτήση την προσαγωγήν αποδείξεων ότι η παρασχεθείσα εξουσιοδότησις δεν ανεκλήθη, εις πάσαν περίπτωσιν καθ’ ην κρίνει τούτο σκόπιμον είτε λόγω του μακρού χρόνου όστις παρήλθεν από της υπογραφής του σχετικού εγγράφου είτε δι’ έτερον τινα λόγον

(β) να μη επιτρέψη την διενέργειαν της δηλώσεως δυνάμει της φερομένης ως παρασχεθείσης διά του προμνησθέντος εγγράφου εξουσιοδοτήσεως, εάν κατά την γνώμην αυτού υπάρχη ελάττωμα τι ή αμφιλογία περί την παρασχεθείσαν εξουσιοδότησιν ή αμφιβολία περί την ταυτότητα του υπογράψαντος το έγγραφον προσώπου, ή περί την αρμοδιότητα της κυρωσάσης το έγγραφον αρχής εν τη χώρα ένθα το έγγραφον υπεγράφη, μέχρις ου το τοιούτον ελάττωμα διορθωθή ή, αναλόγως της περιπτώσεως, η τοιαύτη αμφιλογία ή αμφιβολία αρθή κατά τρόπον ικανοποιούντα τον Διευθυντήν.

(2) Εάν ο Διευθυντής αποδεχθή την γενομένην δήλωσιν, το εν εδαφίω (1) αναφερόμενον έγγραφον κατατίθεται και φυλάττεται παρά τω αρμοδίω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω:

Νοείται ότι-

(α) εάν τούτο ζητηθή, το προμνησθέν έγγραφον δύναται να επιστραφή και αντικατασταθή διά φωτογραφικού αντιγράφου αυτού, κεκυρωμένου ως πιστού τοιούτου παρά του Διευθυντού

(β) εάν το έγγραφον κατετέθη ήδη παρ’ ετέρω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω, αντί του πρωτοτύπου γίνεται αποδεκτόν αντίγραφον πιστοποιηθέν παρά του Διευθυντού ως πιστόν αντίγραφον αυτού.

(3) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου “έγγραφον προσηκόντως κεκυρωμένον παρά της αρμοδίας αρχής” σημαίνει έγγραφον φέρον-

(α) εάν μεν υπεγράφη εν Κύπρω, την σφραγίδα και υπογραφήν πιστοποιούντος υπαλλήλου διορισθέντος και ενεργούντος συμφώνως ταις διατάξεσι του περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμου, ή την σφραγίδα και υπογραφήν του Μουχτάρου και την υπογραφήν ενός Αζά οιασδήποτε πόλεως, χωρίου ή ενορίας, ενεργούντων συμφώνως ταις διατάξεσι του άρθρου 82 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου

(β) εάν υπεγράφη εν οιαδήποτε ετέρα χώρα-

(i) την σφραγίδα και υπογραφήν προξενικού υπαλλήλου της Δημοκρατίας, ή προσώπου έχοντος εξουσίαν όπως ενασκή τοιαύτα καθήκοντα εκ μέρους της Δημοκρατίας, και είτε η τοιαύτη σφραγίς και υπογραφή ετέθησαν επ’ αυτού προς πιστοποίησιν της υπογραφής του υπογράψαντος το έγγραφον προσώπου, είτε προς πιστοποίησιν της υπογραφής οιουδήποτε προσώπου έχοντος εκάστοτε κατά νόμον την εξουσίαν όπως εν τη τοιαύτη χώρα πιστοποιή υπογραφάς, ή εκδίδη έγγραφα αποδεικνύοντα την υπογραφήν εγγράφων της προνοουμένης υπό του παρόντος άρθρου φύσεως

(ii) εάν εν τη τοιαύτη χώρα δεν υπάρχη προξενικός υπάλληλος της Δημοκρατίας ή έτερον πρόσωπον έχον εξουσίαν όπως ενασκή τοιαύτα καθήκοντα εκ μέρους της Δημοκρατίας, την σφραγίδα και υπογραφήν παντός προσώπου όπερ ο Διευθυντής ικανοποιείται ότι κέκτηται εκάστοτε κατά νόμον εξουσίαν όπως εν τη τοιαύτη χώρα πιστοποιή υπογραφάς ή εκδίδη έγγραφα αποδεικνύοντα την υπογραφήν εγγράφων της προνοουμένης υπό του παρόντος άρθρου φύσεως

Δηλώσεις διά λογαριασμόν ανικάνων προσώπων

11. Οσάκις πρόσωπον τι είναι ανίκανον ή άλλως πως τελεί υπό απαγόρευσιν αναφορικώς προς την διαχείρισιν των υποθέσεων και της περιουσίας αυτού δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου (εν τοις εφεξής εν τω παρόντι άρθρω του προσώπου τούτου αναφερομένου ως “ανίκανον πρόσωπον”), πάσα δήλωσις μεταβιβάσεως ή υποθήκης ακινήτου εις ην το πρόσωπον τούτο μετέχει ως εις των συμβαλλομένων διενεργείται διά λογαριασμόν αυτού υπό του κηδεμόνος, διαχειριστού, επιτρόπου ή, αναλόγως της περιπτώσεως, του εφόρου της περιουσίας αυτού, επί τη προσαγωγή εγγράφων ικανοποιούντων τον Διευθυντήν και εκδοθέντων υπό τινος δικαστηρίου ή ετέρας αρχής εχούσης εξουσίαν προς έκδοσιν τοιούτων εγγράφων δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου-

(α) διορισμού του κηδεμόνος, διαχειριστού, επιτρόπου ή, αναλόγως της περιπτώσεως, εφόρου:

Νοείται ότι δεν απαιτείται η προσαγωγή τοιούτου εγγράφου υπό προσώπου ασκούντος καθήκοντα κηδεμόνος δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) ή (β) του άρθρου 6 του περί Κηδεμονίας Ανηλίκων και Ασώτων Νόμου και

(β) εξουσιοδοτήσεως της διενεργηθησομένης δηλώσεως μεταβιβάσεως ή υποθήκης:

Νοείται ότι δεν απαιτείται η προσαγωγή τοιούτου εγγράφου-

(i) οσάκις, δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου, ο κηδεμών, διαχειριστής, επίτροπος ή έφορος κέκτηται εξουσίαν όπως διενεργή τοιαύτην δήλωσιν διά λογαριασμόν του ανικάνου προσώπου άνευ της προμνησθείσης εξουσιοδοτήσεως ή

(ii) οσάκις η τοιαύτη δήλωσις αφορά εις την μεταβίβασιν ή υποθήκευσιν ακινήτου εις ανίκανον πρόσωπον, γενομένην είτε άνευ οιασδήποτε αντιπαροχής είτε έναντι αντιπαροχής ήτις ως εκτίθεται εγγράφως υπό του κηδεμόνος, διαχειριστού, επιτρόπου ή εφόρου, δεν κατεβλήθη εκ χρημάτων ή, αναλόγως της περιπτώσεως, εξ ετέρας περιουσίας του ανικάνου προσώπου.

Μεταβιβάσεις και υποθήκαι επηρεαζόμεναι υπό εμπραγμάτου τινός βάρους ή απαγορεύσεως

12.-(1) Εκτός ως προνοείται εν άρθρω 29 ή 31, οσάκις ακίνητον υπόκειται εις οιονδήποτε εμπράγματον βάρος ή ο κύριος αυτού τελεί υπό απαγόρευσιν-

(α) ουδεμία δήλωσις μεταβιβάσεως ή υποθήκης τοιούτου ακινήτου γίνεται δεκτή παρά τω αρμοδίω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω

(β) ουδεμία δήλωσις μεταβιβάσεως ή υποθήκης τοιούτου ακινήτου γίνεται δεκτή παρ’ οιωδήποτε ετέρω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω ή παραρτήματι, οσάκις η ύπαρξις του τοιούτου εμπραγμάτου βάρους ή απαγορεύσεως είναι γνωστή εις τον αρμόδιον λειτουργόν του ετέρου τοιούτου Κτηματολογικού Γραφείου ή, αναλόγως της περιπτώσεως, παραρτήματος

(γ) ουδεμία μεταβίβασις ή υποθήκη τοιούτου ακινήτου δηλωθείσα παρ’ οιωδήποτε ετέρω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω ή παραρτήματι άνευ γνώσεως του αρμοδίου λειτουργού περί της υπάρξεως τοιούτου εμπραγμάτου βάρους ή απαγορεύσεως εγγράφεται παρά τω αρμοδίω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω.

(2) Οσάκις δύο ή πλείονα ακίνητα περιλαμβάνονται εν τη αυτή δηλώσει μεταβιβάσεως ή υποθήκης και οιονδήποτε αυτών υπόκειται εις εμπράγματον τι βάρος, αι διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) θα τυγχάνωσιν εφαρμογής επί της ως είρηται δηλώσεως εν τω συνόλω αυτής, και εάν έτι οιονδήποτε έτερον των εν τη δηλώσει διαλαμβανομένων ακινήτων δεν υπόκειται εις το τοιούτο ή οιονδήποτε έτερον εμπράγματον βάρος:

Νοείται ότι καθ’ όσον αφορά εις τοιούτο έτερον ελεύθερον παντός εμπραγμάτου βάρους ακίνητον, η μεταβίβασις ή υποθήκη δύναται, τη συναινέσει αμφοτέρων των μερών της δηλώσεως, να τύχη εγγραφής κατόπιν τοιούτων αλλαγών περί την αντιπαροχήν ή τους λοιπούς τυχόν όρους ως ήθελον οι συμβαλλόμενοι συμφωνήσει επί τούτου.

(3) Οσάκις ζητείται η ταυτόχρονος διενέργεια δύο δηλώσεων μεταβιβάσεως προς εκτέλεσιν συμφωνίας αφορώσης εις την ανταλλαγήν ακινήτων μεταξύ δύο προσώπων, και τα ακίνητα άτινα διαλαμβάνονται εν μια των δηλώσεων συνιστώσιν εν όλω ή εν μέρει την αντιπαροχήν διά την μεταβίβασιν των εν τη ετέρα των δηλώσεων διαλαμβανομένων τοιούτων, οιονδήποτε δε των τοιούτων ακινήτων εν εκατέρα των ως είρηται δηλώσεων υπόκειται εις εμπράγματον τι βάρος, αι διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) θα τυγχάνωσιν εφαρμογής επί αμφοτέρων των δηλώσεων και εάν έτι οιονδήποτε έτερον ακίνητον διαλαμβανόμενον εν τη αυτή ή τη ετέρα δηλώσει είναι ελεύθερον παντός εμπραγμάτου βάρους.

(4) Οσάκις ζητείται η ταυτόχρονος διενέργεια δύο δηλώσεων μεταβιβάσεως προς εκτέλεσιν συμφωνίας αφορώσης εις την ανταλλαγήν ακινήτων μεταξύ των αυτών προσώπων και τα ακίνητα άτινα διαλαμβάνονται εν μια των δηλώσεων συνιστώσιν, εν όλω ή εν μέρει, την αντιπαροχήν διά την μεταβίβασιν των εν τη ετέρα των δηλώσεων διαλαμβανομένων τοιούτων, οιονδήποτε δε των τοιούτων προσώπων τελεί υπό απαγόρευσιν, αι διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) θα τυγχάνωσιν εφαρμογής επί αμφοτέρων των δηλώσεων και εάν έτι το έτερον των προσώπων δεν τελή υπό τοιαύτην απαγόρευσιν.

(5) Εν τω παρόντι άρθρω-

(α) “εμπράγματον βάρος” σημαίνει άμεσον τινα επί ακινήτου απαίτησιν, δικαίωμα επιβαρύνσεως (lien) ή υποχρέωσιν, υφισταμένην δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου

(β) “απαγόρευσις” σημαίνει την απαγόρευσιν υφ’ ην τελεί τις και ως εκ της οποίας ούτος στερείται του δικαιώματος προς μεταβίβασιν ή υποθήκευσιν ολοκλήρου ή μέρους τινός της ακινήτου ιδιοκτησίας αυτού δυνάμει των διατάξεων οιουδήοτε εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου

(6) Άνευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (5) και υπό την επιφύλαξιν των εν εδαφίω (7) διατάξεων, καθίσταται δήλον ώδε ότι τα εμπράγματα βάρη και αι απαγορεύσεις αίτινες καθορίζονται αντιστοίχως εις τα Μέρη Ι και ΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος συνιστώσιν εμπράγματα βάρη και απαγορεύσεις εν τη εννοία του παρόντος άρθρου:

Νοείται ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά διατάγματος αυτού δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας να επιφέρη τοιαύτας τροποποιήσεις, διαγραφάς ή προσθήκας εν τω Πρώτω Παραρτήματι οίαι ήθελον κριθή αναγκαίαι προς εφαρμογήν των διατάξεων του εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου.

(7) Ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω-

(α) συνιστά εμπράγματον βάρος ή απαγόρευσιν, εκτός εάν τούτο έχη γνωστοποιηθή, ή οιονδήποτε έγγραφον αφορών εις αυτό έχη δηλωθή, εγγραφή, προσαχθή ή, αναλόγως της περιπτώσεως, κατατεθή εις το αρμόδιον Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφείον, άπασαι αι διατυπώσεις αι απαιτούμεναι παρ’ οιουδήποτε νόμου ή κανονισμών έχωσι τηρηθή και άπαντα τα πληρωτέα διά την αποδοχήν ή καταχώρησιν αυτών τέλη και δικαιώματα έχωσι καταβληθή

(β) επηρεάζει τας εξουσίας οιουδήποτε προσώπου εξουσιοδοτηθέντος δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου όπως μεταβιβάζη ή υποθηκεύη ακίνητα ανήκοντα εις πρόσωπον τελούν υπό απαγόρευσιν.

Μεταβίβασις ακινήτου υποκειμένου εις εμπράγματον βάρος κ.λ.π. εις ωρισμένας περιπτώσεις

12Α.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου ο κύριος ακινήτου υποκειμένου εις εμπράγματον βάρος ή επηρεαζομένου υπό προσωρινού διατάγματος Δικαστηρίου απαγορεύοντος εις αυτόν την απαλλοτρίωσιν του τοιούτου ακινήτου δύναται να μεταβιβάση τούτο διά δηλώσεως πωλήσεως και καταθέσεως ολοκλήρου του τιμήματος πωλήσεως εις το αρμόδιον Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφείον, το οποίον αποδέχεται την τοιαύτην δήλωσιν εφ’ όσον το εν αυτή δηλούμενον τίμημα πωλήσεως δεν είναι χαμηλότερον του ποσού το οποίον καθωρίσθη υπό του αρμοδίου Δικαστηρίου ως αντιπροσωπεύοντος την αγοραίαν αξίαν του ακινήτου και εφ’ όσον το αρμόδιον Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφείον δεν έλαβεν έγγραφον ειδοποίησιν περί καταχωρίσεως εφέσεως κατά της καθορισάσης την αγοραίαν αξίαν του ακινήτου αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

(2) Η αγοραία αξία του ακινήτου καθορίζεται υπό του αρμοδίου Δικαστηρίου κατόπιν υποβολής υπό του κυρίου του ακινήτου εναρκτηρίου κλήσεως (originating summons), επιδιδομένης εις τους προς όφελος των οποίων υφίσταται το υπό του εδαφίου (1) αναφερόμενον εμπράγματον βάρος ή προσωρινόν διάταγμα.

(3) Οιονδήποτε ενδιαφερόμενον πρόσωπον δύναται, ουχί ενωρίτερον της παρελεύσεως τεσσάρων μηνών από της ημερομηνίας καθ’ ην εξεδόθη η απόφασις του αρμοδίου Δικαστηρίου, να αιτήση παρά του αρμοδίου Δικαστηρίου αναθεώρησιν της διά της αποφάσεως καθορισθείσης αγοραίας αξίας του ακινήτου.

(4) Ο αιτητής δίδει έγγραφον ειδοποίησιν εις το αρμόδιον Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφείον περί της καταχωρίσεως της τοιαύτης αιτήσεως, το δε αρμόδιον Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφείον δεν αποδέχεται οιανδήποτε δήλωσιν πωλήσεως εν σχέσει προς το εν τη αιτήσει αναφερόμενον ακίνητον μέχρις ότου εκδοθή η επί της αιτήσεως απόφασις.

(5) Το παρά τω αρμοδίω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω κατατιθέμενον δυνάμει του εδαφίου (1) τίμημα πωλήσεως διατίθεται κατά σειράν προτεραιότητος εις τους προς όφελος των οποίων υφίσταται επί του ακινήτου εμπράγματον βάρος.

(6) Εν τω παρόντι άρθρω-

“αρμόδιον Δικαστήριον” σημαίνει το Επαρχιακόν Δικαστήριον εν τη Επαρχία εν η κείται το ακίνητον.

Ερωτήματα και περαιτέρω αποδείξεις περί τας δηλώσεις

13.-(1) Οσάκις σκοπείται η διενέργεια δηλώσεως μεταβιβάσεως ή υποθήκης ενώπιον του αρμοδίου ή οιουδήποτε ετέρου Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ή παραρτήματος, ή οσάκις τοιαύτη δήλωσις γίνεται αποδεκτή παρ’ οιουδήποτε ετέρου Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ή παραρτήματος, ο Διευθυντής δύναται, προ της ενασκήσεως της διακριτικής εξουσίας ην περιβέβληται δυνάμει του άρθρου 14, να ζητήση παρά των διενεργούντων την τοιαύτην δήλωσιν προσώπων ή παρ’ οιουδήποτε εξ αυτών όπως απαντήσωσι προφορικώς ή εγγράφως εις οιονδήποτε ερώτημα όπερ ούτος ευλόγως ήθελε κρίνει αναγκαίον να υποβάλη, περιλαμβανομένων και ερωτημάτων αφορώντων εις-

(α) την ταυτότητα και εθνικότητα των συμβαλλομένων μερών

(β) την συμβατικήν ικανότητα των μερών δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου και την ικανότητα των προσώπων άτινα εμφανίζονται ενώπιον του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ή παραρτήματος προς  διενέργειαν της δηλώσεως

(γ) την εξακολούθησιν ή μη της εξουσίας προσώπου τινός όπως προβή εις δήλωσιν μεταβιβάσεως ή υποθήκης διά λογαριασμόν ετέρου τινός προσώπου

(δ) την ικανότητα οιουδήποτε των μερών της δηλώσεως όπως αντιλαμβάνηται την φύσιν της σκοπουμένης δικαιοπραξίας

(ε) την ύπαρξιν, ταυτότητα, φύσιν, κατάστασιν, εμβαδόν ή ποσότητα του ακινήτου ούτινος σκοπείται η μεταβίβασις ή υποθήκευσις

(στ) την κυριότητα ή κατοχήν του ακινήτου ούτινος σκοπείται η μεταβίβασις ή υποθήκευσις

(ζ) οιονδήποτε συμφέρον σχετιζόμενον προς το ακίνητον ούτινος σκοπείται η μεταβίβασις ή υποθήκευσις και ανήκον εις εκάτερον των μερών της σκοπουμένης δηλώσεως ή εις οιονδήποτε έτερον πρόσωπον

(η) την ύπαρξιν οιουδήποτε όρου, συμφώνου ή συμφωνίας μη αποκαλυπτομένης εν τη δηλώσει ή ετέρω προσαχθέντι εγγράφω

(θ) το ποσόν οιασδήποτε αντιπαροχής και, εν τη περιπτώσει μεταβιβάσεως, την ημερομηνίαν καθ’ ην αύτη συνεφωνήθη και

(ι) εν τη περιπτώσει μεταβιβάσεως, την ύπαρξιν οιασδήποτε συμφωνίας προς επαναμεταβίβασιν της ακινήτου εις τον μεταβιβάζοντα ταύτην είτε επί τη πληρωμή οιουδήποτε ποσού είτε επί τω συμβάντι οιουδήποτε γεγονότος.

(2) Ο Διευθυντής δύναται, αντί να υποβάλη εις τα μέρη της σκοπουμένης δηλώσεως οιονδήποτε των άνω εν εδαφίω (1) αναφερομένων ερωτημάτων, ή επιπροσθέτως τούτων, να απαιτήση την προσαγωγήν ενόρκου δηλώσεως ή βεβαιώσεως ή ετέρων κατά την κρίσιν αυτού αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων αφορώντων εις οιονδήποτε των άνω ερωτημάτων.

(3) Οσάκις ο Διευθυντής έχει οιανδήποτε αμφιβολίαν αναφορικώς προς οιονδήποτε των εν παραγράφοις (ε), (στ) και (ζ) του εδαφίου (1) διαλαμβανομένων ζητημάτων, ή αναφορικώς προς οιανδήποτε πληροφορίαν ή αποδεικτικόν στοιχείον παρασχεθέν αυτώ υπό των μερών σκοπουμένης τινός δηλώσεως περί τα ως άνω ζητήματα, πριν ή ούτος αποδεχθή την γενομένην δήλωσιν δύναται να διατάξη την διενέργειαν αυτοψίας παρά τινος λειτουργού του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος δαπάναις του κυρίου.

(4) Ο Διευθυντής δύναται να επιτρέψη την δήλωσιν μεταβιβάσεως ή υποθηκεύσεως οιουδήποτε ακινήτου προ της διενεργείας αυτοψίας ως προνοείται εν εδαφίω (3), νοουμένου ότι τα δυνάμει των διατάξεων του εκάστοτε εν ισχύϊ Νόμου εισπρακτέα τέλη και δικαιώματα αναφορικώς προς την διενέργειαν της τοιαύτης αυτοψίας θα καταβληθώσι συγχρόνως μετά των τελών και δικαιωμάτων των εισπρακτέων δυνάμει του νόμου τούτου επί τη εγγραφή του τίτλου επί του μεταβιβαζομένου ακινήτου ή, αναλόγως της περιπτώσεως, τη εγγραφή της υποθήκης.

(5) Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένου, καθ’ οιονδήποτε χρόνον μετά την αποδοχήν της δηλώσεως μεταβιβάσεως ή υποθήκης και προ της εγγραφής αυτής, ο Διευθυντής δύναται να διατάξη την διενέργειαν αυτοψίας παρά τινος λειτουργού του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος επί του ακινήτου εις ο αφορά η γενομένη δήλωσις μεταβιβάσεως ή υποθήκης( εάν δε ο Διευθυντής ούτω διατάξη, τα δυνάμει των διατάξεων του εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου εισπρακτέα διά την διενέργειαν τοιαύτης αυτοψίας τέλη και δικαιώματα θα λογίζωνται διά τους σκοπούς του τοιούτου Νόμου ως υπόλοιπον τελών ή δικαιωμάτων εισπρακτέων διά την εκτέλεσιν οιασδήποτε υπηρεσίας τη αιτήσει του δικαιοδόχου ή, αναλόγως της περιπτώσεως, του ενυποθήκου οφειλέτου.

Διακριτική εξουσία Διευθυντού

14. Ο Διευθυντής δύναται να αρνηθή να επιτρέψη την παρά του αρμοδίου λειτουργού Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ή παραρτήματος αποδοχήν οιασδήποτε δηλώσεως μεταβιβάσεως ή υποθήκης ή, οσάκις τοιαύτη δήλωσις εγένετο εις Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφείον επαρχίας ετέρας ή της επαρχίας εν η κείται το ακίνητον ούτινος σκοπείται η μεταβίβασις ή υποθήκευσις ή εις παράρτημα τι, ο Διευθυντής δύναται να αρνηθή να εγγράψη την τοιαύτην μεταβίβασιν ή υποθήκευσιν εις οιανδήποτε των εφεξής περιστάσεων, ήτοι-

(α) οσάκις εξ οιασδήποτε παρασχεθείσης πληροφορίας, προσαχθέντος αποδεικτικού στοιχείου ή βεβαιώσεως γενομένης κατ’ απαίτησιν του Διευθυντού δυνάμει του άρθρου 13 ή εκ των πορισμάτων αυτοψίας διενεγηθείσης κατ’ εντολήν του Διευθυντού δυνάμει του εδαφίου (3) του προμνησθέντος άρθρου-

(i) ο Διευθυντής έχη οιασδήποτε αμφιβολίας αναφορικώς προς ζήτημα τι εκ των αναφερομένων εν παραγράφοις (α), (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του προμνησθέντος άρθρου

(ii) ούτος κρίνη ότι κατά τι ουσιώδες αυτού στοιχείον το ακίνητον ούτινος σκοπείται η μεταβίβασις ή υποθήκευσις και η επ’ αυτού κυριότης δεν συμπίπτουν μετά της εν τω κτηματικώ μητρώω διαλαμβανομένης περιγραφής

(iii) εν περιπτώσει σκοπουμένης μεταβιβάσεως ακινήτου ο Διευθυντής είναι πεπεισμένος ότι υφίσταται συμφωνία περί επαναμεταβιβάσεως αυτού εις τον δικαιοπάροχον επί τη πληρωμή οιουδήποτε ποσού ή τω συμβάντι οιουδήποτε γεγονότος, ή ότι υφίσται ετέρα συμφωνία, όρος ή σύμφωνον, αντικείμενον ή μη συνάδον προς την φύσιν της μεταβιβάσεως

(β) οσάκις δεν τηρείται οιαδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή

(γ) οσάκις η σκοπουμένη μεταβίβασις ή υποθήκευσις θα αντέβαινεν ή αντέκειτο προς τας διατάξεις οιουδήποτε ετέρου εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου.

Καταβολή τελών

15.-(1) Εάν η δήλωσις μεταβιβάσεως ή υποθήκης γενή αποδεκτή, άπαντα τα τέλη και δικαιώματα τα εισπρακτέα δυνάμει των διατάξεων του εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου επί τη εγγραφή της τοιαύτης μεταβιβάσεως ή υποθήκης καταβάλλονται εις το Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφείον ή παράρτημα παρ’ ω εγένετο αποδεκτή η τοιαύτη δήλωσις, καθ’ ην ημέραν εχώρησεν η αποδοχή( η δε δήλωσις λογίζεται άκυρος και εστερημένη οιασδήποτε νομικής ισχύος εφ’ όσον τα ως είρηται τέλη και δικαιώματα δεν ήθελον ούτω καταβληθή κατά την ως εν τοις ανωτέρω καθοριζομένην ημέραν:

Νοείται ότι αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν τυγχάνουσιν εφαρμογής επί τελών και δικαιωμάτων ή μέρους αυτών άτινα ήθελον εξακριβωθή ως εισπρακτέα μετά την ημέραν καθ’ ην η σχετική δήλωσις εγένετο αποδεκτή.

(2) Οσάκις η πληρωμή των εν εδαφίω (1) τελών και δικαιώματων γίνεται δι’ επιταγής εκδιδομένης επί Τραπέζης λειτουργούσης εν Κύπρω ήτις όμως δεν τυγχάνει εξοφλήσεως άμα τη εμφανίσει αυτής προς πληρωμήν, τα τοιαύτα τέλη και δικαιώματα λογίζονται ως μη πληρωθέντα κατά την ημέραν καθ’ ην δήλωσις εγένετο αποδεκτή.

Εγγραφή μεταβιβάσεως ή υποθήκης

16.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 24 και 25 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου και των άρθρων 14 και 15, ο Διευθυντής εγγράφει πάσαν μεταβίβασιν ή υποθήκην ακινήτου δηλωθείσαν δυνάμει των διατάξεων  του παρόντος Νόμου και γενομένην αποδεκτήν υπό του προς τούτο αρμοδίου υπαλλήλου.

(2) Η εγγραφή μεταβιβάσεως γίνεται διά της εγγραφής του ονόματος του δικαιοδόχου ως κυρίου του μεταβιβαζομένου ακινήτου.

(3) Η εγγραφή υποθήκης γίνεται διά της εγγραφής της τοιαύτης υποθήκης έναντι της εγγραφής του υποθηκευομένου ακινήτου και σημειώσεως επί του πιστοποιητικού εγγραφής του ως είρηται ακινήτου, αφορώσης εις την υποθήκην.

(4) Άμα τη διενεργεία της εγγραφής μεταβιβάσεως ή υποθήκης, ο Διευθυντής εκδίδει, αναλόγως της περιπτώσεως-

(α) τω δικαιοδόχω, πιστοποιητικόν εγγραφής του μεταβιβαζομένου ακινήτου επ’ ονόματι αυτού

(β) τω ενυποθήκω δανειστή, πιστοποιητικόν εγγραφής της υποθήκης επ’ ονόματι αυτού, σημειούμενον επί της συμβάσεως και δηλώσεως της υποθήκης, και συνοδευόμενον υπό του επ’ ονόματι του ενυποθήκου οφειλέτου πιστοποιητικού εγγραφής του υποθηκευομένου ακινήτου

(γ) τω ενυποθήκω οφειλέτη, αντίγραφον του πιστοποιητικού εγγραφής της υποθήκης σημειούμενον επί της συμβάσεως και δηλώσεως της υποθήκης

(5) Εν η περιπτώσει διενεργείται αυτοψία ακινήτου μετά την αποδοχήν της δηλώσεως μεταβιβάσεως ή υποθήκης, ως προνοείται εν εδαφίοις (4) και (5) του άρθρου 13  αντιστοίχως, αι διατάξεις του παρόντος άρθρου τυγχάνουσιν εφαρμογής και εάν έτι τα εκ της αυτοψίας πορίσματα δεν είναι διαθέσιμα:

Νοείται ότι μετά την διενέργειαν της ως είρηται αυτοψίας ο Διευθυντής δύναται να προβή εις νέαν έκδοσιν της εγγραφής του τοιούτου ακινήτου και να τροποιήση οιανδήποτε εγγραφήν γενομένην ή πιστοποιητικόν εκδοθέν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου:

Νοείται ότι δεν διενεργείται τοιαύτη νέα έκδοσις ή τροποποποίησις εκτός εάν δοθή τριάκοντα ημερών προειδοποίησις παρά του Διευθυντού προς οιονδήποτε πρόσωπον ούτινος τα συμφέροντα δυνατόν να παραβλαφθώσιν ως εκ της τοιαύτης ενεργείας. Παν δε τοιούτο πρόσωπον δύναται εντός της ως είρηται προθεσμίας των τριάκοντα ημερών από της ημερομηνίας επιδόσεως της τοιαύτης ειδοποιήσεως να καταχωρήση ένστασιν παρά τω Διευθυντή όστις και διερευνά το όλον ζήτημα και γνωστοποιεί την επί της υποβληθείσης ενστάσεως απόφασιν αυτού τω υποβαλόντι την ένστασιν προσώπω.

Ταυτόχρονοι δηλώσεις μεταβιβάσεως και υποθήκης

17. Οσάκις ζητείται η διενέργεια δηλώσεως μεταβιβάσεως ακινήτου και δηλώσεως υποθήκης επ’ αυτού υπό του δικαιοδόχου υπέρ του δικαιοπαρόχου ή οιουδήποτε ετέρου προσώπου προς εξασφάλισιν ολοκλήρου ή μέρους τινός της αντιπαροχής ή δι’ οιονδήποτε έτερον λόγον, ο Διευθυντης δύναται να επιτρέψη την σύγχρονον διενέργειαν των τοιούτων δηλώσεων παρά τω αρμοδίω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω ίνα ούτω επέλθη το αποτέλεσμα όπερ επιζητείται διά της επιβολής του όρου υφ’ ον συνεφωνήθησαν η μεταβίβασις και υποθήκη( νοουμένου δε ότι θα έχωσι τηρηθή αι διατάξεις του άρθρου 15, αι δύο δηλώσεις λογίζονται γενόμεναι και έχουσαι νομικήν ισχύν αφ’ου χρόνου εγένετο η δήλωσις μεταβιβάσεως.

Ανταλλαγή ακινήτων

17Α. Οσάκις διενεργώνται μεταβιβάσεις ακινήτων προς εκτέλεσιν συμφωνίας αφορώσης εις την ανταλλαγήν ακινήτων μεταξύ δύο προσώπων και τα ακίνητα τα μεταβιβαζόμενα υπό του ενός προσώπου συνιστώσιν εν όλω ή εν μέρει την αντιπαροχήν διά τα ακίνητα τα μεταβιβαζόμενα υπό του ετέρου προσώπου, αι τοιαύται μεταβιβάσεις δεν θα λογίζωνται ως γενόμεναι επ’ ανταλλαγή εκτός εάν αι δύο δηλώσεις μεταβιβάσεως διενεργώνται ταυτοχρόνως.

ΜΕΡΟΣ IV ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Δηλώσεις δικαιοδόχου και δικαιοπαρόχου και προσαγόμενα έγγραφα

18.-(1) Αι έγγραφοι δηλώσεις αίτινες προσάγονται τω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω υπό του δικαιοπαρόχου και δικαιοδόχου οιουδήποτε ακινήτου διαλαμβάνουσι τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) περιγραφήν του ακινήτου ούτινος σκοπείται η μεταβίβασις, γενομένην δι’ αναφοράς εις την τοποθεσίαν αυτού, τον αριθμόν και ημερομηνίαν εγγραφής, την εκτετιμημένην αξίαν και την μερίδα ή συμφέρον ούτινος σκοπείται η μεταβίβασις

(β) βεβαίωσιν περί του εάν επήλθεν οιαδήποτε αλλαγή εις την κατάστασιν του ακινήτου ούτινος σκοπείται η μεταβίβασις, ως αύτη περιγράφεται εν τη εγγραφή αυτού, και περί της φύσεως της τοιαύτης αλλαγής, και βεβαίωσιν περί του εάν υπάρχη οιαδήποτε υφισταμένη μίσθωσις του τοιούτου ακινήτου

(γ) εις την περίπτωσιν του δικαιοπαρόχου, βεβαίωσιν αυτού ότι ούτος είναι το πρόσωπον όπερ εμφαίνεται ως κύριος του τοιούτου ακινήτου, και ότι εις αναγκαίως καθοριζομένην ημερομηνίαν συνεφώνησεν όπως μεταβιβάση τούτο εις τον δικαιοδόχον είτε εκ χαριστικής αιτίας είτε έναντι αντιπαροχής:

Νοείται ότι οσάκις δύο ή πλείονα ακίνητα περιλαμβάνωνται εν μια δηλώσει μεταβιβάσεως γενομένης επί αντιπαροχή, ή δι’ εν έκαστον ακίνητον αντιπαροχή καθορίζεται κεχωρισμένως

(δ) εις την περίπτωσιν του δικαιοδόχου, βεβαίωσιν αυτού ότι ούτος συνεφώνησεν όπως αποδεχθή την μεταβίβασιν του τοιούτου ακινήτου υπό τους καθοριζομένους εν τη βεβαιώσει του δικαιοπαρόχου όρους

(ε) βεβαίωσιν ότι δεν υφίσταται συμφωνία περί επαναμεταβιβάσεως του τοιούτου ακινήτου τω δικαιοπαρόχω επί τη πληρωμή ποσού τινος ή επί τω συμβάντι οιουδήποτε γεγονότος

(στ) βεβαίωσιν αφορώσαν εις το γεγονός ότι εκάτερος των συμβαλλομένων γνωρίζει τον έτερον και παρέχουσαν στοιχεία οιασδήποτε μεταξύ αυτών υφισταμένης συγγενείας

(ζ) βεβαίωσιν των συμβαλλομένων ότι ούτοι επιθυμούσιν όπως το ακίνητον μεταβιβασθή επ’ ονόματι του δικαιοδόχου

(η) οιανδήποτε τυχόν επιφύλαξιν γενομένην δυνάμει της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου ήτις θα καταχωρήται και υπογράφηται ενώπιον του αρμοδίου λειτουργού υπό του δικαιοπαρόχου και του δικαιοδόχου εν τω Τύπω Α τω καθοριζομένω εν τω Δευτέρω Παραρτήματι:

Νοείται ότι οσάκις το μεταβιβαζόμενον ακίνητον υπόκειται εις υποθήκην η δήλωσις της επιφυλάξεως δέον όπως φέρη και την συναίνεσιν του ενυποθήκου δανειστού και παντός εγγυητού του ενυποθήκου οφειλέτου ήτις θα υπογράφηται ενώπιον του αρμοδίου λειτουργού.

(2) Αι έγγραφοι δηλώσεις περί ων αι παράγραφοι (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (ζ) του εδαφίου (1) θα είναι εν τω τύπω Α τω καθοριζομένω εις το Δεύτερον Παράρτημα.

(3) Τα έτερα έγγραφα άτινα προσάγονται τω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω καθ’ ον χρόνον διενεργείται η δήλωσις είναι τα ακόλουθα:

(α) το πιστοποιητικόν εγγραφής του ακινήτου ούτινος σκοπείται η μεταβίβασις

(β) επίσημοι αποδείξεις δεικνύουσαι ότι κατεβλήθησαν άπαντα τα δικαιώματα, τέλη και φόροι, οι πληρωτέοι κατά ή προ της ημερομηνίας καθ’ ην διενεργείται η δήλωσις περί το τοιούτον ακίνητον:

Νοείται ότι η παράγραφος αύτη τυγχάνει εφαρμογής  μόνον καθ’ όσον αφορά εις δικαιώματα, τέλη και φόρους οίτινες δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου βαρύνουσι το ακίνητον ή εισπράττονται διά της κατασχέσεως και πωλήσεως αυτού, και δη ανεξαρτήτως του εάν ελήφθησαν τα αναγκαία μέτρα ίνα συσταθή επιβάρυνσις επί του ακινήτου ούτινος σκοπείται η μεταβίβασις ή τα αναγκαία προς κατάσχεσιν και πώλησιν αυτού τοιαύτα·

(γ) βεβαίωση από τον Έφορο Φορολογίας ότι-

(i) ο φόρος που προκύπτει από τη διάθεση του ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου, έχει καταβληθεί ή η πληρωμή του έχει ανασταλεί ή δεν προκύπτει φόρος·

(ii) το τέλος, ίσο με ποσοστό ύψους 0,40% επί του τμήματος πώλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, έχει καταβληθεί από τον πωλητή ή δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής τέλους·

(δ) βεβαίωση του οικείου Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας ή της οικείας αρχής τοπικής διοίκησης, ανάλογα με την περίπτωση, ότι αναφορικά με το εν λόγω ακίνητο έχουν καταβληθεί τα τέλη και δικαιώματα υδατοπρομήθειας τα οποία επιβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμου ή των Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, καθώς και των σχετικών Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση.

Συνέπειαι μεταβιβάσεως και ημερομηνία μεταβιβάσεως τίτλου

19. Τηρουμένων των εν άρθροις 22, 23, 24, 25 και 56 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου διαλαμβανομένων διατάξεων, αφ’ ης ημέρας και χρόνου η δήλωσις μεταβιβάσεως ακινήτου γίνεται αποδεκτή ο τίτλος επί του τοιούτου ακινήτου ως και παντός ακινήτου σχετιζομένου μετ’ αυτού εις ο ο δικαιοπάροχος εδικαιούτο κατά τον προμνησθέντα χρόνον περιέρχεται τω δικαιοδόχω:

Νοείται ότι οσάκις-

(α) τα δυνάμει των διατάξεων του εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου εισπρακτέα επί τη εγγραφή του τίτλου επί του μεταβιβασθέντος ακινήτου τέλη και δικαιώματα δεν καταβάλλωνται αμέσως μετά την δήλωσιν ή

(β) της δηλώσεως γενομένης παρά τινι ετέρω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω ή παρά τινι παραρτήματι, η εγγραφή της μεταβιβάσεως ήρτηται εκ της ασκήσεως διακριτικής εξουσίας παρά του Διευθυντού συμφώνως ταις διατάξεσι του άρθρου 14,

η μεταβίβασις του τίτλου επί του ακινήτου περί ου η δήλωσις μεταβιβάσεως τελεί υπό αίρεσιν πληρουμένην άμα τη καταβολή των τοιούτων τελών και δικαιωμάτων ως προνοείται εν άρθρω 15 ή, αναλόγως της περιπτώσεως, άμα ως ο Διευθυντής ήθελεν αποφασίσει εν τη ενασκήσει της δυνάμει του άρθρου 14 διακριτικής αυτού εξουσίας όπως εγγράψη την μεταβίβασιν:

Νοείται ότι, εάν τα τοιαύτα τέλη και δικαιώματα καταβληθώσιν ως εν τοις ανωτέρω ή, αναλόγως της περιπτώσεως, ο Διευθυντής αποφασίση να εγγράψη την μεταβίβασιν, το περί ου η δήλωσις μεταβιβάσεως ακίνητον θα θεωρήται περιελθόν τω δικαιοδόχω από της ημερομηνίας και του χρόνου καθ’ ον η δήλωσις μεταβιβάσεως εγένετο αποδεκτή.

Όρος σιωπηρός βαρύνων τον δικαιοπάροχον

20. Εν πάση δηλώσει μεταβιβάσεως ακινήτου περιέχεται σιωπηρός τις όρος, ότι ο δικαιοπάροχος κέκτηται δικαίωμα μεταβιβάσεως του τοιούτου ακινήτου και ότι ο δικαιοδόχος δύναται να εισέλθη, καταλάβη, κατέχη, ποιήται χρήσιν και απολαύη τα οφέλη αυτού αδιαλείπτως, ανενοχλήτως και άνευ οιασδήποτε επεμβάσεως υπό ή εκ μέρους του δικαιοπαρόχου:

Νοείται ότι αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θα τυγχάνωσιν εφαρμογής επί εγγραφής επιφυλάξεως δυνάμει της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου.

ΜΕΡΟΣ V ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΥΠΟΘΗΚΑΣ
Δηλώσεις ενυποθήκου οφειλέτου και ενυποθήκου δανειστού και προσαγόμενα έγγραφα

21.-(1) Αι έγγραφοι δηλώσεις αίτινες προσάγονται τω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω υπό του ενυποθήκου οφειλέτου και του ενυποθήκου δανειστού διαλαμβάνουσι τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) περιγραφήν του ακινήτου εφ’ ου σκοπείται η σύστασις υποθήκης, γενομένην δι’ αναφοράς εις την τοποθεσίαν αυτού, τον αριθμόν και ημερομηνίαν εγγραφής και την μερίδα ή συμφέρον εφ’ ου σκοπείται η σύστασις υποθήκης

(β) βεβαίωσιν περί του εάν επήλθεν οιαδήποτε αλλαγή εις την κατάστασιν του ακινήτου εφ’ ου σκοπείται η σύστασις υποθήκης, ως αύτη περιγράφεται εν τη εγγραφή αυτού, και περί της φύσεως της τοιαύτης αλλαγής, και βεβαίωσιν περί του εάν υπάρχη οιαδήποτε υφισταμένη μίσθωσις του τοιούτου ακινήτου

(γ) εις την περίπτωσιν του ενυποθήκου οφειλέτου, σύμβασιν υποθήκης χαρτοσεσημασμένην συμφώνως ταις διατάξεσι του εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου, εκθέτουσαν ότι εις πρώτην ζήτησιν ή κατά τινα ημερομηνίαν, καθωρισμένην ή δυναμένην να προσδιορισθή, ούτος επέχει υποχρέωσιν, τελούσαν υπό αίρεσιν ή απόλυτον τοιαύτην, όπως καταβάλη τω ενυποθήκω δανειστή χρηματικόν τι ποσόν, καθωρισμένον ή δυνάμενον να προσδιορισθή, ομού μετά τυχόν συμφωνηθέντος τόκου επί του ποσού τούτου ή μέρους αυτού, εις ποσοστόν καθωρισμένον ή δυνάμενον να προσδιορισθή δι’ αναφοράς εις οιονδήποτε έτερον ποσοστόν, και ομού μετά των εξόδων των διενεργουμένων εν περιπτώσει λήψεως νομίμων μέτρων προς είσπραξιν του ως είρηται ποσού και τόκου:

Νοείται ότι οσάκις συνιστάται υποθήκη προς εξασφάλισιν μελλούσης ή υπό αίρεσιν υποχρεώσεως, περιλαμβανομένης και υποχρεώσεως αφορώσης εις χρηματικόν τι ποσόν καταβλητέον διά δόσεων ή αφορώσης εις το υπόλοιπον τρέχοντος λογαριασμού, δέον όπως τυγχάνη καθορισμού το μέγιστον ποσόν της πιθανής υποχρεώσεως όπερ και θα λογίζηται ως το ποσόν προς εξασφάλισιν ούτινος συνιστάται η εν λόγω υποθήκη

(δ) εις την περίπτωσιν του ενυποθήκου οφειλέτου, βεβαίωσιν αυτού ότι ούτος είναι το πρόσωπον όπερ εμφαίνεται ως κύριος του τοιούτου ακινήτου και ότι συνεφώνησεν όπως υποθηκεύση τούτο υπέρ του κατονομαζομένου ως ενυποθήκου δανειστού προσώπου

(ε) εις την περίπτωσιν του ενυποθήκου δανειστού, βεβαίωσιν αυτού ότι συνεφώνησεν όπως αποδεχθή την συσταθησομένην επί του τοιούτου ακινήτου υποθήκην υπό τους όρους τους καθοριζομένους εν τη περί υποθήκης συμβάσει και εν τη βεβαιώσει του ενυποθήκου οφειλέτου

(στ) βεβαίωσιν αφορώσαν εις το γεγονός, ότι εκάτερος των συμβαλλομένων γνωρίζει τον έτερον και

(ζ) βεβαίωσιν των συμβαλλομένων ότι ούτοι επιθυμούσιν όπως η ως είρηται υποθήκη τύχη εγγραφής.

(2) Αι έγγραφοι δηλώσεις περί ων το εδάφιον (1) θα είναι εν τω τύπω Β τω καθοριζομένω εις το Δεύτερον Παράρτημα.

(3) Τα έτερα έγγραφα άτινα προσάγονται τω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω καθ’ ον χρόνον διενεργείται η δήλωσις είναι τα ακόλουθα:

(α) το πιστοποιητικόν εγγραφής του ακινήτου εφ’ ου σκοπείται η σύστασις υποθήκης και

(β) δύο αντίτυπα των εν εδαφίω (1) αναγραφομένων δηλώσεων.

Αι υποθήκαι ασφάλεια υφισταμένης, μελλούσης ή υπό αίρεσιν υποχρεώσεως. Εγγυήσεις

22.-(1) Υποθήκη δύναται να συσταθή ως ασφάλεια διά την εκπλήρωσιν υφισταμένης, μελλούσης, ή υπό αίρεσιν υποχρεώσεως, περιλαμβανομένης και υποχρεώσεως αφορώσης εις χρηματικόν τι ποσόν καταβλητέον διά δόσεων ή εις το υπόλοιπον τρέχοντος λογαριασμού.

(2) Οσάκις συνιστάται υποθήκη προς εξασφάλισιν μελλούσης ή υπό αίρεσιν υποχρεώσεως ή περιοδικών πληρωμών ή υπολοίπου τρέχοντος λογαριασμού, υφίσταται δικαίωμα προτεραιότητος, ως προνοείται εν άρθροις 23 και 30, καθ’ όσον αφορά ολόκληρον το εκάστοτε οφειλόμενον δυνάμει της υποθήκης ποσόν, από της ημερομηνίας καθ’ ην το ακίνητον βαρύνεται διά ταύτης δυνάμει των διατάξεων του ως είρηται άρθρου 23.

(3) Την πληρωμήν του εξασφαλιζομένου δι’ υποθήκης ποσού δύναται να εγγυηθή οιονδήποτε πρόσωπον.

Συνέπειαι υποθήκης

23.-(1) Αφ’ ότου ήθελε γίνει αποδεκτή δήλωσις υποθήκης, το ακίνητον εφ’ ου συνέστη η υποθήκη και εφόσον διαρκεί αύτη βαρύνεται διά της πληρωμής του διά  ταύτης εξασφαλιζομένου ποσού, κατά προτεραιότητα έναντι πάσης ετέρας οφειλής και υποχρεώσεως του ενυποθήκου οφειλέτου ή του εκάστοτε κυρίου αυτού, εξαιρουμένων των οφειλών των εξασφαλιζομένων διά προηγουμένης δηλώσεως υποθήκης επί του αυτού ακινήτου ως και πάσης επιβαρύνσεως ήτις δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε  εν ισχύϊ νόμου ικανοποιείται κατά προτεραιότητα έναντι οιασδήποτε ετέρας επιβαρύνσεως ή εμπραγμάτου βάρους:

Νοείται ότι οσάκις-

(α) τα δυνάμει των διατάξεων του εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου εισπρακτέα επί τη εγγραφή της υποθήκης τέλη και δικαιώματα δεν καταβάλλωνται αμέσως μετά την δήλωσιν ή

(β) της δηλώσεως γενομένης παρά τινι ετέρω Επαρχιακώ Κτηματολογιώ Γραφείω ή παρά τινι παραρτήματι, η εγγραφή της υποθήκης ήρτηται εκ της ασκήσεως διακριτικής εξουσίας παρά του Διευθυντού συμφώνως ταις διατάξεσι του άρθρου 14,

η επιβάρυνσις του ακινήτου περί ου η δήλωσις υποθήκης διά της πληρωμής του εξασφαλιζομένου διά της υποθήκης ποσού τελεί υπό αίρεσιν πληρουμένην άμα τη καταβολή των τελών και δικαιωμάτων ως καθορίζεται εν άρθρω 15 ή, αναλόγως της περιπτώσεως, άμα ως ο Διευθυντής ήθελεν αποφασίσει εν τη ενασκήσει της δυνάμει του άρθρου 14 διακριτικής αυτού εξουσίας, όπως εγγράψη την υποθήκην:

Νοείται ότι εάν τα τοιαύτα τέλη και δικαιώματα καταβληθώσιν ως εν τοις ανωτέρω ή, αναλόγως της περιπτώσεως, ο Διευθυντής αποφασίση να εγγράψη την υποθήκην, το περί ου η δήλωσις υποθήκης ακίνητον θα θεωρήται βεβαρυμένον διά της πληρωμής του διά της υποθήκης εξασφαλιζομένου ποσού αναδρομικώς από της ημερομηνίας και του χρόνου καθ’ ον η δήλωσις υποθήκης εγένετο αποδεκτή.

(2) Τηρουμένων των εν εδαφίω (3) του άρθρου 12 του περί Ανακουφίσεως Αγροτών Οφειλετών Νόμου 1962 διαλαμβανομένων διατάξεων, το άνω ακίνητον θα παραμείνη βεβαρυμένον ως εν εδαφίω (1), μέχρις ου-

(α) τούτο απαλλαγή της υποθήκης συμφώνως τω άρθρω 34 ή

(β) εξαλειφθή η υποθήκη συμφώνως τω άρθρω 35 ή

(γ) ακυρωθή η υποθήκη συμφώνως τω άρθρω 36 ή

(δ) το τοιούτο ακίνητον πωληθή διά πλειστηριασμού συμφώνως ταις διατάξεσι του περί Ανακουφίσεως Αγροτών Οφειλετών Νόμου του 1962, ή του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, είτε, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6) του άρθρου 41, συμφώνως ταις διατάξεσι του μερους VI ή

(ε) το τοιούτο ακίνητον υποστή αναγκαστικήν απαλλοτρίωσιν παρ’ οιουδήποτε προσώπου, οργανισμού ή αρχής δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου ή

(στ) εξοφληθή το διά της υποθήκης εξασφαλιζόμενον ποσόν εκ του προϊόντος πωλήσεως, διεξαχθείσης δυνάμει οιουδήποτε των εν παραγράφω (δ) αναφερομένων Νόμων, οιουδήποτε ετέρου ακινήτου περιλαμβανομένου εν τη αυτή υποθήκη.

Σιωπηρός όρος και υποχρεώσεις ενυποθήκου οφειλέτου

24. Εν πάση υποθήκη ακινήτου περιέχεται σιωπηρός όρος ότι ο ενυπόθηκος οφειλέτης κέκτηται δικαίωμα υποθηκεύσεως του τοιούτου ακινήτου, και εφ’ όσον δεν διαλαμβάνεται ρήτρα περί του εναντίου εν τη περί υποθήκης συμβάσει, ο ενυπόθηκος οφειλέτης ενέχεται έναντι του ενυποθήκου δανειστού-

(α) όπως καταβάλλη πάντα φόρον, τέλος και ετέραν δαπάνην αφορώσαν εις το ενυπόθηκον ακίνητον

(β) όπως επισκευάζη και διατηρή εις καλήν κατάστασιν πάσαν οικοδομήν ανεγερθείσαν ή ετέραν βελτίωσιν γενομένην επί του ενυποθήκου ακινήτου και όπως μη κατεδαφίση ή προκαλέση ζημίας εις ταύτας άνευ, της συναινέσεως του ενυποθήκου δανειστού:

Νοείται ότι ουδέν των εν τη παρούση παραγράφω διαλαμβανομένων δύναται να ερμηνευθή ως επιβάλλον τω ενυποθήκω οφειλέτη την υποχρέωσιν όπως προβαίνη εις οιανδήποτε επισκευήν δι’ ης αι τοιαύται οικοδομαί ή έτεραι βελτιώσεις θα περιήρχοντο εις κατάστασιν καλλιτέραν της καταστάσεως εις ην αύται ευρίσκοντο κατά την ημερομηνίαν καθ’ ην εγένετο η δήλωσις της υποθήκης

(γ) όπως εξακολουθή να διατηρή και καλλιεργή πάσαν γεωργικήν γαίαν περιλαμβανομένην εις το ενυπόθηκον ακίνητον, κατά τον προσήκοντα τρόπον και διά των σωφρόνων γεωργικών μεθόδων, και όπως μη αποκόπτη οιονδήποτε των επ’ αυτής φυομένων δένδρων, εκτός εάν τούτο γίνεται κατά την συνήθη σώφρονα γεωργικήν διαχείρισιν ή τη συναινέσει του ενυποθήκου δανειστού

(δ) όπως κατά πάντα εύλογον χρόνον εφ’ όσον η υποθήκη είναι συνεστημένη, και κατόπιν ευλόγου προειδοποιήσεως προς τον ενυπόθηκον οφειλέτην, επιτρέπη, εις τον ενυπόθηκον δανειστήν ή τον αντιπρόσωπον αυτού όπως εισέρχηται εις το  ενυπόθηκον ακίνητον και εξετάζη εις οίαν κατάστασιν επισκευής, συντηρήσεως ή, αναλόγως της περιπτώσεως, καλλιεργείας ευρίσκεται τούτο.

Δικαιώματα ενυποθήκου δανειστού

25. Εφ’ όσον υφίσταται συνεστημένη υποθήκη επί ακινήτου, ο ενυπόθηκος δανειστής κέκτηται έναντι του ενυποθήκου οφειλέτου το δικαίωμα όπως ζητήση και φυλάσση το πιστοποιητικόν εγγραφής του τοιούτου ακινήτου, και εάν ο ενυπόθηκος οφειλέτης ησφάλισεν ή πρόκειται να ασφαλίση τούτο εναντίον ζημιών ή φθοράς, να ζητήση και φυλάσση το ασφαλιστήριον ως και τας αποδείξεις πληρωμής των σχετικών ασφαλίστρων.

Εξουσία ενυποθήκου δανειστού προς προστασίαν του ενυποθήκου ακινήτου

26. Εφ’ όσον υφίσταται συνεστημένη υποθήκη επί ακινήτου ο ενυπόθηκος δανειστής κέκτηται συντρεχούσας και ισοδυνάμους μετά του ενυποθήκου οφειλέτου εξουσίας προς λήψιν δικαστικών μέτρων, αστικών ή ποινικών, εναντίον οιουδήποτε προσώπου διά την προστασίαν του τοιούτου ακινήτου από πάσης ζημίας ή φθοράς.

Υπερημερία πλήρωμής δόσεως τινός ή τόκου

27.-(1) Οσάκις εν συμβάσει υποθήκης προνοείται ότι το διά της υποθήκης εξασφαλιζόμενον ποσόν θα αποπληρωθή διά δόσεων πληρωτέων κατά τας εν τη συμβάσει καθωρισμένας ημερομηνίας, και η πληρωμή οιασδήποτε δόσεως καθίσταται υπερήμερος, ολόκληρον το ούτω εξασφαλιζόμενον ποσόν καθίσταται απαιτητόν από της ημερομηνίας καθ’ ην η πληρωμή της δόσεως κατέστη υπερήμερος, εκτός εάν η σύμβασις διαλαμβάνη ρήτραν περί του εναντίου.

(2) Οσάκις εν συμβάσει υποθήκης προνοείται ότι ο επί του διά της υποθήκης εξασφαλιζομένου ποσού πληρωτέος τόκος θα καταβάλληται εις τακτικά διαστήματα προ της καθωρισμένης διά την πληρωμήν του τοιούτου ποσού ημερομηνίας, και η πληρωμή τοιούτου τόκου καθίσταται υπερήμερος, ολόκληρον το ούτω εξασφαλιζόμενον ποσόν καθίσταται απαιτητόν από της ημερομηνίας καθ’ ην η πληρωμή του τόκου κατέστη υπερήμερος, εκτός εάν η σύμβασις διαλαμβάνη ρήτραν περί του εναντίου.

Αντικατάστασις εγγραφών εις υποθήκας

28.Ο Διευθυντής δύναται κατά νόμον να προβή εις νέαν εγγραφήν ή εγγραφάς εν σχέσει προς ακίνητον ή μέρος αυτού βαρυνόμενον διά της πληρωμής ποσού εξασφαλιζομένου δι’ υποθήκης, και να αντικαταστήση εν τη υποθήκη την προηγουμένην εγγραφήν του ως είρηται ακινήτου διά των ούτω γενομένων εγγραφών-

(α) οσάκις είναι τούτο αναγκαίον προς εφαρμογήν των διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου ή

(β) οσάκις ο ενυπόθηκος οφειλέτης και ο ενυπόθηκος δανειστής και οιοσδήποτε εγγυητής του ενυποθήκου οφειλέτου παρέχωσιν έγγραφον διά τοιαύτην πράξιν συναίνεσιν:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα αρνούνται ή αμελούν να προσκομίσουν εντός τριάντα (30) ημερών από σχετική έγγραφη ειδοποίηση του Διευθυντή την έγγραφη συναίνεσή τους, ο Διευθυντής δύναται να αντικαταστήσει στην υποθήκη την εγγραφή του ακινήτου με τις νέες εγγραφές που θα εκδοθούν:

Νοείται περαιτέρω ότι εν πάση τοιαύτη περιπτώσει παραδίδεται τω ενυποθήκω δανειστή το πιστοποιητικόν της ούτω γενομένης νέας εγγραφής, το δε αφορών εις την προηγουμένην εγγραφήν τοιούτο επιστρέφεται τω Διευθυντή.

Μεταγενέστεραι υποθήκαι

29.-(1) Ο κύριος ακινήτου εφ’ ου συνέστη υποθήκη προς εξασφάλισιν της πληρωμής ποσού τινος δύναται, ανεξαρτήτως της υπάρξεως της τοιαύτης υποθήκης, να συστήση μίαν ή πλείονας προσέτι υποθήκας επί του αυτού ακινήτου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου( αι διατάξεις του παρόντος Νόμου θα εφαρμόζωνται, τηρουμένων των αναλογιών, επί πάσης τοιαύτης μεταγενεστέρας υποθήκης ως και επί της το πρώτον συσταθείσης τοιαύτης:

Νοείται ότι-

(α) οσάκις σκοπείται η διενέργεια δηλώσεως οιασδήποτε μεταγενεστέρας υποθήκης παρά τω αρμοδίω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω, προ της αποδοχής της δηλώσεως ο μέλλων ενυπόθηκος δανειστής βεβαιοί ενυπογράφως ότι έλαβε γνώσιν της υφισταμένης υποθήκης και πάντων των στοιχείων αυτής

(β) οσάκις η δήλωσις τοιαύτης μεταγενεστέρας υποθήκης διενεργείται παρ’ οιωδήποτε ετέρω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω ή παρά τινι παραρτήματι, το πρόσωπον όπερ ου εγένετο η δήλωσις της τοιαύτης υποθήκης υπογράφει βεβαίωσιν συμφώνως τη παραγράφω (α) της παρούσης επιφυλάξεως, πριν ή ο Διευθυντής αποφασίση να εγγράψη την υποθήκην εν τη ενασκήσει της δυνάμει του άρθρου 14 παρασχεθείσης αυτώ διακριτικής εξουσίας.

(2) Απαγορεύεται η σύστασις μεταγενεστέρας υποθήκης συμφώνως τω εδαφίω (1), εκτός εάν το ενυπόθηκον ακίνητον περιλαμβάνη-

(α) παν ακίνητον περιλαμβανόμενον εις υφισταμένην υποθήκην επί του αυτού ακινήτου και

(β) ουδέν έτερον ακίνητον.

Τάξις υποθηκών

30. Η τάξις δύο ή πλειόνων υποθηκών επί του αυτού ακινήτου κανονίζεται αναλόγως της σειράς καθ’ ην αύται εδηλώθησαν εις το Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφείον ή παράρτημα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Μεταβίβασις ακινήτου υποκειμένου εις υποθήκην και υποχρέωσις δικαιοδόχου

31.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου ο κύριος ακινήτου εφ’ ου συνέστη υποθήκη προς εξασφάλισιν της πληρωμής οιουδήποτε ποσού δύναται, παρά την ύπαρξιν της τοιαύτης υποθήκης και εφ’ όσον η περί αυτής σύμβασις δεν διαλαμβάνει ρήτραν περί του εναντίου, να μεταβιβάση το ως είρηται ακίνητον δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι-

(α) οσάκις η δήλωσις της τοιαύτης μεταβιβάσεως διενεργείται παρά τω αρμοδίω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω, πριν ή γενή αποδεκτή η δήλωσις, ο δικαιοδόχος βεβαιοί  ενυπογράφως ότι έλαβε γνώσιν της υφισταμένης υποθήκης και πάντων των στοιχείων αυτής

(β) οσάκις η δήλωσις της τοιαύτης μεταβιβάσεως διενεργείται παρ’ οιωδήποτε ετέρω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω ή παρά τινι παραρτήματι, ο δικαιοδόχος υπογράφει βεβαίωσιν συμφώνως τη παραγράφω (α) της παρούσης επιφυλάξεως πριν ή ο Διευθυντής αποφασίση να εγγράψη την μεταβίβασιν εν τη ενασκήσει της δυνάμει του άρθρου 14 παρασχεθείσης αυτώ διακριτικής εξουσίας

(γ) άμα ως πληρωθώσιν αι προϋποθέσεις της παραγτράφου (α) ή, αναλόγως της περιπτώσεως, της παραγράφου (β), ο Διευθυντής γνωστοποιεί εις τον ενυπόθηκον δανειστήν την μεταβίβασιν του ως είρηται ακινήτου, ως και το όνομα και την διεύθυνσιν του εν τη δηλώσει αναφερομένου ως δικαιοδόχου:

Νοείται ότι ο δικαιοδόχος οφείλει να καταβάλη άπαντα τα τέλη και δικαιώματα τα πληρωτέα δυνάμει των διατάξεων του εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου διά την υπό του Διευθυντού διενεργηθησομένην τοιαύτην γνωστοποίησιν ευθύς ως ήθελον πληρωθή αι προϋποθέσεις της παραγράφου (α) ή, αναλόγως της περιπτώσεως, της παραγράφου (β).

(2) Οσάκις, στη σύμβαση υποθήκης, υπάρχει απαγορευτική ρήτρα για τη μεταβίβαση της κυριότητας ενυπόθηκου ακινήτου, τότε, για τη μεταβίβαση του ακινήτου αυτού, απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση τόσο του ενυπόθηκου δανειστή όσο και των εγγυητών στη σύμβαση, οπόταν το ακίνητο μεταβιβάζεται επιβαρυμένο με την υποθήκη.

(3) Απαγορεύεται η δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) μεταβίβασις ακινήτου εφ’ ου συνέστη υποθήκη προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου-

(α) μέχρις ου προσαχθή η διά την σκοπουμένην μεταβίβασιν έγγραφος συναίνεσις του ενυποθήκου δανειστού και παντός εγγυητού του ενυποθήκου οφειλέτου, υπογραφείσα ενώπιον του αρμοδίου λειτουργού ή τυχούσα πιστοποιήσεως παρά τινος αρμοδίας αρχής ως καθορίζεται εν εδαφίω (3) του άρθρου 10 ή

(β) οσάκις δεν είναι δυνατή η λήψις της αναφερομένης εν παραγράφω (α) εγγράφου συναινέσεως ενυποθήκου δανειστού ή οιουδήποε εγγυητού, ή οσάκις οιονδήποτε των άνω προσώπων άνευ ευλόγου αιτίας αρνείται να παράσχη την τοιαύτην συναίνεσιν, μέχρις ου το Επαρχιακόν Δικαστήριον διατάξη, τη αιτήσει του ενυποθήκου οφειλέτου, αποδοχήν της μεταβιβάσεως άνευ της προσαγωγής της τοιαύτης συναινέσεως:

Νοείται ότι το Δικαστήριον δεν διατάσσει αποδοχήν οιασδήποτε μεταβιβάσεως δυνάμει της παρούσης παραγράφου εκτός εάν εις τον ενυπόθηκον δανειστήν και εις πάντα εγγυητήν του ενυποθήκου οφειλέτου δοθή εύλογος γνωστοποίησις περί της αιτήσεως του ενυποθήκου οφειλέτου, καλούσα τα άνω πρόσωπα να δείξωσι τω δικαστηρίω λόγους δι’ ους τούτο έδει να απόσχη της εκδόσεως τοιούτου διατάγματος.

(4) Εις πάσαν μεταβίβασιν ακινήτου υποκειμένου εις υποθήκην συσταθείσαν προς εξασφάλισιν της πληρωμής οιουδήποτε ποσού, γενομένην δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), διαλαμβάνεται σιωπηρά συμφωνία δυνάμει της οποίας ο δικαιοδόχος υποχρεούται όπως εξασφαλίζη τον δικαιοπάροχον έναντι του ποσού της υποθήκης ως και διά πάσαν υποχρέωσιν απορρέουσαν εξ οιασδήποτε ρητής ή σιωπηράς συμφωνίας διαλαμβανομένης εν αυτή  δι’ ης βαρύνεται ο δικαιοπάροχος:

Νοείται ότι επί υποθήκης συσταθείσης προς εξασφάλισιν μελλούσης ή υπό αίρεσιν υποχρεώσεως αφορώσης εις περιοδικάς πληρωμάς ή υπόλοιπον τρέχοντος λογαριασμού, ουδέν των εν τω παρόντι εδαφίω διαλαμβανομένων εφαρμόζεται επί πληρωμής γενομένης υπό του ενυποθήκου δανειστού μετά την επίδοσιν της αναφερομένης εν παραγράφω (γ) του εδαφίου (1) γνωστοποιήσεως του Διευθυντού.

(5) Αι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν τυγχάνουσιν εφαρμογής επί της διά πωλήσεως μεταβιβάσεως οιουδήποτε ακινήτου εφ’ ης εφαρμόζονται αι διατάξεις του άρθρου 24 ή 25 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου, εκτός εάν προ της αποδοχής της τοιαύτης δηλώσεως μεταβιβάσεως ο δικαιοπάροχος ικανοποιήση τον Διευθυντήν ως προνοείται εν παραγράφω (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 24 ή, αναλόγως της περιπτώσεως, του άρθρου 25 του ως είρηται Νόμου.

(6) Οσάκις ακίνητον εφ’ ου συνέστη υποθήκη προς εξασφάλισιν της πληρωμής οιουδήποτε ποσού μεταβιβάζηται δυνάμει του παρόντος άρθρου, τα δε επί τη μεταβιβάσει εισπρακτέα τέλη υπολογίζονται συμφώνως ταις διατάξεσι του εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου επί της εκτετιμημένης αξίας του τοιούτου ακινήτου, τα τέλη ταύτα θα υπολογίζωνται εν αναφορά προς ολόκληρον την εκτετιμημένην αξίαν του ως είρηται ακινήτου, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η αξία του μεταβιβαζομένου ακινήτου δυνατόν να έχη επηρεασθή εκ του γεγονότος ότι τούτο βαρύνεται διά της πληρωμής του διά της ειρημένης υποθήκης εξασφαλιζομένου ποσού.

Μεταβίβασις υποθήκης

32.-(1) Ο ενυπόθηκος δανειστής οιουδήποτε ακινήτου δύναται, εκτός εάν η περί υποθήκης σύμβασις διαλαμβάνη ρήτραν περί του εναντίου να μεταβιβάση συμφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος άρθρου την υπέρ αυτού συσταθείσαν υποθήκην εις οιονδήποτε έτερον πρόσωπον( τηρουμένων δε των εν τοις εφεξής διατάξεων, αι διατάξεις των άρθρων 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 και 15 θα εφαρμόζωνται, τηρουμένων των αναλογιών, επί μεταβιβάσεως υποθήκης καθ’ ον τρόπον και επί μεταβιβάσεως ακινήτων:

Νοείται ότι αι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν τυγχάνουσιν εφαρμογής εφ’ οιασδήποτε υποθήκης δηλωθείσης προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, μέχρις ου προσαχθή η διά την σκοπουμένην μεταβίβασιν έγγραφος συγκατάθεσις του ενυποθήκου οφειλέτου και παντός εγγυητού τούτου, υπογραφείσα ενώπιον του αρμοδίου λειτουργού ή τυχούσα πιστοποιήσεως παρά τινος αρμοδίας αρχής ως καθορίζεται εν εδαφίω (3) του άρθρου 10.

(2) Αι έγγραφοι δηλώσεις αι προσαγόμεναι τω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω υπό του δικαιοπαρόχου και του δικαιοδοχου διαλαμβάνουσι τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) εις την περίπτωσιν του δικαιοπαρόχου, βεβαίωσιν ότι-

(i) είναι ο εμφαινόμενος ως ενυπόθηκος δανειστής της συνεστημένης υποθήκης

(ii) κατά την ημερομηνίαν της μεταβιβάσεως το διά της υποθήκης εξασφαλιζόμενον ποσόν ή το εν τη βεβαιώσει καθοριζόμενον μέρος αυτού παραμένει εισέτι απλήρωτον

(iii) συνεφώνησεν όπως μεταβιβάση την συνεστημένην υποθήκην εις τον δικαιοδόχον

(β) εις την περίπτωσιν του δικαιοδόχου, βεβαίωσιν αυτού ότι συνεφώνησεν όπως αποδεχθή την μεταβίβασιν της εν τη βεβαιώσει του δικαιοπαρόχου καθοριζομένης υποθήκης

(γ) βεβαίωσιν αφορώσαν εις το γεγονός ότι εκάτερος των συμβαλλομένων γνωρίζει τον έτερον και παρέχουσαν στοιχεία οιασδήποτε μεταξύ αυτών υφισταμένης συγγενείας και

(δ) βεβαίωσιν των συμβαλλομένων ότι ούτοι επιθυμούσιν όπως η δηλωθείσα μεταβίβασις τύχη εγγραφής.

(3) Αι περί ων το εδαφίον (2) έγγραφοι δηλώσεις θα είναι εν τω τύπω Γ τω εκτιθεμένω εις το Δεύτερον Παράρτημα.

(4) Τω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω προσάγονται ωσαύτως ομού μετά της δηλώσεως άπαντα τα έγγραφα άτινα, ότε η υποθήκη ενεγράφη, παρεδόθησαν τω δικαιοπαρόχω δυνάμει του άρθρου 16.

(5) Άμα τη αποδοχή δηλώσεως μεταβιβάσεως υποθήκης εις τον δικαιοδόχον περιέρχονται, από της ημερομηνίας της τοιαύτης δηλώσεως, άπαντα τα εν τη συμβάσει της υποθήκης προνοούμενα ή τα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου προκύπτοντα δικαιώματα, καθήκοντα, εξουσίαι και προνόμια του δικαιοπαρόχου:

Νοείται ότι οσάκις-

(α) τα δυνάμει των διατάξεων του εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου εισπρακτέα επί τη εγγραφή μεταβιβάσεως υποθήκης τέλη και δικαιώματα δεν καταβάλλονται αμέσως μετά την διενέργειαν της δηλώσεως ή

(β) της δηλώσεως γενομένης παρά τινι ετέρω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω ή παρά τινι παραρτήματι, η εγγραφή της μεταβιβάσεως ήρτηται εκ της ασκήσεως διακριτικής εξουσίας παρά του Διευθυντού συμφώνως ταις διατάξεσι του άρθρου 14,

η μεταβίβασις των εν τοις ανωτέρω δικαιωμάτων, καθηκόντων, εξουσιών και προνομίων τελεί υπό αίρεσιν πληρουμένην άμα τη καταβολή των τοιούτων τελών και δικαιωμάτων ως καθορίζεται εν άρθρω 15 ή, αναλόγως της περιπτώσεως, άμα ως ο Διευθυντής ήθελεν αποφασίσει εν τη ενασκήσει της παρασχεθείσης αυτώ υπό του άρθρου 14 διακριτικής εξουσίας όπως εγγράψη την μεταβίβασιν:

Νοείται ότι εάν τα τοιαύτα τέλη και δικαιώματα καταβληθώσιν ως εν τοις ανωτέρω ή, αναλόγως της περιπτώσεως, ο Διευθυντής αποφασίση να εγγράψη την μεταβίβασιν, τα άνω δικαιώματα, καθήκοντα, εξουσίαι και προνόμια θα λογίζωνται περιελθόντα τω δικαιοδόχω από της ημερομηνίας και του χρόνου καθ’ ον η δήλωσις μεταβιβάσεως εγένετο αποδεκτή.

(6) Η εγγραφή μεταβιβάσεως υποθήκης διενεργείται διά σημειώσεως επί του πιστοποιητικού της τοιαύτης υποθήκης ως και επί παντός αντιγράφου αυτού.

(7) Άμα τη εγγραφή μεταβιβάσεως υποθήκης συμφώνως τω εδαφίω (6) ο Διευθυντής-

(α) εκδίδει τω δικαιοδόχω πιστοποιητικόν της τοιαύτης υποθήκης, φέρον σημείωσιν ως προνοείται εν τω προειρημένω εδαφίω και συνοδευόμενον υπό των αναφερομένων εν εδαφίω (4) εγγράφων

(β) γνωστοποιεί εις τον ενυπόθηκον οφειλέτην και τον ενυπόθηκον δανειστήν οιασδήποτε μεταγενεστέρας υποθήκης συνεστημένης επί του αυτού ακινήτου την μεταβίβασιν της υποθήκης, και παρέχει το όνομα και την διεύθυνσιν του δικαιοδόχου ως τα στοιχεία ταύτα καθορίζονται εν τη δηλώσει:

Νοείται ότι τα δυνάμει  των διατάξεων του εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου εισπρακτέα τέλη και δικαιώματα διά την υπό του Διευθυντού διενεργηθησομένην τοιαύτην γνωστοποίησιν καταβάλλονται υπό του δικαιοδόχου ομού μετά των πληρωτέων επί τη εγγραφή της μεταβιβάσεως τοιούτων.

(8) Μεταβίβασις υποθήκης γενομένη δυνάμει του παρόντος άρθρου ουδόλως επηρεάζει την προτεραιότητα της μεταβιβαζομένης υποθήκης καθ’ όσον αφορά εις την τάξιν μεταξύ της τοιαύτης υποθήκης και οιουδήποτε ετέρου εμπραγμάτου βάρους συνεστώτος επί του αυτού ακινήτου.

(9) Βεβαίωσις γενομένη δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) ουδόλως δεσμεύει τον ενυπόθηκον οφειλέτην.

Διάσπαση υποθήκης

32Α.-(1) Ο ενυπόθηκος δανειστής οιουδήποτε ακινήτου δύναται, εκτός εάν η περί υποθήκης σύμβαση διαλαμβάνει ρήτρα περί του εναντίου, να διασπάσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, την υπέρ αυτού συσταθείσα υποθήκη, που για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου θα αναφέρεται ως η «αρχική υποθήκη», σε δύο ή περισσότερες υποθήκες, που για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου θα αναφέρονται ως οι «μετά τη διάσπαση υποθήκες»:

Νοείται ότι, προτού ο ενυπόθηκος δανειστής προβεί στη διάσπαση της υποθήκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, κοινοποιεί την πρόθεσή του στον ενυπόθηκο οφειλέτη:

Νοείται περαιτέρω ότι η κοινοποίηση από τον ενυπόθηκο δανειστή προς τον ενυπόθηκο οφειλέτη γίνεται με αποστολή ειδοποίησης μέσω ταχυδρομείου ή τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(2) H έγγραφη δήλωση που προσάγεται στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο από τον ενυπόθηκο δανειστή περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Τα στοιχεία της αρχικής υποθήκης·

(β) τον αριθμό των μετά τη διάσπαση υποθηκών, που θα προκύψουν από τη διάσπαση της αρχικής υποθήκης·

(γ) το ποσό που θα εξασφαλίζεται από καθεμιά από τις μετά τη διάσπαση υποθήκες:Νοείται ότι το σύνολο των ποσών που θα εξασφαλίζονται από όλες τις μετά τη διάσπαση υποθήκες δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό που εξασφαλίζεται από την αρχική υποθήκη·

(δ) τη σειρά προτεραιότητας μεταξύ των μετά τη διάσπαση υποθηκών:

Νοείται ότι δεν επιτρέπεται η κατάταξη δύο ή περισσοτέρων μετά τη διάσπαση υποθηκών στην ίδια ακριβώς μεταξύ τους σειρά προτεραιότητας.

(3) Η έγγραφη δήλωση η οποία προβλέπεται στο εδάφιο (2) είναι κατά τον Τύπο «ΓΑ» που εκτίθεται στο Δεύτερο Παράρτημα.

(4) Ο Διευθυντής εγγράφει κάθε διάσπαση αρχικής υποθήκης που δηλώνεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου και η οποία γίνεται αποδεκτή από τον αρμόδιο, για τον σκοπό αυτό, υπάλληλο και δεν προκύπτει οποιαδήποτε υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος σε σχέση με τη διάσπαση αυτή και η εγγραφή της διάσπασης γίνεται με την εγγραφή των μετά τη διάσπαση υποθηκών έναντι της εγγραφής της αρχικής υποθήκης και με την εγγραφή σημείωσης επί του πιστοποιητικού εγγραφής του ακινήτου που υπέκειτο στην αρχική υποθήκη και επί του πιστοποιητικού της αρχικής υποθήκης, καθώς επίσης και επί οποιωνδήποτε αντιγράφων αυτών.

(5) Με την εγγραφή της διάσπασης αρχικής υποθήκης σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), ο Διευθυντής-

(α) Eκδίδει στον ενυπόθηκο δανειστή πιστοποιητικό για καθεμία από τις μετά τη διάσπαση υποθήκες, συνοδευόμενο από το πιστοποιητικό εγγραφής του υποθηκευμένου ακινήτου στο όνομα του ενυπόθηκου οφειλέτη∙

(β) σημειώνει την καθεμία από τις μετά τη διάσπαση υποθήκες στη σύμβαση και δήλωση της αρχικής υποθήκης∙

(γ) εκδίδει στον ενυπόθηκο οφειλέτη αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής της καθεμίας εκ των μετά τη διάσπαση υποθηκών.

(6) Οι μετά τη διάσπαση υποθήκες, ως σύνολο, διατηρούν την ίδια σειρά προτεραιότητας που είχε η αρχική υποθήκη σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο εμπράγματο βάρος το οποίο συστάθηκε επί του ακινήτου που υπέκειτο στην αρχική υποθήκη.

(7) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (6), η πρώτη σε σειρά προτεραιότητας υποθήκη μεταξύ των μετά τη διάσπαση υποθηκών, ως αυτή η σειρά θα καθοριστεί από τον ενυπόθηκο δανειστή σύμφωνα με την παράγραφο (δ) του εδαφίου (2), θα έπεται τυχόν εμπράγματου βάρους που, κατά την εγγραφή της διάσπασης, προηγείτο της αρχικής υποθήκης και η τελευταία σε σειρά προτεραιότητας υποθήκη μεταξύ των μετά τη διάσπαση υποθηκών, ως αυτή η σειρά θα καθοριστεί από τον ενυπόθηκο δανειστή σύμφωνα με την παράγραφο (δ) του εδαφίου (2), θα προηγείται τυχόν εμπράγματου βάρους που, κατά την εγγραφή της διάσπασης, έπετο της αρχικής υποθήκης κατά την εγγραφή της διάσπασης.

(8) Με εξαίρεση τη μεταξύ τους σειρά προτεραιότητας και το ποσό που θα εξασφαλίζεται από καθεμία από αυτές, θέματα τα οποία ρυθμίζονται στην έγγραφη δήλωση που θα καταχωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), η καθεμιά από τις μετά τη διάσπαση υποθήκες διέπεται από τους όρους της αρχικής υποθήκης, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε πρόσθετων όρων αυτής, οι οποίοι παραμένουν ισχυροί, δεσμεύουν και διαβάζονται τηρουμένων των αναλογιών, έτσι ώστε να δεσμεύουν τα μέρη της αρχικής υποθήκης σε σχέση με καθεμία από τις μετά τη διάσπαση υποθήκες.

Μερική εξόφλησις υποθήκης

33.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο ενυπόθηκος δανειστής δύναται, εφ’ όσον το επιθυμή, να αποδεχθή την πληρωμήν ποσού ελάσσονος του ποσού του ενυποθήκου χρέους (εν τοις εφεξής εν τω παρόντι άρθρω και εν άρθρω 34 της τοιαύτης πληρωμής αναφερομένης ως “μερική πληρωμή”) προς μερικήν εξόφλησιν του τελευταίου μνησθέντος ποσού-

(α) είτε προ είτε μετά την καθωρισμένην προς πληρωμήν του ενυποθήκου χρέους ημερομηνίαν και

(β) είτε τούτο γίνεται έναντι της απαλλαγής εκ της τοιαύτης υποθήκης ολοκλήρου ή μέρους τινός ή μερίδος οιουδήποτε ακινήτου βαρυνομένου διά της πληρωμής του ενυποθήκου χρέους, είτε άλλως πως.

(2) Εν η περιπτώσει ήθελεν αναφυή το ερώτημα εάν μερική πληρωμή γενομένη υπό του ενυποθήκου οφειλέτου προς τον ενυπόθηκον δανειστήν αφορά εις το υπό της υποθήκης εξασφαλιζόμενον κεφάλαιον ή τους τόκους, εκτός εάν εγγράφως γίνεται πρόνοια περί του εναντίου, αύτη λογίζεται γενομένη προς εξόφλησιν παντός τόκου πληρωτέου και απαιτητού κατά τον χρόνον της πληρωμής, και εάν υπολειφθή οιονδήποτε ποσόν τότε προς μερικήν εξόφλησιν του κεφαλαίου ή οιουδήποτε μέρους αυτού όπερ ήθελε παραμείνει ανεξόφλητον κατά την ως είρηται ημερομηνίαν.

Απαλλαγή ακινήτου από υποθήκης

34.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), οιαδήποτε μερίς ακινήτου ήτις είναι μικροτέρα του συμφέροντος του ενυποθήκου οφειλέτου επί του περιλαμβανομένου εν τινι υποθήκη τοιούτου ακινήτου ή, εν η περιπτώσει δύο ή πλείονα ακίνητα περιλαμβάνονται εν τινι υποθήκη, οιονδήποτε των τοιούτων ακινήτων δύναται κατά πάντα χρόνον να απαλλαγή της υποθήκης υπό του ενυποθήκου δανειστού, είτε έναντι μερικής πληρωμής γενομένης υπό του ενυποθήκου οφειλέτου είτε δι’ έτερον τινα λόγον:

Νοείται ότι προσάγεται τω αρμοδίω υπαλλήλω η περί την τοιαύτην απαλλαγήν έγγραφος συναίνεσις του ενυποθήκου οφειλέτου και παντός εγγυητού αυτού, ομού μετά του εν εδαφίω (3) καθοριζομένου εγγράφου.

(2) Προς άρσιν οιασδήποτε αμφιβολίας, καθίσταται δήλον ότι οσάκις δύο ή πλείονα πρόσωπα ενέχονται αλληλεγγύως και κεχωρισμένως διά την πληρωμήν οιουδήποτε ποσού εξασφαλιζομένου δι’ υποθήκης, ως προνοείται εν τη εν εδαφίω (2) του άρθρου 4 διαλαμβανομένη επιφυλάξει, η εν εδαφίω (1) επιφύλαξις τυγχάνει εφαρμογής εφ’ απάντων των προσώπων τούτων, και εάν έτι το απαλλαχθησόμενον της υποθήκης ακίνητον ανήκη εις εν μόνον εξ αυτών.

(3) Η απαλλαγή του ακινήτου από της υποθήκης ως προνοείται εν εδαφίω (1) επέρχεται ως ακολούθως: ο ενυπόθηκος οφειλέτης μετά του ενυποθήκου δανειστού εμφανίζονται ενώπιον Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ή παραρτήματος και προσάγουσι τω αρμοδίω λειτουργώ έγγραφον εν τω τύπω Δ ως εκτίθεται εν τω Δευτέρω Παραρτήματι, δι’ ου ζητείται η απαλλαγή του τοιούτου ακινήτου από της υποθήκης, το πιστοποιητικόν της υποθήκης, το πιστοποιητικόν εγγραφής του άνω ακινήτου και την έγγραφον συναίνεσιν παντός εγγυητού άμα τη προσαγωγή και καταθέσει του τοιούτου εγγράφου και πιστοποιητικών και, εφ’ όσον συντρέχη τοιαύτη περίπτωσις, των ως άνω συναινέσεων, εάν ο Διευθυντής πεισθή ότι τα πρόσωπα άτινα υπέγραψαν και προσήγαγον τω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω ή παραρτήματι το άνω έγγραφον και πιστοποιητικά είναι τα εμφαινόμενα αντιστοίχως ως ενυπόθηκος οφειλέτης και ενυπόθηκος δανειστής πρόσωπα, ούτος προβαίνει εις την απαλλαγήν διά-

(α) της διαγραφής τηςαφορώσης  εις την υποθήκην σημειώσεως της γενομένης έναντι του ως είρηται ακινήτου εν τοις βιβλίοις του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου

(β) σημειώσεως επί του πιστοποιητικού υποθήκης ίνα δείκνυται ότι το ως είρηται ακίνητον απηλλάγη της τοιαύτης υποθήκης και διαγραφής της εις την υποθήκην αφορώσης σημειώσεως επί του πιστοποιητικού εγγραφής του ως είρηται ακινήτου

(γ) της επιστροφής του πιστοποιητικού υποθήκης εις τον ενυπόθηκον δανειστήν και

(δ) της επιστροφής του πιστοποιητικού εγγραφής του ως είρηται ακινήτου εις τον ενυπόθηκον οφειλέτην ή, οσάκις εγένετο η απαλλαγή μερίδος ακινήτου μικροτέρας του συμφέροντος του ενυποθήκου οφειλέτου επί του τοιούτου ακινήτου του περιλαμβανομένου εν τη υποθήκη, εις τον ενυπόθηκον δανειστήν.

(4) Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν τυγχάνουσιν εφαρμογής επί ακινήτου όπερ βαρύνεται διά της πληρωμής οιωνδήποτε ποσών προς εξασφάλισιν των οποίων συνέστησαν δύο ή πλείονες υποθήκαι επ’ αυτού, εκτός εάν συγχρόνως ληφθώσι μέτρα ως προνοείται εν εδαφίω (3) διά την απαλλαγήν του ακινήτου από πάσης τοιαύτης υποθήκης.

Εξάλειψη υποθήκης

35.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία εξοφλείται ή παύει να υφίσταται οποιαδήποτε υποχρέωση η οποία αφορά τη διά της υποθήκης παρασχεθείσα ασφάλεια, ο ενυπόθηκος δανειστής οφείλει όπως μεριμνήσει για την εξάλειψη της υποθήκης αυτής, εμφανιζόμενος ενώπιον Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου και προσκομίζοντας έγγραφο κατά τον Τύπο Ε, όπως εκτίθεται στο Δεύτερο Παράρτημα, με το οποίο ζητείται η εξάλειψη της υποθήκης και, νοουμένου ότι ο Διευθυντής πεισθεί ότι το πρόσωπο το οποίο υπέγραψε το εν λόγω έγγραφο είναι ο ενυπόθηκος δανειστής, διενεργεί την εξάλειψη της υποθήκης στο οικείο μητρώο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

(2) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του εδαφίου (1), ο ενυπόθηκοςδανειστής δύναται, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, να προβεί στην εξάλειψη της υποθήκης ηλεκτρονικά.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), ο Διευθυντής, με την εξάλειψη της υποθήκης, ενημερώνει πάραυτα τον ενυπόθηκο οφειλέτη και τυχόν εγγυητές οι οποίοι είναι καταχωρισμένοι στο οικείο μητρώο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για την εξάλειψη της εν λόγω υποθήκης.

Ακύρωσις υποθήκης υπό του δικαστηρίου

36.-(1) Εις οιανδήποτε των ακολούθων περιστάσεων, ήτοι-

(α) εάν ο ενυπόθηκος δανειστής αρνήται ή αμελή να προβή εις την εξάλειψιν υποθήκης ως εν άρθρω 35, καίτοι η διά ταύτης εξασφαλιζομένη υποχρέωσις εξωφλήθη ή έπαυσεν υφισταμένη ή

(β) εάν ο ενυπόθηκος δανειστής αρνήται να αποδεχθή πληρωμήν του ποσού δι’ ο συνέστη η υποθήκη, αφού τούτο κατέστη πληρωτέον, και να προβή εις εξάλειψιν της υποθήκης ή

(γ) εάν ο ενυπόθηκος δανειστής είναι αγνώστου διαμονής, ή είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ουχί πλέον εν ζωή, ή απέθανε και ο προσωπικός αντιπρόσωπος ή οι κληρονόμοι αυτού είναι άγνωστοι, και εις οιανδήποτε των ως είρηται περιπτώσεων είτε ο ενυπόθηκος οφειλέτης αδυνατεί, ως εξ οιουδήποτε των προμνησθέντων λόγων, να πληρώση εις τον δικαιούχον το διά της υποθήκης εξασφαλιζόμενον ποσόν αφού τούτο κατέστη πληρωτέον, είτε ή διά της υποθήκης εξασφαλιζομένη υποχρέωσις εξωφλήθη ή έπαυσεν υφισταμένη,

ο ενυπόθηκος οφειλέτης δύναται να ζητήση παρά του Επαρχιακού Δικαστηρίου την έκδοσιν ακυρωτικού της υποθήκης διατάγματος, το δε Επαρχιακόν Δικαστήριον άμα τη υποβολή της τοιαύτης αιτήσεως δύναται να εκδώση το κατά το δοκούν δίκαιον υπό τας περιστάσεις διάταγμα, αναφορικώς προς την γνωστοποίησιν της γενομένης αιτήσεως προς οιονδήποτε πρόσωπον, την ακύρωσιν της υποθήκης, την κατάθεσιν χρηματικού τινος ποσού παρά τω Επαρχιακώ Δικαστηρίω, την διάθεσιν του ούτω κατατεθησομένου ποσού και οιονδήποτε έτερον συναφές ζήτημα.

(2) Άμα ως προσκομισθή τω Διευθυντή κεκυρωμένον αντίγραφον ακυρωτικού υποθήκης διατάγματος, εκδοθέντος ως εν εδαφίω (1), ούτος οφείλει να εκτελέση τούτο και να γνωστοποιήση το γεγονός εις πάντα ενυπόθηκον δανειστήν μεταγενεστέρας υποθήκης συνεστημένης επί του ακινήτου όπερ βαρύνεται διά της πληρωμής του ποσού του εξασφαλιζομένου διά της υποθήκης εις ην αφορά το ακυρωτικόν διάταγμα, ως εάν η τοιαύτη υποθήκη είχεν εξαλειφθή υπό του ενυποθήκου δανειστού δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 35.

ΜΕΡΟΣ VI ΠΩΛΗΣΙΣ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Πώλησις ενυποθήκου λόγω υπερημερίας

37.-(1) Εν περιπτώσει υπερημερίας περί την πληρωμήν ενυποθήκου χρέους διά περίοδον εκατόν είκοσι (120) ημέρες ή μείζονα τοιαύτην από της ημερομηνίας καθ’ ην τούτο κατέστη πληρωτέον συμφώνως προς τους όρους της υποθήκης ή, αναλόγως της περιπτώσεως, τας διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο ενυπόθηκος δανειστής δύναται να επιδώση τω ενυποθήκω οφειλέτη κατάστασιν λογαριασμού και έγγραφον ειδοποίησιν καλούσαν τούτον όπως πληρώση το οφειλόμενον ποσόν ως καθορίζεται εν τη άνω μνησθείση καταστάσει, και πληροφορούσαν τούτον ότι, εάν συνεχισθή η υπερημερία πληρωμής του ποσού τούτου διά περίοδον ενός μηνός από της ημερομηνίας της επιδόσεως της τοιαύτης ειδοποιήσεως, θα υποβληθή τω Διευθυντή αίτησις πωλήσεως του ακινήτου όπερ βαρύνεται διά του ενυποθήκου χρέους προς εξόφλησιν αυτού.

(2) Εάν ο ενυπόθηκος οφειλέτης δεν συμμορφωθή προς την επιδοθείσαν αυτώ συμφώνως ταις διατάξεσι του εδαφίου (1) ειδοποίησιν εντός της διά ταύτης καθοριζομένης προθεσμίας, ο ενυπόθηκος δανειστής δύναται δι’ αιτήσεως να ζητήση παρά του Διευθυντού την πώλησιν του ως είρηται ακινήτου, προσάγων ένορκον δήλωσιν περί του γεγονότος ότι το εκτιθέμενον εν τη ως είρηται καταστάσει ποσόν κατέστη πληρωτέον, ότι ετηρήθησαν αι διατάξεις του προμνησθέντος εδαφίου και ότι το ως είρηται ποσόν ή μέρος αυτού παραμένει εισέτι απλήρωτον.

(3) Οσάκις ακίνητον αναφορικώς προς ο εγένετο αίτησις πωλήσεως δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου βαρύνεται ωσαύτως διά της πληρωμής οιουδήποτε ποσού εξασφαλιζομένου δι’ έτερας υποθήκης, προγενεστέρας ή μεταγενεστέρας της υποθήκης προς εξόφλησιν της οποίας εγένετο η αίτησις, άμα τη λήψει της αιτήσεως ο Διευθυντής γνωστοποιεί το γεγονός τούτο εις τον ενυπόθηκον δανειστήν πάσης μεταγενεστέρας υποθήκης όπως εντός ενός μηνός παράσχη τω Διευθυντή ένορκον δήλωσιν περί το εξασφαλιζόμενον υπό της ως είρηται υποθήκης ποσόν ως και περί το δυνάμει ταύτης εκάστοτε πληρωτέον τοιούτο:

Νοείται  ότι άπαντα τα δυνάμει του εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου εισπρακτέα τέλη και δικαιώματα διά την υπό του Διευθυντού διενεργηθησομένην γνωστοποίησιν προκαταβάλλονται υπό του αιτούντος την πώλησιν ενυποθήκου δανειστού και λογίζονται ως προσηκόντως υπ’ αυτού διενεργηθέντα έξοδα εν αναφορά προς νόμιμα μέτρα ληφθέντα προς είσπραξιν του υπό της υπέρ αυτού συσταθείσης υποθήκης εξασφαλιζομένου ποσού.

(4) Εάν ο Διευθυντής πεισθή ότι ετηρήθησαν αι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του περί Παραγραφής Νόμου και των άρθρων 39, 40, 41 και 51 του παρόντος Νόμου, να μεριμνήση διά την συμφώνως τω παρόντι Νόμω πώλησιν του ακινήτου του βαρυνομένου διά της πληρωμής του ενυποθήκου χρέους.

Τύπος ειδοποιήσεως προς ενυπόθηκον οφειλέτην και αιτήσεως πωλήσεως

38.-(1) Η συμφώνως ταις διατάξεσι του εδαφίου (1) του άρθρου 37 υπό του ενυποθήκου δανειστού τω ενυποθήκω οφειλέτη επιδιδομένη ειδοποίησις θα είναι εν τω τύπω Ζ ως ούτος εκτίθεται εν τω Δευτέρω Παραρτήματι.

(2) Η συμφώνως ταις διατάξεσι του εδαφίου (2) του άρθρου 37 υπό του ενυποθήκου  δανειστού υποβαλλομένη τω Διευθυντή αίτησις θα είναι εν τω τύπω Η ως ούτος εκτίθεται εν τω Δευτέρω Παραρτήματι, βεβαιούται δε δι’ όρκου, συμφώνως προς τον εκάστοτε εν ισχύϊ Διαδικαστικόν Κανονισμόν τον αφορώντα εις ενόρκους δηλώσεις επί αστικών υποθέσεων, παρεχομένου ουχί ενωρίτερον των επτά ημερών προ της υπό του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου παραλαβής της αιτήσεως.

Διακριτική εξουσία Διευθυντού αναφορικώς προς την πώλησιν

39. Εάν εκ των παρασχεθεισών αποδείξεων αίτινες διαλαμβάνονται ή επισυνάπτονται εις αίτησιν πωλήσεως ακινήτου βαρυνομένου διά της πληρωμής οιουδήποτε ποσού εξασφαλιζομένου διά τινος υποθήκης ο Διευθυντής κρίνη ότι η γενομένη ειδοποίησις προς πληρωμήν του ως είρηται ποσού δεν έφθασεν εις γνώσιν του ενυποθήκου οφειλέτου, ή ότι λόγω απουσίας αυτού εκ Κύπρου ή δι’ οιονδήποτε έτερον λόγον ούτος δεν είχεν επαρκή χρόνον ίνα συμμορφωθή προς την τοιαύτην ειδοποίησιν εντός της διά ταύτης καθοριζομένης προθεσμίας, ή ότι επιβάλλεται η παροχή περαιτέρω στοιχείων και αποδείξεων αφορωσών εις οιονδήποτε των αναφερομένων εν άρθρω 37 ζητημάτων, κέκτηται διακριτικήν εξουσίαν όπως-

(α) αρνηθή ή

(β) αναβάλη διά καθωρισμένον τινα χρόνον ή

(γ) αναβάλη μέχρις ου παρασχεθώσιν ως εν τοις ανωτέρω περαιτέρω στοιχεία και αποδείξεις,

την πώλησιν του τοιούτου ακινήτου, ως ούτος ήθελε κρίνει δίκαιον.

Ποσόν προς εξόφλησιν του οποίου το ακίνητον εκτίθεται εις πώλησιν

40.-(1) Εάν ο Διευθυντής αποφασίση να διατάξη την διεξαγωγήν πωλήσεως συμφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος Μέρους, ούτος καθορίζει ωσαύτως το ποσόν προς εξόφλησιν του οποίου το ακίνητον εκτίθεται εις πώλησιν και το οποίον περιλαμβάνει τα ακόλουθα επί μέρους ποσά-

(α) τέλη, φόρους, δικαιώματα, άτινα δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου βαρύνουσι κατά πρώτον λόγον το αποτελούν το αντικείμενον της πωλήσεως ακίνητον και ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα έναντι παντός ετέρου βάρους επί του αυτού ακινήτου

(β) το ποσόν όπερ αναφέρεται εν οιωδήποτε διατάγματι Επαρχιακού Δικαστηρίου εκδοθέντι δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 41 αναφορικώς προς το ποσόν το εξασφαλιζόμενον δι’ οιασδήποτε υποθήκης προγενεστέρας της υποθήκης προς εξόφλησιν της οποίας υπεβλήθη η αίτησις πωλήσεως

(γ) το κεφάλαιον ή οιονδήποτε εισέτι οφειλόμενον μέρος αυτού και άπαντας τους τόκους οίτινες καθίστανται πληρωτέοι μέχρι της ημερομηνίας καθ’ ην σκοπείται η διεξαγωγή της πωλήσεως, δυνάμει των όρων της υποθήκης προς όφελος του ενυποθήκου δανειστού όστις ητήσατο την τοιαύτην πώλησιν ή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και άπαντα τα έξοδα άτινα κατά την γνώμην του Διευθυντού διενηργήθησαν προσηκόντως υπό του ως είρηται ενυποθήκου δανειστού εν αναφορά προς την λήψιν νομίμων μέτρων διά την είσπραξιν του διά της υποθήκης εξασφαλιζομένου ποσού, όπως αυτά βεβαιώνονται στην ένορκη δήλωση του ενυπόθηκου δανειστή ή σε νέα ένορκη δήλωση του ενυπόθηκου δανειστή κατόπιν υπόδειξης του Διευθυντή, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 37, 38 και 39.

(2) Πριν ή ο Διευθυντής καθορίση την ημερομηνίαν διεξαγωγής πωλήσεως δυνάμει του παρόντος Μέρους, ούτος παρέχει τριάκοντα ημερών γνωστοποίησιν-

(α) εις τον ενυπόθηκον οφειλέτην και τους ενυποθήκους δανειστάς απασών των υποθηκών αίτινες συνέστησαν προς εξασφάλισιν οιουδήποτε ποσού διά την πληρωμήν ούτινος βαρύνεται το προς πώλησιν ακίνητον, περί την απόφασιν αυτού όπως διατάξη την πώλησιν και

(β) εις τον ενυπόθηκον οφειλέτην, περί το ποσόν όπερ ούτος καθώρισε δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1).

Πώλησις ακινήτου υποκειμένου εις προγενεστέραν υποθήκην

41.-(1) Οσάκις ακίνητον αναφορικώς προς ο εγένετο αίτησιν πωλήσεως δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 37 βαρύνεται διά της πληρωμής οιουδήποτε ποσού εξασφαλιζομένου δι’ υποθήκης προγενεστέρας της υποθήκης προς απόσβεσιν της οποίας εγένετο η εν τοις ανωτέρω αίτησις (εν τοις εφεξής εν τω παρόντι άρθρω αναφερομένης ως “προγενεστέρα υποθήκη”), και ολόκληρον το ποσόν το ούτω εξασφαλιζόμενον υπό της προγενεστέρας υποθήκης κατέστη πληρωτέον, ο ενυπόθηκος οφειλέτης ή οιοσδήποτε ενυπόθηκος δανειστής, πλην του ενυποθήκου δανειστού της ως είρηται προγενεστέρας υποθήκης, δύναται, εντός τριάκοντα ημερών από της ημερομηνίας αφ’ ης επεδόθη αυτώ η γνωστοποίησις του Διευθυντού δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 40, να υποβάλη αίτησιν τω Επαρχιακώ Δικαστηρίω ζητών δήλωσιν αυτού ότι το ως είρηται ακίνητον δύναται να πωληθή ελεύθερον πάσης τοιαύτης προγενεστέρας υποθήκης.

(2) Άμα τη υποβολή αιτήσεως συμφώνως τω εδαφίω (1) και τη επιδόσει  ειδοποιήσεως περί της γενομένης αιτήσεως προς το πρόσωπον ή πρόσωπα άτινα τούτο ήθελε καθορίσει, το Επαρχιακόν Δικαστήριον δύναται, εφ’ όσον θεωρεί τούτο εύλογον, διά διατάγματος αυτού να διατάξη όπως εντός δεκαπέντε ημερών από της ημερομηνίας του τοιούτου διατάγματος ο αιτών καταβάλη τω Δικαστηρίω, ή άλλως πως εξασφαλίση κατά τρόπον ικανοποιούντα το Επαρχιακόν Δικαστήριον την πληρωμήν αυτού, τοιούτο ποσόν ως κατά την γνώμην του Επαρχιακού Δικαστηρίου ήθελε κριθή επαρκές διά την εξόφλησιν παντός εξασφαλιζομένου υπό τοιαύτης προγενεστέρας υποθήκης και εισέτι οφειλομένου ποσού.

(3) Άμα ως καταβληθή τω Δικαστηρίω υπό του αιτητού ή άλλως πως εξασφαλισθή υπ’ αυτού η πληρωμή του εν τω διατάγματι τω αναφερομένω εν εδαφίω (2) καθοριζομένου ποσού, το Επαρχιακόν Δικαστήριον δηλοί ότι το ως είρηται ακίνητον δύναται να εκτεθή εις πώλησιν ελεύθερον της προγενεστέρας υποθήκης( το Επαρχιακόν Δικαστήριον διατάσσει περαιτέρω όπως το καταβληθέν τω Δικαστηρίω ποσόν, ή το ποσόν ούτινος η πληρωμή εξησφαλίσθη συμφώνως τω προμνησθέντι εδαφίω, αναλόγως της περιπτώσεως, καταβληθή εις τον ενυπόθηκον δανειστήν της προγενεστέρας υποθήκης εις τοιούτον χρόνον και υπό τοιούτους όρους ως το Επαρχιακόν Δικαστήριον ήθελε κρίνει εύλογον να καθορίση:

Νοείται ότι το Επαρχιακόν Δικαστήριον δεν διατάσσει την διενέργειαν τοιαύτης πληρωμής πριν ή το ως είρηται ακίνητον πωληθή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους.

(4) Άμα τη προσαγωγή κεκυρωμένου αντιγράφου της εν εδαφίω (3) αναφερομένης δηλώσεως ο Διευθυντής εκθέτει, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 39 και 51, το ως είρηται ακίνητον εις πώλησιν, ελεύθερον πάσης προγενεστέρας υποθήκης εις ην η τοιαύτη δήλωσις αφορά.

(5) Οσάκις υποβάλλεται αίτησις τω Επαρχιακώ Δικαστηρίω διά δήλωσιν αυτού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου-

(α) ο αιτών την τοιαύτην δήλωσιν παρέχει τω Διευθυντή κεκυρωμένον αντίγραφον της αιτήσεως

(β) όταν η αίτησις εκδικασθή υπό του Επαρχιακού Δικαστηρίου, ο Πρωτοκολλητής του Επαρχιακού Δικαστηρίου γνωστοποιεί εγγράφως εις τον Διευθυντήν κατά πόσον η περί την δήλωσιν αίτησις εγένετο αποδεκτή ή, αναλόγως της περιπτωσεως, απερρίφθη( εις ην δε περίπτωσιν εγένετο αποδεκτή, ο Πρωτοκολλητής παρέχει τω Διευθυντή κεκυρωμένον αντίγραφον της τοιαύτης δηλώσεως

(γ) άμα τη λήψει του κεκυρωμένου αντιγράφου της αιτήσεως ως προνοείται εν παραγράφω (α) του παρόντος άρθρου, ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως διαλαμβανομένης εν οιωδήποτε ετέρω άρθρω του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής αναστέλλει πάσαν ενέργειαν εις ην ούτος υδύνατο να προβή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους του παρόντος Νόμου, μέχρις ου γενή υπό του Πρωτοκολλητού του Επαρχιακού Δικαστηρίου η εν παραγράφω (β) του παρόντος εδαφίου προνοουμένη γνωστοποίησις:

Νοείται ότι ουδέν των εν τη παρούση παραγράφω διαλαμβανομένων τυγχάνει εφαρμογής εφ’ οιασδήποτε περιπτώσεως καθ’ ην ο Διευθυντής λαμβάνει το κεκυρωμένον αντίγραφον της αιτήσεως μετά την έκδοσιν ειδοποιήσεως πωλήσεως ως προνοείται εν Κανονισμω 3 των Κανονισμών Πωλήσεως.

(6) Eάν δεν προσαχθή κεκυρωμένον αντίγραφον δηλώσεως ως εν εδαφίω (4), τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 39 και 51, ο Διευθυντής εκθέτει εις πώλησιν το ως είρηται υποκείμενον εις την προγενεστέραν υποθήκην, και διά σημειώσεως επί των ειδοποιήσεων της τοιαύτης πωλήσεως των προνοουμένων εν Κανονισμώ 3 των Κανονισμών Πωλήσεως φέρει εις γνώσιν παντός πλειοδότου το γεγονός ότι το ως είρηται ακίνητον θα πωληθή υποκείμενον εις την προγενεστέραν υποθήκην, ο δε πλειοδότης  επί τούτω λογίζεται λαβών γνώσιν του τοιούτου γεγονότος ως και παντός στοιχείου αφορώντος εις την προγενεστέραν υποθήκην( άμα τη πωλήσει του ακινήτου ως εν τοις ανωτέρω αι διατάξεις της παραγράφου (γ) της εν εδαφίω (1) του άρθρου 31 επιφυλάξεως και του ως είρηται εδαφίου (4) τυγχάνουσι, τηρουμένων των αναλογιών, εφαρμογής ως εάν το τοιούτο ακίνητον είχε μεταβιβασθή υποκείμενον εις την προγενεστέραν υποθήκην δυνάμει των διατάξεων του εν τοις ανωτέρω μνησθέντος άρθρου:

Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι εδαφίω εφαρμόζεται-

(α) εφ’ οιασδήποτε προγενεστέρας υποθήκης δηλωθείσης προ της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, μέχρις ου προσαχθή τω Διευθυντή ή έγγραφος συναίνεσις του προγενεστέρου ενυποθήκου δανειστού και παντός εγγυητού του ενυποθήκου οφειλέτου προς διενέργειαν της σκοπουμένης πωλήσεως ή

(β) εφ’ οιασδήποτε προγενεστέρας υποθήκης δι’ ης εξασφαλίζεται οιονδήποτε ποσόν διά την πληρωμήν του οποίου βαρύνονται δύο ή πλείονα ακίνητα, εκτός εάν-

(i) ανεξαρτήτως οιασδήποτε προνοίας των Κανονισμών Πωλήσεως, άπαντα τα τοιαύτα ακίνητα εκτεθώσι προς πώλησιν και πωληθώσιν ομού ως ενιαίον σύνολον κατά την ως είρηται πώλησιν και

(ii) προσαχθή τω Διευθυντή η προηγουμένη έγγραφος συναίνεσις προς πώλησιν, ως προνοείται εν υποπαραγράφω (α) της παρούσης παραγράφου, του ενυποθήκου οφειλέτου και παντός εγγυητού αυτού ως και απάντων των αναφορικώς προς τα ως είρηται ακίνητα ενυποθήκων δανειστών και λοιπών ησφαλισμένων πιστωτών του ενυποθήκου οφειλέτου πλην του προγενεστέρου ενυποθήκου δανειστού.

Τρόπος πωλήσεως και διάθεσις εκπλειστηριάσματος

42.-(1) Η δυνάμει του παρόντος Μέρους πώλησις ακινήτου διενεργείται διά δημοσίου πλειστηριασμού συμφώνως ταις διατάξεσι των Κανονισμών Πωλήσεως:

Νοείται ότι οσάκις το τοιούτο ακίνητον βαρύνεται διά της πληρωμής οιουδήποτε τέλους, φόρου ή δικαιώματος, όπερ δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε  εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου βαρύνει κατά πρώτον λόγον το τοιούτο ακίνητον ικανοποιούμενον κατά προτεραιότητα έναντι παντός ετέρου βάρους επί του αυτού ακινήτου, ο Διευθυντής διατάσσει, τηρουμένων των διατάξεων του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Περιορισμός Πωλήσεων) Νόμου, όπως μη διενεργηθή η πώλησις του ως είρηται ακινήτου εκτός εάν το προσφερόμενον διά τούτο ποσόν μετά την αφαίρεσιν των δικαιωμάτων του δημοπράτου και των δαπανών της πωλήσεως είναι ουχί έλασσον ελαχίστης τιμής ίσης προς το ποσόν του τέλους, φόρου ή, αναλόγως της περιπώσεως, δικαιώματος, διά της πληρωμής ούτινος βαρύνεται το τοιούτο ακίνητον.

(2) Ο Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός της επαρχίας εν ή κείται το δυνάμει του παρόντος Μέρους πωληθέν ή υπό πώλησιν ακίνητον δύναται δι’ αιτήσεως να ζητήση παρά του Επαρχιακού Δικαστηρίου οδηγίας περί την επίλυσιν οιουδήποτε ερωτήματος ανακύπτοντος ή δυναμένου να ανακύψη κατά την διενέργειαν της πωλήσεως, περιλαμβανομένου και οιουδήποτε ερωτήματος αφορώντος εις την διάθεσιν του εκπλειστηριάσματος εις τας εκτιθεμένας εν ταις επιφυλάξεσι της παραγράφου (στ) του εδαφίου (3) περιστάσεις· επί τούτω τυγχάνουσιν εφαρμογής αι διατάξεις του άρθρου 31 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου ως εάν ο Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός εξετέλει ένταλμα πωλήσεως ακινήτου εκδοθέν δυνάμει των διατάξεων του άνω μνησθέντος Νόμου.

(3) Το εκπλειστηρίασμα όπερ ήθελεν αποφέρει πώλησις διενεργηθείσα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους διατίθεται ως ακολούθως και κατά την εν τοις εφεξής καθοριζομένην τάξιν:-

(α) διά την πληρωμήν παντός τέλους, φόρου ή δικαιώματος όπερ δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου βαρύνει κατά πρώτον λόγον το πωληθέν ακίνητον, ικανοποιούμενον κατά προτεραιότητα έναντι παντός ετέρου βάρους επί του αυτού ακινήτου·

(β) προς εξόφλησιν παντός ποσού καθοριζομένου εν διατάγματι του Επαρχιακού Δικαστηρίου εκδοθέντι δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 41 και αφορώντι εις οιανδήποτε υποθήκην προγενεστέραν της υποθήκης της συσταθείσης υπέρ του ενυποθήκου δανειστού όστις ητήσαντο την πώλησιν:

Νοείται ότι το διατιθέμενον προς εξόφλησιν του τοιούτου ποσού εκπλειστηρίασμα καταβάλλεται εις το πρόσωπον όπερ κατέβαλε τω Δικαστηρίω ή άλλως εξησφάλισε την πληρωμήν του ως είρηται ποσού

(γ) προς εξόφλησιν παντός ποσού εξασφαλιζομένου δι’ υποθήκης συσταθείσης υπέρ του ενυποθήκου δανειστού όστις ητήσατο την πώλησιν·

(δ) προς εξόφλησιν παντός ποσού εξασφαλιζομένου δι’ υποθήκης μεταγενεστέρας της υποθήκης της συσταθείσης υπέρ του ενυποθήκου δανειστού όστις ητήσατο την πώλησιν (εν τοις εφεξής εν τω παρόντι άρθρω αναφερομένης ως “μεταγενεστέρα υποθήκη”) ως ήθελε καθορισθή συμφώνως ταις διατάξεσι του εδαφίου (4):

Νοείται ότι οσάκις υφίστανται δύο ή πλείονες τοιαύται μεταγενέστεραι υποθήκαι και το υπόλοιπον του εκπλειστηριάσματος το διατιθέμενον διά ταύτας δυνάμει της παρούσης παραγράφου δεν επαρκεί προς εξόφλησιν των διά τούτων εξασφαλιζομένων ποσών, το υπόλοιπον τούτο θα διατίθεται προς εξόφλησιν των ειρημένων ποσών κατά την αντίστοιχον τάξιν προτεραιότητος των τοιούτων υποθηκών

(ε) προς εξόφλησιν απαιτήσεων δυνάμει δικαστικών αποφάσεων εγγεγραμμένων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 53 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, κατά την αντίστοιχον τάξιν προτεραιότητος της εγγραφής αυτών:

Νοείται ότι εάν το τοιούτο εκπλειστηρίασμα προέκυψε καθ’ ολοκληρίαν ή μερικώς εκ της πωλήσεως οιασδήποτε οικίας, τούτο δεν διατίθεται προς εξόφλησιν τοιούτων απαιτήσεων δυνάμει δικαστικών αποφάσεων μέχρις ου γενώσιν επαρκείς κατά την κρίσιν του Επαρχιακού Δικαστηρίου διευθετήσεις προς στέγασιν του ενυποθήκου οφειλέτου και της οικογενείας αυτού:

Νοείται περαιτέρω ότι εάν ο ενυπόθηκος οφειλέτης είναι γεωργός και το τοιούτο ποσόν προέκυψε καθ’ ολοκληρίαν ή μερικώς εκ της πωλήσεως οιασδήποτε γαίας, τούτο δεν διατίθεται προς εξόφλησιν τοιούτων απαιτήσεων δυνάμει δικαστικών αποφάσεων αναφορικώς προς χρέη συναφθέντα μετά την 2αν Μαϊου 1919, εκτός εάν επαρκής κατά την κρίσιν του Επαρχιακού Δικαστηρίου έκτασις γης παρασχεθή εις τον ενυπόθηκον οφειλέτην και την οικογένειαν αυτού, ή εκτός εάν τα χρέη ταύτα οφείλωνται εις τινα Συνεργατικήν Εταιρείαν προσηκόντως εγγεγραμμένην ως τοιαύτην δυνάμει των διατάξεων του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, εάν δε μετά την εξόφλησιν των ως εν τοις ανωτέρω οφειλών υφίσταται εισέτι περίσσευμα τι του εκπλειστηριάσματος τούτο καταβάλλεται τω ενυποθήκω οφειλέτη:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε τέλη, δικαιώματα κει έξοδα πώλησης καταβάλλονται από τον ενυπόθηκο δανειστή.

(4) Το διά μεταγενεστέρας υποθήκης εξασφαλιζόμενον ποσόν όπερ αναφέρεται εν παραγράφω (ε) του εδαφίου (3) καθορίζεται ως ακολούθως:

(α) εάν ο ενυπόθηκος δανειστής συμμορφούμενος προς την γνωστοποίησιν την δοθείσαν αυτώ υπό του Διευθυντού δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 37 παράσχη τω Διευθυντή στοιχεία αποδεικνύοντα το δυνάμει της υποθήκης οφειλόμενον ποσόν, ο Διευθυντής δύναται να θεωρήση τούτο απαιτητόν ως και άπαντα τα έξοδα άτινα κατά την κρίσιν αυτού προσηκόντως εγένοντο υπό του ενυποθήκου δανειστού σχετικώς προς νόμιμα μέτρα ληφθέντα προς είσπραξιν του υπό του υποθήκης εξασφαλιζομένου ποσού( επί τούτω ο Διευθυντής δίδει έγγραφον γνωστοποίησιν εις τον ενυπόθηκον οφειλέτην και τον ενυπόθηκον δανειστήν περί το ποσόν το ούτω θεωρηθέν ως απαιτητόν δυνάμει της τοιαύτης υποθήκης·

(β) εάν ο ενυπόθηκος δανειστής παραλείψη να παράσχη τα εν παραγράφω (α) του παρόντος εδαφίου αναφερόμενα αποδεικτικά στοιχεία, ο Διευθυντής δύναται να θεωρήση απαιτητόν ολόκληρον το υπό της ειρημένης υποθήκης εξασφαλιζόμενον ποσόν, κατά την έκτασιν του μεγίστου δυνατού ποσού υπό αίρεσιν οφειλής ή υπολοίπου τρέχοντος λογαριασμού εξασφαλιζομένου διά της τοιαύτης υποθήκης, ως και πάντα τόκον πληρωτέον δυνάμει των όρων της τοιαύτης υποθήκης, και ότι ουδεμία δαπάνη εγένετο υπό του ενυποθήκου δανειστού σχετικώς προς νόμιμα μέτρα ληφθέντα προς είσπραξιν του υπό της υποθήκης εξασφαλιζομένου ποσού( επί τούτω ο Διευθυντής δίδει έγγραφον γνωστοποίησιν εις τον ενυπόθηκον οφειλέτην και τον ενυπόθηκον δανειστήν περί το ποσόν το ούτω θεωρηθέν απαιτητόν δυνάμει της τοιαύτης υποθήκης, ουδέν δε μέρος του εκπλειστηριάσματος διατίθεται προς απόσβεσιν της τοιαύτης υποθήκης προ της παρόδου τριάκοντα ημερών από της εκδόσεως της αναφερομένης εν παραγράφω (α) ή, αναλόγως της περιπτώσεως, εν  παραγράφω (β) του παρόντος εδαφίου γνωστοποιήσεως.

(5) Το περί ου η παράγραφος (στ) του εδαφίου (3) οφειλόμενον δυνάμει οιασδήποτε δικαστικής αποφάσεως ποσόν καθορίζεται ως ακολούθως:

(α) ο Διευθυντής δι’ εγγράφου αυτού γνωστοποιήσεως καλεί τον εκ δικαστικής αποφάσεως πιστωτήν, όστις προέβη εις εγγραφήν της τοιαύτης αποφάσεως, όπως εντός μηνός παράσχη αυτώ ένορκον δήλωσιν περί το οφειλόμενον δυνάμει της δικαστικής αποφάσεως ποσόν και τας υπ’ αυτού διενεργηθείσας δαπάνας εν σχέσει προς οιαδήποτε μέτρα ληφθέντα προς είσπραξιν του εκ δικαστικής αποφάσεως χρέους·

(β) εάν ο εκ δικαστικής αποφάσεως πιστωτής συμμορφωθή προς την δοθείσαν αυτώ υπό του Διευθυντού συμφώνως ταις διατάξεσι της παραγράφου (α) γνωστοποίησιν, ο Διευθυντής δύναται να θεωρήση ως απαιτητόν το ποσόν όπερ ο εκ δικαστικής αποφάσεως πιστωτής ήθελε καθορίσει ως οφειλόμενον δυνάμει της δικαστικής αποφάσεως ως και πάσας τας δαπάνας αίτινες κατά την κρίσιν του Διευθυντού ευλόγως εγένοντο υπό του πιστωτού εν σχέσει προς την λήψιν μέτρων προς είσπραξιν του εκ δικαστικής αποφάσεως χρέους( επί τούτω ο Διευθυντής δίδει εις τον εκ δικαστικής αποφάσεως πιστωτήν και τον ενυπόθητον οφειλέτην έγγραφον γνωστοποίησιν περί του ούτω θεωρηθέντος απαιτητού ποσού·

(γ) εάν ο εκ δικαστικής αποφάσεως πιστωτής παραλείψη να συμμορφωθή προς την δοθείσαν αυτώ υπό του Διευθυντού συμφώνως ταις διατάξεσι της παραγράφου (α) γνωστοποίησιν, ο Διευθυντής δύναται να θεωρήση απαιτητόν ολόκληρον το εν τη δικαστική αποφάσει εκτιθέμενον ποσόν, περιλαμβανομένου παντός δυνάμει ταύτης πληρωτέου τόκου ως και πάσης δαπάνης διενεργηθείσης υπό του εκ δικαστικής αποφάσεως πιστωτού υπό μορφήν τελών και δικαιωμάτων καταβληθέντων υπ’ αυτού τω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω εν σχέσει προς την εγγραφήν της δικαστικής αποφάσεως( επί τούτω ο Διευθυντής δίδει έγγραφον γνωστοποίησιν εις τον εκ δικαστικής αποφάσεως πιστωτήν και τον ενυπόθηκον οφειλέτην περί του ούτω θεωρηθέντος ως απαιτητού ποσού,

ουδέν δε μέρος του εκπλειστηριάσματος διατίθεται προς εξόφλησιν του δυνάμει της τοιαύτης δικαστικής αποφάσεως οφειλομένου ποσού προ της παρόδου τριάκοντα ημερών από της επιδόσεως της εν παραγράφω (β) ή, αναλόγως της περιπτώσεως, εν παραγράφω (γ) του παρόντος εδαφίου αναφερομένης γνωστοποιήσεως.

Μεταβίβασις δεν ακυροί διαδικασίαν

43. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 39, εφ’ όσον ήθελεν επιδοθή ειδοποίησις δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 37, η μεταβίβασις του σχετικού ακινήτου δυνάμει του άρθρου 31 ή οιασδήποτε υποθήκης δυνάμει του άρθρου 32 ουδόλως επάγεται ακύρωσιν της τοιαύτης διαδικασίας ή παράτασιν οιασδήποτε δυνάμει του παρόντος Νόμου τεταγμένης ή καθωρισμένης εν ειδοποιήσει δοθείση δυνάμει τούτου προθεσμίας, ή ακύρωσιν, καθυστέρησιν ή αναβολήν οιασδήποτε πωλήσεως διενεργηθείσης ή διενεργηθησομένης δυνάμει του παρόντος Μέρους.

Πολιτική αγωγή διά πώλησιν ενυποθήκου ακινήτου

44.-(1) Ουδέν των εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων επενεργεί ώστε ν’ αποκλείση οιονδήποτε ενυπόθηκον δανειστήν από του να επιδιώξη διά πολιτικής αγωγής την πώλησιν του ενυποθήκου ακινήτου προς εξόφλησιν του διά της υποθήκης εξασφαλιζομένου ποσού( τοιαύτη δε αγωγή δύναται να εγερθή οποτεδήποτε, προ ή κατόπιν αιτήσεως προς τον Διευθυντήν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους:

Νοείται ότι οσάκις το Δικαστήριον θεωρεί ότι η τοιαύτη διαδικασία, αντί της υπό του παρόντος Μέρους προνοουμένης, δεν ήτο λογικώς αναγκαία διά την επίτευξιν του δ’ αυτής επιδιωκομένου σκοπού, το Δικαστήριον δύναται να διατάξη όπως άπαντα τα έξοδα της αγωγής, περιλαμβανομένων και των εξόδων του εναγομένου, πληρωθώσιν υπό του ενάγοντος.

(2) Οσάκις η πώλησις ενυπόθηκου ακινήτου προς εξόφλησιν του διά της υποθήκης εξασφαλιζομένου ποσού διατάσσηται υπό του Δικαστηρίου, αι ακόλουθοι διατάξεις τυγχάνουσιν εφαρμογής, εκτός εάν το Δικαστηρίον άλλως διατάσση:-

(α) αι διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 37 τυγχάνουσιν εφαρμογής, τηρουμένων των αναλογιών, ως εάν το διάταγμα του Δικαστηρίου ήτο αίτησις δυνάμει του εδαφίου (2) του προμνησθέντος άρθρου

(β) αι διατάξεις των άρθρων 41 και 42 τυγχάνουσιν εφαρμογής, τηρουμένων των αναλογιών, ως εάν ο Διευθυντής είχεν αποφασίσει να διατάξη την διεξαγωγήν πωλήσεως συμφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος Μέρους, της υπό του εδαφίου (1) του άρθρου 41 προνοουμένης τριακονθημέρου περιόδου λογιζομένης από της ημερομηνίας της δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 37 υπό του Διευθυντού γενομένης γνωστοποιήσεως.

ΜΕΡΟΣ VIA ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟ ΔΑΝΕΙΣΤΗ
Εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Μέρους σε υφιστάμενες και νέες συμβάσεις υποθήκης

44Α.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση σύμβασης υποθήκης, η οποία ενεγράφη στο κτηματικό μητρώο πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ή η οποία εγγράφεται στο κτηματικό μητρώο μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Καμία διάταξη του Μέρους VI δεν απαγορεύει σε ενυπόθηκο δανειστή να προχωρήσει με την εφαρμογή της διαδικασίας  πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

(3) Καμία διάταξη του παρόντος Μέρους δεν απαγορεύει στον ενυπόθηκο δανειστή την εφαρμογή της διαδικασίας πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους VI:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το ενυπόθηκο χρέος έχει καταστεί πληρωτέο πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Μέρους, τα χρονικά περιθώρια και οι διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν Μέρος δύναται να τυγχάνουν εφαρμογής από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που έχει αρχίσει οποιαδήποτε διαδικασία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2018, οι διατάξεις του εν λόγω Νόμου θα εφαρμόζονται, ανεξαρτήτως εάν στάλθηκαν οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Μεταβιβάσεων και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2018.

(4) Καμία διάταξη του παρόντος Μέρους δεν αποκλείει το δικαίωμα του ενυπόθηκου δανειστή να προχωρήσει με την έγερση πολιτικής αγωγής για την εξασφάλιση διατάγματος δικαστηρίου για πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου.

(4Α) Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης διάταξης του παρόντος Νόμου, η εξασφάλιση διατάγματος Δικαστηρίου για πώληση ενυπόθηκου ακινήτου ή η έναρξη διαδικασίας πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου δυνάμει του εν λόγω διατάγματος, είτε πριν είτε μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2018, δεν επηρεάζει το δικαίωμα του ενυπόθηκου δανειστή να προχωρήσει με την εφαρμογή της διαδικασίας πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους:

Νοείται ότι, στην πιο πάνω αναφερόμενη περίπτωση, δεν επηρεάζεται το δικαίωμα του ενυπόθηκου οφειλέτη ή άλλου ενδιαφερόμενου προσώπου να προσφύγει στο Επαρχιακό Δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους και εντός των χρονικών προθεσμιών που προβλέπονται σε αυτό.

Υπερημερία

44Β.-(1) Σε περίπτωση υπερημερίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27, ως αποτέλεσμα της οποίας ολόκληρο το ενυπόθηκο χρέος καθίσταται πληρωτέο και η υπερημερία αφορά σε περίοδο όχι μικρότερη των εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημερομηνία που αυτό καθίσταται πληρωτέο, δυνάμει των όρων της σύμβασης ή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο ενυπόθηκος δανειστής δύναται να προχωρήσει στη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν Μέρος, εκτός εάν με βάση τις διατάξεις οποιωνδήποτε άλλων νόμων ή Κανονισμών ή οδηγιών,  η προώθηση της διαδικασίας αναγκαστικής πώλησης του ενυποθήκου ακινήτου εκ μέρους του ενυπόθηκου δανειστή, ανασταλεί.

(2) Οποιαδήποτε ειδοποίηση ως προς παρατηρηθείσα  υπερημερία ή απαίτηση για πληρωμή του ενυπόθηκου χρέους, η οποία αποστέλλεται από τον ενυπόθηκο δανειστή, όταν αυτός είναι αδειοδοτημένο ίδρυμα, προς τον ενυπόθηκο οφειλέτη ή εγγυητή σε σχέση με το ενυπόθηκο χρέος, συνοδεύεται από την ειδοποίηση που αναφέρεται στον Τύπο «Θ» του Δεύτερου Παραρτήματος και εμπεριέχει τυποποιημένη πληροφόρηση στην οποία αναφέρονται ρητά τα ακόλουθα:

(α) Ο αριθμός λογαριασμού·

(β) το όνομα του δανειολήπτη·

(γ) η ημερομηνία έναρξης/χορήγησης του δανείου·

(δ) ο σκοπός του δανείου·

(ε) το αρχικό ποσό του δανείου·

(στ) το επιτόκιο (βάση και περιθώριο)·

(ζ) η διαχρονική διακύμανση του επιτοκίου·

(η) το σύνολο των καταβληθέντων δόσεων και πληρωμών κατά την ημερομηνία της ειδοποίησης·

(θ) το σύνολο των τόκων κατά την ημερομηνία της ειδοποίησης·

(ι) το σύνολο των τόκων υπερημερίας κατά την ημερομηνία της ειδοποίησης·

(ια) το σύνολο τυχόν άλλων χρεώσεων κατά την ημερομηνία της ειδοποίησης·

(ιβ) το υπόλοιπο κατά την ημερομηνία της ειδοποίησης·

(ιγ) οι μέρες σε καθυστέρηση·

(ιδ) το ποσό σε καθυστέρηση·

(ιε) η μηνιαία δόση κατά την ημερομηνία της ειδοποίησης·

(ιστ) οι υποθήκες και το ποσό που εξασφαλίζεται από αυτές κατά την ημερομηνία της ειδοποίησης·

(ιζ) οι άλλες εξασφαλίσεις και το ποσό που εξασφαλίζεται από αυτές κατά την ημερομηνία της ειδοποίησης·

(ιη) όπου εφαρμόζεται, οι ημερομηνίες αποστολής όλων των επιστολών που αναφέρονται στις παραγράφους 5(2)(β), 5(2)(γ), 5(2)(δ) και 5(2)(ε) του Κώδικα·

(ιθ) η ημερομηνία τερματισμού του δανείου, στην περίπτωση που αυτό έχει τερματιστεί·

(κ) κατά πόσο έχει εκδοθεί απόφαση επί διαιτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου· και

(κα) τα στοιχεία επικαιροποίησης που προκύπτουν από οποιεσδήποτε τροποποιητικές συμφωνίες δανειακής σύμβασης, με ρητή αναφορά στις εκάστοτε εν ισχύι εξασφαλίσεις και στην ημερομηνία λήξης του δανείου:

Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 44ΓΑ, η αποστολή της ειδοποίησης κατά τον Τύπο «Θ» πραγματοποιείται μόνο μία φορά από το εκάστοτε αδειοδοτημένο ίδρυμα, το οποίο αποτελεί ενυπόθηκο δανειστή:

Νοείται περαιτέρω ότι, δεν υφίσταται υποχρέωση αποστολής της ειδοποίησης κατά τον Τύπο «Θ», σε περίπτωση κατά την οποία ο ενυπόθηκος δανειστής έχει εξασφαλίσει δικαστική απόφαση εναντίον του ενυπόθηκου οφειλέτη ή έχει ήδη κατατεθεί αίτηση πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους VI.

(2Α) [Διαγράφηκε].

(3) Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν Μέρος, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν αποκλείουν τον ενυπόθηκο οφειλέτη ή οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο από του να ασκήσει το δικαίωμά του να προχωρήσει με ένδικα μέσα ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου με βάση οποιουσδήποτε άλλους εν ισχύι νόμους και Κανονισμούς αμφισβητώντας το δικαίωμα του ενυπόθηκου δανειστή να κινεί τις διαδικασίες και να επιζητεί τις θεραπείες που προβλέπονται από τις διατάξεις του  παρόντος Μέρους.

Επίδοση ειδοποιήσεων για τη σκοπούμενη πώληση

44Γ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 44Β, ο ενυπόθηκος δανειστής δύναται να προχωρήσει στην έναρξη της διαδικασίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του  παρόντος Μέρους, αφού επιδώσει στον ενυπόθηκο οφειλέτη και σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, έγγραφη ειδοποίηση κατά τον Τύπο «Ι» του Δεύτερου Παραρτήματος, συνοδευόμενη από κατάσταση λογαριασμού του απαιτούμενου ενυπόθηκου χρέους, των τόκων και όλων των εξόδων για την είσπραξή του καλώντας τον όπως εξοφλήσει το ποσό, σύμφωνα με την επιδοθείσα κατάσταση λογαριασμού, τάσσοντας σε αυτόν προθεσμία όχι μικρότερη των σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης προς εξόφληση του απαιτούμενου ποσού:

Νοείται ότι, με την ειδοποίηση ενημερώνεται ο ενυπόθηκος οφειλέτης ότι σε περίπτωση μη εξόφλησης του απαιτούμενου ποσού που καθορίζεται σε αυτήν, ο ενυπόθηκος δανειστής δύναται να ασκήσει το δικαίωμά του για πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου με βάση τις διατάξεις του παρόντος Μέρους:

Νοείται περαιτέρω ότι, μετά την επίδοση της ειδοποίησης κατά τον Τύπο «Ι», οποιαδήποτε αρμόδια αρχή παρέχει, μετά από την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον ενυπόθηκο δανειστή, όλες τις σχετικές πληροφορίες, αναφορικά με τους φόρους, τα τέλη και τις χρεώσεις που επιβαρύνουν το ενυπόθηκο ακίνητο, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τέτοιου αιτήματος:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, η έγγραφη ειδοποίηση από αδειοδοτημένο ίδρυμα κατά τον Τύπο «I» του Δεύτερου Παραρτήματος, αποστέλλεται μόνο μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την αποστολή της ειδοποίησης που αναφέρεται στον Τύπο «Θ» του Δεύτερου Παραρτήματος.

(2) Σε περίπτωση που ο ενυπόθηκος οφειλέτης ή οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της ειδοποίησης που του επιδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), ο ενυπόθηκος δανειστής δύναται να επιδώσει στον ενυπόθηκο οφειλέτη και σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, δεύτερη έγγραφη ειδοποίηση, στην οποία να αναφέρεται ότι το ενυπόθηκο ακίνητο πρόκειται να πωληθεί με   πλειστηριασμό˙ η ειδοποίηση επιδίδεται κατά τον Τύπο «IΑ» του Δευτέρου Παραρτήματος, εντός περιόδου όχι μικρότερης των σαράντα πέντε (45) ηµερών από την καθορισμένη ημέρα και ώρα πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου.

(3) Ο ενυπόθηκος οφειλέτης καθώς και οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος δύναται, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης, σύμφωνα με το εδάφιο (2) να καταχωρίσει έφεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο για παραμερισμό της ειδοποίησης της σκοπούμενης πώλησης μόνο, για τους ακόλουθους λόγους:

(α) Η επιδοθείσα ειδοποίηση δεν πληροί τις απαιτούμενες κατά τον προβλεπόμενο τύπο και περιεχόμενο, προϋποθέσεις˙

(β) η ειδοποίηση δεν έχει δεόντως επιδοθεί˙

(γ) η ειδοποίηση έχει αποσταλεί πριν τη λήξη της προθεσμίας για καταβολή της πληρωμής προς τον ενυπόθηκο δανειστή˙

(δ) έχει εκδοθεί παρεμπίπτον απαγορευτικό διάταγμα υπέρ του ενυπόθηκου οφειλέτη σύμφωνα με το άρθρο 32 του περί Δικαστηρίων Νόμου˙

(ε)  ο ενυπόθηκος οφειλέτης είναι επιλέξιμος οφειλέτης και το αδειοδοτημένο ίδρυμα, παρά το ότι είχε υποχρέωση δυνάμει του περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, δεν έχει προσέλθει σε διαμεσολάβηση δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VIA του εν λόγω Νόμου.

(στ) έχει εκδοθεί προστατευτικό διάταγμα υπέρ του ενυπόθηκου οφειλέτη δυνάμει των διατάξεων του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διατάγματα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμου ή εκκρεμεί ενώπιον Δικαστηρίου αίτηση για έκδοση τέτοιου προστατευτικού διατάγματος˙

(ζ) ο ενυπόθηκος οφειλέτης του οποίου η συμμετοχή εγκρίνεται  στο σχέδιο “ΕΣΤΙΑ για αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων”  ή σε οποιαδήποτε άλλο κυβερνητικό σχέδιο επιδότησης πιστωτικής διευκόλυνσης, νοουμένου ότι αυτός αποδέχεται και τηρεί τη συμφωνία και τις πιστωτικές του υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από το εν λόγω σχέδιο ή εκκρεμεί σχετική αίτηση.

(η)(i) η ειδοποίηση αφορά ακίνητο το οποίο αποτελεί κύρια κατοικία, ως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, σε σχέση με το οποίο, έχει εγκριθεί αίτηση για ένταξη στο Σχέδιο. ή

(ii) η ειδοποίηση αφορά ακίνητο το οποίο αποτελεί κύρια κατοικία, ως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, σε σχέση με το οποίο, έχει υποβληθεί και εκκρεμεί αίτηση ή ένσταση για ένταξη στο Σχέδιο, αναφορικά με την οποία-

(αα) ο αιτητής για ένταξη στο Σχέδιο ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς του, ως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον όρο 2.2.2 του Σχεδίου. ή

(ββ) ο αιτητής για ένταξη στο Σχέδιο, πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον όρο 2.5 του Σχεδίου:

Νοείται ότι, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, ο όρος “Σχέδιο” σημαίνει το σχέδιο “Ενοίκιο Έναντι Δόσης”, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 95.054 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2023, ως αυτό εκάστοτε τροποποιείται.

(4) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (3), επιλέξιμος οφειλέτης δύναται, εντός είκοσι μίας (21) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης Τύπου «ΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), να καταχωρίσει παράπονο στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, το οποίο εξετάζεται και για το οποίο εκδίδεται γραπτώς τελική απόφαση από τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του, για το ποσό το οποίο δηλώνει το αδειοδοτημένο ίδρυμα στην έγγραφη ειδοποίηση κατά τον Τύπο «ΙΑ» του Δεύτερου Παραρτήματος ως απαιτούμενο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία ο επιλέξιμος οφειλέτης ασκήσει το δικαίωμά του δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου και νοουμένου ότι ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος επιληφθεί του παραπόνου εντός της προθεσμίας των είκοσι μίας (21) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης Τύπου «ΙΑ», ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος επιδίδει άμεσα το παράπονο στο αδειοδοτημένο ίδρυμα και το αδειοδοτημένο ίδρυμα δεν προχωρεί με την διαδικασία σκοπούμενης πώλησης πριν από την παρέλευση των σαράντα πέντε (45) ημερών ή μέχρι να παρέλθει η δέκατη (10η) εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, όποιο επέλθει αργότερα:

Νοείται περαιτέρω ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, το αδειοδοτημένο ίδρυμα και ο επιλέξιμος οφειλέτης δηλώνουν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την έκδοση της απόφασης, κατά πόσο αποδέχονται την απόφαση ως δεσμευτική:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος εκδώσει απόφαση με την οποία το αδειοδοτημένο ίδρυμα και ο επιλέξιμος οφειλέτης δεν συμφωνούν ή το αδειοδοτημένο ίδρυμα δεν συμφωνεί και δεν γίνεται δεκτή η απόφαση του Χρηματοοικονομικού Επίτροπου ως δεσμευτική, η διαδικασία σκοπούμενης πώλησης του ακινήτου αναστέλλεται μέχρι την έκδοση απόφασης από αρμόδιο Δικαστήριο που θα αποφασίσει για το ύψος του νόμιμα απαιτητού ποσού, η δε απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου θα αφορά απόφαση Πρωτόδικου Δικαστηρίου σε πολιτική αγωγή, η οποία είτε είναι εκκρεμούσα είτε θα καταχωριστεί στο μέλλον και θα περιλαμβάνει ως επίδικο θέμα το ύψος του απαιτούμενου ποσού:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος εκδώσει απόφαση με την οποία ο επιλέξιμος οφειλέτης δεν συμφωνεί αλλά το αδειοδοτημένο ίδρυμα συμφωνεί και δεν γίνεται δεκτή η απόφαση του Χρηματοοικονομικού Επίτροπου ως δεσμευτική, το αδειοδοτημένο ίδρυμα δύναται να προχωρήσει με τη διαδικασία της σκοπούμενης πώλησης και υποχρεούται όπως καταβάλει στον επιλέξιμο οφειλέτη οποιεσδήποτε αποζημιώσεις ήθελε αποφασίσει το Δικαστήριο:

Νοείται έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία το αδειοδοτημένο ίδρυμα, στο οποίο έχει επιδοθεί το παράπονο ή έχει λάβει γνώση για εξέταση παραπόνου από τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο δυνάμει του παρόντος εδαφίου, προχωρεί την διαδικασία σκοπούμενης πώλησης ενόσω εκκρεμεί η εξέταση του παραπόνου από τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, ο επιλέξιμος οφειλέτης δύναται να καταχωρίσει αίτηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (ε) του εδαφίου (3) του άρθρου 44Γ ως εάν εκκρεμούσε διαδικασία δυνάμει του Μέρους VIA του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου.

Μεταβατικές διατάξεις

44ΓΑ.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης του εδαφίου (2) του άρθρου 44Β, οι διατάξεις του εδαφίου (2Α) του άρθρου 44Β ισχύουν για όλες τις διαδικασίες εκποίησης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί ή δεν έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώς ο πρώτος πλειστηριασμός κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου και το ενυπόθηκο υπό εκποίηση ακίνητο αποτελεί κύρια κατοικία επιλέξιμου οφειλέτη, και, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε έγγραφη ειδοποίηση κατά τον Τύπο «Θ», «Ι» και «ΙΑ» του Δεύτερου Παραρτήματος, έχει αποσταλεί αναφορικά με τις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο πάνω θεωρείται άκυρη και αποστέλλεται εκ νέου.

Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με παράπονο στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για επιβεβαίωση χρέους

44ΓΒ. Οι διατάξεις του άρθρου 44Γ εφαρμόζονται σε όλες τις διαδικασίες εκποίησης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί ή δεν έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώς ο πρώτος πλειστηριασμός κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) (Αρ. 5) Νόμου του 2023 και το ενυπόθηκο υπό εκποίηση ακίνητο αποτελεί κύρια κατοικία επιλέξιμου οφειλέτη και, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε έγγραφη ειδοποίηση κατά τον Τύπο «Θ» και «Ι» του Δεύτερου Παραρτήματος, η οποία έχει αποσταλεί αναφορικά με τις περιπτώσεις που προβλέπονται πιο πάνω, θεωρείται άκυρη και αποστέλλεται εκ νέου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία το αδειοδοτημένο ίδρυμα έχει ήδη αποστείλει έγγραφες ειδοποιήσεις κατά τον Τύπο «ΙΑ», αναφορικά με τις περιπτώσεις που προβλέπονται πιο πάνω, αποστέλλεται εκ νέου η ειδοποίηση κατά τον Τύπο «ΙΑ».

Διαδικασία εκτίμησης ενυπόθηκου ακινήτου

44Δ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 44Γ, διορίζονται δύο (2) εκτιμητές, ένας εκ μέρους του ενυπόθηκου δανειστή και ένας εκ μέρους του ενυπόθηκου οφειλέτη για τη διενέργεια, ταυτόχρονα, ανεξάρτητων εκτιμήσεων του ενυπόθηκου ακινήτου για σκοπούς υπολογισμού της αγοραίας αξίας αυτού, στους οποίους επιδίδονται από τον ενυπόθηκο οφειλέτη και από τον ενυπόθηκο δανειστή ή/και λαμβάνονται από αρμόδια τμήματα ή υπηρεσίες της Δημοκρατίας, τα ίδια στοιχεία και πληροφορίες όσον αφορά το ενυπόθηκο ακίνητο:

Νοείται ότι, ο ενυπόθηκος οφειλέτης δύναται αντί να προβεί στο διορισμό εκτιμητή σύμφωνα με τα πιο πάνω, να ζητήσει όπως η αξία γενικής εκτίμησης που αφορά ενυπόθηκο ακίνητο, όπως αυτή εκάστοτε ορίζεται στον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο, είναι η εκτιμημένη αγοραία αξία του εν λόγω ακινήτου:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο ενυπόθηκος οφειλέτης ή/και οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, καθώς και ο ενυπόθηκος δανειστής πρέπει να συνεργάζονται και να διευκολύνουν τον εκτιμητή στην εκτέλεση του έργου του:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι οι δύο εκτιμητές κατά τη διενέργεια των ανεξάρτητων εκτιμήσεών τους λαμβάνουν υπόψη και την εκάστοτε εκτίμηση του αρμόδιου Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου.

(2)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), ο ενυπόθηκος δανειστής επιδίδει ειδοποίηση στον ενυπόθηκο οφειλέτη, κατά τον Τύπο «ΙΒ» του Δεύτερου Παραρτήματος, η οποία δύναται να επιδίδεται είτε πριν από είτε μετά από είτε ταυτόχρονα με την ειδοποίηση κατά τον Τύπο «ΙΑ», αναφέροντας σε αυτήν ότι εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της ειδοποίησης θα προχωρήσει στο διορισμό εκτιμητή:

Νοείται ότι, ο ενυπόθηκος οφειλέτης ενημερώνει τον ενυπόθηκο δανειστή για την ταυτότητα του εκτιμητή που διόρισε πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, ώστε ο ενυπόθηκος δανειστής να καταστεί δυνατό να διορίσει τον εκτιμητή του:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο ενυπόθηκος οφειλέτης δεν έχει προβεί στο διορισμό εκτιμητή εντός της καθορισμένης προθεσμίας, ο ενυπόθηκος δανειστής προχωρεί στο διορισμό δύο (2) εκτιμητών για τον καθορισμό της αγοραίας αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, τα μέρη καταβάλλουν το κόστος υπηρεσιών του εκτιμητή, του οποίου έκαστος διορίζει.

(3) Οι εκτιμητές, με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1), συντάσσουν  τις εκθέσεις εκτίμησης  ταυτόχρονα, ανεξάρτητα και χωρίς να διαβουλεύονται μεταξύ τους και χωρίς να ανακοινώνουν την εκτίμησή τους ο ένας στον άλλο ή σε τρίτο μέρος μέχρι την επίσημη παράδοσή τους˙ οι εκθέσεις παραδίδονται στον ενυπόθηκο δανειστή και στον ενυπόθηκο οφειλέτη, στον τόπο και στο χρόνο που καθορίζεται στην ειδοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (2), σε καμία όμως περίπτωση μετά από την πάροδο της  χρονικής περιόδου των τριάντα (30) ημερών από το διορισμό του εκτιμητή εκ μέρους του ενυπόθηκου δανειστή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους δύο (2) εκτιμητές παραλείπει να παραδώσει εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών την έκθεση εκτίμησής του, τότε ο ενυπόθηκος δανειστής εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της παράλειψης ζητά από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου το διορισμό ανεξάρτητου εκτιμητή, ο οποίος προβαίνει στην ετοιμασία ανεξάρτητης εκτίμησης εντός τριάντα (30) ημερών από το διορισμό του, τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (4), (5) και (6).

(4) Σε περίπτωση που η ψηλότερη εκτίμηση με βάση τις εκθέσεις εκτίμησης που αναφέρονται στο εδάφιο (3), είναι μικρότερη από τη χαμηλότερη εκτίμηση συν το είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) αυτής, τότε ως αγοραία αξία θεωρείται ο μέσος όρος των δύο (2) εκτιμήσεων και η αγοραία αυτή αξία είναι τελική.

(5) Σε περίπτωση που η ψηλότερη εκτίμηση με βάση τις εκθέσεις εκτίμησης που αναφέρονται στο εδάφιο (3), είναι ίση ή μεγαλύτερη από τη χαμηλότερη εκτίμηση συν το είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) αυτής, ο ενυπόθηκος δανειστής οφείλει εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα παραλαβής των εκθέσεων εκτίμησης, να ζητήσει από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, το διορισμό τρίτου ανεξάρτητου  εκτιμητή εντός δέκα (10) ημερών, ο οποίος, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από το διορισμό αυτού ετοιμάζει ανεξάρτητη εκτίμηση του ενυπόθηκου ακινήτου και παραδίδει ταυτόχρονα πιστό αντίγραφο της έκθεσης εκτίμησής του στον ενυπόθηκο δανειστή, στον ενυπόθηκο οφειλέτη και σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

(6) Σε περίπτωση διορισμού τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5), ως αγοραία αξία του ενυπόθηκου ακινήτου θεωρείται,  λαμβανομένων υπόψη και των εκτιμήσεων που έχουν ληφθεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), ο μέσος όρος των δύο πλησιέστερων εκτιμήσεων:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που οι τρεις (3) εκτιμήσεις διαφέρουν μεταξύ τους ισομερώς, τότε ως αγοραία αξία θεωρείται ο μέσος όρος των τριών εκτιμήσεων.

Πώληση με πλειστηριασμό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους

44Ε.-(1) Η αρχική προσπάθεια για πώληση ενυπόθηκου ακινήτου διενεργείται από τον ενυπόθηκο δανειστή μόνο με πλειστηριασμό, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 44Ζ και στον πλειστηριασμό αυτό εφαρμόζεται επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης, όχι μικρότερη του ογδόντα τοις εκατόν (80%) της αγοραίας αξίας του ακινήτου, η οποία καθορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 44Δ:

Νοείται ότι ο ενυπόθηκος δανειστής υποχρεούται να παρέχει πληροφόρηση που έχει στην κατοχή του, αναφορικά με το ενυπόθηκο ακίνητο, σε ενδιαφερόμενο αγοραστή:

Νοείται περαιτέρω ότι ο ενυπόθηκος οφειλέτης επιτρέπει στον ενυπόθηκο δανειστή ή εκπροσώπους του πρόσβαση στο ενυπόθηκο ακίνητο, για σκοπούς υπολογισμού της αγοραίας αξίας του εν λόγω ακινήτου.

(2) Το ενυπόθηκο ακίνητο δεν δύναται να πωληθεί σε τιμή χαμηλότερη της επιφυλασσόμενης τιμής.

(3) Σε περίπτωση που ο πλειστηριασμός δεν καταλήξει σε πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου, ο ενυπόθηκος δανειστής δύναται να προχωρήσει σε περαιτέρω προσπάθειες πώλησης  του ακινήτου, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 44Ζ και 44Η.

(4) Για την περίοδο των έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση του πρώτου πλειστηριασμού, καθορίζεται επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης όχι μικρότερη του ογδόντα τοις εκατό (80%) της αγοραίας αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου ανεξαρτήτως της μεθόδου πωλήσεώς του και για την περίοδο των τριών (3) μηνών μετά τη λήξη της περιόδου των πρώτων έξι (6) μηνών, εφαρμόζεται επιφυλασσόμενη τιμή όχι μικρότερη του πενήντα τοις εκατό (50%) της αγοραίας αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου.

Απαγόρευση αποκάλυψης πληροφοριών για αγοραία αξία ενυπόθηκου ακινήτου

44ΣΤ. [Διαγράφηκε]
  • Ιστορικό Τροποποιήσεων
  • 87(I)/2018
Διαδικασία πώλησης ακινήτου με πλειστηριασμό

44Ζ.-(1) Ο ενυπόθηκος δανειστής δύναται να επιλέξει κατά πόσο ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί με φυσικό τρόπο ή με ηλεκτρονικά μέσα και, σε περίπτωση κατά την οποία ο πλειστηριασμός διενεργείται με-

(α) Φυσικό τρόπο, αυτός διενεργείται από δημοπράτη που επιλέγεται από τον ενυπόθηκο δανειστή μέσω συστήματος που τηρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, από κατάλογο προσοντούχων δημοπρατών, όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 45 από το Υπουργικό Συμβούλιο, οι οποίοι επιπρόσθετα προβλέπουν για τα έξοδα, τις χρεώσεις και την προμήθεια δημοπράτη:

Νοείται ότι δημοπράτης δεν δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση ή αμοιβή πέραν των ρητώς προβλεπομένων στους εν λόγω Κανονισμούς·

(β) ηλεκτρονικά μέσα, αυτός διενεργείται από τον ενυπόθηκο δανειστή μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού και μέσω διαδικτυακού τόπου, δυνάμει των διαδικασιών του παρόντος Μέρους:Νοείται ότι ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να εκδίδει Διάταγμα με το οποίο να ρυθμίζει τυχόν λεπτομέρειες που αφορούν τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού και του διαδικτυακού τόπου.

(2) Η ειδοποίηση για πλειστηριασμό, της οποίας ο τύπος και οι λεπτομέρειες  καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 45 -

(α) επιδίδεται στον ενυπόθηκο οφειλέτη και σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο εντός χρονικής περιόδου όχι μικρότερης των σαράντα πέντε  (45)  ημερών από την καθορισμένη ημερομηνία πλειστηριασμού∙

(β) δημοσιεύεται τουλάχιστο μία φορά, εντός χρονικής περιόδου όχι μικρότερης των σαράντα πέντε  (45)  ημερών από την καθορισμένη ημερομηνία πλειστηριασμού, ως ακολούθως:

(i) Στον καθορισμένο χώρο όπου διεξάγεται ο πλειστηριασμός,

(ii) στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου αναρτώνται τέτοιες ανακοινώσεις και είναι συνεχώς διαθέσιμες μέχρι την καθορισμένη ώρα του πλειστηριασμού,

(iii) στην ιστοσελίδα που διατηρείται από και/ή είναι συνδεδεμένη με τον ενυπόθηκο δανειστή και είναι συνεχώς διαθέσιμη μέχρι την καθορισμένη ώρα του πλειστηριασμού,

(iv) σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας,(v)με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ο ενυπόθηκος δανειστής κρίνει σκόπιμο.

(3) Η διαδικασία διεξαγωγής πλειστηριασμού και ο χώρος διεξαγωγής αυτού καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 45.

(4) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται, σε περίπτωση εκ προθέσεως παράβασης οποιωνδήποτε διατάξεών τους, να προβλέπουν ποινή φυλάκισης που να μην υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή χρηματική ποινή που να μην υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και τις δύο αυτές ποινές.

Πώληση ενυπόθηκου ακινήτου μετά την αποτυχία πώλησης κατά τον πρώτο πλειστηριασμό

44Η.-(1) Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται πώληση  του ενυπόθηκου ακινήτου κατά τον πρώτο πλειστηριασμό, ο ενυπόθηκος δανειστής δύναται να προβεί στην πώληση  του ενυπόθηκου ακινήτου είτε με πλειστηριασμό είτε απ’ ευθείας με πώληση και προς το σκοπό αυτό επιδίδει ειδοποίηση κατά τον Τύπο «ΙΓ» του Δεύτερου Παραρτήματος στον ενυπόθηκο οφειλέτη και σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, εντός χρονικής περιόδου όχι μικρότερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία πώλησης, περιλαμβανομένης της προτιθέμενης μεθόδου πώλησης.

(2) Σε περίπτωση που ο ενυπόθηκος δανειστής επιλέγει τη διενέργεια πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου μέσω πλειστηριασμού, τότε ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 44Ζ, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 44Ε.

(3) Σε περίπτωση που μετά την αποτυχία του πρώτου πλειστηριασμού, ο ενυπόθηκος δανειστής επιλέγει να πωλήσει απ’ ευθείας το ενυπόθηκο ακίνητο χωρίς πλειστηριασμό, οφείλει να συμμορφωθεί με τα ακόλουθα:

(α) Για τη διενέργεια πώλησης, να προωθεί την πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου μέσω διαφήμισης, περιλαμβανόμενης ανοικτής ηλεκτρονικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, σε μία τουλάχιστον ιστοσελίδα και μέσω δημοσίευσης σε δύο (2) τουλάχιστον καθημερινές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας εντός της Δημοκρατίας,

(β) όλες οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς ή ηλεκτρονικά στον ενυπόθηκο δανειστή πριν από την ημερομηνία της πώλησης του ακινήτου που αναφέρεται στη δημοσίευση και όλες οι γραπτές προσφορές φυλάσσονται από τον ενυπόθηκο δανειστή για περίοδο όχι μικρότερη του ενός (1) έτους μετά την πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου,

(γ) η πώληση να γίνεται στον προσφοροδότη με την ψηλότερη προσφορά,

(δ) ο προσφοροδότης με την ψηλότερη προσφορά, υποχρεούται να καταβάλει αμέσως ποσό όχι μικρότερο του είκοσι τοις εκατόν (20%) της αποδεχόμενης τιμής προσφοράς. το ποσό αυτό  καταβάλλεται αμέσως κατά την αποδοχή της προσφοράς, ενώ

(ε) το υπόλοιπο ποσό να καταβάλλεται από τον επιτυχόντα προσφοροδότη εντός χρονικής περιόδου που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία αποδοχής της προσφοράς του,

(στ) σε περίπτωση που το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο (ε) δεν καταβάλλεται, η αρχική πληρωμή που δόθηκε από τον προσφοροδότη κατάσχεται από τον ενυπόθηκο δανειστή και η πώληση ακυρούται,

(ζ) ο ενυπόθηκος δανειστής πιστώνει την κατασχεθείσα αρχική πληρωμή στα γενόμενα μέχρι εκείνη την ημέρα έξοδα πώλησης και ακολούθως στο υπόλοιπο του χρέους που του οφείλεται από τον ενυπόθηκο οφειλέτη.

(4) Σε περίπτωση που ο επιτυχών προσφοροδότης δεν ολοκληρώσει τη διαδικασία αγοράς του ενυπόθηκου ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3), τότε ο ενυπόθηκος δανειστής δύναται να προωθήσει την πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 44Ζ και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 44Ε.

(5) Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τη μέθοδο πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου, το ενυπόθηκο ακίνητο δεν επιτρέπεται να πωληθεί:

(α) Σε πρόσωπο που κατέχει ποσοστό πέραν του δύο τοις εκατόν (2%) του μετοχικού κεφαλαίου του αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος ή του αδειοδοτημένου χρηματοδοτικού ιδρύματος ή είναι συνδεδεμένο με αυτό το πρόσωπο ή σε αντιπρόσωπο του ή σε σύζυγο του ή σε γονέα του ή σε κατιόντα αυτού μέχρι τρίτου βαθμού ή σε οποιοδήποτε λειτουργό, διευθυντή, εργαζόμενο του ενυπόθηκου δανειστή.

(β) σε οποιοδήποτε λειτουργό, διευθυντή, αντιπρόσωπο ή συγγενή μέχρι τετάρτου βαθμού του δημοπράτη.

Διαδικασία πώλησης ακινήτου σε περίπτωση ύπαρξης προγενέστερης ή μεταγενέστερης υποθήκης

44Θ.-(1) Σε περίπτωση που το ενυπόθηκο ακίνητο βαρύνεται με προγενέστερη υποθήκη ή με οποιοδήποτε άλλο εμπράγματο βάρος, απαιτείται η έγγραφη δήλωση/συγκατάθεση του προηγούμενου ενυπόθηκου δανειστή ή κατόχου εμπράγματου βάρους ή ανάλογα με την περίπτωση, απόφαση Δικαστηρίου που να εξουσιοδοτεί τον πλειστηριασμό ή την πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου χωρίς τη συγκατάθεση του προηγούμενου ενυπόθηκου δανειστή ή του κατόχου εμπράγματου βάρους, υπό προϋποθέσεις που το Δικαστήριο δύναται να καθορίσει:

Νοείται ότι, η έγγραφη δήλωση/συγκατάθεση ή η απόφαση του Δικαστηρίου δύναται να εξουσιοδοτήσει πολλαπλές προσπάθειες πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

(2) Σε περίπτωση που το ενυπόθηκο ακίνητο βαρύνεται με μεταγενέστερη υποθήκη ή οποιαδήποτε άλλα εμπράγματα βάρη, ο ενυπόθηκος δανειστής ειδοποιεί τους μεταγενέστερους ενυπόθηκους δανειστές ή τους κατόχους εμπράγματου βάρους για κάθε προτιθέμενο πλειστηριασμό ή πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου σε χρονική περίοδο όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία πλειστηριασμού ή της πώλησης.

Ενημέρωση για πώληση και διάθεση του προϊόντος που εισπράχθηκε από πλειστηριασμό ή πώληση

44Ι.-(1) Ο ενυπόθηκος δανειστής, μετά την πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου, ενημερώνει τον ενυπόθηκο οφειλέτη-

(i) για το προϊόν της πώλησης που εισπράχθηκε είτε με πλειστηριασμό είτε με πώληση,

(ii) για το κόστος, τις χρεώσεις, τους φόρους ή τα τέλη που επιβλήθηκαν κατά τη διαδικασία του πλειστηριασμού, σε περίπτωση που η πώληση πραγματοποιήθηκε με πλειστηριασμό.

(2) Ο ενυπόθηκος δανειστής αποστέλλει, εντός χρονικής περιόδου που δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου μέσω ταχυδρομείου, ειδοποίηση αναφορικά με την προτεινόμενη διάθεση του προϊόντος της πώλησης στον ενυπόθηκο οφειλέτη και σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, καθώς και σε όλους τους κατόχους απαιτήσεων, επιβαρύνσεων ή δικαιωμάτων πληρωμής αναφορικά με το ενυπόθηκο ακίνητο, καταγράφοντας την προτεινόμενη διάθεσή του:

Νοείται ότι με την ειδοποίηση ενημερώνονται όλα τα ως άνω πρόσωπα ότι η προτεινόμενη διάθεση του προϊόντος της πώλησης θεωρείται ότι επικυρώνεται την τριακοστή (30ή) ημέρα από την ημερομηνία της ειδοποίησης, η οποία καθίσταται τελική και ο ενυπόθηκος δανειστής αποστέλλει την επικύρωση σε όλα τα μέρη εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της επικύρωσης.

(3) Σε περίπτωση που ο ενυπόθηκος οφειλέτης, οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή ο κάτοχος οποιουδήποτε δικαιώματος αμφισβητεί την προτεινόμενη διάθεση του προϊόντος της πώλησης, δύναται να καταχωρίσει έφεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο:

Νοείται ότι, με την πάροδο της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών που αναφέρεται στο εδάφιο (2) και νοουμένου ότι δεν έχει εκδοθεί οποιοδήποτε σχετικό απαγορευτικό διάταγμα Δικαστηρίου το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ, ο ενυπόθηκος δανειστής επικυρώνει την προτεινόμενη διάθεση, η οποία καθίσταται τελική και αποστέλλει την επικύρωση αυτή σε όλα τα μέρη εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της επικύρωσης.

(4) Ο ενυπόθηκος δανειστής διαθέτει το προϊόν της πώλησης, σύμφωνα με την επικυρωμένη τελική διάθεσή του δυνάμει του εδαφίου (2), για τα ακόλουθα:

(i) Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί υπό μορφή φόρων, τελών και χρεώσεων αναγκαίων για τη μεταβίβαση του ακινήτου στο όνομα του αγοραστή, περιλαμβανομένου του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών·

(ii) εάν υπάρχουν προγενέστερα εμπράγματα βάρη στο ακίνητο, το ποσό που αναλογεί σε κάθε προγενέστερο δικαιούχο τέτοιων βαρών, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 44Θ, στη δήλωση/συγκατάθεση του δικαιούχου ή στην απόφαση του Δικαστηρίου·

(iii) μετά την καταβολή των ποσών, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους (i) και (ii), το ποσό που αντιπροσωπεύει το ενυπόθηκο χρέος πλέον τόκους·

(iv) εάν υπάρχουν οποιαδήποτε μεταγενέστερα εμπράγματα βάρη, το ποσό που αναλογεί σε τέτοια βάρη με σειρά προτεραιότητας:

Νοείται ότι, οποιοδήποτε υπόλοιπο καταβάλλεται στον ενυπόθηκο οφειλέτη:

Νοείται περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε τέλη, δικαιώματα και έξοδα της πώλησης καταβάλλονται από τον ενυπόθηκο δανειστή.

Επιλογή ενυπόθηκου δανειστή να αγοράσει το ακίνητο

44ΙΑ.-(1) Σε περίπτωση που ο ενυπόθηκος δανειστής δεν πωλήσει το ενυπόθηκο ακίνητο εντός χρονικής περιόδου έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας του πρώτου πλειστηριασμού, τότε ο ενυπόθηκος δανειστής έχει την επιλογή να αγοράσει το ενυπόθηκο ακίνητο στην αγοραία αξία του βάσει της τελευταίας εκτίμησης που διενεργήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους ή με εξ υπαρχής διεξαγωγή διαδικασίας εκτίμησής του με βάση τις διατάξεις του άρθρου 44Δ.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), ο ενυπόθηκος δανειστής δύναται να συνεχίσει τις προσπάθειες πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 44Ζ και 44Η, χωρίς επιφυλασσόμενη τιμή.

Μετεγγραφή του ενυπόθηκου ακινήτου

44ΙΒ. Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου με τη διαδικασία πλειστηριασμού ή πώλησης ή αγοράς από τον ενυπόθηκο δανειστή, ο τελευταίος, εντός χρονικής περιόδου που δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της πώλησης, υποβάλλει αίτηση στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο για μετεγραφή του ενυπόθηκου ακινήτου στο όνομα του αγοραστή και για το σκοπό αυτό προσκομίζει μαζί με την αίτηση στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο τα ακόλουθα έγγραφα:

(i) Ένορκη δήλωση του ενυπόθηκου δανειστή και/ή του δημοπράτη, με την οποία βεβαιώνεται η πιστή τήρηση των διατάξεων του παρόντος Μέρους. και

(ii) όλα τα αναγκαία έγγραφα και όλες τις βεβαιώσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 18.

Εφέσεις

44ΙΓ. [Διαγράφηκε]
  • Ιστορικό Τροποποιήσεων
  • 87(I)/2018
Ψευδείς παραστάσεις

44ΙΔ.-(1) Οποιοδήποτε μέρος, το οποίο εν γνώσει του προβαίνει ή ενθαρρύνει τη δημιουργία ψευδών παραστάσεων σε οποιαδήποτε ένορκη δήλωση, την οποία παρουσιάζει στον ενυπόθηκο δανειστή ή στο Διευθυντή όταν του ζητηθεί ή σε σχέση με την πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους είναι ένοχο αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (€5.000) ευρώ ή/και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Ο ενυπόθηκος οφειλέτης, ο οποίος πράττει ή διατάσσει ή εκούσια επιτρέπει οποιαδήποτε πράξη που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ουσιαστικής ζημιάς ή την καταστροφή ακινήτου, το οποίο προβλέπεται στο εδάφιο (1), είναι ένοχος αδικήματος, και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (€3.000) ευρώ ή/και στις δύο αυτές ποινές, εκτός αν αποδειχθεί ότι δεν ενήργησε δολίως.

Ερμηνευτικές διατάξεις

44ΙE.  Για σκοπούς του παρόντος Μέρους -

«αδειοδοτημένο ίδρυμα» σημαίνει αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου ή αγοραστή κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου·

«δημοπράτης» σημαίνει φυσικό πρόσωπο που διορίζεται από το Διευθυντή κατ’ εφαρμογήν των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 45 για να διενεργεί δημόσιους πλειστηριασμούς ακίνητης ιδιοκτησίας∙

«ενδιαφερόμενο πρόσωπο» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο έχει δικαίωμα σε οποιοδήποτε μέρος του εκπλειστηριάσματος της πώλησης, όπως αυτό προκύπτει από έρευνα στα μητρώα του Κτηματολογίου και περιλαμβάνει οποιουσδήποτε εγγυητές σε σχέση με το ενυπόθηκο χρέος∙

«ενυπόθηκος οφειλέτης» σημαίνει τον κύριο ακινήτου που συνιστά υποθήκη επί του ακινήτου αυτού, περιλαμβανομένου και του οφειλέτη χρέους που εξασφαλίζεται με την υποθήκη και σε περίπτωση που τα δύο αυτά πρόσωπα είναι διαφορετικά, κάθε ειδοποίηση επιδίδεται και στα δύο αυτά πρόσωπα:

Νοείται ότι, ο διορισμός εκτιμητή γίνεται από τον κύριο του ενυπόθηκου ακινήτου και το υπόλοιπο του εκπλειστηριάσματος διατίθεται μόνο στον κύριο του ενυπόθηκου ακινήτου˙

«εκτιμητής» σημαίνει τον αδειούχο εκτιμητή, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος ως μέλος στο Μητρώο Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, σύμφωνα με τον περί Επιστημονικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«επίδοση» σημαίνει σε κάθε περίπτωση την παράδοση ειδοποίησης ή επικοινωνίας με συστημένη επιστολή, η οποία απευθύνεται στην τελευταία γνωστή διεύθυνση της κατοικίας ή του εγγεγραμμένου γραφείου του προσώπου, στο οποίο η ειδοποίηση ή η επικοινωνία απευθύνεται, ή στη σχετική διεύθυνση που είναι καταχωρισμένη σε μητρώο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό,  την ιδιωτική επίδοση τέτοιας ειδοποίησης ή επικοινωνίας σε τέτοιο πρόσωπο:

Νοείται ότι η ιδιωτική επίδοση δύναται να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται στους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας, περιλαμβανομένης και της δυνατότητας υποκατάστατης επίδοσης με διάταγμα Δικαστηρίου κατόπιν γενικής αίτησης:

Νοείται περαιτέρω ότι η επίδοση εκτός δικαιοδοσίας δυνατόν να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται σε Κανονισμό, διεθνή σύμβαση, νόμο, δευτερογενή νομοθεσία ή διαδικαστικό κανονισμό ισχύει στη Δημοκρατία:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται η ειδοποίηση ή η επικοινωνία είναι πρόσωπο το οποίο έχει δικαίωμα στο εκπλειστηρίασμα της πώλησης λόγω της εγγραφής στο κτηματικό μητρώο επί του ενυπόθηκου ακινήτου οποιουδήποτε εμπράγματου βάρους προς όφελός του, η εν λόγω ειδοποίηση αποστέλλεται στη διεύθυνση που είναι καταχωρισμένη στο σχετικό Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο σε σχέση με το πρόσωπο αυτό και την οποία ο ενυπόθηκος δανειστής ή ο κάτοχος εμπράγματου βάρους δικαιούται να ζητήσει και να λάβει από το εν λόγω κτηματολογικό γραφείο.

“επιλέξιμος οφειλέτης» σημαίνει ενυπόθηκο οφειλέτη του οποίου το ενυπόθηκο υπό εκποίηση ακίνητο αποτελεί κύρια κατοικία:

Νοείται ότι, ενυπόθηκος οφειλέτης, ο οποίος έχει λάβει από αδειοδοτημένο ίδρυμα όλες τις επιστολές που προβλέ-πονται στις παραγράφους 5(2)(β), 5(2)(γ), 5(2)(δ) και 5(2)(ε) του Κώδικα μετά την έναρξη της ισχύος του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου και δεν έχει προσκομίσει στο αδειοδοτημένο ίδρυμα όλες τις απαιτούμενες και άλλες πληροφορίες εντός των χρονοδιαγραμμάτων που προβλέπονται από τις εν λόγω επιστολές, δεν θεωρείται επιλέξιμος οφειλέτης·

«κύρια κατοικία» σημαίνει την κατοικία που χρησιμοποιείται για τη διαμονή του ιδιοκτήτη της ή/και των μελών της οικογένειας αυτού, για περίοδο πέραν των έξι (6) μηνών κατ’ έτος, η εκτιμημένη αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000)·

«Κώδικας» σημαίνει τον Κώδικα Συμπεριφοράς για τον χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ο οποίος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 2 της περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«μέλος της οικογένειας του ιδιοκτήτη της κύριας κατοικίας» σημαίνει τον/τη σύζυγο, τους απευθείας κατιόντες οι οποίοι είναι ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών ή είναι συντηρούμενοι από τον ενυπόθηκο οφειλέτη, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, καθώς και εκείνους του/της συζύγου ή/και τους συντηρούμενους απευθείας ανιόντες, καθώς και εκείνους του/της συζύγου του ενυπόθηκου οφειλέτη·

«νόμιμος ελεγκτής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ελεγκτών Νόμου·

«νόμιμο ελεγκτικό γραφείο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ελεγκτών Νόμου·

«Χρηματοοικονομικός Επίτροπος» σημαίνει τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, ο οποίος διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου.

Προνομιακό καθεστώς ενυπόθηκου οφειλέτη

44ΙΑΑ.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου εν ισχύι Νόμου ή οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδιδόμενων κατ’ εξουσιοδότηση Νόμου, σε περίπτωση εφαρμογής διαδικασίας πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου ή ενυπόθηκων ακινήτων πωλουμένων είτε ξεχωριστά είτε ως ενιαίο σύνολο από ενυπόθηκο δανειστή διά πλειστηριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44Ζ του παρόντος Μέρους, το οποίο συνιστά κύρια κατοικία και ανεξαρτήτως αν η σκοπούμενη πώληση εντάσσεται στον πρώτο πλειστηριασμό ή στον πλειστηριασμό που δυνατό να ακολουθεί τον πρώτο πλειστηριασμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 44Η και υπό τον όρο ότι ο ενυπόθηκος οφειλέτης δεν λαμβάνει κρατική χορηγία ως συνεισφορά για μερική κάλυψη των χρεών του, ο ενυπόθηκος οφειλέτης έχει προνομιακό καθεστώς έναντι του τελευταίου προσφοροδότη ο οποίος έχει υποβάλει την υψηλότερη προσφορά.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), ο δημοπράτης, αφού λάβει την τελευταία προφορική προσφορά εκ μέρους προσφοροδότη αναφορικά με το υπό πώληση ενυπόθηκο ακίνητο και προτού προβεί σε κήρυξη αυτού ως τελευταίου προσφοροδότη, απευθύνεται πρώτα στον ενυπόθηκο οφειλέτη ή στο νόμιμο εντολοδόχο αυτού, οι οποίοι για σκοπούς άσκησης των δικαιωμάτων που τους παρέχονται από τις διατάξεις του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) (Αρ. 7) Νόμου του 2015 πρέπει να παρίστανται στη διεξαγόμενη διαδικασία πώλησης διά πλειστηριασμού και υποβάλλει το ερώτημα κατά πόσο ο ενυπόθηκος οφειλέτης ή ο νόμιμος εντολοδόχος αυτού επιθυμούν και είναι σε θέση να καταβάλουν το τίμημα της τελευταίας υποβληθείσας προφορικής προσφοράς εφ’ άπαξ και/ή τοις μετρητοίς ώστε ο ενυπόθηκος οφειλέτης να υποκαταστήσει τον τελευταίο προσφοροδότη.

(3) Σε περίπτωση που ο ενυπόθηκος οφειλέτης ή ο νόμιμος εντολοδόχος αυτού δηλώσει στο δημοπράτη ότι είναι σε θέση να καταβάλει το τίμημα, σύμφωνα με τα πιο πάνω, η δημοπρασία ολοκληρώνεται προς όφελος του ενυπόθηκου οφειλέτη και ο τελευταίος προσφοροδότης αποδεσμεύεται:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο ενυπόθηκος οφειλέτης ή ο νόμιμος εντολοδόχος αυτού, δηλώσει στο δημοπράτη ότι δεν είναι σε θέση να καταβάλει το τίμημα της τελευταίας υποβληθείσας προσφοράς, ο δημοπράτης προχωρεί στην κήρυξη του υποβαλόντος την τελευταία προσφορά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του πλειστηριασμού ως τελευταίου προσφοροδότη και ολοκληρώνει την πώληση επ’ ονόματι αυτού.

(4) Συγγενής μέχρι α´ βαθμού του ενυπόθηκου οφειλέτη ο οποίος παρίσταται σε διαδικασία πλειστηριασμού ενυπόθηκου ακινήτου, έχει τα ίδια δικαιώματα που έχει ο ενυπόθηκος οφειλέτης και τυγχάνει της ίδιας μεταχείρισης από το δημοπράτη με αυτόν, νοουμένου ότι ο ενυπόθηκος οφειλέτης απουσιάζει ή αδυνατεί να καταβάλει το τίμημα:

Νοείται ότι, εάν στη διαδικασία πλειστηριασμού του ενυπόθηκου ακινήτου παρίστανται περισσότεροι του ενός συγγενείς α´ βαθμού, οι οποίοι επιδεικνύουν ενδιαφέρον να καταβάλουν το τίμημα της τελευταίας υποβληθείσας προφορικής προσφοράς, τότε ο δημοπράτης προχωρεί στην κήρυξη εκείνου του συγγενή α´ βαθμού, ο οποίος είναι σε θέση να καταβάλει το υψηλότερο συγκριτικά τίμημα σε σχέση με το προσφερθέν εκ μέρους του τελευταίου προσφοροδότη τίμημα και ολοκληρώνει την πράξη επ’ ονόματι αυτού.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία η προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) διαδικασία πλειστηριασμού ολοκληρώνεται υπέρ του ενυπόθηκου οφειλέτη, αλλά εξακολουθεί να παραμένει υπόλοιπο οφειλόμενου χρέους, τότε όλες οι υποθήκες και τα εμπράγματα βάρη θα παραμείνουν εγγεγραμμένα ως έχουν στα μητρώα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας:

Νοείται ότι, ο ενυπόθηκος δανειστής ή πρόσωπο προς όφελος του οποίου επενεργεί το εμπράγματο βάρος δεν μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις του Μέρους VI και του Μέρους VIA ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου για πώληση ακινήτου, πριν από την πάροδο δύο (2) ετών από την ημερομηνία που το ενυπόθηκο ακίνητο κατακυρώθηκε στον ενυπόθηκο οφειλέτη.

(6) Η μη τήρηση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων διεξαγωγής της διαδικασίας πώλησης διά πλειστηριασμού σύμφωνα με διατάξεις του παρόντος άρθρου, επιφέρει ακυρότητα αυτής.

(7) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου-

«ενυπόθηκος οφειλέτης» περιλαμβάνει και τους συγγενείς αυτού μέχρι α´ βαθμού, καθώς και τους νόμιμους κληρονόμους αυτού, οι οποίοι ως προς το υπό πώληση ενυπόθηκο ακίνητο έχουν νόμιμο συμφέρον επ’ αυτού.

«κύρια κατοικία» [Διαγράφηκε].

«νόμιμος εντολοδόχος» σημαίνει το πρόσωπο, το οποίο εξουσιοδοτείται από τον ενυπόθηκο οφειλέτη γραπτώς να ενεργήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, προς όφελός του.

ΜΕΡΟΣ VIB ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ
Αναστολή πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου

44ΙΣΤ.  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και οποιωνδήποτε εν ισχύι νόμων ή των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών, σε περίπτωση που ενυπόθηκο ακίνητο ή μέρος αυτού έχει πωληθεί και σχετική σύμβαση πώλησης έχει κατατεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με βάση τις διατάξεις του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, η πώληση του εν λόγω ενυπόθηκου ακινήτου δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε μέρους του παρόντος Νόμου προς ικανοποίηση του εμπράγματου βάρους που συστάθηκε επ’ αυτού προς εξασφάλιση συμβάσεων πιστωτικών διευκολύνσεων του πωλητή αναστέλλεται μέχρι την 4η Σεπετεμβρίου 2015, νοουμένου ότι έχει καταβληθεί τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατόν (80%) του τιμήματος της πώλησης ή έχουν τηρηθεί πλήρως οι δυνάμει σχετικής σύμβασης πώλησης συμβατικές υποχρεώσεις του αγοραστή έναντι του πωλητή:

Νοείται ότι, ο ενυπόθηκος δανειστής οφείλει να ενημερώσει τον αγοραστή για τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, έτσι ώστε ο οφειλέτης να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για την πληρωμή του προαναφερόμενου τιμήματος.

Προστασία ενυπόθηκου οφειλέτη σε περίπτωση πώλησης του δανείου του

44ΙΖ.    Εάν νόμος ήθελε επιτρέψει στον ενυπόθηκο δανειστή, που είναι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα δυνάμει του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, να πωλεί δάνειο ή ομάδα δανείων σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, ο ενυπόθηκος οφειλέτης θα διατηρεί δυνάμει του ως άνω νόμου τα δικαιώματά του, έναντι του αγοραστή του δανείου και ο αγοραστής του δανείου τις υποχρεώσεις του έναντι του οφειλέτη, όπως αυτά απορρέουν από τον παρόντα Νόμο ή οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία και από τη σύμβαση μεταξύ του αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος και του ενυπόθηκου οφειλέτη και ειδικά θα διατηρεί το δικαίωμα του για αναδιάρθρωση της πιστωτικής του διευκόλυνσης και προσφυγής του στη διαδικασία διαμεσολάβησης κατ’ αναλογίαν των προβλεπομένων στον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο και στον περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμο, αντίστοιχα.

Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των άρθρων 44ΙΘ μέχρι 44ΚΖ

44ΙΗ. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 44ΙΘ μέχρι 44ΚΖ εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση που ακίνητο ή μέρος αυτού βαρύνεται με σύμβαση η οποία έχει κατατεθεί στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου-

(α)  μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, ή

(β) δυνάμει διατάγματος Δικαστηρίου εκδοθέντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, ή

(γ) δυνάμει διατάγματος Δικαστηρίου εκδοθέντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, επί αίτησης η οποία έχει κατατεθεί στο αρμόδιο επαρχιακό Δικαστήριο, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας της έναρξης της ισχύος του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2023 και της 31ης Δεκεμβρίου 2024,

με σκοπό τη μεταβίβαση του ακινήτου το οποίο αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης επ’ ονόματι του αγοραστή.

Μεταβίβαση ακινήτου επ’ ονόματι του αγοραστή αυτεπάγγελτα ή έπειτα από την υποβολή αίτησης

44ΙΘ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 44ΙΗ, μεταβίβαση ακινήτου επ’ ονόματι του αγοραστή διενεργείται αυτεπάγγελτα από το Διευθυντή με βάση διαδικασία η οποία καθορίζεται σε Κανονισμούς ή έπειτα από την υποβολή σε αυτόν αίτησης από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) Τον αγοραστή δυνάμει κατατεθειμένης σύμβασης στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο,

(β) τον πωλητή δυνάμει κατατεθειμένης σύμβασης στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο,

(γ) τον ενυπόθηκο δανειστή δυνάμει εγγεγραμμένης στα μητρώα του ακινήτου σύμβασης υποθήκης, ή/και

(δ) το δανειστή δυνάμει σύμβασης δανείου με τον αγοραστή,

(ε) τον εκδοχέα στον οποίο, δυνάμει συμφωνίας εκχώρησης με τον αγοραστή, εκχωρήθηκαν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της κατατεθειμένης στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο σύμβασης.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), οποιαδήποτε εκκρεμούσα διαδικασία δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VI και VIA του Νόμου, του περί Πτώχευσης Νόμου και του περί Εταιρειών Νόμου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου εν ισχύι Νόμου αναστέλλεται μέχρι την πλήρη αποπεράτωση της εξέτασης της αίτησης που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, όταν-

(α) Έχει εκδοθεί ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας για το αντικείμενο της σύμβασης και είτε έχει καταβληθεί πλήρως το τίμημα πώλησης είτε έχει καταβληθεί μέρος αυτού μέχρι την ημερομηνία  υποβολής της αίτησης και ο αγοραστής έχει δηλώσει εγγράφως ότι θα καταβάλει και καταβάλλει το υπόλοιπο του τιμήματος πώλησης, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σύμβασης, στον ειδικό προσωρινό λογαριασμό που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 44Κ, ή

(β) δεν έχει εκδοθεί ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας για το αντικείμενο της σύμβασης, είτε έχει καταβληθεί πλήρως το τίμημα    πώλησης   είτε έχει καταβληθεί μέρος αυτού μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ο αγοραστής έχει δηλώσει  εγγράφως ότι θα καταβάλει και καταβάλλει το υπόλοιπο του τιμήματος πώλησης, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σύμβασης, στον ειδικό προσωρινό λογαριασμό που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 44Κ και επιπροσθέτως η έκδοση ξεχωριστού τίτλου ιδιοκτησίας είναι εφικτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους VIA του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.

Εξέταση της αίτησης

44Κ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 44ΙΗ και 44ΙΘ, ο Διευθυντής προβαίνει σε εξέταση της υποβληθείσας αίτησης και διερευνά εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Έχει καταβληθεί πλήρως το τίμημα πώλησης, και

(β) υπάρχει εγγεγραμμένος τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει καταβληθεί εξ’ ολοκλήρου το τίμημα  πώλησης, ο  Διευθυντής επιδίδει στον αγοραστή έγγραφη ειδοποίηση κατά τον Τύπο «ΙΔ», με την οποία τον καλεί όπως εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης καταβάλει σε ειδικό προσωρινό λογαριασμό το υπόλοιπο του τιμήματος πώλησης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ο αγοραστής έχει καταβάλει μέρος του τιμήματος πώλησης και για το υπόλοιπο αυτού έχει δηλώσει εγγράφως ότι θα καταβληθεί εντός της προθεσμίας που απαιτείται σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις, το υπόλοιπο αυτό καταβάλλεται στον ειδικό προσωρινό λογαριασμό.

(3) Αίτηση η οποία υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 44ΙΘ παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι την πλήρη υλοποίηση των προϋποθέσεων που καθορίζονται στο εδάφιο (1), σε περίπτωση κατά την οποία-

(α) Δεν έχει καταβληθεί εξ’ ολοκλήρου το τίμημα πώλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), και

(β) δεν έχει εκδοθεί ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας για το αντικείμενο της σύμβασης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

 

 

 

 

Απαίτηση προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων

44ΚΑ.-(1) Ο Διευθυντής σε οποιοδήποτε στάδιο δύναται να απαιτήσει από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο την προσκόμιση εντός καθορισμένης προθεσμίας τέτοιων αποδεικτικών στοιχείων τα οποία ήθελε κρίνει αναγκαία για την εξέταση της αίτησης.

(2) Για τους σκοπούς των διατάξεων του άρθρου 44Κ, τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία προσκομίζονται για την εξέταση της αίτησης, καθώς και η διαδικασία για το άνοιγμα και τη διαχείριση του ειδικού προσωρινού λογαριασμού, καθορίζονται σε Κανονισμούς.

 

44ΚΑΑ. Σε περίπτωση που τηρούνται οι προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) του άρθρου 44Κ προϋποθέσεις, ο Διευθυντής γνωστοποιεί εγγράφως στον αγοραστή, στον πωλητή, στον ενυπόθηκο δανειστή και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προς όφελος του οποίου επενεργεί εμπράγματο βάρος ή/και απαγόρευση την καταχώρηση αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44ΙΘ, όπως και το γεγονός ότι η εξέταση της εν λόγω αίτησης έχει ολοκληρωθεί.

Ειδοποίηση πρόθεσης μεταβίβασης

44ΚΒ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 44ΚΑ, σε περίπτωση κατά την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις, ο Διευθυντής μετά την πάροδο των τριάντα (30) ημερών και αφού έχει εξετάσει οποιαδήποτε στοιχεία ενδεχομένως να έχουν τεθεί ενώπιόν του από τον αγοραστή, τον πωλητή, τον ενυπόθηκο δανειστή και/ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προς όφελος του οποίου επενεργεί εμπράγματο βάρος ή/και απαγόρευση, γνωστοποιεί στον εν λόγω αγοραστή, πωλητή, ενυπόθηκο δανειστή και/ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο προς όφελος του οποίου επενεργεί εμπράγματο βάρος ή/και απαγόρευση με έγγραφη ειδοποίηση κατά τον τύπο "ΙΕ", την πρόθεσή του να προβεί σε μεταβίβαση του ακινήτου επ' ονόματι του αγοραστή μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης.

(2) Με την ειδοποίηση ενημερώνεται ο αγοραστής, ο πωλητής, ο ενυπόθηκος δανειστής και οποιοδήποτε πρόσωπο προς όφελος του οποίου επενεργεί εμπράγματο βάρος ή απαγόρευση ότι, σε περίπτωση μη υποβολής ένστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3), ο Διευθυντής θα προβεί σε απαλλαγή, εξάλειψη ή ακύρωση της υποθήκης, του εμπράγματου βάρους ή της απαγόρευσης και σε μεταβίβαση του ακινήτου επ’ ονόματι του αγοραστή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(3) Ο αγοραστής, ο πωλητής ή ο ενυπόθηκος δανειστής, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προς όφελος του οποίου επενεργεί εμπράγματο βάρος ή απαγόρευση δύναται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης, σύμφωνα με το εδάφιο (1), να υποβάλει ένσταση στο Διευθυντή για τους ακόλουθους λόγους:

(α) Ότι δεν εκπληρώθηκαν πλήρως οι συμβατικές υποχρεώσεις του αγοραστή έναντι του πωλητή, ή

(β) ότι η σύμβαση μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή είναι άκυρη ή/και έχει τερματιστεί δυνάμει διατάγματος Δικαστηρίου:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής σε περίπτωση τεκμηρίωσης της ένστασης δεν προβαίνει σε μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας επ’ ονόματι του αγοραστή:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Διευθυντής σε περίπτωση μη τεκμηρίωσης της ένστασης προχωρεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου (2).

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο πωλητής, ο ενυπόθηκος δανειστής και οποιοδήποτε πρόσωπο προς όφελος του οποίου επενεργεί εμπράγματο βάρος ή απαγόρευση δύναται να αιτηθεί όπως η υποθήκη, το εμπράγματο βάρος ή η απαγόρευση μεταφερθεί σε άλλη ακίνητη ιδιοκτησία του ίδιου πωλητή, αντί της απαλλαγής, εξάλειψης ή ακύρωσης της υποθήκης, του εμπράγματου βάρους ή της απαγόρευσης:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής προβαίνει στην εξέταση της αίτησης και νοουμένου ότι τεκμηριώνεται ότι ο πωλητής είναι ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης άλλης ακίνητης ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τα πιο πάνω, προχωρεί σε μεταφορά της υποθήκης, του εμπράγματου βάρους ή της απαγόρευσης στην ιδιοκτησία αυτή:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Διευθυντής σε περίπτωση αίτησης για μεταφορά προβαίνει στη μεταφορά σύμφωνα με τις υποδείξεις του ενυπόθηκου δανειστή και οποιουδήποτε προσώπου προς όφελος του οποίου επενεργεί εμπράγματο βάρος ή απαγόρευση:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση μη τεκμηρίωσης της αίτησης για μεταφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, ο Διευθυντής προχωρεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου (2).

(5) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4), ο αγοραστής, ο πωλητής, ο ενυπόθηκος δανειστής και οποιοδήποτε πρόσωπο προς όφελος του οποίου επενεργεί εμπράγματο βάρος ή απαγόρευση υποχρεούνται όπως προσκομίσουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με Κανονισμούς για την τεκμηρίωση της ένστασής τους ή της μεταφοράς της υποθήκης, του εμπράγματου βάρους ή της απαγόρευσης επί άλλης ακίνητης ιδιοκτησίας του ίδιου πωλητή.

(6) Ο Διευθυντής, μετά την πάροδο των σαράντα πέντε (45) ημερών, δύναται να προβεί σε μεταφορά της υποθήκης, του εμπράγματου βάρους ή της απαγόρευσης επί άλλης ακίνητης ιδιοκτησίας του πωλητή, σύμφωνα με διαδικασία η οποία καθορίζεται σε Κανονισμούς.

(7) Ο Διευθυντής σε περίπτωση κατά την οποία ο πωλητής δεν είναι ιδιοκτήτης άλλης ακίνητης ιδιοκτησίας, αποδέχεται αίτηση μεταφοράς    της  υποθήκης, του εμπράγματου βάρους ή της απαγόρευσης από τον ενυπόθηκο δανειστή ή από οποιοδήποτε πρόσωπο προς όφελος του οποίου επενεργεί εμπράγματο βάρος ή απαγόρευση, σύμφωνα με Κανονισμούς, στην ακίνητη ιδιοκτησία-

(α) Νομικών προσώπων τα οποία έχουν εγγυηθεί τις υποχρεώσεις του πωλητή σε σχέση με την ακίνητη ιδιοκτησία, ή

(β) φυσικών προσώπων τα οποία έχουν εγγυηθεί τις υποχρεώσεις του πωλητή σε σχέση με την ακίνητη ιδιοκτησία και κατά το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης ενεργούσαν ως διοικητικοί σύμβουλοι του πωλητή ή κατείχαν ποσοστό πέραν του δέκα τοις εκατόν (10%) του μετοχικού κεφαλαίου του πωλητή, στην περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται ακίνητη ιδιοκτησία εγγεγραμμένη στο όνομα των νομικών προσώπων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (α) και στην περίπτωση κατά την οποία ο ίδιος ο πωλητής είναι νομικό πρόσωπο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση μεταφοράς της υποθήκης, του εμπράγματου βάρους ή της απαγόρευσης σε ακίνητη ιδιοκτησία προσώπου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους (α) και (β), το εν λόγω πρόσωπο αποκτά για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου την ιδιότητα του ενυπόθηκου οφειλέτη και η ευθύνη του περιορίζεται στο ποσό το οποίο αντιστοιχεί στην ευθύνη που απορρέει από τη σχετική σύμβαση εγγύησης.

(8) Σε περίπτωση μη τεκμηρίωσης της υποβληθείσας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ένστασης, ο Διευθυντής προχωρεί σε έκδοση αιτιολογημένης απόφασης, την οποία κοινοποιεί στο ενιστάμενο πρόσωπο και στον αγοραστή, με την οποία πληροφορεί τον ενιστάμενο για τους λόγους απόρριψης της ένστασής του, καθώς και για την απόφασή του να προχωρήσει στη διαδικασία μεταβίβασης του ακινήτου, εκτός εάν, εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της εν λόγω απόφασης προσκομίσει εκδοθέν δικαστικό διάταγμα που να απογορεύει τη μεταβίβαση του ακινήτου.

Ειδοποίηση για μεταβίβαση ακινήτου, τέλη μεταβίβασης και εγγραφή υποθήκης. Τύπος «ΙΣΤ» Τύπος «ΙΖ»

44ΚΓ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 44ΚΒ, ο Διευθυντής επιδίδει στον αγοραστή και στον πωλητή έγγραφη ειδοποίηση κατά τον Τύπο «IΣΤ» και τον Τύπο «ΙΖ», αντίστοιχα την οποία κοινοποιεί στον ενυπόθηκο δανειστή και/ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προς όφελος του οποίου επενεργεί εμπράγματο βάρος και/ή απαγόρευση, με την οποία τους καλεί όπως εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης προβούν στη μεταβίβαση του ακινήτου.

(2) Για σκοπούς μεταβίβασης ακινήτου επ’ ονόματι του αγοραστή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 44ΚΒ, ο αγοραστής έχει δικαίωμα όπως εντός της πιο πάνω αναφερόμενης προθεσμίας επιλέξει να καταβάλει-

(α) Το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στα οφειλόμενα τέλη μεταβίβασης μειωμένο κατά δέκα τοις εκατόν (10%), εντός της εν λόγω προθεσμίας, ή

(β) το οφειλόμενο ποσό των τελών μεταβίβασης επιμερισμένο σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες άτοκες δόσεις, της πρώτης δόσης καταβλητέας την πρώτη ημέρα του μηνός ο οποίος έπεται της άσκησης του δικαιώματος.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία αγοραστής αμελεί, παραλείπει ή αρνείται να καταβάλει τα τέλη μεταβίβασης σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (2), ο Διευθυντής μεταβιβάζει το ακίνητο επ’ ονόματι του αγοραστή επιβαρύνοντάς το με εμπράγματο βάρος το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των τελών μεταβίβασης προσαυξανόμενο κατά πενήντα τοις εκατόν (50%).

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία αγοραστής αμελεί, παραλείπει ή αρνείται να καταβάλει οποιαδήποτε οφειλόμενη δόση για τα τέλη μεταβίβασης σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (2), ο Διευθυντής στο τέλος της καθορισθείσας περιόδου αποπληρωμής των τελών μεταβίβασης σε δόσεις, προβαίνει σε μεταβίβαση του ακινήτου επ’ ονόματι του αγοραστή επιβαρύνοντάς το με εμπράγματο βάρος το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των μη καταβληθεισών δόσεων  προσαυξανόμενο κατά πενήντα τοις εκατόν (50%).

(5) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4), υφιστάμενη επί του ακινήτου υποθήκη, άλλο εμπράγματο βάρος ή απαγόρευση, διαγράφεται από το Διευθυντή πριν από τη μεταβίβαση του ακινήτου επ' ονόματι του αγοραστή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η μεταβίβαση ακινήτου επ’ ονόματι του αγοραστή διενεργείται αυτεπάγγελτα από το Διευθυντή ή κατόπιν αίτησης υποβληθείσας από τον αγοραστή, τον ενυπόθηκο δανειστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 44ΙΘ, ουδεμία τέτοια μεταβίβαση επ' ονόματι του αγοραστή διενεργείται, εφόσον εκκρεμούν οφειλές του αγοραστή προκύπτουσες από τις συμβατικές αυτού υποχρεώσεις, σε σχέση με την καταβολή των ακόλουθων οφειλών:

(i) Φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας, δυνάμει των διατάξεων του περί Φορολογίας Ακίνητου Ιδιοκτησίας Νομου.

(ii) τελών ακίνητης ιδιοκτησίας δυνάμει των διατάξεων του περί Δήμων Νόμου και των διατάξεων του περί Κοινοτήτων Νόμου.

(iii) αποχετευτικών τελών δυνάμει των διατάξεων του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που αιτητής είναι ο πωλητής δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 44ΙΘ, ουδεμία μεταβίβαση επ' ονόματι του αγοραστή διενεργείται, εφόσοσν εκκρεμούν οφειλές του πωλητή προκύπτουσες από τις συμβατικές αυτού υποχρεώσεις, σε σχέση με την καταβολή των ακόλουθων οφειλών:

(i) Φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας δυνάμει του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου.

(ii) τελών ακίνητης ιδικτησίας δυνάμει των διατάξεων του περί Δήμων Νόμου και των διατάξεων του περί Κοινοτήτων Νόμου.

(iii) αποχετευτικών τελών δυνάμει των διατάξεων του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου. και

(iv) φόρου κεφαλαιουχικών κερδών δυνάμει των διατάξεων περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου.

(6) Ο Διευθυντής, σε περίπτωση ύπαρξης στα μητρώα του αρμόδιου Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου καταχώρισης έναντι της εγγραφής του ακινήτου, το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, εγγραφής σύμβασης εκχώρησης εξασφάλισης ή σημείωσης σύμβασης δανείου για το αντικείμενο της σύμβασης, γνωστοποιεί στον εκδοχέα δυνάμει σύμβασης εκχώρησης εξασφάλισης ή στο δανειστή δυνάμει σύμβασης δανείου, με την επίδοση έγγραφης ειδοποίησης κατά τον Τύπο «ΙΗ», την πρόθεσή του να μεταβιβάσει το ακίνητο επ’ ονόματι του αγοραστή:

Νοείται ότι, στην περίπτωση κατά την οποία υφίσταται εγγραφή σύμβασης εκχώρησης εξασφάλισης ή σημείωση σύμβασης δανείου έναντι του ακινήτου για το αντικείμενο της σύμβασης και κατά τη μεταβίβαση δεν εγγράφεται σύμβαση υποθήκης εκ μέρους του εκχωρητή και του εκδοχέα, ο Διευθυντής προβαίνει στην εγγραφή του ακινήτου το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης επ’ ονόματι  του αγοραστή και στην ταυτόχρονη εγγραφή υποθήκης έναντι του ακινήτου, νοουμένου ότι ο εκδοχέας καταβάλλει τα δικαιώματα εγγραφής της υποθήκης:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο εκχωρητής για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου αποκτά την ιδιότητα του ενυπόθηκου οφειλέτη και ο εκδοχέας την ιδιότητα του ενυπόθηκου δανειστή και το ποσό και ο τόκος τα οποία προβλέπονται στη  σύμβαση εκχώρησης εξασφάλισης ή στη σύμβαση δανείου, αποτελούν ενυπόθηκο κεφάλαιο και τόκο:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ο εκδοχέας δυνάμει σύμβασης εκχώρησης εξασφάλισης ή ο δανειστής δυνάμει σύμβασης δανείου δύναται να καταβάλει τα τέλη μεταβίβασης του ακινήτου σε περίπτωση άρνησης ή αμέλειας ή παράλειψης καταβολής αυτών εκ μέρους του αγοραστή.

(7) Σε κάθε περίπτωση, ο Διευθυντής δύναται να προχωρήσει σε μεταβίβαση του ακινήτου επ' ονόματι του αγοραστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), μετά την πάροδο των εξήντα (60) ημερών από τη γνωστοποίηση της σκοπούμενης μεταβίβασης.

Καταβολή φόρων και τελών από τον αγοραστή

44ΚΓΑ.-(1) Ο αγοραστής καταβάλλει οποτεδήποτε πριν από τη δυνάμει του παρόντος Μέρους μεταβίβαση ακινήτου επ’ ονόματί του τις οφειλές οι οποίες προκύπτουν από συμβατικές υποχρεώσεις του σε σχέση με την καταβολή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας δυνάμει των διατάξεων του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου, τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας δυνάμει των διατάξεων του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμου, καθώς και αποχετευτικών τελών δυνάμει των διατάξεων του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο φόρος και τα τέλη καταβάλλονται ως ακολούθως:

(α) Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας επ’ ονόματι του πωλητή της ακίνητης ιδιοκτησίας της οποίας ο αγοραστής απέκτησε την κατοχή δυνάμει σύμβασης, ο φόρος και τα τέλη που καταβάλλει ο αγοραστής καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές με βάση την αξία της εν λόγω ακίνητης ιδιοκτησίας.

(β) σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας επ’ ονόματι του πωλητή της ακίνητης ιδιοκτησίας της οποίας ο αγοραστής απέκτησε την κατοχή δυνάμει σύμβασης, ο φόρος και τα τέλη που καταβάλλει ο αγοραστής για τα έτη κατά τα οποία δεν υφίσταται ξεχωριστός τίτλος της εν λόγω ακίνητης ιδιοκτησίας καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές με βάση την αξία του φυσικού μεριδίου ιδιοκτησίας του επί της εν λόγω ακίνητης ιδιοκτησίας:

Νοείται ότι η αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας της οποίας ο αγοραστής απέκτησε την κατοχή δυνάμει σύμβασης ή του φυσικού μεριδίου ιδιοκτησίας του επί της εν λόγω ακίνητης ιδιοκτησίας, ανάλογα με την περίπτωση, συνυπολογίζεται από τις αρμόδιες αρχές για τον καθορισμό της οφειλής του προς αυτές.

(3) Ο αγοραστής δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τόκο ή/και χρηματική επιβάρυνση επί του οφειλόμενου φόρου ή/και τέλους τα οποία έχουν επιβληθεί στον πωλητή λόγω παράλειψης καταβολής τους από αυτόν εντός της καθορισμένης από τους οικείους νόμους προθεσμίας.

(4) Ανεξαρτήτως του φόρου που επιβλήθηκε  στον πωλητή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου με βάση την αξία του συνόλου της ακίνητης ιδιοκτησίας του, ο αγοραστής καταβάλλει φόρο με βάση την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας της οποίας απέκτησε την κατοχή δυνάμει σύμβασης, καθώς και την αξία οποιασδήποτε άλλης ακίνητης ιδιοκτησίας της οποίας είναι ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης:

Νοείται ότι για τα έτη κατά τα οποία δεν υφίσταται ξεχωριστός τίτλος της ακίνητης ιδιοκτησίας της οποίας ο αγοραστής απέκτησε την κατοχή δυνάμει σύμβασης ο αγοραστής καταβάλλει φόρο με βάση την αξία του φυσικού μεριδίου ιδιοκτησίας του επί της ακίνητης ιδιοκτησίας της οποίας απέκτησε την κατοχή δυνάμει σύμβασης, καθώς και την αξία οποιασδήποτε άλλης ακίνητης ιδιοκτησίας της οποίας είναι ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης.

Υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων

44ΚΔ.-(1) Πρόσωπο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44ΚΑ, υποχρεούται σε συμμόρφωση με την απαίτηση για προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων εντός της προθεσμίας που αναφέρεται σε σχετική ειδοποίηση.

(2) Ο Διευθυντής δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, το οποίο δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000,00), σε πρόσωπο άλλο από τον αιτητή το οποίο αρνείται ή παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της ειδοποίησης  για  προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και επιπρόσθετη επιβάρυνση η οποία δεν υπερβαίνει τα εκατόν ευρώ (€100,00) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

(3) Ο Διευθυντής προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (2), ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεση επιβολής προστίμου ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει κατά τον τρόπο αυτό και παρέχοντάς του το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που αυτό λαμβάνει γνώση της ειδοποίησης.

(4) Ο Διευθυντής επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) με γραπτή και αιτιολογημένη απόφασή του, την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και με την οποία-

(α) Καθορίζει τη γενόμενη παράβαση· και

(β) πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο περί του δικαιώματός του να προσβάλει την απόφαση είτε με ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό δυνάμει του άρθρου 44ΚΕ, είτε με προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

Ιεραρχική προσφυγή

44ΚΕ.-(1)  Πρόσωπο, το οποίο θεωρεί ότι η απόφαση του Διευθυντή περί επιβολής διοικητικού προστίμου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 44ΚΔ παραβλάπτει τα νόμιμά του συμφέροντα ή το οποίο διαφωνεί με την απόφαση του Διευθυντή, δύναται να υποβάλει ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό Εσωτερικών.

(2) Η ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών ασκείται εγγράφως  μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(3) Η κατά το εδάφιο (1) ιεραρχική προσφυγή αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης μέχρι την έκδοση απόφασης.

(4) Ο Υπουργός Εσωτερικών εξετάζει την προσφυγή και αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους ή δώσει την ευκαιρία σε αυτούς να εκθέσουν γραπτώς τις απόψεις τους αποφασίζει, σύμφωνα με το εδάφιο (5), το αργότερο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.

(5) Ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται να εκδώσει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(6) Ο Υπουργός Εσωτερικών κοινοποιεί την απόφαση που εκδίδει δυνάμει του εδαφίου (5) στον προσφεύγοντα.

 

Ερμηνευτικές διατάξεις

44ΚΣΤ.  Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους-

«εκδοχέας εξασφάλισης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμο·

«εκχωρητής εξασφάλισης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμο·

«ενδιαφερόμενο πρόσωπο» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο έχει δικαίωμα σε οποιοδήποτε μέρος του εκπλειστηριάσματος της πώλησης, όπως αυτό προκύπτει από έρευνα στα μητρώα του Κτηματολογίου και περιλαμβάνει οποιουσδήποτε εγγυητές σε σχέση με το ενυπόθηκο χρέος·

«επίδοση» σημαίνει την παράδοση οποιασδήποτε ειδοποίησης ή επικοινωνίας με συστημένη επιστολή η οποία απευθύνεται στην τελευταία γνωστή διεύθυνση ή στη διεύθυνση που είναι καταχωρισμένη στο σχετικό Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο της κατοικίας ή του εγγεγραμμένου γραφείου του προσώπου στο οποίο η ειδοποίηση ή η επικοινωνία απευθύνεται, ή με ιδιωτική επίδοση τέτοιας ειδοποίησης ή επικοινωνίας σε τέτοιο πρόσωπο·

«σύμβαση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμο·

«σύμβαση εκχώρησης εξασφάλισης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμο·

«τίμημα πώλησης» σημαίνει το τίμημα πώλησης, όπως αυτό καθορίζεται στη σύμβαση ή/και οποιαδήποτε συμπληρωματική σύμβαση επί της αρχικής σύμβασης.

Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 44ΙΗ έως 44ΚΣΤ ανεξάρτητα από τις διατάξεις άλλων Νόμων

44ΚΖ. Οι διατάξεις των άρθρων 44ΙΗ έως 44ΚΣΤ εφαρμόζονται ανεξαρτήτως των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόμου, του περί Πτώχευσης Νόμου, των Μερών IVA και V του περί Εταιρειών Νόμου, καθώς και των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου εν ισχύι Νόμου.

 

ΜΕΡΟΣ VIΓ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΄Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Ερμηνεία

44ΚΗ. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“αναδιάρθρωση” σημαίνει την άμεση ή έμμεση διάθεση και μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας, καθώς και μεταβίβαση δικαιωμάτων δυνάμει πωλητήριου εγγράφου κατατεθειμένου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, μεταξύ ενός ή περισσότερων ενυπόθηκων οφειλετών  ή/και εγγυητών σχετικά με την ίδια πιστωτική διευκόλυνση ή χορήγηση ή οφειλή και ενός ή περισσότερων ενυπόθηκων δανειστών, η οποία αποσκοπεί στη μείωση ή την εξόφληση των πιστωτικών διευκολύνσεων ή χορηγήσεων που παραχωρήθηκαν προς δανειολήπτες από έναν ή περισσότερους ενυπόθηκους δανειστές ή/και σχετικών οφειλών αυτών∙

“ενυπόθηκος δανειστής” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 και περιλαμβάνει αγοραστή κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέµατα Νόμου·

“επαγγελµατική στέγη” σημαίνει ακίνητο το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος στέγασης επιχείρησης, η οποία έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€750.000)·

“κύρια κατοικία” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 44ΙΕ.

Εκτίμηση ενυπόθηκου ακινήτου στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης

44ΚΘ.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου εν ισχύι Νόμου ή οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδιδόμενων κατ’ εξουσιοδότηση Νόμου και υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (2), σε περίπτωση αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο της οποίας το ακίνητο συνιστά κύρια κατοικία ή επαγγελματική στέγη, ως αξία ανταλλαγής ορίζεται η αγοραία αξία που προκύπτει σύμφωνα με τη διαδικασία εκτίμησης ενυπόθηκου ακινήτου, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Μέρος.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου προς την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ, η οποία φέρει αριθμό εγγραφής ΗΕ387704 στο μητρώο που τηρείται από τον Έφορο Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ή θυγατρική της εταιρεία, στο πλαίσιο του Σχεδίου “Ενοίκιο Έναντι Δόσης”, το οποίο αρχικά εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 94.380 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2023, ως αυτό εκάστοτε τροποποιείται και εφαρμόζεται, η οποία μεταβίβαση αποσκοπεί στην εξόφληση των πιστωτικών διευκολύνσεων ή χορηγήσεων που παραχωρήθηκαν προς δανειολήπτες από έναν ή περισσότερους ενυπόθηκους δανειστές ή/και σχετικών οφειλών αυτών.

(3) Για τους σκοπούς της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) διαδικασίας εκτίμησης ενυπόθηκου ακινήτου διορίζονται δύο (2) εκτιμητές, ένας εκ μέρους του ενυπόθηκου δανειστή και ένας εκ μέρους του ενυπόθηκου οφειλέτη, για τη διενέργεια, ταυτόχρονα, ανεξάρτητων εκτιμήσεων του ακινήτου για σκοπούς υπολογισμού της αγοραίας αξίας αυτού, στους οποίους επιδίδονται από τον ενυπόθηκο οφειλέτη και από τον ενυπόθηκο δανειστή ή/και λαμβάνονται από αρμόδια τμήματα ή υπηρεσίες της Δημοκρατίας τα ίδια στοιχεία και πληροφορίες όσον αφορά το ακίνητο:

Νοείται ότι, ο ενυπόθηκος οφειλέτης δύναται, αντί να προβεί στον διορισμό εκτιμητή σύμφωνα με τα πιο πάνω, να ζητήσει όπως η αξία γενικής εκτίμησης που αφορά ακίνητο, όπως αυτή εκάστοτε ορίζεται στον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο, είναι η εκτιμημένη αγοραία αξία του εν λόγω ακινήτου:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο ενυπόθηκος οφειλέτης ή/και οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, καθώς και ο ενυπόθηκος δανειστής συνεργάζονται και διευκολύνουν τον εκτιμητή στην εκτέλεση του έργου του:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι δύο (2) εκτιμητές, κατά τη διενέργεια των ανεξάρτητων εκτιμήσεών τους, λαμβάνουν υπόψη και την εκάστοτε εκτίμηση του αρμόδιου Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, τα μέρη καταβάλλουν το κόστος υπηρεσιών του εκτιμητή τον οποίο έκαστος διορίζει.

(4) Οι εκτιμητές, με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (3), συντάσσουν εκθέσεις εκτίμησης ταυτόχρονα, ανεξάρτητα, χωρίς να διαβουλεύονται μεταξύ τους και χωρίς να ανακοινώνουν την εκτίμησή τους ο ένας στον άλλο ή σε τρίτο μέρος μέχρι την επίσημη παράδοσή τους στον ενυπόθηκο δανειστή και στον ενυπόθηκο οφειλέτη.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία, η ψηλότερη εκτίμηση με βάση τις εκθέσεις εκτίμησης που αναφέρονται στο εδάφιο (4) είναι μικρότερη από τη χαμηλότερη εκτίμηση συν το είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) αυτής, τότε ως αγοραία αξία θεωρείται ο μέσος όρος των δύο (2) εκτιμήσεων και η εν λόγω αγοραία αξία είναι τελική.

(6) Σε περίπτωση κατά την οποία, η ψηλότερη εκτίμηση με βάση τις εκθέσεις εκτίμησης που αναφέρονται στο εδάφιο (4) είναι ίση ή μεγαλύτερη από τη χαμηλότερη εκτίμηση συν το είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) αυτής, ο ενυπόθηκος δανειστής, εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα παραλαβής των εκθέσεων εκτίμησης, ζητεί από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου τον διορισμό τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή εντός δέκα (10) ημερών, ο οποίος, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τον διορισμό του, ετοιμάζει ανεξάρτητη εκτίμηση του ακινήτου και παραδίδει, ταυτόχρονα, πιστό αντίγραφο της έκθεσης εκτίμησής του στον ενυπόθηκο δανειστή, στον ενυπόθηκο οφειλέτη και σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

(7) Σε περίπτωση διορισμού τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (6), ως αγοραία αξία του ακινήτου θεωρείται,  λαμβανομένων υπόψη και των εκτιμήσεων που έχουν ληφθεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), ο μέσος όρος των δύο πλησιέστερων εκτιμήσεων:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που οι τρεις (3) εκτιμήσεις διαφέρουν μεταξύ τους ισομερώς, ως αγοραία αξία θεωρείται ο μέσος όρος των τριών εκτιμήσεων.

(8) Ως αξία ανταλλαγής του ενυπόθηκου ακινήτου ορίζεται η αγοραία αξία αυτού, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (3) έως (7), μείον έξοδα για φόρους, τέλη, χρεώσεις και δικαιώματα απαραίτητα για τη διεκπεραίωση της μεταβίβασης στα οποία υπόκειται ο ενυπόθηκος οφειλέτης και καταβάλλονται από τον ενυπόθηκο δανειστή.

ΜΕΡΟΣ VII ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κανονισμοί

45. Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να θεσπίση Κανονισμούς, δημοσιευομένους εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, διά την καλλιτέραν εφαρμογήν του παρόντος Νόμου.

Ώραι εργασίας

46. Ο Διευθυντής δύναται εκάστοτε διά γνωστοποιήσεως αυτού δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας να καθορίζη τας ώρας καθ’ ας τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία και παραρτήματα θα είναι κατά τας εργασίμους ημέρας ανοικτά διά το κοινόν προς διενέργειαν δηλώσεων, σύστασιν εμπραγμάτων βαρών και δι’ οιανδήποτε ετέραν εργασίαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος και οιουδήποτε ετέρου εκάστοτε εν ισχύϊ Νόμου.

Γνωστοποιήσεις

47. Αι γνωστοποιήσεις ή ανακοινώσεις αι οποιαι, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, γίνονται υπό του Διευθυντού δύνανται να γίνωνται εν τω τρόπω τω καθοριζομένω υπό του άρθρου 75 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου.

Αντίγραφα πιστοποιητικών εγγραφής προς διενέργειαν ωρισμένων δηλώσεων

48. Ο Διευθυντής δύναται να εκδώση αντίγραφον του πιστοποιητικού εγγραφής ακινήτου ίνα ούτω δυνηθή ο κύριος αυτού να προβή εις δήλωσιν μεταβιβάσεως του τοιούτου ακινήτου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 31, ή εις δήλωσιν μεταγενεστέρας υποθήκης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29:

Νοείται ότι επί του τοιούτου αντιγράφου διενεργείται σημείωσις αφορώσα εις την υφισταμένην ήδη υποθήκην:

Νοείται περαιτέρω ότι ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως του παρόντος Νόμου ή του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου, ο Διευθυντής δύναται να ανακαλέση, αντικαταστήση, κατακρατήση, ακυρώση ή καταστρέψη οιονδήποτε πιστοποιητικόν εγγραφής και οιονδήποτε αντίγραφον αυτού εκδοθέν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου εάν κατά την γνώμην αυτού τούτο είναι αναγκαίον ίνα διασφαλισθή ότι-

(α) ουδείς κατέχει πιστοποιητικόν εγγραφής ή αντίγραφον αυτού εκτός εάν είναι το κατά νόμον δικαιούμενον εις την κατοχήν αυτού πρόσωπον και

(β) το κατά νόμον δικαιούμενον εις την κατοχήν πιστοποιητικού εγγραφής ή αντιγράφου αυτού πρόσωπον δεν έχει εν τη κατοχή αυτού πιστοποιητικά ή αντίγραφα πλείονα του ενός.

Αδικήματα και ποιναί

49.-(1) Πας όστις εν γνώσει αυτού προβαίνει εις οιανδήποτε ψευδή βεβαίωσιν ή προκαλεί την διενέργειαν τοιαύτης ψευδούς βεβαιώσεως-

(α) εν οιαδήποτε δηλώσει μεταβιβάσεως ή υποθήκης γενομένη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου

(β) εν οιωδήποτε εγγράφω περιέχοντι πληροφορίαν τινα ή αποδεικτικόν στοιχείον όπερ ήθελε προσαχθή ή παρασχεθή εις τον Διευθυντήν ή τον αρμόδιον λειτουργόν αναφορικώς προς τοιαύτην δήλωσιν μεταβιβάσεως ή υποθήκης ή

(γ) εν οιαδήποτε ενόρκω δηλώσει γενομένη και προσαχθείση εις τον Διευθυντήν ως αίτησις, ή σχετικώς προς αίτησιν, πωλήσεως ακινήτου δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VI,

είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις την αυτήν ποινήν ως εάν προέβαινεν εις ψευδή μαρτυρίαν εις τινα δικαστικήν διαδικασίαν.

(2) Ο ενυπόθηκος οφειλέτης ακινήτου όστις διενεργεί ή διατάσσει ή εκουσίως επιτρέπει οιανδήποτε πράξιν ως εκ της οποίας το τοιούτο ακίνητον καταστρέφεται ή ζημιούται ουσιωδώς, εκτός εάν αποδείξη επαρκούντως τω δικαστηρίω ότι έπραξεν ούτω άνευ δολίας προθέσεως, είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας (1500, ή εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τα δύο έτη, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

Εξουσία Διευθυντού προς τροποποίησιν ή ακύρωσιν εγγραφών

50. Οσάκις λόγω λάθους, παραλείψεως, ψευδούς βεβαιώσεως, πλαστοπροσωπίας ή ψευδούς παραστάσεως, καλή τη πίστει γενομένης ή δολίας τοιαύτης, αναφορικώς προς οιονδήποτε των εν τω παρόντι Νόμω αναφερομένων ζητημάτων διενεργηθή η εγγραφή μεταβιβάσεως ή υποθήκης ακινήτου ή η εγγραφή μεταβιβάσεως υποθήκης, ο Διευθυντής δύναται μετά την διαπίστωσιν των αληθών γεγονότων να προβή εις τροποποίησιν ή, κατά τας περιστάσεις, ακύρωσιν της τοιαύτης εγγραφής, ως εάν επρόκειτο περί λάθους ή παραλείψεως ως προνοείται εν άρθρω 61 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου( αι διατάξεις δε του ειρημένου άρθρου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, επί της τοιαύτης τροποποιήσεως ή ακυρώσεως εγγραφής υπό τας προμνησθείσας περιστάσεις, ως αύται εφαρμόζονται επί της διορθώσεως λαθών ή παραλείψεων:

Νοείται ότι, ανεξαρτήτως οιασδήποτε ψευδούς βεβαιώσεως ή παραστάσεως διαλαμβανομένης εν οιωδήποτε εγγράφω ή αποδεικτικώ στοιχείω αναφερομένω εις το Μέρος VI, το παρόν άρθρον δεν παρέχει εξουσίαν εις τον Διευθυντήν όπως ακυροί την εγγραφήν ακινήτου γενομένην επ’ ονόματι καλοπίστου αγοραστού του τοιούτου ακινήτου εις πώλησιν διά πλειστηριασμού διεξαχθείσαν δυνάμει των διατάξεων του ως είρηται Μέρους( εάν δε καθ’ οιονδήποτε τρόπον παραβλάπτωνται τα συμφέροντα του προσώπου ούτινος το ακίνητον επωλήθη ως εκ της τοιαύτης ψευδούς βεβαιώσεως ή παραστάσεως, το μόνον δικαίωμα όπερ το πρόσωπον τούτο κέκτηται είναι όπως εγείρη αγωγήν δι’ αποζημιώσεις εναντίον του υπευθύνου διά την ψευδή βεβαίωσιν ή ψευδείς παραστάσεις προσώπου.

Εφέσεις

51.-(1) Παν πρόσωπον ούτινος τα νόμιμα συμφέροντα παραβλάπτονται εξ οιασδήποτε διαταγής, γνωστοποιήσεως ή αποφάσεως του Διευθυντού δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύναται εντός τριάκοντα ημερών από της κοινοποιήσεως εις αυτόν των άνω να υποβάλη έφεσιν τω Επαρχιακώ Δικαστηρίω( επί τούτω αι διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου και των περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Κανονισμών θα τυγχάνωσι, τηρουμένων των αναλογιών, εφαρμογής επί της τοιαύτης εφέσεως ως και επί εφέσεως ασκηθείσης δυνάμει των διατάξεων του ειρημένου Νόμου.

Νοείται ότι το Ανώτατον Δικαστήριον δύναται να εκδώση Κανονισμούς δι’ οιονδήποτε ζήτημα ή διαδικασίαν αγομένην ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 44, ουδέν δικαστήριον επιλαμβάνεται αγωγών ή διαδικασιών εφ’ οιουδήποτε ζητήματος αναφορικώς προς ο ο Διευθυντής κέκτηται εξουσίαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, πλην της περιπτώσεως καθ’ ην ασκείται έφεσις ως προνοείται εν εδαφίω (1).

Αρχεία

52. Ο Διευθυντής τηρεί υπό την φύλαξιν αυτού κατά τον προσήκοντα τρόπον αντίγραφα απάντων των πιστοποιητικών υποθηκών των εκδοθέντων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή του περί Μεταβιβάσεως Γαιών Τροποποιητικού Νόμου, ως και απάντων των εκδοθέντων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου πιστοποιητικών μεταβιβάσεως υποθηκών.

Επιφύλαξις

53.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 12(6), 44 και 51, ουδέν των εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων επηρεάζει τας διατάξεις οιουδήποτε ετέρου εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου, οσάκις ο τοιούτος νόμος διαλαμβάνει ειδικήν πρόνοιαν περί οιουδήποτε των εν τω παρόντι Νόμω αναφερομένων ζητημάτων.

(2) Ουδέν των εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων επενεργεί ώστε-

(α) να καθιστά νόμιμον ή έγκυρον ή να επιτρέπη οιανδήποτε πράξιν ήτις είναι παράνομος, άκυρος ή απαγορεύεται δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου ή

(β) να μη απαιτήται οιονδήποτε διάταγμα, άδεια, συναίνεσις, εγγραφή ή έτερος τύπος άλλως αναγκαίος δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου.

(3) Άνευ επηρεασμού της γενικότητος των εδαφίων (1) και (2), διά του παρόντος καθίσταται δήλον ότι-

(α) ουδέν των εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων επηρεάζει τας διατάξεις του περί Συμβάσεων Νόμου αίτινες αφορώσιν εις την αντιπροσώπευσιν, εκτός καθ’ ην έκτασιν διαλαμβάνονται ρηταί πρόνοιαι εν τω παρόντι Νόμω περί την απόδειξιν του διορισμού αντιπροσώπου, την κατάθεσιν του εγγράφου του τοιούτου διορισμού και την άσκησιν διακριτικής εξουσίας παρά του Διευθυντού δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10

(β) αι διατάξεις του Μέρους VI υπόκεινται εις τας κατισχυούσας αυτών διατάξεις του περί Ανακουφίσεως Αγροτών Οφειλετών Νόμου του 1962.

(4) Ουδέν των εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων επηρεάζει το έγκυρον και την ισχύν οιασδήποτε δικαστικής αποφάσεως ή δικαστικού διατάγματος εκδοθέντος διά την πώλησιν ενυποθήκων ακινήτων.

Μεταβατικαί διατάξεις

54.-(1) Δήλωσις μεταβιβάσεως ή υποθήκης ακινήτου γενομένη δυνάμει των διατάξεων του περί Μεταβιβάσεως Γαιών Τροποποιητικού Νόμου επάγεται τας αυτάς συνεπείας και είναι εξ ίσου έγκυρος ως εάν εγένετο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Διαδικασία αρξαμένη προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου διά την πώλησιν οιουδήποτε ακινήτου προς εξόφλησιν ενυποθήκου χρέους, συνεχίζεται και περατούται ως εάν ο παρών Νόμος δεν είχε ψηφισθή.

(3) Διαδικασία αρξαμένη προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου δυνάμει των διατάξεων του περί Πωλήσεως Ενυποθήκων Ακινήτων Νόμου είναι ισχυρά ως εάν εγένετο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Έναρξις ισχύος και καταργήσεις

55. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται εις ημερομηνίαν καθορισθησομένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημοσιευθησομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας( επί τούτω, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 54, οι εν τω Τρίτω Παραρτήματι εκτιθέμενοι Νόμοι θα καταργηθώσι καθ’ ην έκτασιν καθορίζεται εν τω Παραρτήματι τούτω, άνευ όμως επηρεασμού οιασδήποτε πράξεως ή παραλείψεως γενομένης δυνάμει των ως είρηται Νόμων.

Αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014

56. Η εφαρμογή των διατάξεων  του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014 αναστέλλεται μέχρι την 30ή Ιανουαρίου 2015.

Αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014 [142(Ι) του 2014]

57. Η εφαρμογή των διατάξεων του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 142(Ι)/2014] αναστέλλεται μέχρι τις 2 Μαρτίου 2015.

Αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014. [142(Ι) του 2014]

58. Η εφαρμογή των διατάξεων του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 142(Ι)/2014] αναστέλλεται μέχρι τη 19η Μαρτίου 2015.

Αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014

59. Η εφαρμογή των διατάξεων του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014 αναστέλλεται μέχρι τη 2α Απριλίου 2015.

Αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους VIA του παρόντος Νόμου

60. Η εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους VIA του παρόντος Νόμου αναστέλλεται μέχρι την 17η Απριλίου 2015.

Αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους VIA στην περίπτωση κύριας κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης του χρεώστη

61.-(1)  Η εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους VIA αναστέλλεται μέχρι την 31η Μαρτίου 2021 στην περίπτωση κύριας κατοικίας του χρεώστη ή επαγγελματικής στέγης του χρεώστη:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο ορισμός του όρου “ενυπόθηκος δανειστής” περιλαμβάνει και εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων, όπως ο όρος αυτός ορίζεται στον περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέµατα Νόμο.

(2)  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

“κύρια κατοικία” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 44ΙΕ.

“επαγγελματική στέγη” σημαίνει ακίνητο το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος στέγασης πολύ μικρής επιχείρησης, που απασχολεί λιγότερο από δέκα (10) εργαζομένους και με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια ευρώ (€2.000.000), όπως ο όρος αυτός ορίζεται στη Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων.

Αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους VIA

62.-(1) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 61, η εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους VIA αναστέλλεται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2022 μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2023, στην περίπτωση-

(α) κύριας κατοικίας του χρεώστη. ή

(β) επαγγελµατικής στέγης του χρεώστη. ή

(γ) αγροτεμαχίου του χρεώστη:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο ορισµός του όρου “ενυπόθηκος δανειστής” περιλαµβάνει και εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων, όπως ο όρος αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέµατα Νόµου.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

“αγροτεμάχιo” σημαίνει τεμάχιο το οποίο βρίσκεται σε γεωργική ή κτηνοτροφική ζώνη ή σε οποιαδήποτε άλλη ζώνη, στο οποίο ασκείται γεωργοκτηνοτροφική δραστηριότητα, η εκτιμημένη αξία του οποίου δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000)·

“επαγγελµατική στέγη” σηµαίνει ακίνητο το οποίο χρησιµοποιείται ως χώρος στέγασης επιχείρησης, η οποία έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€750.000)·

“κύρια κατοικία” σημαίνει, ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 44ΙΕ, την κατοικία που χρησιµοποιείται για τη διαµονή του ιδιοκτήτη της ή/και των µελών της οικογένειας αυτού, για περίοδο πέραν των έξι (6) µηνών κατ’ έτος, η εκτιµηµένη αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρον 12(6).)

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ.

1. Υποθήκη συσταθείσα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή του περί Μεταβιβάσεως Γαιών Τροποποιητικού Νόμου.

2. Εγγραφή δικαστικής αποφάσεως γενομένη δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 53 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου.

3. Αίτησις εγγραφής ακινήτου επ’ ονόματι του οφειλέτου, γενομένη δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 63 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου.

4. Ένταλμα πωλήσεως ακινήτου εκδοθέν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22 ή 97 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου.

5. Εγγραφή γραμματίου αφορώντος εις δάνειον παρασχεθέν εις μέλος Συνεργατικής Εταιρείας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 του περί Γεωργικής Τραπέζης (Ειδικά Προνόμια) Νόμου.

6. Εγγραφή συμπληρωματικού γραμματίου αφορώντος εις νέον δάνειον παρασχεθέν εις μέλος Συνεργατικής Εταιρείας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 του περί Γεωργικής Τραπέζης (Ειδικά Προνόμια) Νόμου.

7. Προσφορά ακινήτου ως ασφάλεια προς την Κυβέρνησιν δυνάμει των διατάξεων του περί Επισήμου Ασφαλείας (Ακίνητος Ιδιοκτησία) Νόμου.

8. Προσφορά ακινήτου ως ασφάλεια προς την Κυβέρνησιν διά τινα Μουκτάρην-Δημοπράτην δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 11(στ) του περί Χωριτικών Αρχών Νόμου.

9. Κατάθεσις συμβάσεως πωλήσεως ακινήτου δυνάμει των διατάξεων του περί Πωλήσεως Γαιών (Ειδική Εκτέλεσις) Νόμου.

10. Εγγραφή γνωστοποιήσεως χορηγίας γενομένης υπό του Συμβουλίου Βοηθείας της Βιομηχανίας Εσπεριδοειδών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10 του περί Βοηθείας της Βιομηχανίας Εσπεριδοειδών Νόμου.

11. Υπό όρους επιβάρυνσις περιουσίας γενομένη υπό Εφόρου Συνεργατικών Εταιρειών δυνάμει των διατάξεων  του άρθρου 51 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου.

12. Διάταγμα Επαρχιακού Δικαστηρίου βαρύνον ακίνητον δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 28 του περί Φρενοβλαβών Νόμου.

13. Ένταλμα πωλήσεως ακινήτου εκδοθέν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9 του περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου του 1962.

14. Ένταλμα εκτελέσεως ακινήτου εκδοθέν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 120 ή 164 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου.

15. Διάταγμα δικαστηρίου περί την επαναμεταβίβασιν ακινήτου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 182(2) του Ποινικού Κώδικος.

16. Διάταγμα δικαστηρίου ακυρωτικόν μεταβιβάσεως ακινήτου, διατάσσον την επαναμεταβίβασιν αυτής δυνάμει των διατάξεων του περί Ακυρώσεως Δολίων Μεταβιβάσεων Νόμου.

17. Επιβάρυνσις αφορώσα εις φόρον κληρονομίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29 του περί Φορολογίας των Κληρονομιών Νόμου του 1962.

18. Ένταλμα πωλήσεως ακινήτου εκδοθέν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 52 του περί Φορολογίας των Κληρονομιών Νόμου του 1962.

19. Διάταγμα επιβαρύνσεως ακινήτου δυνάμει των διατάξεων των περί Ανακουφίσεως Αγροτών Οφειλετών (Αρ.2) Κανονισμών του 1962.

20. Διάταγμα επιβαρύνσεως ακινήτου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 12 του περί Ανακουφίσεως Αγροτών Οφειλετών Νόμου του 1962.

21. Ένταλμα ή διάταγμα πωλήσεως ακινήτου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14 του περί Ανακουφίσεως  Αγροτών Οφειλετών Νόμου του 1962.

22. Διάταγμα του Διευθυντού περί την καταβολήν αποζημιώσεως δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου.

23. Αίτησις εκτιμήσεως της αξίας ακινήτου κτηθησομένου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 33 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου.

24. Δικαστική απόφασις ή δικαστικόν διάταγμα περί την τροποποίησιν ή ακύρωσιν εγγραφής δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 65 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου.

25. Δημοσίευσις κατανομής εξόδων κατασκευής, ανακαινίσεως ή βελτιώσεως οδού τινος δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (9) του άρθρου 17 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.

26. Επιβάρυνσις ακινήτου αναφορικώς προς τέλος εγγραφής πληρωτέον δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 47 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου.

27. Επιβάρυνσις ακινήτου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5 του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, αναφορικώς προς υπόλοιπον τελών ή δικαιωμάτων εισπρακτέων δυνάμει των διατάξεων του προμνησθέντος Νόμου.

28. Απόφασις ή διάταγμα Επαρχιακού Δικαστηρίου περί την πώλησιν ακινήτου προς εξόφλησιν ενυποθήκου χρέους.

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ.

1. Προσωρινόν διάταγμα δικαστηρίου απαγορεύον εις τον εναγόμενον την απαλλοτρίωσιν της ακινήτου αυτού ιδιοκτησίας, εκδοθέν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου και κατατεθέν παρά τω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω.

2. Διάταγμα οιουδήποτε Επαρχιακού Δικαστηρίου περί τον διορισμόν κηδεμόνος ασώτου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7 του περί Κηδεμονίας Ανηλίκων και Ασώτων Νόμου.

3. Κήρυξις προσώπου τινός ως φρενοβλαβούς δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 του περί Φρενοβλαβών Νόμου.

4. Προσωρινόν διάταγμα διορισμού συνδίκου γενόμενον δυνάμει των διατάξεων του περί Πτωχεύσεως Νόμου.

5. Διάταγμα διορισμού συνδίκου γενόμενον δυνάμει των διατάξεων του περί Πτωχεύσεως Νόμου.

6. Διάταγμα διαλύσεως εταιρείας γενόμενον δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

 

(Άρθρον 18(2).)

Τύπος “Α”.

Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1965.

ΔΗΛΩΣΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

Ο υποφαινόμενος ........................................................ (α) εκ .................................................. (α) δηλώ ότι είμαι ο εγγεγραμμένος κύριος του περιγραφομένου εν τω συνημμένω Πίνακι ακινήτου και ότι τη .......................................................... (β) συνεφώνησα όπως μεταβιβάσω το ως είρηται ακίνητον εις .......................................................... (γ) εκ ..................................................................... (γ) ως εκτίθεται εν τη εβδόμη στήλη του συνημμένου Πίνακος, και διά της παρούσης αιτούμαι όπως τούτο μεταβιβασθή και εγγραφή επ’ ονόματι αυτού.

Ο υποφαινόμενος ........................................................ (γ) εκ .............................................................. (γ) δηλώ ότι συνεφώνησα ως εν τοις ανωτέρω όπως αποδεχθώ την μεταβίβασιν του εν τω συνημμένω Πίνακι περιγραφομένου ακινήτου, και διά της παρούσης αιτούμαι όπως τούτο μεταβιβασθή εις εμέ και εγγραφή επ’ ονόματι μου.

Περαιτέρω δηλούμεν ότι δεν συνεφωνήθη επαναμεταβίβασις του ειρημένου ακινήτου εις τον δικαιοπάροχον επί τη καταβολή οιουδήποτε ποσού ή επί τω συμβάν οιουδήποτε γεγονότος, ότι ο εις γνωρίζει τον έτερον και ότι μεταξύ ημών υφίστατο η ακόλουθος συγγένεια ........................................... (δ).

 

..............................................

Δικαιοπάροχος.

.............................................

Δικαιοδόχος

Η παρούσα δήλωσις εγένετο ενώπιον μου εν τω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω .........................

................................................ υπό των προσώπων άτινα εμφαίνονται ως οι ανωτέρω δικαιοπάροχος και δικαιοδόχος και άτινα εβεβαίωσαν το αυθεντικόν των επί του παρόντος εγγράφου (περιλαμβανομένου και του συνημμένου Πίνακος) υπογραφών αυτών. Αύτη εγένετο δεκτή υπ’ εμού σήμερον ................. 19.............,  ώραν ................. π.μ/μ.μ.

...........................................

Κτηματολογικός Γραφεύς.

____________________________________________________________________________________

(α)Παραθέσατε το πλήρες όνομα του δικαιοδόχου ως και την διεύθυνσιν της κατοικίας αυτού.

(β)Παραθέσατε την ημερομηίαν καθ’ ην συνεφωνήθη η μεταβίβασις (υπό όρους ή άνευ όρων).

(γ)Παραθέσατε το πλήρες όνομα του δικαιοδόχου ως και την διεύθυνσιν της κατοικίας αυτού.

(δ)Εκθέσατε τον τυχόν υφιστάμενον μεταξύ δικαιοπαρόχου και δικαιοδόχου βαθμόν συγγενείας ως “μήτηρ και υιός”, “πατήρ και θυγάτηρ”, “αδελφός και αδελφή”, “θείος και ανεψιός”, και παρομοίους τοιούτους( εάν ουδεμία συγγένεια υφίσταται μεταξύ των, γράψατε “ουδεμία”.

 

ΠΙΝΑΞ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΟΥ Η ΔΗΛΩΣΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

 

Πόλις, Χωρίον ή Ενορία Αρ. Εγγραφής και Ημερομηνία Μεταβιβαζομένη μερίς ή συμφέρον Παρούσα κατάστασις ακινήτου   (α) Εκτετιμημένη αξία (μιλς) Λεπτομέρειαι τυχόν υφισταμένης μισθώσεως του ακινήτου  (β) Λόγοι μεταβιβάσεως (γ) Παρατηρήσεις

___________________________________________________________________________________

(α)Εάν η κατάστασις του ακινήτου διαφέρη της περιγραφομένης εν τη εγγραφή τοιαύτης, παραθέσατε στοιχεία της διαφοράς(εάν είναι η αυτή μετά της εν τη εγγραφή γράψατε “ως εν τη εγγραφή”.

(β)Παραθέσατε την διάρκειαν της τυχόν υφισταμένης μισθώσεως, το μίσθωμα και το όνομα του μισθωτού.

(γ)Εκθέσατε εάν η μεταβίβασις είναι χαριστική ή έναντι αντιπαροχής (καθοριζομένης διά λέξεων και αριθμών) ή επ’ ανταλλαγή μεθ’ ετέρου ακινήτου (καθοριζομένου δι’ αναφοράς εις ετέραν δήλωσιν μεταβιβάσεως).

 

(Άρθρον 21(2).)

Τύπος “Β”.

Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1965.

ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΙΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

 

Ο υποφαινόμενος  ...................................................... (α) εκ .............................................................. (α) συνάπτω σύμβασιν μετά του ............................................ (β) εκ ..........................................................(β) εν τοις εφεξής αναφερομένου ως “ενυπόθηκος δανειστής”) ον και γνωρίζω προσωπικώς, όπως τη ...........

...................................... (γ) καταβάλω αυτώ το ποσόν των ( .................. μιλς πλέον απλούν/σύνθετον (δ) τόκον επί ( ...................... μιλς προς ....................................... επί τοις εκατόν από της ..............................

19 ........., και εν περιπτώσει λήψεως νομίμων μέτρων προς ανάκτησιν του ως είρηται ποσού και τόκου, τα σχετικά έξοδα.

Νοείται ότι ......................................................................................................................................... (ε).

Προς καλλιτέραν εξασφάλισιν της πληρωμής του ως είρηται ποσού, τόκου και των ως εκ της λήψεως οιουδήποτε νομίμου μέτρου ως άνω διενεργηθησομένων εξόδων δηλώ ότι υποθηκεύω εις τον ως άνω ενυπόθηκον δανειστήν το συμφέρον μου επί του εν τω συνημμένω Πίνακι περιγραφομένου ακινήτου, ούτινος είμαι ο εγγεγραμμένος κύριος, και αιτούμαι εγγραφήν της παρούσης υποθήκης επί του ειρημένου ακινήτου εν τοις βιβλίοις του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου υπέρ του ως άνω ενυποθήκου δανειστού.

Εγένετο εν ........................................................... (στ) σήμερον ...................................... 19 ..............

...................................................

Ενυπόθηκος Οφειλέτης.

Εγγύησις (εάν υπάρχη):-

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................

Εγγυητής.

Ο υποφαινόμενος ........................................................ (α) εκ ............................................................. (α) δηλώ ότι συνεφώνησα όπως αποδεχθώ την υποθήκην επί του περιγραφομένου εν τω συνημμένω Πίνακι ακινήτου ως ασφάλειαν διά την πληρωμήν του ποσού, τόκου και των ως εκ της λήψεως οιουδήποτε νομίμου μέτρου διενεργηθησομένων εξόδων εν τω τρόπω τω καθοριζομένω εις την άνω δήλωσιν του .............................................................. (β) εκ ........................................................ (β), ον γνωρίζω προσωπικώς, και αιτούμαι εγγραφήν υπέρ εμού της περί ης η δήλωσις υποθήκης επί του ειρημένου ακινήτου εν τοις βιβλίοις του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου.

....................................................

Ενυπόθηκος Δανειστής.

Η παρούσα δήλωσις εγενέτο ενωπιόν μου εν τω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω ............................

.......................................... υπό των προσώπων άτινα εμφαίνονται ως οι ανωτέρω ενυπόθηκος οφειλέτης και ενυπόθηκος δανειστής και άτινα εβεβαίωσαν το αυθεντικόν των επί του παρόντος εγγράφου (περιλαμβανομένου και του συνημμένου Πίνακος) αντιστοίχων αυτών υπογραφών. Αύτη εγένετο δεκτή υπ’ εμού σήμερον ................................................ 19 ..........., ώραν .......................... π.μ./μ.μ.

...........................................

Κτηματολογικός Γραφεύς.

Ενεγράφη υπ’ αριθμόν Υποθήκης ................................................................................ 19 .......................

....................................................

Διευθυντής του Κτηματολογικού

και Χωρομετρικού Τμήματος

____________________________________________________________________________________

(α)Παραθέσατε το πλήρες όνομα του ενυποθήκου οφειλέτου και την διεύθυνσιν της κατοικίας αυτού.

(β)Παραθέσατε το πλήρες όνομα του ενυποθήκου δανειστού και την διεύθυνσιν της κατοικίας αυτού.

(γ)Παραθέσατε ημερομηνίαν πληρωμής εάν το χρέος είναι πληρωτέον εις πρώτην ζήτησιν, γράψατε “εις πρώτην ζήτησιν” εάν η πληρωμή ήρτηται εκ τινος αιρέσεως, εκθέσατε στοιχεία αυτής.

(δ)Διαγράψατε το μη συνάδον εις την περίπτωσιν.

(ε)Παραθέσατε οιονδήποτε έτερον όρον αφορώντα εις το οφειλόμενον ποσόν, τόκον ή τρόπον πληρωμής, π.χ. διακύμανσιν χρέους επί τρέχοντος λογαριασμού, διακύμανσιν τόκου, ή πληρωμήν διά δόσεων( εάν ο χώρος δεν επαρκή διά τους τοιούτους προσθέτους όρους, αναφερθήτε εις πρόσθετον φύλλον χάρτου εφ’ ου αναγράφονται ούτοι, νοουμένου ότι τούτο υπεγράφη υπό του ενυποθήκου οφειλέτου.

(στ)Παραθέσατε το όνομα της πόλεως ή χωρίου.

(ζ)Επιθέσατε το κινητόν επίσημα διά το δυνάμει των διατάξεων του περί Χαρτοσήμων Νόμου καταβλητέον τέλος (Νόμος 19 του 1963).

 

ΠΙΝΑΞ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΟΥ Η ΔΗΛΩΣΙΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

Πόλις/Χωρίον ή Ενορία Αρ. Εγγραφής και ημερομηνία Υποθηκευομένη μερίς ή συμφέρον Παρούσα κατάστασις ακινήτου  (α) Λεπτομέρειαι τυχόν υφισταμένης μισθώσεως του ακινήτου (β) Παρατηρήσεις

____________________________________________________________________________________

(α)Εάν η κατάστασις του ακινήτου διαφέρη της εν τη εγγραφή περιγραφομένης τοιαύτης, παραθέσατε στοιχεία της διαφοράς( εάν είναι η αυτή, γράψατε “ως εν τη εγγραφή”.

(β)Παραθέσατε την διάρκειαν της τυχόν υφισταμένης μισθώσεως, το μίσθωμα και το όνομα τουμισθωτού.

 

(Άρθρον 32).

Τύπος “Γ”.

Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1965.

ΔΗΛΩΣΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ.

Ο υποφαινόμενος ......................................................... (α) εκ ........................................................... (α), δηλώ ότι είμαι ο ενυπόθηκος δανειστής της υπ’ αριθμόν ......................................................................... και ημερομηνίαν ................................................................ 19 .................... υποθήκης, ότι το ακόλουθον ενυπόθηκον χρέος εξακολουθεί να παραμένη εισέτι απλήρωτον, ήτοι ................................................... (β) και ότι συνεφώνησα όπως μεταβιβάσω το συμφέρον μου επί της ως είρηται  υποθήκης εις .......................

............................................. (γ) εκ .......................................................................... (γ) [χαριστικώς/έναντι αντιπαροχής ....................................................... (δ)] και αιτούμαι όπως η ειρημένη υποθήκη μεταβιβασθή τω προσώπω τούτω.

Ο υποφαινόμενος ............................................................. (γ) εκ ....................................................... (γ) δηλώ ότι συνεφώνησα όπως αποδεχθώ την μεταβίβασιν της ως είρηται υποθήκης και αιτούμαι όπως αύτη μεταβιβασθή εις εμέ και εγγραφή υπέρ εμού.

Δηλούμεν περαιτέρω ότι ο εις γνωρίζει τον έτερον και ότι μεταξύ ημών υφίσται η ακόλουθος συγγένεια .................................................................................................... (ε)

.................................................................

Δικαιοπάροχος.

.................................................................

Δικαιοδόχος.

Η παρούσα δήλωσις εγένετο ενώπιον μου εν τω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω ...........................

....................................... υπό των προσώπων άτινα εμφαίνονται ως οι ανωτέρω δικαιοπάροχος και δικαιοδόχος, και άτινα εβεβαίωσαν το αυθεντικόν των επί του παρόντος εγγράφου αντιστοίχων αυτών υπογραφών( αύτη εγένετο αποδεκτή υπ’ εμού σήμερον ..................................................... 19 ................, ώραν .................................... π.μ/μ.μ.

.........................................................

Κτηματολογικός Γραφεύς.

____________________________________________________________________________________

(α)Παραθέσατε το πλήρες όνομα του δικαιοπαρόχου και την διεύθυνσιν της κατοικίας αυτού.

(β)Εκθέσατε ποίον μέρος του κεφαλαίου (και τυχόν των τόκων) παραμένει εισέτι απλήρωτον ή γράψατε “ολόκληρον”, αναλόγως της περιπτώσεως.

(γ)Παραθέσατε το πλήρες όνομα του δικαιοδόχου και την διεύθυνσιν της κατοικίας αυτού.

(δ)Εάν επιθυμήται η παράθεσις επί του εντύπου της πληροφορίας ταύτης, διαγράψατε εκ των δύο το μη συνάδον εις την περίπτωσιν και εάν η μεταβίβασις γίνεται έναντι αντιπαροχής, γράψατε το ποσόν της τοιαύτης αντιπαροχής. Εν εναντία περιπτώσει διαγράψατε ολόκληρον το εν αγκύλαις απόσπασμα.

(ε)Καθορίσατε τον τυχόν υφιστάμενον μεταξύ δικαιοπαρόχου και δικαιοδόχου βαθμόν συγγενείας, ως “πατήρ και θυγάτηρ”,  “μήτηρ και υίος”, “αδελφός και αδελφή”, “θείος και ανεψιός” και τους παρομοίους τοιούτους. Εάν ουδεμία συγγένεια υφίσταται μεταξύ αυτών, γράψατε “ουδεμία”.

«Τύπος «ΓΑ»
(Άρθρο 32Α)
ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ
ΤΟΥ 1965 ΕΩΣ 2018

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

Ο υποφαινόμενος ………………………… (α) εκ …………………...……………. (α) δηλώνω ότι:

(α) Είμαι ο ενυπόθηκος δανειστής της υπ’ αριθμόν ……………... και ημερομηνίας 20…… υποθήκης (εφεξής καλούμενη η «αρχική υποθήκη»).

(β)  Η αρχική υποθήκη εξασφαλίζει το ποσό των €………… (εφεξής καλούμενο «ποσό εξασφάλισης») πλέον απλό/σύνθετο (β) τόκο επί  €…………… (εφεξής καλούμενο «ποσό υπολογισμού τόκου»)  προς …………….. επί τοις εκατόν (εφεξής καλούμενο «ποσοστό τόκου») από το έτος …… …. (εφεξής καλούμενο «έτος υπολογισμού τόκου») και, σε περίπτωση λήψης νόμιμων μέτρων προς ανάκτηση του ως άνω ποσού και τόκου, τα σχετικά έξοδα.

(γ)  Αποφάσισα να διασπάσω την αρχική υποθήκη σε …… (γ) υποθήκες οι οποίες μεταξύ τους θα έχουν την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας (αρχίζοντας από την υποθήκη που θα προηγείται σε σειρά προτεραιότητας έναντι των άλλων) και θα εξασφαλίζουν τα ακόλουθα ποσά:

1. €……………………….(δ) πλέον απλό/σύνθετο (β) τόκο επί  €……………  (ε) προς το ποσοστό τόκου από το έτος υπολογισμού τόκου και, σε περίπτωση λήψης νόμιμων μέτρων προς ανάκτηση του ως άνω ποσού και τόκου, τα σχετικά έξοδα.

2. €……………………….(δ) πλέον απλό/σύνθετο (β) τόκο επί  €……………  (ε) προς το ποσοστό τόκου από το έτος υπολογισμού τόκου και, σε περίπτωση λήψης νόμιμων μέτρων προς ανάκτηση του ως άνω ποσού και τόκου, τα σχετικά έξοδα.

3. €……………………….(δ) πλέον απλό/σύνθετο (β) τόκο επί  €……………  (ε) προς το ποσοστό τόκου από το έτος υπολογισμού τόκου και, σε περίπτωση λήψης νόμιμων μέτρων προς ανάκτηση του ως άνω ποσού και τόκου, τα σχετικά έξοδα.

4. €……………………….(δ) πλέον απλό/σύνθετο (β) τόκο επί  €……………  (ε) προς το ποσοστό τόκου από το έτος υπολογισμού τόκου και, σε περίπτωση λήψης νόμιμων μέτρων προς ανάκτηση του ως άνω ποσού και τόκου, τα σχετικά έξοδα.

5. €……………………….(δ) πλέον απλό/σύνθετο (β) τόκο επί  €……………  (ε) προς το ποσοστό τόκου από το έτος υπολογισμού τόκου και, σε περίπτωση λήψης νόμιμων μέτρων προς ανάκτηση του ως άνω ποσού και τόκου, τα σχετικά έξοδα.

(στ)

Ο ενυπόθηκος δανειστής

Η παρούσα δήλωση έγινε ενώπιόν μου στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο ……………………. από το πρόσωπο που αναφέρεται πιο πάνω ως ο ενυπόθηκος δανειστής και, αφού επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα της υπογραφής του στο παρόν έγγραφο, αυτό έγινε αποδεκτό από εμένα σήμερα, …………..20… ώρα …………….π.μ. / μ.μ

.………………………………
Κτηματολογικός Γραφέας

(α) Παραθέστε το πλήρες όνομα του ενυπόθηκου δανειστή και τη διεύθυνση της κατοικίας αυτού.

(β) Διαγράψετε αυτό που δεν συνάδει με την περίπτωση.

(γ) Δηλώστε τον αριθμό των υποθηκών στις οποίες διασπάται η αρχική υποθήκη.

(δ) Δηλώστε το ποσό το οποίο εξασφαλίζεται από την καθεμία από τις μετά τη διάσπαση υποθήκες το οποίο συνολικά δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσό εξασφάλισης.

(ε) Δηλώστε το ποσό επί του οποίου θα υπολογίζεται ο τόκος σε σχέση με καθεμία από τις μετά τη διάσπαση υποθήκες το οποίο συνολικά δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσό υπολογισμού τόκου.

(στ) Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποθηκών που διασπώνται είναι μεγαλύτερος του πέντε (5), προσθέστε σε ξεχωριστό έντυπο τα στοιχεία των πρόσθετων αυτών υποθηκών, ως ανωτέρω.

 

 

(Άρθρον 34).

Τύπος “Δ”.

Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1965.

ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΘΗΚΗΣ.

Ο υποφαινόμενος ............................................................... εκ ................................................................. ενυπόθηκος δανειστής της υπ’ αριθμόν .................................. και ημερομηνίαν ..........................................19 ...................... υποθήκης, [λαβών το ποσό των ......................... μιλς έναντι του ενυποθήκου χρέους (α)] απαλλάσσω ώδε της ειρημένης υποθήκης το ακίνητον υπ’ αρ.εγγραφής ............................. του Χωρίου/της Ενορίας ............................... της Πόλεως ................................................ (β).

Ο υποφαινόμενος .................................................... εκ ..................................................., ο ενυπόθηκος οφειλέτης της ως είρηται υποθήκης, συναινώ ώδε εις την απαλλαγήν του ως άνω ακινήτου από της ειρημένης υποθήκης.

......................................................

Ενυπόθηκος Δανειστής.

......................................................

Ενυπόθηκος Οφειλέτης.

............................................................

Εγγυητής (εάν τυχόν υφίσταται.)

Προσήχθη σήμερον ................................... 19........................., ώραν .............................. π.μ/μ.μ, εν τω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω ............................................................... υπό των προσώπων άτινα εμφαίνονται ως οι ανωτέρω δικαιοδόχος και δικαιοπάροχος και άτινα εβεβαίωσαν το αυθεντικόν των επί του εγγράφου τούτου αντιστοίχων αυτών υπογραφών.

............................................................

Κτηματολογικός Γραφεύς.

____________________________________________________________________________________

(α)Διαγράψατε το, εάν μη συνάδη εις τας περιστάσεις.

(β)Εάν η απαλλαγή αφορά εις μερίδα μόνον του ακινήτου, προσθέσατε “αναφορικώς προς μερίδας επ’ αυτού”.

 

(Άρθρον 35).

Τύπος “Ε”.

Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1965

ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΕΞΑΛΕΙΨΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

Ο υποφαινόμενος ................................................................ εκ ............................................................ ο ενυπόθηκος δανειστής της υπ’ αρ ...................................... και ημερομηνίαν .............................................. 19.................... υποθήκης, εξαλείφω ώδε την ως είρηται υποθήκην.

.........................................................

Ενυπόθηκος Δανειστής.

Προσήχθη σήμερον ........................................................ 19.................., ώραν ..................... π.μ./μ.μ., εν τω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω ................................................................, υπό του προσώπου όπερ εμφαίνεται ως ο ανωτέρω ενυπόθηκος δανειστής και όπερ εβεβαίωσε το αυθεντικόν της ανωτέρω υπογραφής αυτού.

..........................................................

Κτηματολογικός Γραφεύς.

 

(Άρθρον 38(Ι).)

Τύπος “Ζ”.

Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1965.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΟΝ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗΝ.

Προς τον ....................................................................εκ........................................................................

Ειδοποιείσθε ότι κατέστη ήδη απαιτητόν το ποσόν των  ............. μιλς λεπτομέρειαι του οποίου περιέχονται εις την συνημμένην κατάστασιν λογαριασμού), πλέον τόκοι επί  .................. μιλς προς ..................... επί τοις εκατόν από της ........................................ 19 ................, επί της ασφαλείας της υπ’ αριθμόν ........................... και ημερομηνίαν ....................................... 19 ................. υποθήκης.

Ειδοποιείσθε περαιτέρω ότι καλείσθε ώδε όπως καταβάλητε το άνω ποσόν και τους νυν οφειλομένους τόκους, πλέον δε άπαντα τα ήδη διενεργηθέντα έξοδα προς είσπραξιν αυτών, και ότι εάν δεν καταβάλητε το άνω ποσόν πλήρως ομού μετά των περαιτέρω τόκων οίτινες θα οφείλωνται μέχρι της ημέρας πληρωμής, ως και των ως είρηται εξόδων, θα υποβάλω αίτησιν εις τον Διευθυντήν του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος δυνάμει του άρθρου 37 του προμνησθέντος Νόμου ζητών την πώλησιν του ακινήτου όπερ βαρύνεται διά της πληρωμής του ενυποθήκου χρέους.

................................................ 19 ..................

...................................................................

Ενυπόθηκος Δανειστής.

 

(Άρθρον 38(2).)

Τύπος “Η”.

Ο ΠΕΡΙ  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1965.

ΑΙΤΗΣΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

Προς τον Διευθυντήν του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος,

Ο υποφαινόμενος ............................................................, εκ .................................................................

δηλώ ενόρκως τα ακόλουθα:-

(1)Είμαι ο ενυπόθηκος δανειστής της υπ’ άρ. ............................... και ημερομηνίαν ........................... 19 ...................... υποθήκης, το πιστοποιητικόν της οποίας είναι συνημμένον τη παρούση.

(2)Το ενυπόθηκον χρέος κατέστη απαιτητόν λόγω παραλείψεως του ενυποθήκου οφειλέτου να καταβάλη ......................................... (α) τη ........................ημέρα του ................................. 19 .................

(3)Τη ............................... ημέρα ....................................................................... 19 ...........................,επέδωσα/εμερίμνησα διά την επίδοσιν (β) τω ......................................... (γ) εκ ..................................... (γ) έγγραφον ειδοποίησιν, πιστόν αντίγραφον της οποίας είναι το προσαχθέν εις εμέ έγγραφον κατά τον χρόνον καθ’ ον προέβην εις την παρούσαν ένορκον δήλωσιν και σημειωθέν διά .......................................  η επίδοσις της ειρημένης ειδοποιήσεως εγένετο ................................................... (δ).

(4)Οφείλεται νυν εις εμέ το εξασφαλιζόμενον διά της άνω υποθήκης ποσόν των ( ..................... μιλς, ως κεφάλαιον, τόκοι και έξοδα της παρούσης διαδικασίας μέχρι σήμερον, συμφώνως προς τα στοιχεία άτινα παρατίθενται εν τη καταστάσει λογαριασμού τη προσαχθείση εις εμέ καθ’ ον χρόνον προέβην εις την παρούσαν ένορκον δήλωσιν και σημειωθείση δια .................................................................................

Αιτούμαι όθεν όπως το ακίνητον όπερ βαρύνεται διά της πληρωμής του ενυποθήκου χρέους πωληθή δυνάμει των διατάξεων του προμνησθέντος Νόμου προς εξόφλησιν του ως εν τοις ανωτέρω οφειλομένου εις εμέ ποσού.

...........................................................

Ενυπόθηκος Δανειστής.

(Όμνύων)

Ο όρκος εδόθη ενώπιον μου σήμερον ........................................................... 19 ..............................

..............................................................................................

____________________________________________________________________________________

(α)Εκθέσατε εάν κατέστη απαιτητόν ολόκληρον το ποσόν ή μέρος αυτού (καθοριζόμενον ειδικώς) ή συμπεφωνημένη δόσις (καθοριζομένη ειδικώς) ή συμπεφωνημένος τόκος, αναλόγως της περιπτώσεως.

(β)Διαγράψατε το μη συνάδον εις τας περιστάσεις.

(γ)Παραθέσατε το όνομα του εγγεγραμμένου κυρίου του ακινήτου όπερ βαρύνεται διά της πληρωμής του ενυποθήκου χρέους, και την διεύθυνσιν της κατοικίας αυτού.

(δ)Εκθέσατε τον τρόπον επιδόσεως εάν αύτη εγένετο δι’ ετέρου προσώπου εντεταλμένου προς τούτο παρά του ενυποθήκου δανειστού δέον όπως αναφερθή το γεγονός τούτο και όπως γενή χωριστή ένορκος δήλωσις παρά του προσώπου τούτου προς απόδειξιν της γενομένης επιδόσεως και του τρόπου καθ’ ον αύτη επετεύχθη.

 

«ΤΥΠΟΣ «Θ»

[Άρθρο 44Β(2)]

ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 2014
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟ ΔΑΝΕΙΣΤΗ
ΠΡΟΣ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

1.Ενημερώνεστε ότι σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πραγματική δυσκολία στην καταβολή των δόσεων σας, μπορείτε να προσέλθετε στον ενυπόθηκο δανειστή προσκομίζοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και ειδικά αυτές που σχετίζονται με τον επηρεασμό της οικονομικής σας κατάστασης.  Ενημερώνεστε περαιτέρω, ότι σε τέτοια περίπτωση ενδεχομένως να έχετε το δικαίωμα αναδιάρθρωσης του χρέους σας δυνάμει του «Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που Αντιμετωπίζουν Οικονομικές Δυσκολίες» της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου εφεξής καλουμένου «Κώδικα Συμπεριφοράς». Πρόσθετα ενημερώνεστε ότι με βάση τον πιο πάνω Κώδικα αν έχουν παρέλθει εκατόν είκοσι (120) ημέρες κατά τις οποίες ο οφειλέτης:

(i) δεν έχει εκπληρώσει στο ακέραιο τις συμβατικές του αποπληρωμές και δεν έχει προχωρήσει σε οποιαδήποτε ρύθμιση, όπως προβλέπεται στον Κώδικα, ή 
(ii) αποτυγχάνει να ανταποκριθεί στο νέο συμβατικό χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής, όπως προβλέπεται από τη λύση αναδιάρθρωσης που ενδεχομένως να έχει συμφωνηθεί με βάση τον Κώδικα Συμπεριφοράς και 
(iii) δεν επικοινωνεί ή δεν ανταποκρίνεται στις επικοινωνίες και ειδοποιήσεις του πιστωτικού ιδρύματος ή δεν συνεργάζεται με το πιστωτικό ίδρυμα για να ετοιμαστεί, ενδεχομένως, σχέδιο αναδιάρθρωσης,

τότε, ο οφειλέτης θα χαρακτηριστεί ως μη συνεργάσιμος και θα χάσει τα δικαιώματά του που προβλέπονται στον Κώδικα Συμπεριφοράς.

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς όπου καταγράφονται με λεπτομέρεια όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των οφειλετών είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, καθώς και αντίγραφο του σε όλα τα καταστήματα του ενυπόθηκου δανειστή.

2. Συμβουλεύεστε όπως έλθετε έγκαιρα σε επαφή με τον ενυπόθηκο δανειστή σας για να διαπιστωθεί κατά πόσο πληροίτε τα κριτήρια αναδιάρθρωσης του χρέους σας˙ καθότι με βάση τον Κώδικα Συμπεριφοράς υπάρχει χρονοδιάγραμμα κατά το οποίο οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης θα πρέπει να ολοκληρωθούν.

3. Προειδοποιείστε ότι δεν υπάρχει διαβεβαίωση ότι οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης θα καταλήξουν σε αναδιάρθρωση του χρέους σας˙ η αναδιάρθρωση ενδέχεται να αποτύχει εάν αυτή δεν είναι δυνατή ή εάν αποτύχετε να προσκομίσετε τις πληροφορίες που θα απαιτηθούν.

4. Πρόσθετα προειδοποιείστε ότι αν δεν εξευρεθεί κοινώς αποδεκτή λύση για το χρέος σας, θα ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου.

5. Εάν έχετε επαρκείς λόγους να πιστεύετε ότι δεν οφείλετε στον δανειστή σας το απαιτούμενο ποσό ή εάν έχετε επαρκείς λόγους να πιστεύετε ότι ο δανειστής σας δεν έχει ενεργήσει σύμφωνα με το νόμο, ενδεχομένως να έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στο Επαρχιακό Δικαστήριο αμφισβητώντας το δικαίωμα του ενυπόθηκου δανειστή να προχωρήσει στην απαίτηση του χρέους˙ οποιαδήποτε πράξη πρέπει να αρχίσει πριν την επίδοση της ειδοποίησης σε εσάς για πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου σας σύμφωνα με το άρθρο 44Γ(2) του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014.   [Ν. 142(Ι) του 2014]

Σημείωση: Το πιο πάνω κείμενο θα γραφεί με έντονους χαρακτήρες μεγέθους όχι μικρότερους από 11, στην πρώτη σελίδα κάθε ειδοποίησης για υπερημερία και για απαίτηση πληρωμής του χρέους από τον ενυπόθηκο δανειστή προς τον ενυπόθηκο οφειλέτη ή εγγυητή, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 44Β του Μέρους VIA, στο οποίο το παρόν έντυπο αποτελεί Παράρτημα.

 

ΤΥΠΟΣ «Ι»

[Άρθρο 44Γ(1)]

ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΕΩΣ (ΑΡ. 5) ΤΟΥ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Προς…………………………………………………………………..……………………………..............

από……………………………………………………………………….……………...............................

Ειδοποιείσθε ότι έγινε απαιτητό το ποσό των ……………………(θα πρέπει να συμπληρώνεται

είτε το υπόλοιπο του δανείου είτε το εξασφαλισθέν ποσό της υποθήκης, οποιοδήποτε είναι

μικρότερο, λεπτοµέρειες του οποίου περιέχονται εις την επισυνηµµένη κατάσταση λογαριασμού),

πλέον τόκοι επί ……………….................. προς ……………………………………............... επί τοις

εκατόν από της, ………………………………το οποίο οφείλετε σύµφωνα µε τη δήλωση σύμβασης

υποθήκης µε αρ. Υ……………………… και ημερομηνία ……………………………........................

πλέον …………………….. έξοδα µέχρι σήμερα περιλαμβανομένων των εξόδων της ειδοποίησης

αυτής.

Καλείσθε προς τούτο, όπως εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών καταβάλετε το πιο πάνω ποσό
και τους οφειλόμενους τόκους, πλέον όλα τα ήδη διενεργηθέντα έξοδα για είσπραξη αυτών και
ειδοποιείσθε ότι αν δεν καταβάλετε το πιο πάνω ποσό πλήρως µαζί µε τους περαιτέρω τόκους,
οι οποίοι θα οφείλονται µέχρι την ηµέρα πληρωµής, καθώς και τα έξοδα, θα προχωρήσω µε την
διαδικασία πλειστηριασµού που προβλέπεται στο Μέρος VIA του νόµου στην πώληση του
ενυπόθηκου ακινήτου και στην µεταβίβαση τούτου στον αγοραστή.

Η καταβολή του ποσού να γίνει …………………………………………..…………….…………………………………………………………………………………………………………..…..………….....…….

 

(Να δοθεί η ακριβής διεύθυνση για καταβολή των οφειλόμενων ποσών)

Εάν έχετε διαφορετική γνώµη, παρακαλώ όπως µε πληροφορήσετε για τούτο γραπτώς σε
διάστηµα σαράντα πέντε (45) ηµερών, από την ηµεροµηνία της επιβεβαιωµένης αποστολής της
παρούσας ειδοποίησης στη διεύθυνση ………………………..………………………………………………………….......
.…………………………………………………..…………………............................

(Να αναφερθεί πλήρης διεύθυνση)

Η παρούσα είναι άνευ βλάβης του δικαιώματός μας να αξιώσουμε σε οποιαδήποτε άλλη
διαδικασία, οποιοδήποτε οφειλόμενο προς εμάς ποσό πέραν του ποσού που αναφέρεται στην
παρούσα ως απαιτητό ποσό.

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ): ……………………………............................…………..
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):

……………………………………………....................……………………

 

(ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΤΗΣ)

……………………………………………………................……………….

ΠΛΗΡΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ…………………………............………………”.

ΤΥΠΟΣ «IΑ»

[Άρθρο 44Γ(2)]ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 2014

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Προς ……………………………………………………
από……………………………………………………………………………

Ειδοποιείσθε ότι το ενυπόθηκο χρέος το εξασφαλιζόμενο με την υποθήκη με αριθμό Υ…………………………………..., του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου …………………………………………, προς όφελος μου, έχει καταστεί πληρωτέο από τις ........................ και γι’ αυτό προτίθεμαι να προχωρήσω σε πώληση στις ............................ και ώρα …………. στον ………………με τη διαδικασία πλειστηριασμού ως  προβλέπεται  στο Μέρος VIA του παρόντος Νόμου των ακινήτων, που περιγράφονται στον πιο κάτω Πίνακα, ιδιοκτησίας του ........................ από ……………………………., τα οποία βαρύνονται επίσης με το προς όφελος σας εμπράγματο βάρος/την προς όφελος σας απαγόρευση *, με αριθμό ………………………. του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ...................... , σύμφωνα με τους όρους της πιο πάνω υποθήκης και τηρουμένων των προϋποθέσεων του Νόμου και των σχετικών Κανονισμών. Το ποσό το οποίο κατέστη απαιτητό δυνάμει της πιο πάνω Υποθήκης ανέρχεται στο ποσό των €………………………………………………….……………., πλέον τόκος, € ………………………………………………………………………………………………………….………………… πλέον έξοδα
€ …………………………………………………………………………………………………………………….

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Α/Α Δήμος
Ενορία
Κοινότητα
Αριθμός
Εγγραφής
Φύλλο-
Σχέδιο,
Τμήμα

Τεμάχιο
Είδος ακινήτου όπως
περιγράφεται στο τίτλο
Μερίδιο του
ακινήτου
που θα
πωληθεί**

* Να διαγραφεί ανάλογα με την περίπτωση.
** Η αναφορά να γίνεται με βάση το όλο μερίδιο στο ακίνητο.
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ): ……………………………………………………..

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ………………………………………………
(ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ)

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ………………………………………………………………………………………

 

ΤΥΠΟΣ «ΙΒ»

[Άρθρο 44Δ(2)]

ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 2014

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΤΙΜΗΤΗ

Της …………………………………………….. από…………………………………………………………...


Κύριε,


Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας καλώ όπως εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της επιβεβαιωμένης αποστολής της παρούσας ειδοποίησης, διορίσετε εκτιμητή με σκοπό τον καθορισμό της αγοραίας αξίας του/ων  ενυπόθηκου/ων ακινήτου/ων, το/α οποίο/α περιλαμβάνεται/ονται στην υποθήκη Υ ………./……….και με ενημερώστε αναφορικά με τα στοιχεία/ταυτότητα αυτού.

Η εκτίμηση θα πρέπει να παραδοθεί της ……………….. στον …………………. Στην παρουσία της.

Εάν παραλείψετε να διορίσετε εκτιμητή εντός της πιο πάνω αναφερόμενης προθεσμίας, τότε θα προχωρήσω στο διορισμό νέου εκτιμητή.

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ): ……………………………………………………..


(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ………………………………………………
(ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ)


ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ………………………………………………………………………………………

 

ΤΥΠΟΣ «ΙΓ»

[Άρθρο 44Η(1)]

ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 2014

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Προς …………………………………………….. από…………………………………………………………...


Κύριε,


Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας ενημερώνω ότι για το/α  ενυπόθηκο/α ακίνητο/α, το/α οποίο/α περιλαμβάνεται/ονται στην Υ ………/………., θα προχωρήσω στην πώλησή τους, στις …………………… στον …………………………….. δυνάμει πλειστηριασμού/πώλησης*.


*Να διαγραφεί ανάλογα.


(ΥΠΟΓΡΑΦΗ): ……………………………………………………..

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ………………………………………………
(ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ)

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ………………………………………………………………………………………

 

ΤΥΠΟΣ «ΙΔ»

(Άρθρο 44Κ)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ . 10) ΤΟΥ 2015

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 44Κ

Αρ. Αίτησης: ………………..

Ημερ.:.................................

Προς

………………………………………..

…………………………………………

Κύριε/Κυρία,

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα παρακαλώ όπως εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της παρούσας, καταβάλετε στον ειδικό προσωρινό λογαριασμό ……………………………………………………………………… το υπόλοιπο του τιμήματος πώλησης, δυνάμει της κατατεθειμένης σύμβασης με αρ. ΠΩΕ …..........….

Σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού εντός της πιο πάνω αναφερόμενης προθεσμίας, το Τμήμα δεν θα προχωρήσει σε εξέταση της κατατεθείσας αίτησης............................….., η οποία έχει σκοπό τη μεταβίβαση επ’ ονόματί σας του ακινήτου το οποίο αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης.

Στην περίπτωση κατά την οποία έχει καταβληθεί ολόκληρο το ποσό του τιμήματος πώλησης, παρακαλώ όπως προσκομίσετε όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία προς τεκμηρίωση του γεγονότος τούτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

 

(…………………………………………)

Για Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό ………………………

 

 

ΤΥΠΟΣ «ΙΕ»

(Άρθρο 44ΚΒ)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 10) ΤΟΥ 2015

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΑΙΤΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ, ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ Ή ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ

Αρ. Αίτησης: ....................

Ημερ.:...............................

Υποθήκη/εμπράγματος βάρος/απαγόρευση:  .............................

Προς

………………………………………..

………………………………………..

 

Κύριε/Κυρία,

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και μετά από αίτηση που έχει κατατεθεί στο Γραφείο........….................................……., η οποία αφορά το πιο κάτω το ακίνητο:

Αρ. Εγγραφής Φ./Σχ. Τεμάχιο Δήμος/Κοινότητα

σας πληροφορώ ότι προτίθεμαι να προχωρήσω στη μεταβίβαση του ακινήτου επ΄ ονόματι του………………………………… δυνάμει σύμβασης, η οποία έχει κατατεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας  με αρ. ΠΩΕ…..........................................

Με βάση τις διατάξεις του Νόμου σας πληροφορώ ότι έχετε το δικαίωμα όπως εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την παραλαβή της παρούσας υποβάλετε ένσταση εναντίον της πρόθεσης του Διευθυντή να προχωρήσει στη μεταβίβαση του ακινήτου ή αίτηση για μεταφορά της υποθήκης, του εμπράγματου βάρους ή της απαγόρευσης σε άλλη ακίνητη ιδιοκτησία.

Με την υποβολή της ένστασης ή της αίτησης μεταφοράς είναι απαραίτητη και η προσκόμιση όλων των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων προς τεκμηρίωσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Σε περίπτωση μη υποβολής ένστασης ή αιτιολογημένης ένστασης ή αίτησης μεταφοράς εντός της πιο πάνω αναφερόμενης προθεσμίας, το Τμήμα θα προχωρήσει στην απαλλαγή ή εξάλειψη ή ακύρωση της υποθήκης ή του εμπράγματου βάρους ή της απαγόρευσης  και στη μεταβίβαση του ακινήτου επ’ ονόματι του πιο πάνω αναφερόμενου αγοραστή.

 

 

( …………………………………………)

Για Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό …………………..

 

 

ΤΥΠΟΣ «ΙΣΤ»

(Άρθρο 44ΚΓ)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 10) ΤΟΥ 2015

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ


Αρ. Αίτησης: ………………..

Ημερ.:  .......................................

Προς

………………………………………..

………………………………………..

Κύριε/Κυρία,

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, παρακαλώ όπως εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή της παρούσας, προχωρήσετε στη διεκπεραίωση της μεταβίβασης του ακινήτου το οποίο αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης, η οποία έχει κατατεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με αρ. ΠΩΕ …….......................................….

Αρ. εγγραφής

Φ/Σχ. Τεμάχιο

Δήμος/Κοινότητα

Για τη μεταβίβαση του ακινήτου επ’ ονόματί σας καλείστε όπως εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή της παρούσας επιστολής, προχωρήσετε στην καταβολή στο Διευθυντή των τελών μεταβίβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44ΚΓ του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου και του περί  Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου.

Ο υπολογισμός των τελών μεταβίβασης θα καθοριστεί κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης.

( …………………………………………)

Για Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό …………………………

 

 

*Επιστολή προς αγοραστή

 

ΤΥΠΟΣ «ΙΖ»

(Άρθρο 44ΚΓ)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 10) ΤΟΥ 2015

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

Αρ. Αίτησης: ………………..

Ημερ.:..........................................

Προς

………………………………………..

………………………………………..

Κύριε/Κυρία,

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, παρακαλώ όπως εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή της παρούσας, προχωρήσετε στη διεκπεραίωση της μεταβίβασης του ακινήτου, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης, η οποία έχει κατατεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με αρ. ΠΩΕ …........................................…….

Αρ. εγγραφής Φ/σχ. Τεμάχιο

Δήμος/Κοινότητα

Για τη διενέργεια της δήλωσης μεταβίβασης είναι απαραίτητη η προσκόμιση όλων των απαραιτήτων εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 18(3) των περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμων του 1965 μέχρι (Αρ. 10) του 2015.

Η διαγραφή των εγγεγραμμένων εμπραγμάτων βαρών ή/και απαγορεύσεων επί του ακινήτου γίνεται ταυτόχρονα με τη δήλωση μεταβίβασης του ακινήτου.

( …………………………………………)

Για Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό …………………

 

*Επιστολή προς πωλητή

 

ΤΥΠΟΣ «ΙΗ»

(Άρθρο 44ΚΓ)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 10) ΤΟΥ 2015

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

Αρ. Αίτησης: ………………..

Ημερ.:  ............................................

Προς

………………………………………..

………………………………………..

Κύριε/Κυρία,

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορώ τα πιο κάτω:

1. Με επιστολή, ημερομηνίας …………………, έχουν ειδοποιηθεί ο αγοραστής και ο πωλητής δυνάμει σύμβασης η οποία έχει κατατεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με αρ. ΠΩΕ ………., όπως εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής προχωρήσουν στη διεκπεραίωση της μεταβίβασης του πιο κάτω ακινήτου, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης, επ’ ονόματι του αγοραστή.

Αρ. εγγραφής

Φ/σχ.

Τεμάχιο

Δήμος/Κοινότητα

Αντίγραφο της επιστολής προς τον αγοραστή επισυνάπτεται.

2. Σύμφωνα με τη σημείωση, η οποία είναι καταχωρισμένη στα κτηματολογικά μητρώα του Τμήματος έναντι της εγγραφής του πιο πάνω ακινήτου, υπάρχει εγγεγραμμένη σύμβαση εκχώρησης εξασφάλισης ή σημείωση σύμβασης δανείου μεταξύ εσάς και του αγοραστή και με την εγγραφή του ακινήτου επ’ ονόματι του αγοραστή έχετε το δικαίωμα να προχωρήσετε στην εγγραφή σύμβασης υποθήκης.

3. Περαιτέρω σας πληροφορώ, ότι έχετε το δικαίωμα να καταβάλετε τα τέλη μεταβίβασης του ακινήτου, σε περίπτωση άρνησης ή αμέλειας ή παράλειψης καταβολής αυτών εκ μέρους του αγοραστή.

 

(………………………………………………)

Για Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό …………………

ΤΡΙΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρον 55.)

ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ.

Κεφ. Νόμος Έκτασις καταργήσεως
228 1. Ο Περί Μεταβιβάσεως Γαιών Τροποποιητικός Νόμος 1. Ολόκληρος
233 2. Ο Περί Πωλήσεως Ενυποθήκων Νόμος 2. Ολόκληρος
234 3. Ο Περί Ασφαλειών Χρεών (Αδικήματα και Προστασία) 3. Ολόκληρος
Σημείωση
5 του Ν. 142(Ι)/2014Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.δηλαδή του Ν. 142(Ι)/2014]

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ. δηλαδή ο Ν. 142(Ι)/2014] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αναφορικά με ενυπόθηκο ακίνητο που αποτελεί την κύρια κατοικία, τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Σημείωση
3 του Ν. 138(I)/2019Έναρξη της ισχύος του Νόμου 138(Ι)/2019

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 138(Ι)/2019] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020.