Δηλώσεις διά λογαριασμόν ανικάνων προσώπων

11. Οσάκις πρόσωπον τι είναι ανίκανον ή άλλως πως τελεί υπό απαγόρευσιν αναφορικώς προς την διαχείρισιν των υποθέσεων και της περιουσίας αυτού δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου (εν τοις εφεξής εν τω παρόντι άρθρω του προσώπου τούτου αναφερομένου ως “ανίκανον πρόσωπον”), πάσα δήλωσις μεταβιβάσεως ή υποθήκης ακινήτου εις ην το πρόσωπον τούτο μετέχει ως εις των συμβαλλομένων διενεργείται διά λογαριασμόν αυτού υπό του κηδεμόνος, διαχειριστού, επιτρόπου ή, αναλόγως της περιπτώσεως, του εφόρου της περιουσίας αυτού, επί τη προσαγωγή εγγράφων ικανοποιούντων τον Διευθυντήν και εκδοθέντων υπό τινος δικαστηρίου ή ετέρας αρχής εχούσης εξουσίαν προς έκδοσιν τοιούτων εγγράφων δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου-

(α) διορισμού του κηδεμόνος, διαχειριστού, επιτρόπου ή, αναλόγως της περιπτώσεως, εφόρου:

Νοείται ότι δεν απαιτείται η προσαγωγή τοιούτου εγγράφου υπό προσώπου ασκούντος καθήκοντα κηδεμόνος δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) ή (β) του άρθρου 6 του περί Κηδεμονίας Ανηλίκων και Ασώτων Νόμου και

(β) εξουσιοδοτήσεως της διενεργηθησομένης δηλώσεως μεταβιβάσεως ή υποθήκης:

Νοείται ότι δεν απαιτείται η προσαγωγή τοιούτου εγγράφου-

(i) οσάκις, δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου, ο κηδεμών, διαχειριστής, επίτροπος ή έφορος κέκτηται εξουσίαν όπως διενεργή τοιαύτην δήλωσιν διά λογαριασμόν του ανικάνου προσώπου άνευ της προμνησθείσης εξουσιοδοτήσεως ή

(ii) οσάκις η τοιαύτη δήλωσις αφορά εις την μεταβίβασιν ή υποθήκευσιν ακινήτου εις ανίκανον πρόσωπον, γενομένην είτε άνευ οιασδήποτε αντιπαροχής είτε έναντι αντιπαροχής ήτις ως εκτίθεται εγγράφως υπό του κηδεμόνος, διαχειριστού, επιτρόπου ή εφόρου, δεν κατεβλήθη εκ χρημάτων ή, αναλόγως της περιπτώσεως, εξ ετέρας περιουσίας του ανικάνου προσώπου.