Μεταβίβασις ακινήτου υποκειμένου εις εμπράγματον βάρος κ.λ.π. εις ωρισμένας περιπτώσεις

12Α.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου ο κύριος ακινήτου υποκειμένου εις εμπράγματον βάρος ή επηρεαζομένου υπό προσωρινού διατάγματος Δικαστηρίου απαγορεύοντος εις αυτόν την απαλλοτρίωσιν του τοιούτου ακινήτου δύναται να μεταβιβάση τούτο διά δηλώσεως πωλήσεως και καταθέσεως ολοκλήρου του τιμήματος πωλήσεως εις το αρμόδιον Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφείον, το οποίον αποδέχεται την τοιαύτην δήλωσιν εφ’ όσον το εν αυτή δηλούμενον τίμημα πωλήσεως δεν είναι χαμηλότερον του ποσού το οποίον καθωρίσθη υπό του αρμοδίου Δικαστηρίου ως αντιπροσωπεύοντος την αγοραίαν αξίαν του ακινήτου και εφ’ όσον το αρμόδιον Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφείον δεν έλαβεν έγγραφον ειδοποίησιν περί καταχωρίσεως εφέσεως κατά της καθορισάσης την αγοραίαν αξίαν του ακινήτου αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

(2) Η αγοραία αξία του ακινήτου καθορίζεται υπό του αρμοδίου Δικαστηρίου κατόπιν υποβολής υπό του κυρίου του ακινήτου εναρκτηρίου κλήσεως (originating summons), επιδιδομένης εις τους προς όφελος των οποίων υφίσταται το υπό του εδαφίου (1) αναφερόμενον εμπράγματον βάρος ή προσωρινόν διάταγμα.

(3) Οιονδήποτε ενδιαφερόμενον πρόσωπον δύναται, ουχί ενωρίτερον της παρελεύσεως τεσσάρων μηνών από της ημερομηνίας καθ’ ην εξεδόθη η απόφασις του αρμοδίου Δικαστηρίου, να αιτήση παρά του αρμοδίου Δικαστηρίου αναθεώρησιν της διά της αποφάσεως καθορισθείσης αγοραίας αξίας του ακινήτου.

(4) Ο αιτητής δίδει έγγραφον ειδοποίησιν εις το αρμόδιον Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφείον περί της καταχωρίσεως της τοιαύτης αιτήσεως, το δε αρμόδιον Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφείον δεν αποδέχεται οιανδήποτε δήλωσιν πωλήσεως εν σχέσει προς το εν τη αιτήσει αναφερόμενον ακίνητον μέχρις ότου εκδοθή η επί της αιτήσεως απόφασις.

(5) Το παρά τω αρμοδίω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω κατατιθέμενον δυνάμει του εδαφίου (1) τίμημα πωλήσεως διατίθεται κατά σειράν προτεραιότητος εις τους προς όφελος των οποίων υφίσταται επί του ακινήτου εμπράγματον βάρος.

(6) Εν τω παρόντι άρθρω-

“αρμόδιον Δικαστήριον” σημαίνει το Επαρχιακόν Δικαστήριον εν τη Επαρχία εν η κείται το ακίνητον.