Εξάλειψη υποθήκης

35.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία εξοφλείται ή παύει να υφίσταται οποιαδήποτε υποχρέωση η οποία αφορά τη διά της υποθήκης παρασχεθείσα ασφάλεια, ο ενυπόθηκος δανειστής οφείλει όπως μεριμνήσει για την εξάλειψη της υποθήκης αυτής, εμφανιζόμενος ενώπιον Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου και προσκομίζοντας έγγραφο κατά τον Τύπο Ε, όπως εκτίθεται στο Δεύτερο Παράρτημα, με το οποίο ζητείται η εξάλειψη της υποθήκης και, νοουμένου ότι ο Διευθυντής πεισθεί ότι το πρόσωπο το οποίο υπέγραψε το εν λόγω έγγραφο είναι ο ενυπόθηκος δανειστής, διενεργεί την εξάλειψη της υποθήκης στο οικείο μητρώο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

(2) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του εδαφίου (1), ο ενυπόθηκοςδανειστής δύναται, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, να προβεί στην εξάλειψη της υποθήκης ηλεκτρονικά.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), ο Διευθυντής, με την εξάλειψη της υποθήκης, ενημερώνει πάραυτα τον ενυπόθηκο οφειλέτη και τυχόν εγγυητές οι οποίοι είναι καταχωρισμένοι στο οικείο μητρώο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για την εξάλειψη της εν λόγω υποθήκης.