Έγκυρον μεταβιβάσεως και υποθηκεύσεως ακινήτου

5.-(1) Ουδεμία μεταβίβασις ή υποθήκευσις ακινήτου είναι έγκυρος εκτός εάν γενή συμφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος Νόμου.

(2) Απόπειρα προς μεταβίβασιν ή υποθήκευσιν ακινήτου γενομένη άλλως ή συμφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος Νόμου ουδόλως επάγεται την σύστασιν, μεταβολήν, μεταβίβασιν, απόσβεσιν οιουδήποτε δικαιώματος ή συμφέροντος επί ακινήτου ουδ’ επηρεάζει τούτο καθ’ οιονδήποτε τρόπον.

(3) Ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένω τυγχάνει εφαρμογής επί της κτήσεως οιουδήποτε δικαιώματος, προνομίου, ελευθερίας (liberty), δουλείας, ή οιουδήποτε πλεονεκτήματος δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 11 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου, ή επί της μεταβιβάσεως αυτών δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 12 του προμνησθέντος νόμου.