Ερωτήματα και περαιτέρω αποδείξεις περί τας δηλώσεις

13.-(1) Οσάκις σκοπείται η διενέργεια δηλώσεως μεταβιβάσεως ή υποθήκης ενώπιον του αρμοδίου ή οιουδήποτε ετέρου Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ή παραρτήματος, ή οσάκις τοιαύτη δήλωσις γίνεται αποδεκτή παρ’ οιουδήποτε ετέρου Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ή παραρτήματος, ο Διευθυντής δύναται, προ της ενασκήσεως της διακριτικής εξουσίας ην περιβέβληται δυνάμει του άρθρου 14, να ζητήση παρά των διενεργούντων την τοιαύτην δήλωσιν προσώπων ή παρ’ οιουδήποτε εξ αυτών όπως απαντήσωσι προφορικώς ή εγγράφως εις οιονδήποτε ερώτημα όπερ ούτος ευλόγως ήθελε κρίνει αναγκαίον να υποβάλη, περιλαμβανομένων και ερωτημάτων αφορώντων εις-

(α) την ταυτότητα και εθνικότητα των συμβαλλομένων μερών

(β) την συμβατικήν ικανότητα των μερών δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου και την ικανότητα των προσώπων άτινα εμφανίζονται ενώπιον του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ή παραρτήματος προς  διενέργειαν της δηλώσεως

(γ) την εξακολούθησιν ή μη της εξουσίας προσώπου τινός όπως προβή εις δήλωσιν μεταβιβάσεως ή υποθήκης διά λογαριασμόν ετέρου τινός προσώπου

(δ) την ικανότητα οιουδήποτε των μερών της δηλώσεως όπως αντιλαμβάνηται την φύσιν της σκοπουμένης δικαιοπραξίας

(ε) την ύπαρξιν, ταυτότητα, φύσιν, κατάστασιν, εμβαδόν ή ποσότητα του ακινήτου ούτινος σκοπείται η μεταβίβασις ή υποθήκευσις

(στ) την κυριότητα ή κατοχήν του ακινήτου ούτινος σκοπείται η μεταβίβασις ή υποθήκευσις

(ζ) οιονδήποτε συμφέρον σχετιζόμενον προς το ακίνητον ούτινος σκοπείται η μεταβίβασις ή υποθήκευσις και ανήκον εις εκάτερον των μερών της σκοπουμένης δηλώσεως ή εις οιονδήποτε έτερον πρόσωπον

(η) την ύπαρξιν οιουδήποτε όρου, συμφώνου ή συμφωνίας μη αποκαλυπτομένης εν τη δηλώσει ή ετέρω προσαχθέντι εγγράφω

(θ) το ποσόν οιασδήποτε αντιπαροχής και, εν τη περιπτώσει μεταβιβάσεως, την ημερομηνίαν καθ’ ην αύτη συνεφωνήθη και

(ι) εν τη περιπτώσει μεταβιβάσεως, την ύπαρξιν οιασδήποτε συμφωνίας προς επαναμεταβίβασιν της ακινήτου εις τον μεταβιβάζοντα ταύτην είτε επί τη πληρωμή οιουδήποτε ποσού είτε επί τω συμβάντι οιουδήποτε γεγονότος.

(2) Ο Διευθυντής δύναται, αντί να υποβάλη εις τα μέρη της σκοπουμένης δηλώσεως οιονδήποτε των άνω εν εδαφίω (1) αναφερομένων ερωτημάτων, ή επιπροσθέτως τούτων, να απαιτήση την προσαγωγήν ενόρκου δηλώσεως ή βεβαιώσεως ή ετέρων κατά την κρίσιν αυτού αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων αφορώντων εις οιονδήποτε των άνω ερωτημάτων.

(3) Οσάκις ο Διευθυντής έχει οιανδήποτε αμφιβολίαν αναφορικώς προς οιονδήποτε των εν παραγράφοις (ε), (στ) και (ζ) του εδαφίου (1) διαλαμβανομένων ζητημάτων, ή αναφορικώς προς οιανδήποτε πληροφορίαν ή αποδεικτικόν στοιχείον παρασχεθέν αυτώ υπό των μερών σκοπουμένης τινός δηλώσεως περί τα ως άνω ζητήματα, πριν ή ούτος αποδεχθή την γενομένην δήλωσιν δύναται να διατάξη την διενέργειαν αυτοψίας παρά τινος λειτουργού του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος δαπάναις του κυρίου.

(4) Ο Διευθυντής δύναται να επιτρέψη την δήλωσιν μεταβιβάσεως ή υποθηκεύσεως οιουδήποτε ακινήτου προ της διενεργείας αυτοψίας ως προνοείται εν εδαφίω (3), νοουμένου ότι τα δυνάμει των διατάξεων του εκάστοτε εν ισχύϊ Νόμου εισπρακτέα τέλη και δικαιώματα αναφορικώς προς την διενέργειαν της τοιαύτης αυτοψίας θα καταβληθώσι συγχρόνως μετά των τελών και δικαιωμάτων των εισπρακτέων δυνάμει του νόμου τούτου επί τη εγγραφή του τίτλου επί του μεταβιβαζομένου ακινήτου ή, αναλόγως της περιπτώσεως, τη εγγραφή της υποθήκης.

(5) Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένου, καθ’ οιονδήποτε χρόνον μετά την αποδοχήν της δηλώσεως μεταβιβάσεως ή υποθήκης και προ της εγγραφής αυτής, ο Διευθυντής δύναται να διατάξη την διενέργειαν αυτοψίας παρά τινος λειτουργού του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος επί του ακινήτου εις ο αφορά η γενομένη δήλωσις μεταβιβάσεως ή υποθήκης( εάν δε ο Διευθυντής ούτω διατάξη, τα δυνάμει των διατάξεων του εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου εισπρακτέα διά την διενέργειαν τοιαύτης αυτοψίας τέλη και δικαιώματα θα λογίζωνται διά τους σκοπούς του τοιούτου Νόμου ως υπόλοιπον τελών ή δικαιωμάτων εισπρακτέων διά την εκτέλεσιν οιασδήποτε υπηρεσίας τη αιτήσει του δικαιοδόχου ή, αναλόγως της περιπτώσεως, του ενυποθήκου οφειλέτου.