Απαλλαγή ακινήτου από υποθήκης

34.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), οιαδήποτε μερίς ακινήτου ήτις είναι μικροτέρα του συμφέροντος του ενυποθήκου οφειλέτου επί του περιλαμβανομένου εν τινι υποθήκη τοιούτου ακινήτου ή, εν η περιπτώσει δύο ή πλείονα ακίνητα περιλαμβάνονται εν τινι υποθήκη, οιονδήποτε των τοιούτων ακινήτων δύναται κατά πάντα χρόνον να απαλλαγή της υποθήκης υπό του ενυποθήκου δανειστού, είτε έναντι μερικής πληρωμής γενομένης υπό του ενυποθήκου οφειλέτου είτε δι’ έτερον τινα λόγον:

Νοείται ότι προσάγεται τω αρμοδίω υπαλλήλω η περί την τοιαύτην απαλλαγήν έγγραφος συναίνεσις του ενυποθήκου οφειλέτου και παντός εγγυητού αυτού, ομού μετά του εν εδαφίω (3) καθοριζομένου εγγράφου.

(2) Προς άρσιν οιασδήποτε αμφιβολίας, καθίσταται δήλον ότι οσάκις δύο ή πλείονα πρόσωπα ενέχονται αλληλεγγύως και κεχωρισμένως διά την πληρωμήν οιουδήποτε ποσού εξασφαλιζομένου δι’ υποθήκης, ως προνοείται εν τη εν εδαφίω (2) του άρθρου 4 διαλαμβανομένη επιφυλάξει, η εν εδαφίω (1) επιφύλαξις τυγχάνει εφαρμογής εφ’ απάντων των προσώπων τούτων, και εάν έτι το απαλλαχθησόμενον της υποθήκης ακίνητον ανήκη εις εν μόνον εξ αυτών.

(3) Η απαλλαγή του ακινήτου από της υποθήκης ως προνοείται εν εδαφίω (1) επέρχεται ως ακολούθως: ο ενυπόθηκος οφειλέτης μετά του ενυποθήκου δανειστού εμφανίζονται ενώπιον Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ή παραρτήματος και προσάγουσι τω αρμοδίω λειτουργώ έγγραφον εν τω τύπω Δ ως εκτίθεται εν τω Δευτέρω Παραρτήματι, δι’ ου ζητείται η απαλλαγή του τοιούτου ακινήτου από της υποθήκης, το πιστοποιητικόν της υποθήκης, το πιστοποιητικόν εγγραφής του άνω ακινήτου και την έγγραφον συναίνεσιν παντός εγγυητού άμα τη προσαγωγή και καταθέσει του τοιούτου εγγράφου και πιστοποιητικών και, εφ’ όσον συντρέχη τοιαύτη περίπτωσις, των ως άνω συναινέσεων, εάν ο Διευθυντής πεισθή ότι τα πρόσωπα άτινα υπέγραψαν και προσήγαγον τω Επαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω ή παραρτήματι το άνω έγγραφον και πιστοποιητικά είναι τα εμφαινόμενα αντιστοίχως ως ενυπόθηκος οφειλέτης και ενυπόθηκος δανειστής πρόσωπα, ούτος προβαίνει εις την απαλλαγήν διά-

(α) της διαγραφής τηςαφορώσης  εις την υποθήκην σημειώσεως της γενομένης έναντι του ως είρηται ακινήτου εν τοις βιβλίοις του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου

(β) σημειώσεως επί του πιστοποιητικού υποθήκης ίνα δείκνυται ότι το ως είρηται ακίνητον απηλλάγη της τοιαύτης υποθήκης και διαγραφής της εις την υποθήκην αφορώσης σημειώσεως επί του πιστοποιητικού εγγραφής του ως είρηται ακινήτου

(γ) της επιστροφής του πιστοποιητικού υποθήκης εις τον ενυπόθηκον δανειστήν και

(δ) της επιστροφής του πιστοποιητικού εγγραφής του ως είρηται ακινήτου εις τον ενυπόθηκον οφειλέτην ή, οσάκις εγένετο η απαλλαγή μερίδος ακινήτου μικροτέρας του συμφέροντος του ενυποθήκου οφειλέτου επί του τοιούτου ακινήτου του περιλαμβανομένου εν τη υποθήκη, εις τον ενυπόθηκον δανειστήν.

(4) Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν τυγχάνουσιν εφαρμογής επί ακινήτου όπερ βαρύνεται διά της πληρωμής οιωνδήποτε ποσών προς εξασφάλισιν των οποίων συνέστησαν δύο ή πλείονες υποθήκαι επ’ αυτού, εκτός εάν συγχρόνως ληφθώσι μέτρα ως προνοείται εν εδαφίω (3) διά την απαλλαγήν του ακινήτου από πάσης τοιαύτης υποθήκης.