Μεταβιβάσεις και υποθήκαι μεταξύ εταιρειών ή συνεταιρισμών και των μελών αυτών

6.-(1) Αι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται επί πάσης μεταβιβάσεως ή υποθηκεύσεως ακινήτου γενομένης μεταξύ οιασδήποτε εταιρείας και οιουδήποτε συμβούλου ή μετόχου αυτής, ή μεταξύ οιουδήποτε συνεταιρισμού και οιουδήποτε των συνεταίρων( μεταβίβασις ή υποθήκευσις ακινήτου, γενομένη έναντι της παραχωρήσεως μετοχών εταιρείας ή ως συμμετοχή εις το κεφάλαιον συνεταιρισμού ή άλλως πως, δεν είναι έγκυρος εκτός εάν δηλωθή και εγγραφή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Εν τω παρόντι άρθρω “εταιρεία” και “συνεταιρισμός” σημαίνουν εταιρείαν ή, αναλόγως της περιπτώσεως, έτερον νομικόν πρόσωπον ή συνεταιρισμόν, συσταθέντα δυνάμει των διατάξεων του εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου ή, εφ’ όσον δεν είναι ούτω συνεστημένος, έχοντα εξουσίαν κτήσεως ακινήτων δυνάμει των διατάξεων του περί Νομικών Προσώπων (Εγγραφή Ακινήτου Ιδιοκτησίας) Νόμου ή οιουδήποτε ετέρου εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου.