Εξάλειψις υποθήκης υπό του ενυποθήκου δανειστού

35.-(1) Οσάκις η υποχρέωσις εις ην αφορά η διά της υποθήκης παρασχεθείσα ασφάλεια εξοφλείται ή παύει υφισταμένη, ο ενυπόθηκος δανειστής υπέχει καθήκον όπως μεριμνήση διά την εξάλειψιν της υποθήκης, εμφανιζόμενος ενώπιον Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ή παραρτήματος και προσάγων άπαντα τα αφορώντα εις την υποθήκην έγγραφα τα παρασχεθέντα αυτώ δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 16 ή, αναλόγως της περιπτώσεως, του άρθρου 32, ομού μετά εγγράφου εν τω τύπω Ε ως εκτίθεται εν τω Δευτέρω Παραρτήματι δι’ ου ζητείται ή εξάλειψις της υποθήκης( άμα τη προσαγωγή και καταθέσει του ανω εγγράφου και των λοιπών τοιούτων, εάν ο Διευθυντής πεισθή ότι το πρόσωπον όπερ υπέγραψε και προσήγαγε τω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω ή παραρτήματι το άνω έγγραφον είναι το εμφαινόμενον ως ενυπόθηκος δανειστής πρόσωπον, ούτος διενεργεί την εξάλειψιν διαγράφων την αφορώσαν εις την υποθήκην σημείωσιν την γενομένην έναντι της εγγραφής του ακινήτου του βαρυνομένου διά της πληρωμής του ενυποθήκου χρέους και επί του πιστοποιητικού εγγραφής του ως είρηται ακινήτου και επιστρέφων το τοιούτο πιστοποιητικόν εις τον ενυπόθηκον οφειλέτην.

(2) Οσάκις ακίνητον βαρυνόμενον διά της πληρωμής ποσού προς εξασφάλισιν ούτινος συνέστη υποθήκη εξαλειφθείσα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) βαρύνεται ωσαύτως διά της πληρωμής ποσού εξασφαλιζομένου δι’ ετέρας υποθήκης μεταγενεστέρας της ως άνω εξαλειφθείσης τοιαύτης, ο Διευθυντής οφείλει να γνωστοποιήση την γενομένην εξάλειψιν εις τον ενυπόθηκον δανειστήν πάσης τοιαύτης ετέρας υποθήκης.