Μεταβιβάσεις και υποθήκαι επηρεαζόμεναι υπό εμπραγμάτου τινός βάρους ή απαγορεύσεως

12.-(1) Εκτός ως προνοείται εν άρθρω 29 ή 31, οσάκις ακίνητον υπόκειται εις οιονδήποτε εμπράγματον βάρος ή ο κύριος αυτού τελεί υπό απαγόρευσιν-

(α) ουδεμία δήλωσις μεταβιβάσεως ή υποθήκης τοιούτου ακινήτου γίνεται δεκτή παρά τω αρμοδίω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω

(β) ουδεμία δήλωσις μεταβιβάσεως ή υποθήκης τοιούτου ακινήτου γίνεται δεκτή παρ’ οιωδήποτε ετέρω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω ή παραρτήματι, οσάκις η ύπαρξις του τοιούτου εμπραγμάτου βάρους ή απαγορεύσεως είναι γνωστή εις τον αρμόδιον λειτουργόν του ετέρου τοιούτου Κτηματολογικού Γραφείου ή, αναλόγως της περιπτώσεως, παραρτήματος

(γ) ουδεμία μεταβίβασις ή υποθήκη τοιούτου ακινήτου δηλωθείσα παρ’ οιωδήποτε ετέρω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω ή παραρτήματι άνευ γνώσεως του αρμοδίου λειτουργού περί της υπάρξεως τοιούτου εμπραγμάτου βάρους ή απαγορεύσεως εγγράφεται παρά τω αρμοδίω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω.

(2) Οσάκις δύο ή πλείονα ακίνητα περιλαμβάνονται εν τη αυτή δηλώσει μεταβιβάσεως ή υποθήκης και οιονδήποτε αυτών υπόκειται εις εμπράγματον τι βάρος, αι διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) θα τυγχάνωσιν εφαρμογής επί της ως είρηται δηλώσεως εν τω συνόλω αυτής, και εάν έτι οιονδήποτε έτερον των εν τη δηλώσει διαλαμβανομένων ακινήτων δεν υπόκειται εις το τοιούτο ή οιονδήποτε έτερον εμπράγματον βάρος:

Νοείται ότι καθ’ όσον αφορά εις τοιούτο έτερον ελεύθερον παντός εμπραγμάτου βάρους ακίνητον, η μεταβίβασις ή υποθήκη δύναται, τη συναινέσει αμφοτέρων των μερών της δηλώσεως, να τύχη εγγραφής κατόπιν τοιούτων αλλαγών περί την αντιπαροχήν ή τους λοιπούς τυχόν όρους ως ήθελον οι συμβαλλόμενοι συμφωνήσει επί τούτου.

(3) Οσάκις ζητείται η ταυτόχρονος διενέργεια δύο δηλώσεων μεταβιβάσεως προς εκτέλεσιν συμφωνίας αφορώσης εις την ανταλλαγήν ακινήτων μεταξύ δύο προσώπων, και τα ακίνητα άτινα διαλαμβάνονται εν μια των δηλώσεων συνιστώσιν εν όλω ή εν μέρει την αντιπαροχήν διά την μεταβίβασιν των εν τη ετέρα των δηλώσεων διαλαμβανομένων τοιούτων, οιονδήποτε δε των τοιούτων ακινήτων εν εκατέρα των ως είρηται δηλώσεων υπόκειται εις εμπράγματον τι βάρος, αι διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) θα τυγχάνωσιν εφαρμογής επί αμφοτέρων των δηλώσεων και εάν έτι οιονδήποτε έτερον ακίνητον διαλαμβανόμενον εν τη αυτή ή τη ετέρα δηλώσει είναι ελεύθερον παντός εμπραγμάτου βάρους.

(4) Οσάκις ζητείται η ταυτόχρονος διενέργεια δύο δηλώσεων μεταβιβάσεως προς εκτέλεσιν συμφωνίας αφορώσης εις την ανταλλαγήν ακινήτων μεταξύ των αυτών προσώπων και τα ακίνητα άτινα διαλαμβάνονται εν μια των δηλώσεων συνιστώσιν, εν όλω ή εν μέρει, την αντιπαροχήν διά την μεταβίβασιν των εν τη ετέρα των δηλώσεων διαλαμβανομένων τοιούτων, οιονδήποτε δε των τοιούτων προσώπων τελεί υπό απαγόρευσιν, αι διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) θα τυγχάνωσιν εφαρμογής επί αμφοτέρων των δηλώσεων και εάν έτι το έτερον των προσώπων δεν τελή υπό τοιαύτην απαγόρευσιν.

(5) Εν τω παρόντι άρθρω-

(α) “εμπράγματον βάρος” σημαίνει άμεσον τινα επί ακινήτου απαίτησιν, δικαίωμα επιβαρύνσεως (lien) ή υποχρέωσιν, υφισταμένην δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου

(β) “απαγόρευσις” σημαίνει την απαγόρευσιν υφ’ ην τελεί τις και ως εκ της οποίας ούτος στερείται του δικαιώματος προς μεταβίβασιν ή υποθήκευσιν ολοκλήρου ή μέρους τινός της ακινήτου ιδιοκτησίας αυτού δυνάμει των διατάξεων οιουδήοτε εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου

(6) Άνευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (5) και υπό την επιφύλαξιν των εν εδαφίω (7) διατάξεων, καθίσταται δήλον ώδε ότι τα εμπράγματα βάρη και αι απαγορεύσεις αίτινες καθορίζονται αντιστοίχως εις τα Μέρη Ι και ΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος συνιστώσιν εμπράγματα βάρη και απαγορεύσεις εν τη εννοία του παρόντος άρθρου:

Νοείται ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά διατάγματος αυτού δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας να επιφέρη τοιαύτας τροποποιήσεις, διαγραφάς ή προσθήκας εν τω Πρώτω Παραρτήματι οίαι ήθελον κριθή αναγκαίαι προς εφαρμογήν των διατάξεων του εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου.

(7) Ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω-

(α) συνιστά εμπράγματον βάρος ή απαγόρευσιν, εκτός εάν τούτο έχη γνωστοποιηθή, ή οιονδήποτε έγγραφον αφορών εις αυτό έχη δηλωθή, εγγραφή, προσαχθή ή, αναλόγως της περιπτώσεως, κατατεθή εις το αρμόδιον Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφείον, άπασαι αι διατυπώσεις αι απαιτούμεναι παρ’ οιουδήποτε νόμου ή κανονισμών έχωσι τηρηθή και άπαντα τα πληρωτέα διά την αποδοχήν ή καταχώρησιν αυτών τέλη και δικαιώματα έχωσι καταβληθή

(β) επηρεάζει τας εξουσίας οιουδήποτε προσώπου εξουσιοδοτηθέντος δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου όπως μεταβιβάζη ή υποθηκεύη ακίνητα ανήκοντα εις πρόσωπον τελούν υπό απαγόρευσιν.