Ο εγγεγραμμένος κύριος ακινήτου δύναται να μεταβιβάση ή υποθηκεύση τούτο

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος και παντός ετέρου εκάστοτε εν ισχύϊ Νόμου, ο κύριος ακινήτου δύναται να μεταβιβάση ή υποθηκεύση τούτο ή οιανδήποτε εξ αδιαιρέτου ιδανικήν μερίδα επ’ αυτού εις έτερον πρόσωπον ή πρόσωπα.

(2) Αι διατάξεις του εδαφίου (1) τυγχάνουσιν εφαρμογής επί δύο ή πλειόνων κυρίων δύο ή πλειόνων ακινήτων, και επί δύο ή πλειόνων συγκυρίων οιουδήποτε ακινήτου:

Νοείται ότι επί υποθήκης οι ως άνω κύριοι ή συγκύριοι ακινήτου ενέχονται τόσον αλληλεγγύως όσον και κεχωρισμένως διά την πληρωμήν του ενυποθήκου χρέους, εν τω τρόπω τω καθοριζομένω εν τη συμβάσει της υποθήκης ή τω προνοουμένω εν ταις διατάξεσι του παρόντος Νόμου.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), οσάκις ακίνητον προσώπου τινός περιέρχηται εις έτερον φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον ή αρχήν δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου, το πρώτον μνησθέν ανωτέρω πρόσωπον δεν λογίζεται πλέον κύριος του τοιούτου ακινήτου, παρά το γεγονός ότι τούτο είναι εισέτι εγγεγραμμένον επ’ ονόματι αυτού εν τοις βιβλίοις του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου.